مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله رایگان منبع پایان‌نامه ارشد b (926)

2-5-7- تقسیمات سیاسی استان لرستان………………………………………………………………………………………………………………………. 332-5-8- مطالعات اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………….34 2-5-8-1پراکندگی جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………362-5-8-2-الگوی زیست ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36 2-5-8-3-نظام شهری استان …………………………………………………………………………………………………………………………………………372-5-8-4-تحول رشد جمعیت………………………………………………………………………………………………………………………………………..382-5-9- تاریخچه استان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………392-5-9-1-موسیقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..402-5-9-2-صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..402-5-9-3-زبان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….412-5-9-4-دین و برگزاری مراسم دینی…………………………………………………………………………………………………………………………..422-5-9-5-ایلات و عشایر لرستان………………………………………………………………………………………………………………………….42 2-5-9-6- فرهنگ و مردم Read more…

By 92, ago
تحقیقات بومی شناسی کاربردی

دانلود مقاله IJAE-v4n14p1-en-001-1

بومشناسی کاربردی/ سال چهارم / شماره چهاردهم / زمستان ۱۳۹۴ مدلسازی زیستگاه یوزپلنگ ایرانی با روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش دره انجیر) نوید زمانی1، مجتبی قندالی2*، وحید زمانی3، جلال Read more…

By 92, ago
تحقیقات بومی شناسی کاربردی

مقاله دانشگاهی IJAE-v6n1p81-fa-1

بومشناسی کاربردی/ سال ششم / شماره اول / بهار ۱۳۹۶ کاربرد شاخص مکانی آشفتگی جادهای (SPROADI) در ارزیابی اثرات اکولوژی ک جادهها در مقیاس سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شرق استان اصفهان) شکوفه نعمتالهی، سیما فاخران1* Read more…

By 92, ago
تحقیقات بومی شناسی کاربردی

دانلود رایگان تحقیقadmin-A-10-1-98-7a68ab0-1

بومشناسی کاربردی/ سال چهارم / شماره چهاردهم / زمستان ۱۳۹۴ مدلسازی زیستگاه یوزپلنگ ایرانی با روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش دره انجیر) نوید زمانی1، مجتبی قندالی2*، وحید زمانی3، جلال Read more…

By 92, ago