متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : علوم تربیتی

گرایش :مدیریت و برنامه ریزی

عنوان : مطالعه راههای بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب

درس پروژه کار عملی :

( رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی )

موضوع پروژه :

مطالعه راههای بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : کلیات                                  

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………5

اهمیت وضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….8

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….10

سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..11

فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..12

متغیرها پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………13

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………14

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………14

فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟……………………………………………………………………………………16

تفاوت فناوری اطلاعات ( ICT) و (IT) چیست؟ ……………………………………………………………………..17

تأثیر ( ICT) چیست؟ …………………………………………………………………………………………………………18

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش…………………………………………………………………………19

اینترنت وسیله برای اطلاع یابی و اطلاع رسانی…………………………………………………………………………21

عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………22

معلم و فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………………………………………………24

ارتباطات و فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش…………………………………………………………………..24

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی……………………………………………………………25

ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………………………………………………25

فناوری اطلاعات و ارتباطات درتعلیم و تربیت………………………………………………………………………….26

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های درسی مدارس………………………………………………….27

چه کسانی و چگونه از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره می‌گیرند؟ ……………………………………………28

محدودیت های ناشی از توسعه IT در آموزش…………………………………………………………………………28

اهمیت آموزش مهارت عمومی کاربری رایانه برای فرهنگیان……………………………………………………..29

برنامه‌ی ملی توسعه‌ی اطلاعات و ارتباطات در آموزش……………………………………………………………..29

اصول اساسی یادگیری الکترونیکی………………………………………………………………………………………..30

فناوری جدید تدریس…………………………………………………………………………………………………………..31

آموزش مجازی ………………………………………………………………………………………………………………..32

ترسیم یک کلاس درس مجهز به فناوری از دیدگاه محققان……………………………………………………….33

ویژگی ها و امتیازات رایانه…………………………………………………………………………………………………..34

موردها کاربرد رایانه……………………………………………………………………………………………………………..34

اهمیت و تأثیر فناوری ارتباطات در آموزش…………………………………………………………………………….35

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در خود‌ کنترلی دانش‌آموزان…………………………………………………39

خصوصیات مدارس در ارتباط با توسعه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات…………………………………………..42

فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) ………………………………………………………………………………………49

دلیل اهمیت فناوری ارتباطات و اطلاعات برای دانش آموزان…………………………………………………….46

دلیل بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدارس…………………………………………………………….47

قابلیت فناوری ارتباطات و اطلاعات چیست؟ ………………………………………………………………………….48‌

طریقه بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدارس چیست؟ ……………………………………………..49

پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………………………..53

پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………………………55

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم : روش پژوهش

روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..59

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………. 59

نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………60

تعریف نمونه……………………………………………………………………………………………………………………..60

حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………….60

روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………60

ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………61

روایی………………………………………………………………………………………………………………………………62

پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………….62

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………..64

محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………..65

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………..67

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 73

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………74

محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………..75

واژگان لاتین……………………………………………………………………………………………………………………..76

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………77

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………….. 80

 

چکیده :

هدف عمده این پژوهش مطالعه راههای بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93 می باشد. پس از مطالعه نظری در مورد موضوع مورد پژوهش و تهیه و تدوین مبانی نظری و پیشینه آن ، اندازه گیری پژوهش با در نظر داشتن نوع فرضیات و اهداف پژوهش از روش توصیفی از نوع پیمایشی سود جسته و در این پژوهش ، جامعه آماری شامل کلیه دبیران زن و مرد مقطع راهنمایی233 نفر، می باشد و نمونه انتخابی 45 نفر مورد پژوهش واقع شده می باشد و همچنین در این پژوهش ، جامعه آماری شامل کلیه دبیران زن و مرد مقطع متوسطه250 نفر، می باشد که نمونه انتخابی 50 نفر مورد پژوهش واقع شده می باشد .

در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته بهره گیری شده می باشد و با در نظر داشتن نوع فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر به دست آمده می باشد که :

– بین مجهز بودن مدارس به رایانه و اندازه بهره گیری از ICT در مدارس راهنمایی و متوسطه ارتباط معنا داری هست .

– بین دسترسی به شبکه و اندازه بهره گیری از ICT در مدارس راهنمایی و متوسطه ارتباط معناداری هست

– بین امکانات موجود ICT و اندازه بهره گیری دبیران زن و مرد مدارس راهنمایی و متوسطه از آن ارتباط معناداری هست.

– بین آشنایی دبیران زن و مرد مدارس راهنمایی و متوسطه از ICT و اندازه بهره گیری آنها از فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتباط معناداری هست.

و در پایان این پژوهش پیشنهادات خاصی ارائه گردیده و محدودیتهای که در سر راه این پژوهش قرار گرفته اظهار گردیده می باشد.

