متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته :علوم تربیتی

عنوان : مطالعه اندازه اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج،بریادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور واحدسرپل ذهاب

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته علوم تریتی

 

موضوع:

مطالعه اندازه اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج،بریادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب

استاد راهنما :

نسرین یوسف پور

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

این مطالعه ،باهدف مطالعه اندازه اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج،بریادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب می باشد که درسال1394مشغول به تحصیل بودند .روش نمونه گیری،تصادفی خوشه ای چند مرحله ای می باشد .به این ترتیب که بین کلیه مدارس ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب،ودرمدرسه مذکور4گروه آزمایشی به صورت تصادفی انتخاب ومورد مطالعه قرارگرفتند با در نظر داشتن طرح پژوهش، تعداد هریک از افراد درگروه های چهارگانه موردبررسی25نفر می باشد، به این ترتیب 100نفربه عنوان حجم نمونه مورد مطالعه قرار گرفته اند.این پژوهش ازنظرهدف ،کاربردی وازنظرنحوه ی اجرا ،نیمه آزمایشی وبا بهره گیری از طرح چهار گروهی سولومن انجام گرفته می باشد.ابزار اصلی دراین پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش اندازه یادگیری ویادداری دانش آموزان وهمچنین جهت سنجش انگیزش پیشرفت تحصیلی از تست انگیزش پیشرفت تحصیلی هارتر(1981)بهره گیری گردید.

جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش آمار توصیفی و استنباطی در قالب جداول و نمودارها، میانگین،مد،میانه،واریانس،انحراف معیار. بهره گیری می گرددو در بخش استنباطی از آماره لون به منظورآزمون برابری واریانس ها،وازتحلیل کوواریانس برای مقایسه میانگین های مستقل بهره گیری گردید..

 

کلید واژه ها:روش بدیعه پردازی ،روش رایج،یادگیری،یادداری،انگیزش پیشرفت تحصیلی،دانش آموزان

        فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                             صفحه

 

تشکر وقدردانی……………………………………………………………………………………………………………………………..د

تقدیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..ه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-فصل اول:کلیات

1-1-مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2-اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-3-ضرورت واهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………..9

1-4-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….12

1-5-فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..12

1-6-تعاریف نظری واژگان بکار رفته درتحقیق……………………………………………………………………………….13

1-7- تعاریف عملیاتی واژگان بکار رفته درتحقیق…………………………………………………………………………15

 

2-فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش

2-1-مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….18

2-1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-1-2-.تعریف روش تدریس…………………………………………………………………………………………………. 21

2-1-3-اهمیت شناخت روش های تدریس………………………………………………………………………………….24

2-1-4-تناسب سنجی روش های تدریس……………………………………………………………………………………24

2-1-5-تناسب روش های تدریس با اهداف آموزشی…………………………………………………………………….24

2-1-6-تعریف بدیعه پردازی……………………………………………………………………………………………………..26

2-1-7-هدف الگوی بدیعه پردازی…………………………………………………………………………………………….32

 

 

 

 

2-1-8-اثرات آموزشی .پرورشی الگوی تدریس بدیعه پردازی………………………………………………………32

2-1-9-مزایای روش بدیعه پردازی…………………………………………………………………………………………….33

2-1-10-مراحل اجرای الگوی بدیعه پردازی………………………………………………………………………………..34

2-1-11-تبیین وبسط قیاس……………………………………………………………………………………………………….35

2-1-12-کاربردقیاس در علوم تجربی………………………………………………………………………………………….35

2-1-13-تأثیر الگوی بدیعه پردازی درعلوم تجربی……………………………………………………………………….36

2-1-14-چارچوب اجرای روش تدریس بدیعه پردازی………………………………………………………………….38

2-1-15-مهم ترین ویژگی روش تدریس بدیعه پردازی………………………………………………………………….42

2-1-16-روش های تدریس سنتی ومتداول…………………………………………………………………………………..44

2-1-17-ماهیت یادگیری…………………………………………………………………………………………………………….48

2-1-18-تعاریف یادگیری…………………………………………………………………………………………………………..48

2-1-19-انواع یادگیری……………………………………………………………………………………………………………….50

2-1-20-عوامل موثر بریادگیری………………………………………………………………………………………………….51

2-1-21-بنیاد فلسفی نظریه های یادگیری……………………………………………………………………………………..52

2-1-22-پیشینه نظریه های یادگیری……………………………………………………………………………………………..53

2-1-23-یادداری………………………………………………………………………………………………………………………..53

2-1-24-انگیزه پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………57

2-1-25-تأثیر انگیزش در یادگیری……………………………………………………………………………………………….60

2-2-مبانی تجربی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….65

2-2-1-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………65

2-2-2-تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………….68

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1-روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….72

