دانشگاه آزاد اسلامی         

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A)

عنوان

ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری در کرمانشاه

 (مطالعه موردی منطقه2شهرداری کرمانشاه)

استاد راهنما

دکتر مسلم رستمی

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

 

فصل اول: کلیات طرح پژوهش

مقدمه. 3

1- 1- اظهار مسئله. 3

1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 5

1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 6

1-4- اهداف (شامل اهداف کلی و کاربردی) 9

1-4-1- هدف کلی.. 9

1-5- کاربرد نتایج پژوهش.. 10

1-6- سؤالات پژوهش.. 10

1-7- فرضیه‏های پژوهش.. 10

1-8- معضلات و محدودیتهای پژوهش.. 10

1-9- تعاریف واژگان و مفاهیم. 11

1-9-1- محله. 11

1-9-2- شاخص ها 11

1-9-3- کیفیت… 11

1-9-4- کیفیت زندگی.. 11

1-9-5- شهر کرمانشاه 12

فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه. 14

2-1- پیدایش شهر و شهرنشینی.. 15

2-1- 1- مرحله اول دگرگونی و رشد شهرها سال1300 تا 1320.. 15

2-1- 2- مرحله دوم دگرگونی و رشد شهرها سال 1320 تا 1341.. 16

2-1- 3- مرحله سوم رشد شتابان شهر نشینی تا انقلاب اسلامی.. 17

2-1- 4- مرحله چهارم ادامه شدت شتابان شهرنشینی بعد از انقلاب اسلامی.. 17

2-2- فضای شهری و ابعاد آن. 18

2-2-1- تأثیر فضاهای شهری بر وجوه مختلف یک شهر. 19

2-2-2- تاثیر فضاهای شهری بر سیما و کالبد یک شهر. 19

2-2-3- تاثیر فضاهای شهری بر وجوه فرهنگی و اجتماعی یک شهر. 20

2-3- فرایند بازساخت و شکل گیری مناطق کلانشهری.. 20

2-3-1- سنت زیبایی شناسی بصری در طراحی شهری.. 22

2-3-2- سنت ایجاد مکان شهری.. 22

2-4- تعریف کلان شهر. 23

2-4-1- تاریخچه پیدایش کلان شهر. 24

2-4-2- خصلت‌های کلان شهرها 24

2-4-2-1- سلطه عقلانیت و حسابگری در شهرها 24

2-4-2-2- پیچیدگی کلان شهرها 25

2-4-2-3- دلزدگی و یکنواختی.. 25

2-4-2-4- احتیاط، محافظه کاری در کلان شهری.. 25

2-4-2-5- کلان شهر، مرکز تحول فرهنگ مدرن. 25

2-4-2-6- عدم تجانس و ناهمگونی شهرها 26

2-4-2-7- تراکم و آلودگی محیط.. 26

2-4-2-8- تأخر فرهنگی و عدم هماهنگی بشر و ماشین.. 26

2-5- تاریخچه پیدایش مفهوم کیفیت زندگی.. 26

2-5-1-کیفیت زندگی شهری.. 28

2-5-2- مفهوم کیفیت زندگی.. 30

2-6- نظریه های کیفیت زندگی.. 33

2-6-1- کیفیت زندگی ناشی از برخورداری.. 33

2-6-2- کیفیت زندگی ناشی از ارتباطات… 34

2-6-3- کیفیت زندگی ناشی از کیفیتِ بودن. 34

2-6-4- کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی.. 34

2-7- دیدگاه های کیفیت زندگی.. 36

2-7-1- مکتب ساختارگرایی.. 36

2-7-2- مکتب اصلاح گرایی.. 37

2-7-3- نظریات طراحان شهری معاصر در باب کیفیات محیطی.. 37

2-7-4- مدلهای طبقه بندی کیفیت محیط شهری.. 38

2-7-4- 1- مدل لنگ: نیازهای انسانی.. 38

2-7-4-2- مدل اپلیارد:  حالت های ادراک انسانی.. 39

2-7-4- 3- مدل «کانتر» : مولفه های « مکان » 39

2-8- ابعاد اساسی در مدلهای سنجش کیفیت زندگی شهری.. 39

2-8-1- کیفیت زندگی و ابعاد سه گانه آن. 41

2-8-2- شاخص های سنجش کیفیت زندگی شهری.. 43

2-9- برنامه ریزی.. 46

2-10- دیدگاههای توسعه پایدار شهری با در نظر داشتن محیط زیست… 46

2-10-1- تعریف سازمان خواربار جهانی (فائو) 47

2-10-2- تئوریهای توسعه منطقه‌ای.. 47

2-10-3- روش منطقه‌ای‌کردن. 48

2-10-4- مناطق همگن.. 48

2-10-5- مناطق عملکردی.. 49

2-10-6- مناطق برنامه‌ریزی.. 49

2-10-7- نظریه سیستمها 51

2-11- تعریف و مفهوم ارزیابی عملکرد محیط.. 51

2-11-1- مفهوم ارزیابی محیط.. 53

2-11-2- اهداف، عملکرد و معیارهای ارزیابی.. 53

2-11-3- ارزشیابی محیط.. 54

2-11-4- مفهوم ارزشیابی.. 55

2-12- مدیریت شهری و مشارکت مردمی.. 57

2-12-1- مشارکت و توسعه شهری.. 58

2-12-1-1- مفهوم مشارکت… 58

2-12-1-2- سطوح مشارکت… 59

2-12-1-3- ضرورت و اهمیت مشارکت در توسعه. 60

2-13- نظریه برنامه‌ریزی ارتباطی.. 62

2-13-1- برنامه ریزی فضایی.. 63

2-13-2- ساختار فضایی.. 64

2-13-3- ساماندهی فضایی.. 64

فصل سوم: مواد و روش ها

مقدمه. 66

3-1- ویژگی‌های جغرافیایی کرمانشاه 66

3-1-1- ویژگی‌های کلی زمین شناسی و تکتونیکی زاگرس…. 68

3-1-2- ویژگیهای توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی شهر کرمانشاه 70

