مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله رایگان منبع پایان‌نامه ارشد b (926)

2-5-7- تقسیمات سیاسی استان لرستان………………………………………………………………………………………………………………………. 332-5-8- مطالعات اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………….34 2-5-8-1پراکندگی جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………362-5-8-2-الگوی زیست ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36 2-5-8-3-نظام شهری استان …………………………………………………………………………………………………………………………………………372-5-8-4-تحول رشد جمعیت………………………………………………………………………………………………………………………………………..382-5-9- تاریخچه استان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………392-5-9-1-موسیقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..402-5-9-2-صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..402-5-9-3-زبان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….412-5-9-4-دین و برگزاری مراسم دینی…………………………………………………………………………………………………………………………..422-5-9-5-ایلات و عشایر لرستان………………………………………………………………………………………………………………………….42 2-5-9-6- فرهنگ و مردم Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

تحقیق JEST_Volume 18_Issue (- – – 3 – – -_Pages 319-333-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره3، زمستان 5331 ارزیابی قابلیت تفرج و تقاضای تفرجی پارک جنگلی مورینه شهرستان نورآباد معصومه منصوری 5* Masoomehmansoori91@gmail.com زهرا حواسی ابدالانی 2 ضیاءالدین بادهیان 3 محمد Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود مقاله رایگان JEST_Volume 18_Issue (- – – 3 – – -_Pages 319-333-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره3، زمستان 5331 ارزیابی قابلیت تفرج و تقاضای تفرجی پارک جنگلی مورینه شهرستان نورآباد معصومه منصوری 5* Masoomehmansoori91@gmail.com زهرا حواسی ابدالانی 2 ضیاءالدین بادهیان 3 محمد Read more…

By 92, ago
مقالات آموزش پرستاری

دانلود رایگان تحقیقJ Nurs Edu-v4n2p28-en-1

آموزش پرستاری دوره 4 شماره 2 )پیاپی12( تابستان 4931، 73-82 تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تکنیک دلفیطاهره طولابی، علی شیخیان، نسرین گله دار، خاطره عنبری، عیسی محمدی ، مجید Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده­ای بخش ­های اقتصادی در استان لرستان

دانشگاه مازندران دانشکده­ علوم اقتصادی و اداری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی موضوع: بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده­ای بخش­های اقتصادی در استان لرستان و جهت‎گیری آن با برنامه­های آمایش سرزمین استاد Read more…

By 92, ago