مقالات و پایان نامه ها

تحقیق منابع پایان‌نامه ارشد b (928)

2-4-5- فواید بررسی رضایت شغلی572-4-6- عوامل موثر بر رضایت شغلی58مدل رضایت شغلی (به نقل از مقیمی،384:1378)582-4-6-1- عوامل فردی592-4-6-2- عوامل سازمانی60 2-4-6-3- عوامل محیطی612-4-6-4- ماهیت شغل632-4-7 پیامدهای رضایت شغلی642-4-7- 1 رضایت شغلی و عملکرد652-4-7-2 رضایت شغلی Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود مقاله JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 239-256-1

239فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره3، پاییز 96، پیاپی31 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir بررسی رابطه صلاحیتهای حرفه ای و انگیزش شغلی با میزان تمایل معلمان به مشارکت Read more…

By 92, ago
مدیریت

مقاله دانشگاهی JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 239-256-1

239فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره3، پاییز 96، پیاپی31 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir بررسی رابطه صلاحیتهای حرفه ای و انگیزش شغلی با میزان تمایل معلمان به مشارکت Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود مقاله JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 257-274-1

257فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره3، پاییز 96، پیاپی31 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir رابطه ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی بهروز صابری * Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود فول تکست JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 257-274-1

257فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره3، پاییز 96، پیاپی31 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir رابطه ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی بهروز صابری * Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود تحقیق رایگان JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 263-282-1

263فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir ارائه مدلی برای تبیین رفتار شهروندی سازمانی براساس رضایت شغلی و عدالت سازمانی در Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود پژوهش رایگان JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 263-282-1

263فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir ارائه مدلی برای تبیین رفتار شهروندی سازمانی براساس رضایت شغلی و عدالت سازمانی در Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود پژوهش JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 85-104-1

85فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir نقش واسطهگری امنیت شغلی در رابطه بین هویت سازمانی با توانمندسازی کارکنان آموزش و Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود فول تکست JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 85-104-1

85فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir نقش واسطهگری امنیت شغلی در رابطه بین هویت سازمانی با توانمندسازی کارکنان آموزش و Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود پژوهش رایگان JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 143-160-1

341فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 69، پیاپی03 شاپا چاپی:9096-2332 شاپا الکترونیکی: X 320-2220 http://jedu.miau.ac.ir بررسی و رتبهبندی عوامل موثر بر بهرهوری نیروهای انسانی)کارشناسان( شرکت بیمه معلم الناز نظری*، Read more…

By 92, ago