متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : تحول

عنوان : مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته مدیریت دولتی گرایش تحول

 

عنوان:

مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

استاد راهنما:

دکتر محمد ضیاء الدینی

استاد مشاور:

آقای محمد علی نشاط

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه 3

1-1- عنوان پژوهش. 4

1-2- اظهار مسئله 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش. 7

1-4- اهداف پژوهش. 9

1-5- قلمرو پژوهش. 9

1-5-1- قلمرو مکانی پژوهش. 9

1-5-2- قلمرو زمانی پژوهش. 10

1-5-3- قلمرو موضوعی پژوهش. 10

1-6- تعاریف و مفاهیم واژه ها 10

1-6-1- تعاریف نظری واژه ها 10

1-6-2- تعاریف عملیاتی واژه ها 12

1-7- انواع متغیر ها 12

1-7-1 متغیر مستقل. 12

1-7-2- متغیر ملاک یا هدف.. 12

1-7-3- متغیر میانجی. 13

اختصار 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

مقدمه 15

بخش اول: رهبری تحول آفرین. 17

2-1- رهبری تحول آفرین چیست؟ 17

2-1-1- نظریه های رهبری. 17

2-1-2- ابعاد رهبری تحول آفرین. 21

2-1-2-1- نفوذ آرمانی. 21

2-1-2-2- رفتارهای آرمانی. 21

2-1-2-3- ترغیب ذهنی. 22

2-1-2-4- انگیزش الهام بخش… 22

2-1-2-5- ملاحظه گری فردی. 23

بخش دوم:  تعهد سازمانی. 25

2-2- تعریف تعهد سازمانی. 25

2-2-1- دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی. 26

2-2-2- تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی. 27

2-2-2-1- الگوی چند بعدی. 28

2-2-3- دو دیدگاه در ارتباط با تعهد سازمانی. 30

2-2-3-1- تعهد سازمانی در دنیای امروز 30

2-2-3-2- اهمیت تعهد سازمانی. 31

2-2-4- تعهد عاطفی. 32

2-2-4-1- تعهد مستمر. 33

2-2-4-2- تعهد هنجاری. 34

بخش سوم: مدیریت دانش… 37

2-3- مدیریت دانش چیست؟ 37

2-3-1- داده ها، اطلاعات و دانش… 39

2-3-2- دانش مستتر و عیان 41

2-3-3- اصول مدیریت دانش… 42

2-3-4- سیستم های مدیریت دانش… 44

2-3-5- مدل های عمومی مدیریت دانش… 46

2-3-5-1- مدل بکوویتزوویلیامز. 46

2-3-5-2- مدل مدیریت دانش نیومن. 48

2-3-5-3- مدل هیسیگ.. 50

2-3-5-4- مدل مک الروی. 50

2-3-5-5-مدل بک من. 51

2-3-5-6- مدل 7C.. 51

بخش چهارم: مروری بر پژوهشهای انجام شده 53

2-4- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر رهبری تحول آفرین. 53

2-4-1- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور مرتبط با متغیر رهبری تحول آفرین. 54

2-4-2- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر تعهد سازمانی. 55

2-4-3- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر تعهد سازمانی. 57

2-4-4- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر مدیریت دانش… 58

2-4-5- پژوهش های انجام شده درخارج از کشور مرتبط با متغیر مدیریت دانش… 59

بخش پنجم: مطالعه چهار چوب نظری، مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش. 61

2-5- چارچوب نظری پژوهش. 61

2-5-1- مدل مفهومی پژوهش. 63

2-5-2- فرضیات پژوهش. 63

اختصار فصل. 64

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه 66

3-1- روش پژوهش. 66

3-2- فرایند پژوهش. 67

3-3- جامعه آماری. 68

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه 68

3-4-1- حجم نمونه 68

3-5- ابزار گرد آوری داده ها (اطلاعات) 68

3-6- روایی و پایایی ابزار جمع آوری. 70

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 70

اختصار 71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه 73

4-1- وضعیت نمره متغیرهای پژوهش. 73

4-1-1- نمره مؤلفه های متغیرهای تعهد سازمانی، مدیریت دانش و سبک رهبری تحول آفرین  73

