متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مشاوره و راهنمایی

عنوان : مقایسه ی ویژگیهای شخصیتی، سبکهای مقابله ای و اندازه استرس والدین نوجوانان دارای اختلال سلوک با والدین نوجوانان عادی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان نامه برای دریافت درجه ی  کارشناسی ارشددر رشته ی  مشاوره وراهنمایی(M.A)

عنوان:

مقایسه ی ویژگیهای شخصیتی، سبکهای مقابله ای و اندازه استرس والدین نوجوانان دارای اختلال سلوک با والدین نوجوانان عادی

استاد راهنما:

دکتر سید مهدی حسینی فرد

استاد مشاور:

دکتر ویدا رضوی نعمت اللهی

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده………………………………………………………………………..            1

فصل اول:کلیات پژوهش

1- 1-مقدمه  …………………………………………………………………

3

1- 2-اظهار مسئله………………………………………………………………          4

1- 3-اهمیت وضرورت پژوهش……………………………………………………        7

1- 4-اهداف پژوهش……………………………………………………………           9

1-4-1 -هدف کلی…………………………………………………………           9

1-4-2 -اهداف ویژه …………………………………………………………        9

1-4- 3-هدف کاربردی………………………………………………………         9

1-5 -سوالات پژوهش……………………………………………………………          9

1-6 -فرضیات پژوهش……………..……………………………………………         10

1-7 – تعریف اصطلاحات به صورت مفهومی و عملیاتی…………………………………    10

 

