مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله دانلود پایان‌نامه b (919)

2-18-1-2. توپوگرافی272-18-1-3. شیب272-18-1-4. اقلیم282-18-1-5. خاک و آب28 2-18-1-6. پوشش گیاهی302-18-1-7. زمین‌شناسی312-18-1-8. ژئومورفولوژی31 2-18-2 عوامل اجتماعی312-19. پیشینه تحقیق33? فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش‌ها 393-1. روش اجرای تحقیق40 3-1-1. روش تحلیلی40 3-1-2. روش توصیفی403-2. Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود رایگان فول تکست JEST_Volume 18_Issue 3_Pages 81-97-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، شماره سه، پاییز 95 بررسی اثرات افزایش دمای ناشی از تغییر اقلیم جهانی بر میانگین سطح تراز آب(MSL)در سواحل شمالی خلیج فارس(سواحل استان هرمزگان) اعظم جعفری 1 مسعود Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

فول تکست JEST_Volume 17_Issue 3_Pages 105-113-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره هفدهم، شماره سه، پاییز 94 شناسایی گونههای ستارههای دریایی و مارسانان در سواحل خلیج چابهار متین خالقی1* matinkhaleghi@yahoo.com علیرضا صفاهیه2 احمد سواری3 بابک دوست شناس4 فریدون عوفی5 تاریخ Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود پژوهش رایگان JEST_Volume 17_Issue 3_Pages 105-113-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره هفدهم، شماره سه، پاییز 94 شناسایی گونههای ستارههای دریایی و مارسانان در سواحل خلیج چابهار متین خالقی1* matinkhaleghi@yahoo.com علیرضا صفاهیه2 احمد سواری3 بابک دوست شناس4 فریدون عوفی5 تاریخ Read more…

By 92, ago