4-2- آزمون کلموگروف – اسمیرنف.. 74

4-3- آزمون میانگین یک جامعه برای تعیین وضعیت متغیر های پژوهش. 74

4-3-1- آزمونt  تک نمونه ای برای متغیر های پژوهش. 75

4-4- روش الگویابی معادلات ساختاری در دو مرحله به آزمون الگو می پردازد: 76

4-4-1- الگوی اندازه گیری. 76

4-4-1-1- سنجش بارعاملی. 76

4-4-1-2- آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی. 78

4-4-1-3- روایی همگرا 78

4-4-1-4- روایی  واگرا 80

4-4-2- برازش مدل ساختاری. 80

4-4-2-1- ضرایب معناداری Z. 80

4-4-2-2- معیارR2 یا R Squares. 82

4-4-2-3- معیار اندازه تاثیر(f2) 84

4-4-2-4- معیار  Q2(Stone-Geisser Criterion) 84

4-5- فرضیه های پژوهش… 84

4-5-1- مطالعه ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط به فرضیه ها 85

4-5-2- مدل نهایی پژوهش. 85

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و مطالعه و ارائه پیشنهاد

مقدمه 87

5-1- مطالعه فرضیه های پژوهش. 87

5-2- مطالعه وضعیت متغیرهای پژوهش. 88

5-3- بحث و نتیجه گیری. 88

5-4- محدودیت ها 89

5-5- پیشنهادها 89

5-5-1- پیشنهاد های حاصل از نتایج پژوهش. 89

5-5-2- پیشنهادهایی برای محققین آتی. 90

اختصار 91

پیوست ها 92

فهرست جداول

جدول 2-1- انواع فرایندهای مدیریت دانش. ……………………………………………………………………………………………..47

جدول3-1 شماره گذاری مولفه های  متغیر تعهد سازمانی. …………………………………………………………………………..69

جدول3-2- شماره گذاری مولفه های  متغیر رهبری تحول آفرین. ………………………………………………………………..69

جدول3-3- شماره گذاری مولفه های  متغیر مدیریت دانش. ………………………………………………………………………..69

جدول 4-1- آمارهای توصیفی نمره تعهد سازمانی، مدیریت دانش و سبک رهبری تحول آفرین. ……………………..73

جدول 4-2- آزمون کلموگروف –  اسمیرنف برای مطالعه فرض نرمال بودن متغیرهای پژوهش. ……………………….74

جدول 4-3- شاخص های سطح متغیرهای پژوهش. ……………………………………………………………………………………..75

جدول 4-4- آزمون t تک متغیره سطح متغیرهای پژوهش. …………………………………………………………………………….75

جدول4-5- آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی. ………………………………………………………………………………………………78

جدول 4-6- مقادیر AVE برای متغیرهای پژوهش. ………………………………………………………………………………………78

جدول 4-7- مقدار AVE بعد از حذف سوال ها. ……………………………………………………………………………………….79

جدول 4-8- نتایج روایی واگرا. ………………………………………………………………………………………………………………..80

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

جدول4-9- مقدار R Square. ………………………………………………………………………………………………………………….82

جدول 5-1- اختصار آزمون فرضیه ها. ………………………………………………………………………………………………………88

 

فهرست شکل ها

شکل 2-1- مدل سه بخشی تعهد سازمانی. ………………………………………………………………………………………………. 37

شکل 2-2- ارتباط داده، اطلاعات و دانش. ………………………………………………………………………………………………..41

شکل 2-3- هرم دانش. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

شکل 2-4- چرخه سیستم مدیریت. ………………………………………………………………………………………………………… 46

شکل 2-5- مدل 7C. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 54

شکل4-1- مدل اجرا شده همراه با ضرایب بارهای عاملی. …………………………………………………………………………. 76

شکل 4-2- مدل اجرا شده همراه با حذف ضرایب بارهای عاملی کمتر از 4/0. …………………………………………….. 77

شکل 4-3- مدل بعد از حذف سوالها. …………………………………………………………………………………………………….. 79

شکل 4-4- مدل ترسیم شده همراه با ضرایب معنی داری Z. ……………………………………………………………………… 81

شکل 4-5- مقادیر R2 در مدل نهایی. …………………………………………………………………………………………………….. 83

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان در سال 1393 می باشد. روش پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی  می باشد. جامعه پژوهش حاضر کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان به تعداد 140 نفر می باشد که از طریق جدول مورگان 103 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه های رهبری تحول آفرین، تعهد سازمانی و مدیریت دانش بود که روایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به اندازه قابل قبول محاسبه گردید. جهت مطالعه فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری بهره گیری شده. اطلاعات جمع آوری شده با بهره گیری از نرم افزار spss و pls  تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی به گونه مستقیم تاثیر ندارد. همچنین سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی به گونه غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش تاثیر دارد. سبک رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش تأثیر مستقیم دارد. مدیریت دانش برتعهد سازمانی تأثیر مستقیم دارد و درنهایت پیشنهادهایی با در نظر داشتن یافته های پژوهش ارائه گردید.