فصل دوم:مروری برادبیات پژوهش وپیشینه پژوهش

2-1- مقدمه…….……………………………………………………………           13

2- 2-اختلال سلوک……………………………………………………………          14

2-3-علل اختلال سلوک…………………………………………………………          16

2-4 -سبب شناسی اختلالات روانی…………………..……………………………        16

2 -4-1 -عوامل زیستی………………………………………………………         16

2-4-2 -ناهنجاریهای کروموزومی………………………………………………       17

2-4-3- ژن های معیوب…………..…………………………………………         17

2-4-4-آسیب زاها………..…………………………………………………          17

2-4-5- آمادگی………….…………………………………………………           18

2-4-6 -عوامل روانی ،اجتماعی،فرهنگی……….…………………………………      19

2-5- تعریف شخصیت….………………………………………………………         20

2-6- مفهوم شخصیت……..……………………………………………………         20

2-7-نظریه های مربوط به ویژگی های شخصیت………..……………………………      22

2-7-1- نظریه گوردون آلپورت…………………………………………………        23

2-7-2-خودمختاری کنشی………………………………………………      24

2-7-3- پژوهش فردنگر………….……………………………………………          25

2-7-4-نظریه کتل………..…………………………………………………          25

2-7-5-هانس.جی آیزنک…….…..……………………………………………         27

2-7-6- ا ندازه گیری صفت:تحلیل عاملی…………………………………………       29

2-7-7-  مک کری وکوستا(مدل پنج عاملی)………………………………………        29

2-8- طرح پنج عاملی شخصیت………………..…………………………………        34

2-9- پنج عامل شخصیتی نئو……….……………………………………………        36

2-9-1-عصبیت یا شاخص هیجان(N)……….……………………………………     36

2-9- 2- برونگرایی(E)…………………………………………………………          37

2-9- 3 -باز بودن(O)…………………………………………………………            38

2-9- 4-توافق(A)……………………………………………………………   40

2-9- 5 -وجدانی بودن(C)………………………..……………………………          41

2- 10-مقیاس های آزمون NEO PIR ……………………………………………        42

2-10-1-مقیاسهای عصبیت یا هیجانی …………………………………….……        44

2-10-2- مقیاس برون گرایی …………………………………………………        46

2-10-3-مقیاس های باز بودن …………………………………………………        47

2-10-4-مقیاس های توافق …………………………..………………………         50

2-10-5-مقیاسهای وجدانی بودن ………………………………………………         52

2-11-پیشینه شناسی عامل ها در سایر مدل های شخصیت ……………………………        54

2-12 -پایه های تجربی ومفهومی نظریه پنج عاملی …………………..………………      54

2- 13-نظریه صفات ومدل پنج عامل(FFM) ………………….……………………  55

2- 14-شواهد ارثی بودن عامل ها …………………………………………………        56

2-15 -سیستم همگانی شخصیت …………………………………………………          57

2- 16-کاربرد مدل پنج عاملی ……………..….…………………………………        59

2- 17-موافقین ومخالفین مدل پنج عاملی …………………………………………          59

2- 18-مدل پنج عاملی در فرهنگ های مختلف ……………………………..………        61

2-19- تأثیر خانواده در بهداشت روانی و اختلال روانی …………………………..……      62

2-20 -تعریف فشار روانی (استرس واسترسور) ………………………………………     63

2-21 -فرایند عوامل محیطی وعوامل درون فردی استرس وپیامدهای آن ……………….…     64

2-22 -نخستین نشانه ها در تشخیص فشار روانی ……………………………………        67

2-23-انواع استرس……….……………………………………………………         67

2-24-علل استرس……………….…………….………………………………         68

2-24-1-تغییرات زندگی…………………………..…………………………         68

2-24-2-درگیری های زندگی روزانه………………………….…………………      68

2-24-3- فشار روانی مربوط به سن ……………………………………………       69

2-24-3-1- گذر اوان کودکی …………………….…………………………        69

2-24-3-2 -اوان بزرگسالی …………………………………………………       69

2-24-3-3 -گذر میانسالی ………………….………………………………         69

2-24-3-4- گذر اواخر بزرگسالی ………………….…………………………       69

2-25- ناکامی …………………..……………………………………………          70

2-26-تیپ شخصیتی A  ……….………………………………………………            70

2-27-ویژگی های شرایط تنش زا وعوامل در تعدیل آن …………….…………………       71

2-27-1-مدت ………………………………………………………………          71

2-27-2-شدت ……..………………………………………………………          71

2-27-3-قابلیت پیش بینی ……………………………………………………          71

2-27-4-شروع ناگهانی ………………………………………………………         71

2-28-دستگاه عصبی خود مختار …………………………………………………        72

2-29-ارزیابی نخستین وثانوی ……………………………………………………        73

2-29-1-ارزیابی نخستین ……………………………………………………         73

2-29-2-ارزیابی ثانوی ………………………………………………………        73

2-30-پیامدهای استرس ……….…….…………………………………………          74

2-30-1-اختلال هیجانی ……………………………………………………          74

2-30-2-اختلال شناختی ……………………………………………………         74

2-30-3- اختلال فیزیولوژیکی …………..……………………………………       74

2-31 -ظرفیت افراد در برابر استرس ………………………………………………      76

2-32- ویژگی های فردی در روبرو شدن با استرس ………………………………………       76

2-33- شخصیت های مقاوم در برابر استرس …………………..……………………       77

2-33-1- کنترل ……………………………………………………………          77

2-33-3 –تعهد ……………………………………………………………          77

2-34 -فشار روانی و رشد وتکامل …………………………………………………       78

2-35- کنارآمدن ………………………..……………………………………           78

2-36 -روشهای کنار آمدن ………………………………………………………         79

2-37- مسئله گشایی برنامه ریزی شده ……………………………………………         79

2-38- کنار آمدن مواجهه ای ……………………………………………………         80

2-39- طرفداری اجتماعی ……………..…………………………………………          80

2-40- روشهای کنار آمدن دفاعی …………………………………………………        81

2-41 -مکانیزمهای دفاعی واسترس ………………….……………………………        81

2-42- شیوه ی مقابله ی اجتنابی …………………………………………………         82

2-43 -ادراک کنترل فردی ومقابله با استرس …………….…………………………        82

2-44-کاهش دهندگان شیمیایی استرس …………………….………….…………           82

2-45- تندرستی وانرژی ……………………..…………………………………        83

2-46- عقاید مثبت ……………………………………………………………          83

2-47- منظقه ی راحتی ……………………..…………………………………         83

2-48- اعتقادات مذهبی وآرامش درونی ……………………………………………        84

2-49- تفکر منطقی وتفکر غیر منطقی …………….………………………………       84

2-50- ارتباط خانوادگی در زمان استرس ……………..……………………………        85

2-51- اظهار احساسات …………………………………………………………          86

2-52- ارتباط صحیح وکاهش استرس ……………..………………………………        86

2-53- مروری بر پژوهشهای انجام شده ……………………………………………       88

 