3-2- وضعیت منابع آبی استان کرمانشاه 71

3-2-1- وضعیت هیدرولوژی شهر کرمانشاه 72

3-2-1-1- رودخانه قره سو. 72

3-2-2- ویژگیهای اقلیمی وجوی.. 73

3-2-3- درجه حرارت و تغییرات آن. 74

3-2-4- بارندگی و اندازه آن. 75

3-2-5- باد. 77

3-2-6- تبخیر. 78

3-2-7- تعداد روزهای یخبندان. 79

3-3- مسائل زمین شناسی.. 79

3-3-1- خاک شناسی شهر کرمانشاه و اطراف آن. 79

3-3-2- آلودگی هوا 81

3-3-3- مطالعه خصوصیات تکتونیکی زمین (وضعیت لرزه خیزی منطقه) 81

3-3-4- تأثیر آب و هوا بر سیمای طبیعی و انسانی استان. 82

3-5- ویژگیهای انسانی و تاریخی منطقه. 83

3-5-1- شهر کرمانشاه 84

3-5-2- جمعیت استان. 85

3-6- توسعه کالبدی کرمانشاه در دوران جدید شهرنشینی در ایران. 87

3-6-1- زندگی شهری.. 88

3-6-2- نژاد. 89

3-6-3- زبان گویش…. 89

3-6-3-1- گویش کردی کلهری.. 90

3-6-3-2- گویش کردی اورامی.. 90

3-6-3-3- گویش کردی سورانی.. 90

3-6-3-4- گویش لکی.. 90

3-7- هنرهای سنتی کرمانشاه 90

3-7-1- گلیم بافی.. 91

3-7-2- موج بافی.. 91

3-7-3- جاجیم بافی.. 92

3-7-4- قالی بافی.. 92

3-7-5- نمد مالی.. 92

3-8- وضعیت اقتصادی استان کرمانشاه‏ 93

3-8-1- صنعت و تولید. 93

3-8-1- مذهبی و فرهنگی.. 93

3-8-1- بهداشت و درمان ‏ 94

3-9- روش شناسی پژوهش.. 94

3-9-1- تبیین کامل روش پژوهش بر حسب هدف، نوع داده ها و چگونگی اجرا 94

3-9-2- اظهار متغیرهای مورد مطالعه در قالب یک مدل مفهومی.. 94

3-9-3- روشهای گردآوری داده ها 95

3-9-4- روش و طرح نمونه برداری.. 95

3-10- مطالعه اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری.. 96

3-10-1- روایی پرسشنامه. 96

3-10-2- پایایی پرسشنامه. 97

3-11- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 97

فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها

مقدمه. 100

4-1- اطلاعات و آمار توصیفی جامعه آماری.. 100

4-1-2- توزیع پاسخ‌دهندگان بر حسب سن.. 100

4-1-3- توزیع پاسخ‌دهندگان برحسب جنس…. 101

4-1-4- توزیع پاسخ دهندگان بر حسب شغل.. 101

4-1-5- توزیع پاسخ دهندگان برحسب اندازه تحصیلات… 102

4-1-6- توزیع پاسخ دهندگان برحسب مالکیت خانه (نوع سکونت ساختمان) 102

4-1-7- توزیع پاسخ دهندگان برحسب وضعیت تأهل.. 103

4-2- شاخص های سنجش…. 104

4-2-1- شاخص ها 104

4-3- یافته های استنباطی.. 105

4-3-1- شاخص های عینی کیفیت زندگی شهری.. 105

4-3-2- شاخص های ذهنی کیفیت زندگی شهری.. 108

4-3-2- 1- شاخص های ذهنی در بعد فیزیکی.. 109

4-3-2-2- شاخص های ذهنی در بعد اقتصادی.. 109