 

مقدمه :

با ظهور و توسعه پدیده فناوری اطلاعات طریقه تحولات جهانی، با شتابی بیشتر با محوریت عنصر اطلاعات و دانایی در حال گسترش می باشد . این پدیده هرچند از محیطهای نظامی آغاز و به مراکز دانشگاهی منتقل گردید، اما دیری نپایید که عرصه های اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی کشورها را نیز با توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد دولت الکترونیک متأثر ساخت . اینک بیش از یک دهه می باشد که در عرصه تعلیم و تربیت پا نهاده و نظام آموزشی و محیطهای تحصیلی را نیز به چالش فراخوانده می باشد . با در نظر داشتن سرعت، گستردگی و عمق تحولات ناشی از فناوری اطلاعات، شناخت مختصات این پدیده و مدیریت آگاهانه و هوشمندانه آن می تواند یکی از مهمترین راهبردهای دست اندرکاران آموزش در کشور باشد و به منزله فرصتی برای بازسازی نظام آموزش و پرورش و تحول در فرآیند یاددهی – یادگیری بهره گیری گردد. (بهروش، 1387،ص147)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه : تدوین بسته­ ی درمانی چندبعدی غیرداروئی و مقایسه­ اثربخشی آن با درمان دارویی در درمان بیماران مبتلا به انزال زودرس

مهمترین ویژگی فناوری اطلاعات تکیه بر تولید، اشاعه و پردازش اطلاعات، در دسترس قراردادن آن برای همگان درکمترین زمان ممکن، با حداقل هزینه، در همه زمانها و مکانهاست. امروزه دستگاههای جدید انتقال اطلاعات نظیر تلفن، تلگراف، دورنگار، ظهور شبکه های رایانه ای محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی نظیر اینترنت و ابزارهای ذخیره سازی نظیر لوحهای فشرده نوری، از محمل های مهم برای تولید و اشاعه و انتقال اطلاعات هستند . همه ابزارهای ذکر گردیده که در گردآوری، سازماندهی، ذخیره، تولید، اشاعه و انتقال اطلاعات از آنها بهره گیری می گردد، فناوری اطلاعات نامیده می شوند. به بیا ن ساده، هر نوع فناوری و هر روش و ابزار که در تولید و انتقال اطلاعات مورد بهره گیری قرار می گیرد، فناوری اطلاعات می باشد. (همان منبع ،ص123)

عطاران و وان لار (2001) عقیده دارند که بهره گیری از این فناوریها برای دانش آموزان فرصتهای یادگیری انفرادی را به این ترتیب ایجاد می کند:

1-کاربرد رایانه به دانش آموزان در تأمین نیازهای اساسی آموزشی کمک می کند. تحقیقات نشان داده می باشد، وقتی که دانش آموزان از رایانه بهره گیری می کنند، بهتر یاد می گیرند.

2- رایانه ها همچنین محیط یادگیری مشارکتی پویایی را ایجاد می کنند . به عنوان مثال برنامه های واژه پرداز به دانش آموزان اجازه می دهند که ناشران ایده ها و اندیشه های خود باشند.

3- اینترنت ملموس ترین کاربرد فناوری در مدارس می باشد که به دانش آموزان اجازه می دهد، به اندازه بسیار وسیعی از اطلاعات دست یابند . آنها می توانند در طول ساعات مدرسه با اینترنت

به عنوان ابزاری قابل دسترس، در حوزه های مورد علاقه خود به پژوهش بپرازند و همین کار سبب پرورش عادت به تفکرکردن در آنها می گردد. از آنجا که نهاد آموزش و پرورش یکی از بزرگترین تولید کنندگان اطلاعات و بی تردید مهمترین مصرف کننده و ذخیره کننده اطلاعات و دانایی به شمار می رود، پس تولید دانش وکاربرد بهینه آن در فرآیند تعلیم و تربیت، موجب افزایش دانایی و توانایی دانش آموزان و معلمان می گردد و آموزش و پرورش در مهمترین مأموریت خود، یعنی تربیت نیروی انسانی توانمند و کارآمد، بیش از گذشته موفق خواهد گردید. گسترش فناوری اطلاعات و بهره گیری از ابزارها و مفاهیم جدید، موجبات بسط اطلاعات و دسترسی آسان و کم هزینه را برای فر اگیران اعم از دانش آموزان، دانشجویان و معلمان به روش پیوسته فراهم می کند و زمینه تبادل سریع اطلاعات و تعاملات فرهنگی را میسر می سازد .

بی شک دانش آموزان زمانی از فرصتهای آموزشی، اقتصادی و اجتماعی بهتر برخوردار خواهند گردید که به رایانه و فناوریهای اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. اکنون روزانه به تعداد مدارسی که به اینترنت متصل می گردند، افزوده می گردد و طیفی وسیع از مواد درسی و آموزشی به صورت الواح فشرده در اختیار مدارس قرار می گیرد . پس، محققان به مطالعه دامنه وسیعی از مسائل، از چگونگی بهره گیری دانش آموزان از فناوریهای اطلاعاتی و کاربرد آن تا تحولانی که فناوریهای اطلاعاتی می تواند در برنامه های درسی ایجاد کند، پرداخته اند (برایان ویلیلم ،1999 ،ص 136)

بیل گیتس (رئیس شرکت مایکروسافت ) درمورد کاربرد فناوریهای اطلاعات و ارتباطات دیدگاهی متفاوت دارد؛ وی اظهار می دارد: “دانش آموزان می توانند نمرات خود را ببینند یا حتی تکالیف خود را با بهره گیری از شبکه ارائه نمایند . دانش آموزان به همان شکلی که تلفن می کنند، می توانند به دوستان یا خانواده خود نامه الکترونیکی بفرستند . دانش آموزان فعالان نهایی دانش اند که کار آنها یادگیری، اکتشاف و پیداکردن روابط غیرمنتظره میان پدیده هاست ” (هدایتی،1383،ص155)

تعداد صفحه : 91

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***