مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله رایگان منبع پایان‌نامه ارشد b (926)

2-5-7- تقسیمات سیاسی استان لرستان………………………………………………………………………………………………………………………. 332-5-8- مطالعات اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………….34 2-5-8-1پراکندگی جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………362-5-8-2-الگوی زیست ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36 2-5-8-3-نظام شهری استان …………………………………………………………………………………………………………………………………………372-5-8-4-تحول رشد جمعیت………………………………………………………………………………………………………………………………………..382-5-9- تاریخچه استان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………392-5-9-1-موسیقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..402-5-9-2-صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..402-5-9-3-زبان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….412-5-9-4-دین و برگزاری مراسم دینی…………………………………………………………………………………………………………………………..422-5-9-5-ایلات و عشایر لرستان………………………………………………………………………………………………………………………….42 2-5-9-6- فرهنگ و مردم Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود مقاله رایگان JFAUP_Volume 17_Issue 3_Pages 41-48-1

صفحات 41 – 48نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 17 شماره3 پاییز 139191279010018 ادراک در معماری*مطالعه موردی سنجش ادراک گردشگران اروپایی از معماری ایرانی- اسلامی شهر اصفهان ریحانهب هبودی**کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دریافت متن کامل مقاله JFAUP_Volume 17_Issue 3_Pages 41-48-1

صفحات 41 – 48نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 17 شماره3 پاییز 139191279010018 ادراک در معماری*مطالعه موردی سنجش ادراک گردشگران اروپایی از معماری ایرانی- اسلامی شهر اصفهان ریحانهب هبودی**کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود رایگان پژوهشJFAUP_Volume 17_Issue 4_Pages 1-15-001-1

صفحات 81 – 94نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 17 شماره4 زمستان 139172675511654 بررسی نگرش جامعه میزبان نسبت به گردشگری و پیامدهای آن دریک بافت زنده تاریخی*پژوهش موردی: بافت تاریخی فهادان یزد سمیرا Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود رایگان فول تکست JEST_Volume 19_Issue ( – – – 4)_Pages 559-570-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نوزدهم، ویژه نامه شماره4، بهار9316 مرمت اکولوژیکی منظر طبیعی آبشار مارگون فارس با تأکید بر ارزیابی اکولوژیکی موزاییک منظر بستر فریال احمدی 9* f.ahmadi@umz.ac.ir محمدرضا بمانیان 2 اصغر محمدمرادی Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

متن کامل مقاله JEST_Volume 19_Issue ( – – – 4)_Pages 559-570-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نوزدهم، ویژه نامه شماره4، بهار9316 مرمت اکولوژیکی منظر طبیعی آبشار مارگون فارس با تأکید بر ارزیابی اکولوژیکی موزاییک منظر بستر فریال احمدی 9* f.ahmadi@umz.ac.ir محمدرضا بمانیان 2 اصغر محمدمرادی Read more…

By 92, ago