4-3-2-3- شاخص های ذهنی در بعد اجتماعی.. 110

4-3-3- مقایسه شاخص های ذهنی کیفیت محیط شهری در ابعاد مختلف…. 111

4-4- مطالعه عوامل مؤثر با بهره گیری از تحلیل عاملی.. 111

4-4-1- روش تحلیل عاملی.. 111

4-4-2- تحلیل کاوشی عامل ها 113

4-4-3- اعتبار تحلیل عاملی.. 115

4-4-4- تهیه ماتریس داده ها 116

4-4-5- محاسبه ماتریس همبستگی.. 116

4-4-6- استخراج عامل ها 116

4-4-7- چرخش عامل‌ها 118

4-4-8- نام گذاری عامل ها 119

4-4-8-1- عامل اول. 120

4-4-8-2- عامل دوّم. 120

4-4-8-3- عامل سوم. 121

4-4-8-4- عامل چهارّم. 122

 فصل پنجم: آزمون فرضیات و نتیجه گیری

مقدمه. 125

5-1- یافته های بدست آمده از فرضیه های پژوهش…. 125

5-1-1- فرضیه اول پژوهش…. 125

5-1-2- فرضیه دوم پژوهش…. 127

5-2- نتیجه گیری و پیشنهادها 128

 

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول شماره(2-1): جنبه های کیفیت زندگی شهری در پژوهش های مختلف…. 32

جدول(2-2): شاخص های کیفیت زندگی شهری از دیدگاه صاحب نظران مختلف…. 45

جدول شماره (3-1):  وضع جوی شهر کرمانشاه برحسب ماه : سال 1390.. 76

جدول شماره (3-2): آمار روزهای همراه با گرد و خاک… 81

جدول شماره (3-8): مشخصات گسل های استان کرمانشاه 82

جدول شماره (3-4): جمعیت و متوسط رشد سالانه سال 1390.. 86

جدول شماره (3-5):جنس و وضع سکونت  سال 1390.. 86

جدول شماره (3-6): اندازه شهرنشینی (درصد)سال 1390.. 86

جدول شماره (3-7):نسبت جنسی سال 1390.. 86

جدول شماره (4-1) : توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب سن.. 100

جدول شماره (4-2) : توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب جنس…. 101

جدول شماره (4-3) : توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب شغل.. 102

جدول شماره(4-4) : توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب تحصیلات… 102

جدول شماره (4-5) : توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب مالکیت خانه. 103

جدول شماره (4-6) : توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب وضعیت تأهل.. 103

جدول شماره(4-6) اولویت بندی شاخص های عینی مختلف کیفیت زندگی شهری درمنطقه 2.. 106

جدول شماره (4-7): میانگین سطح کیفیت زندگی  شهروندان منطقه 2 شهرداری شهر کرمانشاه 107

جدول شماره (4-8) : ارزیابی شاخص های ذهنی (فیزیکی) کیفیت شهری منطقه 2 شهر کرمانشاه 109

جدول شماره (4-10) : ارزیابی شاخص های (ذهنی) اقتصادی کیفیت شهری منطقه 2 شهر کرمانشاه 110

