مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله دانلود پایان‌نامه b (919)

2-18-1-2. توپوگرافی272-18-1-3. شیب272-18-1-4. اقلیم282-18-1-5. خاک و آب28 2-18-1-6. پوشش گیاهی302-18-1-7. زمین‌شناسی312-18-1-8. ژئومورفولوژی31 2-18-2 عوامل اجتماعی312-19. پیشینه تحقیق33? فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش‌ها 393-1. روش اجرای تحقیق40 3-1-1. روش تحلیلی40 3-1-2. روش توصیفی403-2. Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود رایگان تحقیقJFAUP_Volume 21_Issue 1_Pages 29-40-1

صفحات ۲۹ – 4۰۲۹نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۱ شماره ۱ بهار ۱۳۹۵102102911654 تحلیل محیط سیاست گذاری کلان طرح راهبردی-ساختاری )جامع( تهران سید مصطفی جلیلی1، غلامرضا کاظمیان2 ۱ دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود رایگان فول تکست JFAUP_Volume 21_Issue 1_Pages 29-40-1

صفحات ۲۹ – 4۰۲۹نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۱ شماره ۱ بهار ۱۳۹۵102102911654 تحلیل محیط سیاست گذاری کلان طرح راهبردی-ساختاری )جامع( تهران سید مصطفی جلیلی1، غلامرضا کاظمیان2 ۱ دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود رایگان مقالهJFAUP_Volume 19_Issue 3_Pages 53-66-1

صفحات 53 – 66نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 19 شماره3 پاییز 139364039011654 تحلیل فرصتها و چالش های توسعه دیپلماسی شهری در کلانشهرتهران میثم بصیرت1، سید مصطفی جلیلی ۲استادیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود پژوهش رایگان JFAUP_Volume 19_Issue 2_Pages 103-116-1

صفحات 1۰3 – 116 نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 19 شماره2 تابستان 13937474765434 تأثیر تقسیمات کشوری جدید بر پرا کنده رویی شهری)مطالعه موردی: شهر بجنورد( محمد مهدی عزیزی1، سیما یارمحمدی2 ۰1استاد دانشکده Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دریافت متن کامل مقاله JFAUP_Volume 19_Issue 3_Pages 53-66-1

صفحات 53 – 66نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 19 شماره3 پاییز 139364039011654 تحلیل فرصتها و چالش های توسعه دیپلماسی شهری در کلانشهرتهران میثم بصیرت1، سید مصطفی جلیلی ۲استادیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

JFAUP_Volume 18_Issue – 4_Pages 25-36-1

صفحات ۲5 – ۳6۲5نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۱۸ شماره۴ زمستان ۱۳۹۲102102911654 تحلیلی بر رابطه سرانه کاربریهای زمین و اندازه شهر در طرحهای جامع شهرهای ایران* محمد مهدی عزیزی**استاد دانشکده شهرسازی، پردیس Read more…

By 92, ago