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

3-1- روش پژوهش …………………………….………………………………          96

3-2 -جامعه آماری ……………………………………………………………          96

3-3 -روش نمونه گیری وحجم نمونه ………………………………………………        96

3-4-ابزار پژوهش ………………………………………………………………         97

3-5- روش آماری ……………………..………………………………………         98

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

4-1-مقدمه ………………………………………….………………………           100

4-2-توصیف داده ها ……………………………………………………………         100

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه ………………………………….………………………………           117

5-2- فرضیه اول ………………………………………..……………………          117

5-3 -فرضیه دوم ………………………………………..……………………          122

5-4- فرضیه سوم …………………………………………….………………          127

5-5-محدودیت ها ……………………………………………………………            128

5-6- پیشنهادات ………………………………………..……………………           128

 

فهرست منابع  ………………………………………………………………

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………

فهرست منابع انگلیسی ………………………………….………………………

130

131

138

پیوست  ………………………………………………………………………

چکیده انگلیسی  ………………………………………………………….……          142

159

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                         صفحه

جدول4-1توزیع اندازه تحصیلات پاسخگویان بر حسب دو گروه    ……….….… 100

جدول4-2 توزیع گروه سنی پاسخگویان بر حسب دو گروه    …………..…….. 101

جدول 4-3 مقایسه میانگین نمره مقابله مستقیم در دو گروه   ………….………  102

جدول 4-4 مقایسه میانگین نمره فاصله گرفتن در دو گروه    …………….……  103

جدول 4-5 مقایسه میانگین نمره خود کنترلی در دو گروه   ………..….……… 104

جدول 4-6 مقایسه میانگین نمره طلب طرفداری اجتماعی در دو گروه ……………  105

جدول 4-7 مقایسه میانگین نمره پذیرش مسئولیت در دو گروه ….….….……… 106

جدول 4-8مقایسه میانگین نمره گریز-اجتناب در دو گروه    ..………….………107

جدول 4-9 مقایسه میانگین نمره حل مسئله برنامه ریزی شده در دو گروه ….……..108

جدول 4-10 مقایسه میانگین نمره ارزیابی مجدد مثبت در دو گروه  .….…….…. 109

جدول 4-11 مقایسه میانگین نمره انعطاف پذیری در دو گروه    ………..………110

جدول 4-12 مقایسه میانگین نمره مسئولیت پذیری در دو گروه     ……..………111

جدول 4-13مقایسه میانگین نمره برون گرایی در دو گروه    ………….………  112

جدول 4-14 مقایسه میانگین نمره دلپذیر بودن در دو گروه   …………..……… 113

جدول 4-15 مقایسه میانگین نمره روان نژندی در دو گروه   ……….….……… 114

جدول 4-16 مقایسه میانگین نمره اندازه استرس در دو گروه    ..……….………115

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                         صفحه

