مقالات و پایان نامه ها

دانلود رایگان فول تکست تحقیق b (921)

جدول شماره7: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت بستری در بیمارستان 68جدول شماره 8: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب علت بستری قبلی در بیمارستان 69جدول شماره 9: توزیع واحدهای مورد پژوهش Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود پژوهش رایگان JEST_Volume 19_Issue ( – – – 4)_Pages 237-245-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نوزدهم، ویژه نامه شماره4، بهار9316 کارایی پوست گردوی فرآوری شده )پودری و گرانوله( در حذف رنگ راکتیو قرمز2 از محلول های آبی فاطمه اسدی 9 عبداله درگاهی 2 علی Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود رایگان پژوهشJEST_Volume 18_Issue (- – – 2)_Pages 275-282-1

)یادداشت پژوهشی( علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره2، پاییز 5931 بررسی فرایند حذف فلزات نیکل و روی از محیط آبی با استفاده از پوست پرتقال نرجس اکاتی 5* Narjes_okati@yahoo.comتاریخ دریافت:01/18/01 تاریخ Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود رایگان پژوهشJEST_Volume 18_Issue (- – – 2)_Pages 275-282-1

)یادداشت پژوهشی( علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره2، پاییز 5931 بررسی فرایند حذف فلزات نیکل و روی از محیط آبی با استفاده از پوست پرتقال نرجس اکاتی 5* Narjes_okati@yahoo.comتاریخ دریافت:01/18/01 تاریخ Read more…

By 92, ago