معماری و شهرسازی

پایان نامه معماری : باز زنده سازی ارگ حکومتی بوشهر به عنوان مجموعه گردشگری محله شنبدی با رویکرد بوم گرایی در معماری

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آبا گروه: هنر و معماری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری گرایش:  معماری عنوان: باز زنده سازی ارگ حکومتی بوشهر به عنوان مجموعه گردشگری محله شنبدی با رویکرد بوم گرایی در معماری استاد راهنما: دکتر مهدی فاطمی استاد مشاور: دکتر بهداد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل