مقالات و پایان نامه ها

تحقیق منابع پایان‌نامه ارشد b (928)

2-4-5- فواید بررسی رضایت شغلی572-4-6- عوامل موثر بر رضایت شغلی58مدل رضایت شغلی (به نقل از مقیمی،384:1378)582-4-6-1- عوامل فردی592-4-6-2- عوامل سازمانی60 2-4-6-3- عوامل محیطی612-4-6-4- ماهیت شغل632-4-7 پیامدهای رضایت شغلی642-4-7- 1 رضایت شغلی و عملکرد652-4-7-2 رضایت شغلی Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود مقاله JFAUP_Volume 20_Issue 2_Pages 23-34-1

صفحات ۲۳ – ۳۴۲۳نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲0 شماره ۲ تابستان ۱۳۹۴1021029450728 102102911654 شناسایی ساختار ثانویه شهر ایرانی در دوره قاجاریه*زهرا اهری**استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.) Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

متن کامل مقاله JFAUP_Volume 20_Issue 2_Pages 23-34-1

صفحات ۲۳ – ۳۴۲۳نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲0 شماره ۲ تابستان ۱۳۹۴1021029450728 102102911654 شناسایی ساختار ثانویه شهر ایرانی در دوره قاجاریه*زهرا اهری**استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.) Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

دانلود رایگان فول تکست JED_Volume 5_Issue 4_Pages 129-148-1

توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد چهارم، زمستان 1391، از ص 129- 148 برنامه ریزی راهبردی در کارآفرینی مذهبی (مطالعه موردی: نهاد پدران آسمانی) زهرا آراستی1 ـ فاطمهالسادات غفوریان2ـ محمد کاویانی3 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

مقاله JED_Volume 5_Issue 4_Pages 87-105-1

توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد چهارم، زمستان 1391، از ص 87- 105 رابطه ی باورهای مذهبی و تمایل به کارآفرینی ( مطالعهی موردی: دانشجویان دانشکدههای کارآفرینی و کشاورزی) مرتضی اکبری1ـ حجت شکیبا2ـ منا زهتابی3 دانش Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

مقاله JED_Volume 5_Issue 4_Pages 107-128-1

توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد چهارم، زمستان 1391، از ص 107- 128 جایگاه باورهای مذهبی- اسلامی کارآفرینان در بازاریابی کارآفرینانه ی کسب وکارهای کوچک و متوسط سید حمید خداداد حسینی1ـ امیرمحمد کلابی2 دانشیار دانشکده اقتصاد، Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

دانلود تحقیق رایگان JED_Volume 5_Issue 4_Pages 87-105-1

توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد چهارم، زمستان 1391، از ص 87- 105 رابطه ی باورهای مذهبی و تمایل به کارآفرینی ( مطالعهی موردی: دانشجویان دانشکدههای کارآفرینی و کشاورزی) مرتضی اکبری1ـ حجت شکیبا2ـ منا زهتابی3 دانش Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

دانلود رایگان فول تکست JED_Volume 5_Issue 4_Pages 129-148-1

توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد چهارم، زمستان 1391، از ص 129- 148 برنامه ریزی راهبردی در کارآفرینی مذهبی (مطالعه موردی: نهاد پدران آسمانی) زهرا آراستی1 ـ فاطمهالسادات غفوریان2ـ محمد کاویانی3 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

دانلود رایگان پژوهشJED_Volume 5_Issue 4_Pages 107-128-1

توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد چهارم، زمستان 1391، از ص 107- 128 جایگاه باورهای مذهبی- اسلامی کارآفرینان در بازاریابی کارآفرینانه ی کسب وکارهای کوچک و متوسط سید حمید خداداد حسینی1ـ امیرمحمد کلابی2 در این سایت Read more…

By 92, ago