3-2-جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………72

3-3-روش نمونه گیری وحجم نمونه…………………………………………………………………………………………….72

3-4-روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..72

 

 

3-5-ابزارهای مورد بهره گیری…………………………………………………………………………………………………………72

3-6-روش اجرای آموزش بدیعه پردازی………………………………………………………………………………………..73

3-7-روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..75

3-8-روایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………..77

3-9-روش پایایی پرسشنامه های مورد بهره گیری………………………………………………………………………………..78

3-11-چگونگی نمره گذاری وتحلیل پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی………………………………………79

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل وبیان نتایج حاصل از پژوهش

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….81

4-2-مقایسه وتحلیل پیش آزمون ها………………………………………………………………………………………………83

4-3-مقایسه وتحلیل آزمون های یادگیری……………………………………………………………………………………..85

4-4-مقایسه وتحلیل آزمون های یادداری……………………………………………………………………………………….85

4-5-مقایسه وتحلیل آزمون های انگیزش پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………..

فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری

5-1-مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-2-اختصار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….86

5-3-بحث وتفسیر یافته ها………………………………………………………………………………………………………….87

5-4-پیشنهادات

5-1-4-پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………92

5-2-4-پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………..94

5-5-محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………………95

فهرست منابع:

الف-منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………98.

ب-منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

فصل یکم

 

کلیات پژوهش

1-1-مقدمه :

 

با ورود به هزاره سوم میلادی ،دانش تجربی نو و پیشرفت های فن آوری این امکان را فراهم ساخته    می باشد که بازنمایی ذهنی بشر از کره زمین به « دهکده جهانی » و بزرگراه های اطلاعاتی بهبود یافته و ضرورت چاره جویی در مسائل اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و در مجموع بهره مندی از کیفیت بهزیستی و با هم زیستی بیش از پیش احساس می گردد(احقر1383).از آنجایی که آموزش و پرورش در شکل دهی سرمایه انسانی و اجتماعی تأثیر تعیین کننده ای داشته می باشد پس؛انتظار می رود نسل امروز را برای زندگی در جامعه فردا آماده سـازد و با در نظر داشتن اهمیت علوم تجربی ،آگـاه بودن از وضعیت و ماهیت دانش علمی ،چگونگی خلق آن و وابستگی به آن ،نه تنها برای دانشمندان بلکه برای همه ما بخش عمده ای ازآموزش راتشکیل میدهد ( به نقل ازبی.آر.هرگهنام2001ترجمه سیف،علی اکبر).اگر بپذیریم که علوم در تعیین جایگاه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه تأثیر مؤثری دارد آن گاه به اهمیت آموزش علوم و نیز لزوم همگانی کردن آن بیشتر پی می‌بریم.

آموزش علوم و فناوری یکی از پایه‌های اساسی آموزش و پرورش می باشد که تأثیر مستقیم آن در توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و افزایش سرمایه های مادی و معنوی یک جامعه به خوبی مشخص شده‌می باشد. یکی از معضلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش خصوصاٌ در کشور ما، به کار نگرفتن روش های تدریس جدید در آموزش می باشد به همین سبب کیفیت آموزشی از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش آموزان علاقه زیادی به تحصیل نشان نمی دهند.یکی از دلائل آن عدم آشنایی معلمان با روش های جدید تدریس می باشد.پیشرفت روز افزون علوم و تحقیقات گوناگون در حیطه های مختلف حاکی از آن می باشد که اطلاعات بشر روز به روز افزایش می یابد و مطالب جدیدی به دست می آید.امروزه هر فردی ناچار به بهره گیری یافته های جدید می باشد روش تدریس فعال ونوین که در آن مشارکت دانش آموز و معلم را می طلبد و به جای انتقال مطالب به دانش آموز ، به افزایش توانایی یادگیرنده در فرایند یادگیری عنایت دارد. به علت های متعدد مانند تاکید براصولی از کلیات نظام آموزش و پرورش کشور و اهداف دوره های تحصیلی ، توجه های جهانی ، رشد روز افزون تحقیقات ، سرعت فن آوری و تکنولوژی ، ضرورت کار بست تدریس فعال را می طلبد(احمدی1386) .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه خود کنترلی و سیستم بازداری/ فعال سازی رفتاری در دو گروه افراد نابینا و عادی

