مقالات و پایان نامه ها

تحقیق منابع پایان‌نامه ارشد b (928)

2-4-5- فواید بررسی رضایت شغلی572-4-6- عوامل موثر بر رضایت شغلی58مدل رضایت شغلی (به نقل از مقیمی،384:1378)582-4-6-1- عوامل فردی592-4-6-2- عوامل سازمانی60 2-4-6-3- عوامل محیطی612-4-6-4- ماهیت شغل632-4-7 پیامدهای رضایت شغلی642-4-7- 1 رضایت شغلی و عملکرد652-4-7-2 رضایت شغلی Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود پژوهش JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 85-104-1

85فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir نقش واسطهگری امنیت شغلی در رابطه بین هویت سازمانی با توانمندسازی کارکنان آموزش و Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود فول تکست JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 85-104-1

85فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir نقش واسطهگری امنیت شغلی در رابطه بین هویت سازمانی با توانمندسازی کارکنان آموزش و Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود متن کامل مقاله رایگان JEDU_Volume 8_Issue 29_Pages 263-282-1

362فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره1، بهار 69، پیاپی96 شاپا چاپی:9696-9002 شاپا الکترونیکی: X 396-9296 http://jedu.miau.ac.ir رابطه رضایتشغلی با انگیزش کارکنان با مدل دوعاملی هرزبرگ سیما یعقوب پور 1*، محمد Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود رایگان فول تکست JEDU_Volume 8_Issue 29_Pages 263-282-1

362فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره1، بهار 69، پیاپی96 شاپا چاپی:9696-9002 شاپا الکترونیکی: X 396-9296 http://jedu.miau.ac.ir رابطه رضایتشغلی با انگیزش کارکنان با مدل دوعاملی هرزبرگ سیما یعقوب پور 1*، محمد Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود تحقیق رایگان JEDU_Volume 7_Issue 28_Pages 1-26-1

کاوش بالندگی مدیران مدارس، نظریه ای داده بنیاد1 فخرالسادات نصیری ولیک بنی2، سیروس قنبری3 و زهرا سرچهانی4 تاریخ دریافت: 8/1/95 تاریخ پذیرش: 26/5/95 چکیده بالندگی مدیران مدارس و اجرای برنامه های مرتبط با آن یکی Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

JED_Volume 5_Issue 1_Pages 67-86-1

توسعه کارآفرینی، سال چهارم، شماره چهاردهم، زمستان 1390، از ص 67- 86 بررسی تأثیر حیات بنگاههای جدیدالورود کوچک و متوسط در تغییرات اشتغال: تجاربی از صنعت نساجی ایران طی دوره 84- 1375 محمدعلی فیضپور1 ـ Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

مقاله JED_Volume 4_Issue 4_Pages 67-86-1

توسعه کارآفرینی، سال چهارم، شماره چهاردهم، زمستان 1390، از ص 67- 86 بررسی تأثیر حیات بنگاههای جدیدالورود کوچک و متوسط در تغییرات اشتغال: تجاربی از صنعت نساجی ایران طی دوره 84- 1375 محمدعلی فیضپور1 ـ Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

دانلود متن کامل مقاله رایگان JED_Volume 4_Issue 4_Pages 67-86-1

توسعه کارآفرینی، سال چهارم، شماره چهاردهم، زمستان 1390، از ص 67- 86 بررسی تأثیر حیات بنگاههای جدیدالورود کوچک و متوسط در تغییرات اشتغال: تجاربی از صنعت نساجی ایران طی دوره 84- 1375 محمدعلی فیضپور1 ـ Read more…

By 92, ago