مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (920)

2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی………………………………………………………………………………122ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری اطلاعات فرد،گروه …………………………………………………………………………………………………………………………………132ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی: . 16 سایت منبع 2ـ2ـ بخش دوم : تاریخچه تجارت الکترونیک. 252ـ2ــ1ـ تاریخچه Read more…

By 92, ago
حقوق

دانلود رایگان فول تکست mahmoodebrahimi-A-10-932-1-ada705b-1

دو فصلنامهی دیدگاههای حقوق قضایی شمارهی73و74، بهار و تابستان 1395، صفحات 101 تا 126 اعتبارسنجی اقتصادی از منظر حقوق عمومی علیمحمد فلاحزاده، محمود ابراهیمی*، سجاد افشار** )نویسندهی مسئول( استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی دانشجوی Read more…

By 92, ago
حقوق

تحقیق mahmoodebrahimi-A-10-932-1-ada705b-1

دو فصلنامهی دیدگاههای حقوق قضایی شمارهی73و74، بهار و تابستان 1395، صفحات 101 تا 126 اعتبارسنجی اقتصادی از منظر حقوق عمومی علیمحمد فلاحزاده، محمود ابراهیمی*، سجاد افشار** )نویسندهی مسئول( استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی دانشجوی Read more…

By 92, ago
حقوق

متن کامل مقاله jlviews-v21n75p33-en-1

دوفصلنامهی دیدگاههای حقوق قضایی شمارهی 75 و 76، پاییز و زمستان 1395، صفحات 33 تا 54 ماهیت حقوقی حساب ودیعه در معاملات مشتقه مالی جواد حسینزاده1، دانا معبدی2، محمد حسینخانی۳ )نویسندهی مسئول( ،دانشیار گروه حقوق، Read more…

By 92, ago
حقوق

دانلود پژوهش رایگان jlviews-v21n75p33-fa-001-1

دوفصلنامهی دیدگاههای حقوق قضایی شمارهی 75 و 76، پاییز و زمستان 1395، صفحات 33 تا 54 ماهیت حقوقی حساب ودیعه در معاملات مشتقه مالی جواد حسینزاده1، دانا معبدی2، محمد حسینخانی۳ )نویسندهی مسئول( ،دانشیار گروه حقوق، Read more…

By 92, ago
حقوق

دانلود پژوهش jlviews-v21n75p33-fa-1

دوفصلنامهی دیدگاههای حقوق قضایی شمارهی 75 و 76، پاییز و زمستان 1395، صفحات 33 تا 54 ماهیت حقوقی حساب ودیعه در معاملات مشتقه مالی جواد حسینزاده1، دانا معبدی2، محمد حسینخانی۳ )نویسندهی مسئول( ،دانشیار گروه حقوق، Read more…

By 92, ago
حقوق

تحقیق jlviews-v21n75p33-en-001-1

دوفصلنامهی دیدگاههای حقوق قضایی شمارهی 75 و 76، پاییز و زمستان 1395، صفحات 33 تا 54 ماهیت حقوقی حساب ودیعه در معاملات مشتقه مالی جواد حسینزاده1، دانا معبدی2، محمد حسینخانی۳ )نویسندهی مسئول( ،دانشیار گروه حقوق، Read more…

By 92, ago
حقوق

متن کامل مقاله jlviews-v21n75p33-en-1

دوفصلنامهی دیدگاههای حقوق قضایی شمارهی 75 و 76، پاییز و زمستان 1395، صفحات 33 تا 54 ماهیت حقوقی حساب ودیعه در معاملات مشتقه مالی جواد حسینزاده1، دانا معبدی2، محمد حسینخانی۳ )نویسندهی مسئول( ،دانشیار گروه حقوق، Read more…

By 92, ago
حقوق

دانلود مقاله رایگان jlviews-v21n75p33-fa-001-1

دوفصلنامهی دیدگاههای حقوق قضایی شمارهی 75 و 76، پاییز و زمستان 1395، صفحات 33 تا 54 ماهیت حقوقی حساب ودیعه در معاملات مشتقه مالی جواد حسینزاده1، دانا معبدی2، محمد حسینخانی۳ )نویسندهی مسئول( ،دانشیار گروه حقوق، Read more…

By 92, ago
حقوق

متن کامل مقاله jlviews-v21n75p33-fa-1

دوفصلنامهی دیدگاههای حقوق قضایی شمارهی 75 و 76، پاییز و زمستان 1395، صفحات 33 تا 54 ماهیت حقوقی حساب ودیعه در معاملات مشتقه مالی جواد حسینزاده1، دانا معبدی2، محمد حسینخانی۳ )نویسندهی مسئول( ،دانشیار گروه حقوق، Read more…

By 92, ago