مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله دانلود پایان‌نامه b (919)

2-18-1-2. توپوگرافی272-18-1-3. شیب272-18-1-4. اقلیم282-18-1-5. خاک و آب28 2-18-1-6. پوشش گیاهی302-18-1-7. زمین‌شناسی312-18-1-8. ژئومورفولوژی31 2-18-2 عوامل اجتماعی312-19. پیشینه تحقیق33? فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش‌ها 393-1. روش اجرای تحقیق40 3-1-1. روش تحلیلی40 3-1-2. روش توصیفی403-2. Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

متن کامل مقاله JFAUP_Volume 22_Issue 1_Pages 15-28-1

صفحات ۱7 – ۲8۱5نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۲ شماره ۱ بهار ۱۳۹۶ سیاست گذاری در بزرگ شهر تهران: وا کاوی دوگانۀیکپارچگی- غیریکپارچگی* وحیده ابراهیم نیا**1، زهره عبدی دانشپور۲۱ استادیارگروه برنامه ریزی Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

تحقیق JFAUP_Volume 22_Issue 1_Pages 15-28-1

صفحات ۱7 – ۲8۱5نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۲ شماره ۱ بهار ۱۳۹۶ سیاست گذاری در بزرگ شهر تهران: وا کاوی دوگانۀیکپارچگی- غیریکپارچگی* وحیده ابراهیم نیا**1، زهره عبدی دانشپور۲۱ استادیارگروه برنامه ریزی Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود متن کامل مقاله JFAUP_Volume 21_Issue 3_Pages 15-26-1

صفحات ۱۵ – ۲6۱۵نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۱ شماره ۳ پاییز ۱۳۹۵ رابطه پیکره بندی فضایی و متغیرهای محیطی در سکونتگاه های غیررسمی* نمونه مطالعاتی: محله حصار شهر همدان حسن سجادزاده**1، Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود تحقیق رایگان JFAUP_Volume 21_Issue 3_Pages 27-38-1

صفحات ۲7 – ۳8۲7نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۱ شماره۳ پاییز ۱۳۹۵102102911654 بررسی معیارهای ظرفیتسنجی توسعه مجدد در 1021029439517 محدوده بافت قدیم بابلفرشاد نوریان1، آزاده نتاج۲۱دانشیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود فول تکست JFAUP_Volume 21_Issue 3_Pages 15-26-1

صفحات ۱۵ – ۲6۱۵نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۱ شماره ۳ پاییز ۱۳۹۵ رابطه پیکره بندی فضایی و متغیرهای محیطی در سکونتگاه های غیررسمی* نمونه مطالعاتی: محله حصار شهر همدان حسن سجادزاده**1، Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دریافت متن کامل مقاله JFAUP_Volume 21_Issue 3_Pages 27-38-1

صفحات ۲7 – ۳8۲7نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۱ شماره۳ پاییز ۱۳۹۵102102911654 بررسی معیارهای ظرفیتسنجی توسعه مجدد در 1021029439517 محدوده بافت قدیم بابلفرشاد نوریان1، آزاده نتاج۲۱دانشیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه Read more…

By 92, ago