نمودار4-1-مقایسه میانگین نمره مقابله مستقیم در دو گروه.……………….……102

نمودار4-2- مقایسه میانگین نمره فاصله گرفتن در دو گروه……………..……..103

نمودار4-3- مقایسه میانگین نمره خود کنترلی در دو گروه…….………………..104

نمودار 4-4-مقایسه میانگین نمره طلب طرفداری اجتماعی در دو گروه…….…….. 105

نمودار 4-5-مقایسه میانگین نمره پذیرش مسئولیت در دو گروه……….………..106

نمودار 4-6-مقایسه میانگین نمره گریز-اجتناب در دو گروه………….….……..107

نمودار 4-7-مقایسه میانگین نمره حل مسئله برنامه ریزی شده در دو گروه……….. 108

نمودار 4-8-مقایسه میانگین نمره ارزیابی مجدد مثبت در دو گروه…….……….. 109

نمودار 4-9-مقایسه میانگین نمره انعطاف پذیری در دو گروه…………………..110

نمودار 4-10-مقایسه میانگین نمره مسئولیت پذیری در دو گروه………………..111

نمودار 4-11-مقایسه میانگین نمره برونگرایی در دو گروه…………………….. 112

نمودار 4-12-مقایسه میانگین نمره دل پذیر بودن در دو گروه ………..………..113

نمودار 4-13-مقایسه میانگین نمره روان نژندی در دو گروه………..…………..114

نمودار 4-14-مقایسه میانگین نمره استرس در دو گروه ………….……….….. 115

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه مقایسه ی ویژگیهای شخصیتی، سبکهای مقابله ای و اندازه استرس والدین نوجوانان دارای اختلال سلوک با والدین نوجوانان عادی بود. بدین مقصود از میان نوجوانان گروه سنی 10-14 مراجعه کننده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش منطقه 5 اصفهان که تعداد 107 نفر در یک دوره دو ماهه بود تعداد 50 نفر که در چک لیست اسکید نمره لازم را کسب کرده بودند انتخاب شده و والدین آنها با پرسشنامه های نئو، سبکهای مقابله ای لازاروس و پرسشنامه استرس مورد مقایسه با 50 والد دارای فرزند عادی قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل آزمون t نشان داد که بین استرس والدین دارای نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک با استرس والدین دارای نوجوان عادی تفاوت معناداری هست. همچنین بین مقابله مستقیم، فاصله گرفتن، طلب طرفداری اجتماعی، پذیرش مسولیت، گریز – اجتناب، حل مساله برنامه ریزی شده و  ارزیابی مجدد مثبت در  آزمون سبکهای مقابله ای در  والدین دارای نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک با والدین دارای نوجوان عادی تفاوت معناداری هست. یافته نشان داد که در ویژگیهای شخصیتی دو گروه بین روان نژندی و برون گرایی تفاوت معناداری هست اما بین نمره انعطاف پذیری، مسوولیت پذیری و دلپذیر بودن بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد .

واژه های کلیدی: ویژگیهای شخصیتی- سبکهای مقابله ای- استرس و اختلال سلوک

 

فصل اول

مقدمه

 

1-1 مقدمه

مطالعه تاریخچه اختلال‌های روانی نشان می‌دهد که همواره این اختلال‌ها همراه و همزاد بشر بوده و هست و بشر‌ها جهت پیشگیری و درمان آن‌ها به شیوه‌های مناسب و نامناسب متوّسل می شوند (احمدزاده     1384،25).

با در نظر داشتن اهمیتی که جوامع امروزی برای تداوم و بقا سلامت و بهداشت روانی افراد جامعه قائل می باشد مطالعه و شناخت عواملی که به پایداری و موفقیّت در شکل گیری سلامت روان منجر می گردد ضروری به نظر می‌رسد. نکته دیگری که پرداختن به آن در مطالعات مربوط به بهداشت و سلامت روانی مهم می باشد تأثیر والدین و خانواده می باشد. پدر و مادر ما زمینه ساز بهداشت و سلامت روانی فرد، جامعه و نسل آینده می باشد. افراد خانواده به ویژه پدر و مادر می‌توانند عمیق‌ترین تجربه‌های عشق و علاقه و صمیمیّت و آرامش را در محیط گرم خانواده بیابند و در عین حال می‌توانند عمیق‌ترین نفرت‌ها و بی‌علاقگی‌ها و انواع ضربه‌های جسمانی و روانی را در خانواده متحمل شوند. دستیابی به جامعه سالم، آشکارا در گرو سلامت خانواده می باشد و شکل گیری خانواده سالم، مشروط به برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن ارتباط‌های مطلوب با یکدیگر می باشد. از این رو، سالم‌سازی اعضای خانواده، پدر و مادر و ارتباط‌هایشان بی‌گمان آثار مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت (پورعابدی 1380 ،67).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

ارتباط پدر و مادر با فرزندان یکی از قوی‌ترین ارتباط‌های انسانی می باشد که کیفیت آن پیامدهای گوناگونی برای فرزندان و دیگر اعضای خانواده و در نهایت جامعه دارد. هر چه تعامل میان والدین بیشتر باشد و این تعامل‌ها توأم با محبت و صمیمیت بیشتری باشد نه تنها موجب استحکام پیوند خانواده خواهد گردید، بلکه سلامت و آرامش روحی و روانی اعضای خانواده نیز تضمین می گردد (احمدزاده  1384 ،87).

