مقالات و پایان نامه ها

متن کامل مقاله دانلود تحقیق b (917)

ارزیابی شده توسط کمیته‌ی پایان‌نامه با درجه: بسیار خوباستاد راهنما جناب آقای دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم (علوم سیاسی)استاد مشاور جناب آقای دکتر علی‌اکبر ایزدپرست (علوم سیاسی) استاد مشاور جناب آقای دکتر عباس قنبری عدیوی (زبان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دریافت متن کامل مقاله تحقیق دانلود b (918)

ارزیابی شده توسط کمیته‌ی پایان‌نامه با درجه: بسیار خوباستاد راهنما جناب آقای دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم (علوم سیاسی)استاد مشاور جناب آقای دکتر علی‌اکبر ایزدپرست (علوم سیاسی) استاد مشاور جناب آقای دکتر عباس قنبری عدیوی (زبان Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود فول تکست JFAUP_Volume 21_Issue 3_Pages 15-26-1

صفحات ۱۵ – ۲6۱۵نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۱ شماره ۳ پاییز ۱۳۹۵ رابطه پیکره بندی فضایی و متغیرهای محیطی در سکونتگاه های غیررسمی* نمونه مطالعاتی: محله حصار شهر همدان حسن سجادزاده**1، Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود متن کامل مقاله JFAUP_Volume 21_Issue 3_Pages 15-26-1

صفحات ۱۵ – ۲6۱۵نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۱ شماره ۳ پاییز ۱۳۹۵ رابطه پیکره بندی فضایی و متغیرهای محیطی در سکونتگاه های غیررسمی* نمونه مطالعاتی: محله حصار شهر همدان حسن سجادزاده**1، Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دریافت متن کامل مقاله JFAUP_Volume 21_Issue 3_Pages 27-38-1

صفحات ۲7 – ۳8۲7نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۱ شماره۳ پاییز ۱۳۹۵102102911654 بررسی معیارهای ظرفیتسنجی توسعه مجدد در 1021029439517 محدوده بافت قدیم بابلفرشاد نوریان1، آزاده نتاج۲۱دانشیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود تحقیق رایگان JFAUP_Volume 21_Issue 3_Pages 27-38-1

صفحات ۲7 – ۳8۲7نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۱ شماره۳ پاییز ۱۳۹۵102102911654 بررسی معیارهای ظرفیتسنجی توسعه مجدد در 1021029439517 محدوده بافت قدیم بابلفرشاد نوریان1، آزاده نتاج۲۱دانشیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود رایگان فول تکست JFAUP_Volume 21_Issue 1_Pages 79-90-1

صفحات 7۹ – ۹۰7۹نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۱ شماره ۱ بهار ۱۳۹۵108900011654 نقش محیط ساخته شده در تعاملات دانشجویان در فضاهای غیر رسمی مدارس معمارینمونه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه Read more…

By 92, ago