مقالات و پایان نامه ها

متن کامل مقاله دانلود تحقیق b (917)

ارزیابی شده توسط کمیته‌ی پایان‌نامه با درجه: بسیار خوباستاد راهنما جناب آقای دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم (علوم سیاسی)استاد مشاور جناب آقای دکتر علی‌اکبر ایزدپرست (علوم سیاسی) استاد مشاور جناب آقای دکتر عباس قنبری عدیوی (زبان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دریافت متن کامل مقاله تحقیق دانلود b (918)

ارزیابی شده توسط کمیته‌ی پایان‌نامه با درجه: بسیار خوباستاد راهنما جناب آقای دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم (علوم سیاسی)استاد مشاور جناب آقای دکتر علی‌اکبر ایزدپرست (علوم سیاسی) استاد مشاور جناب آقای دکتر عباس قنبری عدیوی (زبان Read more…

By 92, ago
مدیریت

متن کامل مقاله JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 275-292-1

275فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره3، پاییز 96، پیاپی31 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir تأثیر وزنی تاکتیکهای مدیریت برداشت بر نفوذ سازمانی و مهارتهای سیاسی)مورد مطالعه: واحدهای دانشگاه Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود متن کامل مقاله JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 275-292-1

275فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره3، پاییز 96، پیاپی31 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir تأثیر وزنی تاکتیکهای مدیریت برداشت بر نفوذ سازمانی و مهارتهای سیاسی)مورد مطالعه: واحدهای دانشگاه Read more…

By 92, ago
مدیریت

JEDU25671517171400-1

1فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره4، زمستان 96، پیاپی32 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 723-2423 http://jedu.miau.ac.ir تبیین شرایط زمینهای در راستای ارتقای فرهنگ برنامهریزی درسی در دانشگاهها و موسسات آموزش Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

متن کامل مقاله JFAUP_Volume 21_Issue 1_Pages 5-16-1

صفحات ۵ – ۱6۵نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۱ شماره ۱ بهار ۱۳۹۵108900011654 تبیین ضرورت ایجاد نظام مدیریت و حکمروایی ویژه برای منطقه کلان شهری تهران ایرج اسدیاستادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود تحقیق JFAUP_Volume 21_Issue 1_Pages 5-16-1

صفحات ۵ – ۱6۵نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۱ شماره ۱ بهار ۱۳۹۵108900011654 تبیین ضرورت ایجاد نظام مدیریت و حکمروایی ویژه برای منطقه کلان شهری تهران ایرج اسدیاستادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر Read more…

By 92, ago