جدول شماره (4-11) : ارزیابی شاخص های (ذهنی) اجتماعی کیفیت شهری منطقه 2 شهر کرمانشاه 110

جدول شماره (4-12) : ارزیابی ابعاد شاخص های ذهنی کیفیت محیط شهری در منطقه 2 شهر کرمانشاه 111

جدول شماره (4-13) : مهمترین متغیرهای کیفیت زندگی شهری منطقه مورد مطالعه. 114

جدول شماره (4-14) : تست کای دو و بارتلت شاخص های مطالعه کیفیت زندگی شهری منطقه. 115

جدول شماره(4-15) : نتایج تحلیل عوامل حول محور اصلی 30 شاخص انتخابی.. 117

جدول شماره (4-16): متغیر های بارگذاری شده در عامل اول «کیفیت محیط فیزیکی» 120

جدول شماره (4-17) : متغیر های بارگذاری شده در عامل دوّم «عوامل کیفیت اجتماعی شهر» 121

جدول شماره (4-18) : متغیر های بارگذاری شده در عامل سوم « کیفیت حمل و نقل و ارتباطات» 121

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ

جدول شماره (4-19): متغیر های بارگذاری شده در عامل چهارم «کیفیت محیط اقتصادی» 122

جدول شماره (4-20) : متغیرهای بارگذاری شده در عامل پنجم «کیفیت محیط فرهنگی» 122

جدول شماره (5-1) : میانگین سطح کیفیت زندگی  شهروندان منطقه 2 شهرداری شهر کرمانشاه 126

جدول شماره (5-2) : ارزیابی ابعاد شاخص های ذهنی کیفیت محیط شهری در منطقه 2 شهر کرمانشاه 128

 

عنوان                                                                                                       صفحه

شکل شماره (2-1) : اجزای تشکیل دهنده کیفیت زندگی   29

شکل شماره (2-2) :  نمودار شاخص های کیفیت زندگی شهری.. 30

شکل شماره (2-3): کیفیت زندگی شهری انظر سانتس و مارتینز  33

شکل (2-4): فاکتورهای موثر در کیفیت زندگی اجتماع (از دید اکولوژی انسانی) 40

شکل (2-5): ابعاد کیفیت زندگی شهری.. 41

شکل شماره (3-1): نقشه موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه 68

شکل شماره (3-2): نقشه توپوگرافی استان کرمانشاه 70

شکل شماره (3-3): نقشه شبکه منابع آبی استان کرمانشاه 71

شکل شماره (3-4): نقشه اقلیم استان کرمانشاه 73

شکل شماره (3-5): نقشه هم دمای استان کرمانشاه 75

شکل شماره(3-6 ): نمودار بارندگی در شهر کرمانشاه در سالهای 1388 الی 1391.. 76

شکل شماره (3-7): نقشه اندازه بارش استان کرمانشاه 77

شکل شماره (3-8): نقشه هم تبخیر استان کرمانشاه 78

شکل شماره (3-9): نقشه وضعیت لرزه خیزی استان کرمانشاه 82

شکل شماره (4-1): نمودار توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه بر حسب جنس…. 101

شکل شماره (4-2): نمودار توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه بر حسب وضعیت تأهل.. 103

شکل شماره (4-3) : دیاگرام تصمیم گیری و مراحل تحلیل عاملی.. 112

شکل شماره (4-4) : نمایش نمودار سنگریزه مقادیر ویژه عوامل بصورت منحنی نیمرخ دامنه ای.. 117