پس با در نظر داشتن این که یکی از عوامل مؤثر بر سلامت روانی والدین می باشد، در این پژوهش قصد بر این می باشد که ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی، سبکهای مقابله ای و اندازه استرس والدین نوجوانان دارای اختلال سلوک با والدین نوجوانان عادی مطالعه می گردد.

1-2 اظهار مساله

یکی از بارزترین خصوصیات بشر تعامل و ارتباط با یکدیگر می باشد. اصلی‌ترین منبع ارتباطی بشر‌ها والدین هستند و این تعاملات تأثیر اساسی در شکل‌دهی ابعاد شخصیتی فرد دارند. بل   معتقد می باشد که مادر اوّلین پایگاه شکل‌گیری افکار و عقاید کودک در مورد خود و محیط ساختارهای ذهنی، سلامت روانی و شخصیتی آنان به شمار می رود.

به گونه کلی زمینه‌ای که رشد فرد در دوره‌های مختلف زندگی در آن اتفاق می‌افتد تا حدود زیادی می‌تواند سلامت روانی را تعیین کند. یکی از مدل‌های مطرح شده در این زمینه متعلّق به  برافن برنر ( جاودان   1385،23-20) می باشد. طرز تفّکرها و شیوه زندگی در خانواده پایه‌ریزی می گردد و سپس توسط مربیان مهدکودک، آموزگاران، دبیران مدارس و دیگر افراد مهّم شکل می‌گیرد. در صورتی که پایه این روابط و تعاملات به نحو شایسته و مبتنی بر تکریم و حقوق متقابل صورت گیرد، می‌توان انتظار داشت افرادی سالم و دارای رفتارهای سنجیده پرورش یابند.

والدین و مربیان نا آگاه به مسائل روانی و تربیتی در بسیاری از موردها با طرد کردن کودکان و نوجوانان اعمال فشار و بی‌توجهی باعث بروز رفتارهای نابهنجار، احساس خصومت، کینه و خشم می‌گردند.

شواهد نشان می‌دهد که ارتباط مادر و کودک تأثیر برجسته‌ای در سلامت روانی و یا بروز اختلال در رشد روانی و ذهنی کودک دارد زیرا، واکنش‌های مادر نسبت به کودک و چگونگی ارتباط مادر با فرزندان تا حدودی زیاد می‌تواند بر تصور کودک از خودش تأثیر بگذارد( ولمن  1988، 190) عقیده دارد که بسیاری از علائم روان تنی و اختلال‌های روانی – رفتاری بیانگر واکنش‌های کودک به توجه مادر می باشد. به عنوان مثال، در نظر داشتن حقوق دیگران، حفظ شخصیت و تکریم دیگران، اندازه شکیبایی در برابر مصائب رفتن به وادی بزهکاری و . . . تا حدود زیادی بر تجارب خانوادگی بستگی دارد.

ارتباط مؤثر، سنگ زیربنای خانواده سالم می باشد. به بیانی دیگر، وقتی خانواده‌ای از الگوهای ارتباط مؤثر بهره گیری می کند، انتقال و درک روشنی از محتوا و قصد هر پیامی را دارد و مسئولیت اجتماعی کردن فرزندان و دستیابی به نیازهای روانی اعضای خانواده را به خوبی انجام می‌دهد (ابراهیمی 1385،128). مطالعه‌های انجام شده درمورد خانواده اکثراً بر این فرض استوار بودند که بیماری هر عضو یک خانواده علامت بیماری خانواده (پدر و مادر) می باشد، و در مورد اختلال‌های روانی شدید می‌توان آنها را به بیماری روانی و اختلالات غیر قابل انکار والدین نسبت داد.

