مقالات و پایان نامه ها

متن کامل مقاله دانلود تحقیق b (917)

ارزیابی شده توسط کمیته‌ی پایان‌نامه با درجه: بسیار خوباستاد راهنما جناب آقای دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم (علوم سیاسی)استاد مشاور جناب آقای دکتر علی‌اکبر ایزدپرست (علوم سیاسی) استاد مشاور جناب آقای دکتر عباس قنبری عدیوی (زبان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دریافت متن کامل مقاله تحقیق دانلود b (918)

ارزیابی شده توسط کمیته‌ی پایان‌نامه با درجه: بسیار خوباستاد راهنما جناب آقای دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم (علوم سیاسی)استاد مشاور جناب آقای دکتر علی‌اکبر ایزدپرست (علوم سیاسی) استاد مشاور جناب آقای دکتر عباس قنبری عدیوی (زبان Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

پژوهش JED_Volume 9_Issue 4_Pages 749-768-1

توسعه کارآفرینی، دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، از ص 767-749 واکاوی مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی کارآفرینی روستایی: یک پژوهش کیفی حسن شهرکی1، رضا موحدی2، احمد یعقوبی فرانی3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی Read more…

By 92, ago
حقوق

فول تکست tahamo61-A-10-184-1-fb19194-1

فصلنامهی دیدگاه های حقوق قضایی شمارهی ۶٧، پاییز ١٣٩٣، صفحات ١٩٣تا ٢١۶ جهان شمولی و نسبی گرایی حقوق بشر در رویکرد اسلام و رویه ی دولت های اسلامی سید باقر میرعباس لیلا رئیس سید طه Read more…

By 92, ago