مقالات و پایان نامه ها

دانلود رایگان فول تکست تحقیق b (921)

جدول شماره7: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت بستری در بیمارستان 68جدول شماره 8: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب علت بستری قبلی در بیمارستان 69جدول شماره 9: توزیع واحدهای مورد پژوهش Read more…

By 92, ago
پزشکی

دانلود مقاله رایگان Pajoohandeh-v16n3p144-fa-1

پژوهن ده (سال شانزمجلهدهم ، شماره پژوهشی 3،خرداد و پی تیر دردانشگاه پی 1390علوم 81 ، پزشکی صفحات شهید144 تا 146بهشتی ) تاریختاریخ پذیرشدریافت مقالهمقاله:: 2715/5//1/13901390 نوروپاتی هیپومیلنیزان مادرزادی در یک نوزاد:گزارش یک مورد دکتر Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

دانلود رایگان پژوهشtums-A-10-25-75-25b9842-1

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 1، شماره 4، تابستان 1390 تاثیر لیزر کم توان روی درد نوروپاتیک اندام تحتانی در بیماران مبتلا به دیابت اکبر علیعسگر زاده1، داود آقامحمدی*2، رضا موثقی2،پروانه شهسواری3 1- Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

دانلود متن کامل مقاله jap-v1n4p48-fa-1

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 1، شماره 4، تابستان 1390 تاثیر لیزر کم توان روی درد نوروپاتیک اندام تحتانی در بیماران مبتلا به دیابت اکبر علیعسگر زاده1، داود آقامحمدی*2، رضا موثقی2،پروانه شهسواری3 1- Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دریافت متن کامل مقاله پایان نامه بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی

فهرست: چکیده: 1 1-مقدمه: 4 1-1-1 تاریخچه ، تعاریف و همه گیر شناسی:.. 4 2-1-1 تعریف دیابت ملیتوس:…. 7 3-1-1 دیابت ملیتوس یا مرض قند: 7 4-1-1 دیابت بی‌مزه: 8 5-1-1 تقسیم بندی دیابت میلتوس: Read more…

By 92, ago