اکثر محققان که تأثیر تعارضات خانوادگی در بروز معضلات فرزندان را مورد مطالعه قرار داده‌اند، بر دگرگونی چگونگی ارتباط – والد فرزند توجه داشته، و در تبیین تأثیر تعارضات پدر و مادر در بروز معضلات رفتاری، کنش‌های متقابل اعضای خانواده را دارای اهمیت بسیار یافته‌اند. یافته‌های مرتبط با تأثیر خانواده بر سلامت فرزندان مبتنی بر نظریه یادگیری اجتماعی می باشد (سعادت‌مند  1384،45)

مطالعات مربوط به فرزندان با والدین دارای آسیب‌های روانی و فرزندان والدین دارای آسیب‌های روانی کمتر و مقایسه آن‌ها باهم تفاوت معنا‌داری را نشان می‌دهد. اگر روابط اعضای خانواده و کانون خانواده دچار عدم تعادل گردد و به بیانی دیگر خود تبدیل به یک دنیای بیمارگونه گردد، می‌تواند بستر ساز اختلال‌ها و نابسامانی‌های روانی فراوان در فرزندان گردد (اسماعیلی 1383،70-65). به علاوه سیزر  نشان می‌دهد که پذیرش بیش از حد مجاز در خانه با رفتار پرخاشگرانه و ضد اجتماعی فرزندان همبستگی دارد .

سینگر  و وینر  به تأثیر فضای حاکم بر خانواده و سلامت روان فرزندان عقیده دارند. این پژوهشگران از تحقیقات خود به این نتیجه رسیده‌اند که معمولاً ارتباط بین دو فرزند سالم از نظر روانی، تا اندازه‌ای هدفدار و باثبات می باشد. امّا والدینی که دارای اختلالات عاطفی – روانی هستند، به علّت عدم توانایی در تمرکز و داشتن افکار منقطع و تضاد عاطفی دارای ارتباط نامشخص، بی‌سازمان و غیر متمرکز با فرزندانشان هستند، به گونه‌ای که این فرزندان از داشتن ارتباطی معین، روشن، هدفدار و با دوام محروم هستند (سعادت‌مند  1384،56)

تمامی این تحقیقات نشان می‌دهد یکی از منابع مهّم و مؤثر بر سلامت روان فرزندان محیط خانواده می باشد. اگر منابع خانواده برای سازگاری با فشارهای روانی ناکافی باشد، خانواده مجبور به تحمل بار سنگین می گردد. تغییرات و فشارها در زندگی خانواده به ظرفیت واحد خانوار فشار می‌آورد. پس، می‌توان بعضی از نتایج منفی مثل بیماری را در اعضای خانواده پیش‌بینی نمود.

امکان ابتلا به اختلال‌های روانی برای همه افراد جامعه هست و هیچ انسانی از فشارهای روانی و اجتماعی مصون نیست، این پدیده خطری می باشد که مرتباً نسل فعلی و آینده را تهدید می کند و زیان‌های فردی و اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی زیادی در بر خواهد گرفت.

کودکان و نوجوانانی که قوانین اجتماعی را زیر پا می گذارندو با رفتارهای آزار گرانه وگرایش های پرخاشگرانه مانند سرقت، خرابکاری، آتش سوزی عمدی، دروغگویی، ولگردی و فرار که مستلزم شکستن سنت ها، ارزش ها و قوانین اجتماعی می باشد و همچنین  رفتارهایی که کنش های روانی و اجتماعی فرد را در منزل، مدرسه و گروه های اجتماعی دچار مشکل می سازد، دچار اختلال سلوک هستند‌(مفیت  و دیگران  2001). کودکان دارای رفتارهای بزهکارانه در یک سیستم مجرمانه قضاوتی و حقوقی به کودکانی گفته می گردد که قوانین را زیر پا می گذارند و آنها را نادیده می گیرند(لوبر  2005،121). این رفتارها دامنه ای از رفتن به سینما بدون بلیط تا دگر کشی را شامل می گردد(هین شا  2008 ؛ 28).

