مقالات و پایان نامه ها

دانلود متن کامل مقاله پایان‌نامه ارشد b (924)

1-2-6-6- 2- فسفولیپیدها………………………………………………………….171-2-6-6- 3- ویتامین ها……………………………………………………………17عنوان صفحه1-2-7- عوامل موثر در ترکیب اسیدهای چرب ناپلیوس آرتمیا…………………………………181-2-7-1- ژنتیک……………………………………………………………………..181-2-7-2- عوامل محیطی (اختلافات تغذیه ای والدین) ……………………………………191-2-8- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………….201-2-9- اهداف تحقیق……………………………………………………………………21 سایت منبع فصل دوم: مروری بر منابع2-پیشینه Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دریافت متن کامل مقاله JEST_Volume 17_Issue 2_Pages 36-44-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره هفدهم، شماره تابستان، 94 تعیین اندیس دیزل سوخت های بیودیزل تولید شده از ترکیبات اتیل استر اسیدهای چرب بر اساس استاندارد 166ASTM D صالح محمدی6 havre.irani@gmail.com 2بهمن نجفی Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود رایگان پژوهشJEST_Volume 17_Issue 2_Pages 36-44-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره هفدهم، شماره تابستان، 94 تعیین اندیس دیزل سوخت های بیودیزل تولید شده از ترکیبات اتیل استر اسیدهای چرب بر اساس استاندارد 166ASTM D صالح محمدی6 havre.irani@gmail.com 2بهمن نجفی Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

مقاله دانشگاهی پایان نامه بررسی تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و کود نیتروژن بر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی

 چکیده بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا ناشی از قارچ Sclerotinia sclerotiorum یکی از مهم ترین بیماری های کلزا در شمال کشور است که در بعضی از سال ها خسارت زیادی به این محصول وارد       می Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

متن کامل مقاله پایان نامه بررسی هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر

بررسی هناصر اقلیمی و تاثیر آن در پدیده های فنولوژیکی کلزا در شهرستان رامسر چکیده آب و هوا عامل اصلی در موفقیت ویا شکست عملیات کشاورزی است واین بدان علت است که آب و هوا Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود مقاله رایگان پایان نامه آنالیز بیان چندین ژن مهم در مسیر Signal transductionو پارامترهای فیزیولوژیک مرتبط با آن در پاسخ به تنش خشکی در دو رقم حساس و مقاوم گیاه کلزا

       فهرست مطالب عنوان                                                                                                            صفحه 1 فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………….. 2 1-1 گیاه­شناسی کلزا……………………………………………………………………………… 2 1-1-1 ارقام کلزا……………………………………………………………………………… 4 1-1-2 کلزا و اهمیت اقتصادی آن…………………………………………………………………… 5 1-2 تنش خشکی……………………………………………………………………………….. 8 1-2-1 مکانیسم­های مقاومت به خشکی در Read more…

By 92, ago