مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله رایگان منبع پایان‌نامه ارشد b (926)

2-5-7- تقسیمات سیاسی استان لرستان………………………………………………………………………………………………………………………. 332-5-8- مطالعات اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………….34 2-5-8-1پراکندگی جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………362-5-8-2-الگوی زیست ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36 2-5-8-3-نظام شهری استان …………………………………………………………………………………………………………………………………………372-5-8-4-تحول رشد جمعیت………………………………………………………………………………………………………………………………………..382-5-9- تاریخچه استان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………392-5-9-1-موسیقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..402-5-9-2-صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..402-5-9-3-زبان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….412-5-9-4-دین و برگزاری مراسم دینی…………………………………………………………………………………………………………………………..422-5-9-5-ایلات و عشایر لرستان………………………………………………………………………………………………………………………….42 2-5-9-6- فرهنگ و مردم Read more…

By 92, ago
مدیریت

JEDU25671517171400-1

1فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره4، زمستان 96، پیاپی32 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 723-2423 http://jedu.miau.ac.ir تبیین شرایط زمینهای در راستای ارتقای فرهنگ برنامهریزی درسی در دانشگاهها و موسسات آموزش Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود مقاله JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 161-194-1

161فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir چالشهای آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه مدیران آموزشی و دبیران Read more…

By 92, ago
مدیریت

پژوهش JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 195-218-1

195فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir رابطه بین فرهنگ سازمانی و رهبری تحولآفرین در بین کارکنان اداره کل زندانهای فارس Read more…

By 92, ago
مدیریت

مقاله JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 161-194-1

161فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir چالشهای آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه مدیران آموزشی و دبیران Read more…

By 92, ago
مدیریت

متن کامل مقاله JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 195-218-1

195فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir رابطه بین فرهنگ سازمانی و رهبری تحولآفرین در بین کارکنان اداره کل زندانهای فارس Read more…

By 92, ago