ادیان و رهبران مصلح اجتماعی نیز تأکید بر نوعی فعال سازی ذهن و جلوگیری از تقلید کورکورانه در اصول و روشهای زندگی دارند، پس آموزش و تدریس های متکی بر روشهای فعال گامی می باشد در اشاعه و ترویج علم و پرورش بشر های آزاد و آگاه که می توانند در توسعه و فناوری دارای تاثیر باشند در روش تدریس فعال ،کوشش بر این می باشد که فراگیران خود در کسب مفهوم سهیم باشند و از طرق مختلف به فعالیتهای ذهی ، علمی، فردی و گروهی برخوردار گردند (مشایخ1386).

از مهمترین دستاوردهای آموزش علوم در مدارس، تربیت افرادی می باشد که دارای معلومات و آگاهی‌های لازم هستند تا بتوانند منطقی فکر کرده و آگاهانه تصمیم بگیرند (پرویزیان1384).در چند دهه اخیر، توجه جهانیان در مورد فرایندهای یاددهی- یادگیری به گونه کامل تغییر کرده‌می باشد. در سالهای نه چندان دور، بسیاری اعتقاد داشتند که ذهن دانش‌آموزان همانند ظرف های خالی می باشد که در انتظار پر شدن با دانش و معلومات می باشد در دنیای کنونی پیشرفت وتوسعه هر جامعه رابیش ازهرچیز درگرو تربیت نیروهای انسانی کارآمدی می دانندکه بتوانند با اندیشه پویا وخلاق خودامکانات بالقوه موجود درآن جامعه رابه امکانات بالفعل وقابل بهره گیری تبدیل نمایند(میرشمشیری1390).درپژوهش های متعددی نشان داده شده می باشد که آموزش درس علوم تجربی ،درسی عملی وآزمایشگاهی می باشد امادر ایران بیشتر از روش های سنتی بهره گیری می گردد ورویکرد معلم محوری خاصی بر آن حاکم می باشد.فعالیت های تجربی در آموزش این درس در نظام آموزشی کشور غیر از در موردها اندک ،در بیشتر موردها به شیوه سنتی می باشد ؛پس دانش آموزان ممکن می باشد به هدف های مورد نظر این درس نائل نشوند.درچنین وضعیتی آموزش درس علوم تجربی به شیوه سنتی وحافظه مدار وسخنرانی هیچگاه دانش آموزان را برای روبرو شدن با مسایل در هم تنیده دنیای امروز وفردا آماده نخواهد نمود. (یوسفی،قاسمی،1388).

دورین وکرب (2009).درتحقیق خود به این نتیجه رسیدکه درآموزش به شیوه سنتی دانش آموزان نتوانسنه اند ازعلومی که یادگرفته انددرزندگی روزمره خود بهره گیری کنند. شمار کج فهمی های دانش آموزان بسیار زیاد بوده می باشد وبالغ بر90/. ازفارغ التحصیلان سوادعلمی را به دست نمی آورندوحتی ازمهم ترین هدف های مفروض درآموزش نیز مهجور مانده اند.وی معتقداست که برای داشتن نظام آموزشی سازنده ،نظام سنتی بایستی متحول شودوبه سوی آموزش خلاق هدایت گردد.

موالم(2010).درتحقیق خود اظهار داشته می باشد که دانش آموزن اغلب نمی توانند از دانش خود برای تبیین وپیش بینی پدیده ها بهره گیری کنندودر حل مسایل جدید ناتوان هستند،این مشکل ناشی از این واقعیت می باشد که آموزش های داده شده فاقدراهبردهای کیفی مورد نیاز یرای استدلال آنها می باشد(امام قلی وند،1385).

