مقالات و پایان نامه ها

دانلود متن کامل مقاله پایان‌نامه ارشد b (924)

1-2-6-6- 2- فسفولیپیدها………………………………………………………….171-2-6-6- 3- ویتامین ها……………………………………………………………17عنوان صفحه1-2-7- عوامل موثر در ترکیب اسیدهای چرب ناپلیوس آرتمیا…………………………………181-2-7-1- ژنتیک……………………………………………………………………..181-2-7-2- عوامل محیطی (اختلافات تغذیه ای والدین) ……………………………………191-2-8- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………….201-2-9- اهداف تحقیق……………………………………………………………………21 سایت منبع فصل دوم: مروری بر منابع2-پیشینه Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود پژوهش JEST_Volume 17_Issue 2_Pages 143-151-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره هفدهم، شماره تابستان، 94 اثر دما و غذا برروی رشد و بازماندگی نوزادان فرشتهماهی )Pterophyllum scalare( سودابه عبدالباقیان1* Sodabeh_abdolbaghian@yahoo.comعباس متینفر2 شهلا جمیلی2 تاریخ دریافت: 21/21/68 تاریخ پذیرش:26/1/68 چکیده Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود مقاله JEST_Volume 17_Issue 2_Pages 143-151-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره هفدهم، شماره تابستان، 94 اثر دما و غذا برروی رشد و بازماندگی نوزادان فرشتهماهی )Pterophyllum scalare( سودابه عبدالباقیان1* Sodabeh_abdolbaghian@yahoo.comعباس متینفر2 شهلا جمیلی2 تاریخ دریافت: 21/21/68 تاریخ پذیرش:26/1/68 چکیده Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

دانلود رایگان تحقیقJED_Volume 6_Issue 4_Pages 169-184-1

توسعه کارآفرینی ،دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، از ص 263- 284 شناسایی عوامل مؤثر بر سیستم نوآوری تکنولوژیک در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر محمدرضا میگون پوری2، محمود متوسلی1، الهه میگون پوری3 2. استادیار دانشکده کارآفرینی، Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

فول تکست JED_Volume 6_Issue 4_Pages 169-184-1

توسعه کارآفرینی ،دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، از ص 263- 284 شناسایی عوامل مؤثر بر سیستم نوآوری تکنولوژیک در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر محمدرضا میگون پوری2، محمود متوسلی1، الهه میگون پوری3 2. استادیار دانشکده کارآفرینی، Read more…

By 92, ago
پزشکی

دانلود مقاله Pajoohandeh-v19n1p48-fa-1

پژوهنده )مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی( تاریخ دریافت مقاله: 1/2/1192 سال نوزدهم، شمارهفروردین 1و ، پی در پی اردیبهشت 7791، 11 صفحات 84 تا 48 تاریخ پذیرش مقاله: 22/12/1192 طراحی دادگان اعمال جراحی Read more…

By 92, ago
پزشکی

دانلود تحقیق admin-A-10-1-827-204edaa-1

پژوهنده )مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی( تاریخ دریافت مقاله: 1/2/1192 سال نوزدهم، شمارهفروردین 1و ، پی در پی اردیبهشت 7791، 11 صفحات 84 تا 48 تاریخ پذیرش مقاله: 22/12/1192 طراحی دادگان اعمال جراحی Read more…

By 92, ago