نتایج تحقیقات نشان داده می باشد که گونه های خاصی از اختلالهای رفتاری مانند اختلال سلوک و اختلال نافرمانی مقابله ای  در بین دیگر اختلالات روانی دوران مدرسه از فراوانی بالایی برخوردار می باشد. اینگونه رفتارهای اغتشاش گر در موقعیت های مدرسه به صورت درگیریهای مکرر و تعارض آمیز با همسالان، معلمان و دیگران خود را نشان می دهد(لطفی کاشانی و وزیری  1389،78).

این پژوهش ضمن تاکید بر  چند عاملی بودن این اختلال از زاویه خانواده، ویژگیهای والدین،‌ سبکهای مقابله ای  و استرس والدین مورد مطالعه و تحلیل قرار می گیرد. بدیهی می باشد مطالعه رشد و تحول کودکان بدون در نظر گرفتن الگوهای تربیتی و شرایط حاکم بر محیط خانواده،  امری نارسا و ناقص می باشد.

خانواده، اولین پایه گذار شخصیت، ارزش ها و معیارهای فکری کودکان می باشد که تأثیر مهمی در تعیین سرنوشت و سبک زندکی فرد دارد. تاثیر خانواده به عنوان نخستین و مؤثرترین واحد اجتماعی بر فرزندان، امری بدیهی و مشخص می باشد در جریان رشد کودک، محیط و شرایط خانواده یک عامل مثبت و مهیاکننده زمینه های رشد و یا یک عامل مخل و بازدارنده می باشد.

وبستر-استراسون و داهل (1995) نشان می دهند که والدین کودکان با اختلال رفتار، اغلب مهارتهای تربیتی مهم را ندارند. این والدین در بهره گیری از مقررات، خشن و خرده گیر، ناسازگار، دمدمی و مسامحه کار اند، احتمال کمی هست که فرزندان خود را هدایت کنند و اغلب رفتارهای اجتماعی کودکشان را تنبیه و رفتارهای منفی را تقویت می کنند.

مطالعات نشان می دهد که اکثر خانواده هایی که از یک منبع مقابله مناسب بهره گیری می کردند، عملکرد بهتری داشتند (کیم و دیگران  2003،203). هنگامی که افراد در یک موقعیت استرس زا قرار می گیرند کوشش می کنند از فشارهای روانی ناشی از آن موقعیت با بهره گیری از شیوه های مقابله مناسب اجتناب کنند. فشارهای روانی از عوامل موثر در شکل گیری اختلالات می باشد. تمام اختلالات موجود از جهاتی با استرس در ارتباطند (شاملو 1378،126).

استرس زمانی رخ می دهد که مطالبات، فراتر از منابع سازشی فرد باشند. مقابله، توسط نظریه پردازان به عنوان کوشش هایی برای بالابردن سازش بین شخصیت و محیط و یا به عنوان کوشش هایی برای اداره رویدادهایی که استرس زا درک می شوند، تعریف می شوند (لازاروس و فولکمن  1984،98).

در ارتباط با شخصیت و راهبردهای مقابله ای فرض بر این می باشد که شخصیت تعیین کننده راهبردهای مقابله ای می باشد. الگوی دیگر اظهار می دارد که شخصیت و مقابله به گونه مستقل و جداگانه در شکل گیری ناسازگاری سهیم هستند (جزایری، جعفری زاده و پورشهباز 1382،105). با در نظر داشتن اینکه ویژگیهای شخصیتی افراد نسبتا ثابت می باشد و والدین در شیوه های تربیتی خود تحت تاثیر شخصیت، سبکهای مقابلهای و استرس خود قرار دارند، پس این پژوهش کوشش دارد به این سوال اساسی پاسخ دهد که آیا بین ویژگیهای شخصیتی، سبکهای مقابله ای و استرس والدینی که دارای نوجوان مبتلا به اختلال سلوک هستند با والدین دارای نوجوان عادی تفاوت هست؟

تعداد صفحه : 94

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***