سازه انگیزه تحصیلی درمحیط های آموزشی به رفتارهایی که به یادگیری وپیشرفت مربوط می باشد اطلاق می -گردد(کاستلو2008). انگیزه تحصیلی راتمایل یادگیرنده به مشغول ودرگیر شدن در فعالیت های یادگیری وتلاش مستمر در بجای آوردن وپایان رساندن آن فعالیت می دانند.(بریانت2010).

پ‍ژوهش ها نشان می دهد که یادگیری مفاهیم ،در شرایطی رخ می دهد که دانش آموزان انگیزه پیدا کرده و به طرف مطلب جدید جذب شوند . شیوه های جدید تدربس در آموزش و پرورش کمک می کند که دانش آموزان به کارهای نو دست بزنند و با هر موضوعی خلاقانه برخورد کنند.در نظامهای آموزشی نیز تاکید عمده بر پرورش خلاقیّت دانش آموزان می باشد . خلاقیّت برای بقای هر جامعه ای لازم می باشد و برای ایجاد و تداوم آن در افراد ،بایستی عادت به تفکر را در آنها ایجاد نمود زیرا که خلاقیّت با تفکر به وجود می آید.

یکی از هدف های مهم در محیط پرتلاطم و متغیر کنونی، آموختن شیوه های خلاقیّت و نوآوری می باشد ویکی از الگوهای تدریس که باعث پرورش ظرفیت مشکل گشایی دانش آموزان و هدایت آنها به اظهار خلاق می شودالگوی بدیعه پردازی می باشد.روش تدریس بدیعه پردازی ازجمله روش های پرورش خلاقیت به شمار می رود که به وسیله ویلیام جی .جی .گوردون وهمکارانش(1961).ابداع گردید.

گوردون مطالعه موردی بر روی افرادی راآغاز نمود که به گونه همزمان درپروژه مربوط به خلاقیت وروانکاوی درگیربودند.نتایج مصاحبه ها ،گویای علاقه فزاینده به تشابهات خلاق درعلوم بود واین تشابهات رویکرد خلاقیت رابرای هر دوی دانشمندان وهنرمندان آسان می نمود..

پرداختن به فعالیت های استعاری در روش بدیعه پردازی ساختی را به وجود می آورد تا اشخاص به وسیله آن بتوانند خود رابرای تخیل وایجادبصیرت درفعالیت های روزانه رهاسازند .گوردون به این شیوه “آشنایی سازی”می گوید،یعنی فرد کوشش می کند تا بادیدی تازه به چیزهای آشنا بنگرد.اساس تفکربدیعه پردازی فعالیت استعاری وتمثیلی می باشد که براساس شباهت امور ومقایسه آن بایک چیز یایک فکربه جای یک چیز یافکر دیگرساخته می گردد(حسینی وهمکاران،1387).

اوجی نژاد(1386).آلان وریچارد(2006).اظهار داشته اند،هنگامی که دانش آموزان بعضی چیزها رادر مورد توضیحات متوجه نمی شوند با این که بعضی از اطلاعات در توضیحات آن ها وبعضی ازمعلومات فرضی وجود نداردوهمچنین درمواردی که مفهوم خارج از تجربه دانش آموزان باشد راه مناسب بهره گیری ازیک قیاس بامدل می باشد (شریفی،داوری1387).تأثیر الگوی بدیعه پردازی رابر پیشرفت تحصیلی در درس انشا وعلوم تجربی مورد تأیید قرار داده اند.روش بدیعه پردازی درپژوهش نوبی(2009).افزایش خلاقیت وحل معضلات رابه دنبال می آورد.

اکنون پرسش اصلی این پژوهش آن می باشد که تاچه حد تدریس به شیوه بدیعه پردازی که امروزه به عنوان یکی از روش های فعال معرفی شده می باشد در مقایسه با روش آموزش رایج(سنتی) ،باعث افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه ششم مدارس شهرستان سرپل ذهاب می گردد؟

تعداد صفحه : 103

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***