واژگان کلیدی: رهبری تحول آفرین، تعهد سازمانی، مدیریت دانش

 

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

مقوله رهبری سازمانی به ویژه در ارتباط با مدیریت تحول وتغییر، دو عامل برجسته را در بر می گیرد. عامل نخست به دیدگاه و مفروضات مربوط به سرشت بشر مربوط می گردد (زمردیان، 195:1390).

رهبری تحول آفرین به نوعی رهبری اطلاق می گردد که در آن رهبران دارای موهبت الهی هستند و برای پیروان خود انگیزش معنوی و توجه ویژه فراهم و با نفوذ بر قلبشان، آنها را هدایت می کند. رهبران تحول آفرین یک چشم انداز سازمانی پویا خلق می کنند که اغلب یک دگرگونی در ارزشهای فرهنگی برای انعکاس نوآوری بیشتر را ضروری می سازد. رهبری تحول آفرین همچنین به دنبال برقراری یک ارتباط بین علائق فردی و جمعی می باشد تا به زیر دستان اجازه کار کردن برای اهداف متعالی را بدهد “بس” موهبت الهی را به عنوان یکی از چهار مشخصه رهبری تحول آفرین مورد توجه قرار داد. موهبت الهی یک آتش می باشد، آتشی که انرژی و تعهد پیروان را مشتعل می سازد و نتایج بیشتر و ماورای تبیین وظایف آنها ایجاد می کند (استار بوک[1]، 144:1997).

تعهد سازمانی یک توجه مهم شغلی و سازمانی می باشد که در طول سال‌های گذشته موردعلاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روان‌شناسی خصوصاً روان‌شناسی اجتماعی بوده می باشد (رکنی نژاد، 1386). این توجه در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده می باشد که شاید عمده ترین این تغییر در قلمرو مربوط به توجه چند بعدی به این مفهوم تا توجه یک بعدی به آن بوده می باشد.( همان) همچنین باتوجه به تحولات اخیر در حیطه کسب و کار مانند کوچک سازی‌ها و ادغام‌های شرکت‌ها در یک‌دیگر عده ای از صاحب‌نظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت مانند ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته می باشد و به همین جهت بــررسی آن بی مورد می باشد (ساقروانی، 1388). اما عده ای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و عقیده دارند که تعهدسازمانی اهمیت خود را از دست نداده می باشد و همچنان می تواند موردتوجه قرار گیرد (فرهنگی و حسین زاده، 1384).

همچنین دانش با ویژگی های بدیع و پویای خود امکان پاسخگویی به ویژگی های محیط های جدید را فراهم می سازد، اهمیت دانش و کاربرد آن در حیطه های گوناگون درسازمان و مدیریت به عنوان رمزبقا و موفقیت و کسب مزیت رقابتی پایدار در اقتصاد به عنوان دارایی راهبردی بحث شده می باشد(عدلی، 1385).

مدیریت دانش سازمانی، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت شرکت ها رقابتی و عصر اطلاعات می باشد. اهمیت موضوع به حدی می باشد که امروزه شماری از سازمان ها، دانش موجود خود را اندازه گیری می کنند و به منزله سرمایه فکری سازمان و نیز به عنوان شاخصی برای درجه بندی شرکت ها در گزارش ها خود منعکس می سازند(موسوی، 1384).

در این فصل عنوان پژوهش مطرح شده و سپس به اظهار مسئله و اهمیت آن تصریح گردیده می باشد. اهداف و قلمرومکانی، زمانی و موضوعی پژوهش مشخص گردیده و نهایتاً تعاریف مفاهیم و متغیرها و نوع آنها نیز در پایان فصل اظهار گردیده می باشد.

تعداد صفحه : 122

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***