مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله دانلود پایان‌نامه b (919)

2-18-1-2. توپوگرافی272-18-1-3. شیب272-18-1-4. اقلیم282-18-1-5. خاک و آب28 2-18-1-6. پوشش گیاهی302-18-1-7. زمین‌شناسی312-18-1-8. ژئومورفولوژی31 2-18-2 عوامل اجتماعی312-19. پیشینه تحقیق33? فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش‌ها 393-1. روش اجرای تحقیق40 3-1-1. روش تحلیلی40 3-1-2. روش توصیفی403-2. Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پژوهش پایان نامه مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیای طبیعی پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد    رشته: جغرافیا طبیعی  گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی عنوان: کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در Read more…

By 92, ago