شکل شماره (4-5) : نمودار خوشه ای از عامل های نام گذاری شده 119

چکیده

کیفیت زندگی به عنوان مفهومی برای نشان دادن اندازه رضایتمندی فرد از زندگی و به تعبیری معیاری برای تعیین رضایت و عدم رضایت افراد و گروه ها، از ابعاد مختلف زندگی می باشد. کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف می باشد. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاست های برنامه ریزی شهری و تأثیر آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری می باشد. پس شهر به عنوان بستر زیست بشر شهرنشین، نیازمند تامین استانداردهایی می باشد که در یک نگاه می توان آن را استانداردهای کیفیت زندگی نامید. واژه کیفیت زندگی بیشتر با محیط طبیعی و شرایط خارجی زندگی افراد از قبیل آلودگی، کیفیت مسکن، جنبه های زیبایی شناسانه، تراکم، شیوع جرم و مانند این ها مرتبط می باشد. هدف این پژوهش مطالعه و ارزیابی کیفیت زندگی شهری در منطقه2 شهرداری کرمانشاه می باشد. روش تحلیل از نوع توصیفی– تحلیلی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پیمایشی با بهره گیری از پرسشنامه و برای سنجش کیفیت زندگی در منطقه بهره گیری گردیده می باشد. به مقصود تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات از روش‌ های آماری آزمون T-test تک نمونه ای و تحلیل عاملی و نرم‌افزار SPSS بهره گرفته گردید. کیفیت زندگی شهری معمولاً از طریق شاخص های ذهنی حاصل از پیمایش و ارزیابی ادراکات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و یا با بهره گیری از شاخص های عینی اندازه گیری می گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اندازه رضایت شهروندان از کیفیت محیط زندگی خود در ابعاد فیزیکی درحد مطلوبی قرار ندارد. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت این منطقه ارائه گردیده می باشد.

واژگان کلیدی: کیفیت زندگی، محیط شهری، آزمون T-test، تحلیل عاملی، منطقه 2 شهرکرمانشاه

مقدمه

امروزه اهمیت محیط های مسکونی شهری به عنوان سکونتگاه های اصلی مردم، روز به روز در حال افزایش می باشد. به طوری که این محیط ها در وهله اول ابزار مهمی برای توسعه انواع شاخص های زندگی نظیر سلامت، خانواده، کار یا فراغت و… را فراهم می آورند. دوم اینکه، جمعیت زیادی در نواحی به شدت شهرنشین شده زندگی می کنند و یا در آینده ای نزدیک زندگی خواهند نمود که بایستی به کیفیت محیط سکونت آنها توجه ویژه گردد (رفیعیان،10:1391). کیفیت محیط نه تنها به حوزه برآورده سازی نیازهای مادی انسانی توجه دارد، بلکه تامین و ارتقای ظرفیت های اجتماعی و توسعه ای اجتماعات براساس الگوهای رفتار اجتماعی را در نظر دارد. پس بهبود و ارتقای کیفیت محیط مسکونی، به مثابه یکی از اهداف اصلی سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری در پایش سیاست های عمومی تبدیل شده می باشد (خادم الحسینی و دیگران، 1389: 1) کیفیت محیط سکونت شهری معمولاً از طریق شاخص های ذهنی حاصل از پیمایش و ارزیابی ادراکات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و محیط سکونتی آنان؛ یا با بهره گیری از شاخص های عینی حاصل از داده های ثانویه، اندازه گیری می گردد؛ تا بدین وسیله سنجشی سیستماتیک در خصوص اندازه رضایتمندی و بهره مندی شهروندان از ویژگی های محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی محیط سکونت به دست آید. برهمین اساس، در این پژوهش برآنیم تا برنامه ریزی شهری را با مفهومی میان رشته ای پیوند دهیم و از طریق افزایش ارتباط با شهروندان، تصویرذهنی آنان را در خصوص کیفیت محیط سکونت شان جویا شویم. پس آغاز معیارها و مولفه های کیفیت محیط سکونت شهری با تاکید بر تصویر ذهنی شهروندان منطقه2 شهرداری کرمانشاه مورد بازشناسی قرار گرفته می باشد.

 

1- 1- اظهار مسئله

 

کیفیت محیط شهری سنجشی می باشد برای ارزیابی شرایطی از محیط مسکونی که برای زندگی شهری حداقل مطلوبیت را به همراه دارد و از عوامل مؤثر بر آن می توان از اندازه و چگونگی خدمات رسانی اجتماعی، چگونگی سلسله مراتب در کاربری های عمده و خدماتی شهر، امنیت اجتماعی در فضاهای شهری، چگونگی دسترسی به فضاهای شهری، مکان قرار گیری کاربری ها و فضاهای اصلی شهر در بستر شهر، محیط زیست شهری، عملکرد بخش های مختلف در شهر، فعالیت های در جریان در محیط شهری، در نظر داشتن هویت و فرهنگ بومی ساکنان و غیره را نام برد. دلیل مهم برای چنین توجه ای به (مفهوم) کیفیت با در نظر داشتن برنامه ریزی و طراحی شهری به گونه هم زمان و تعاملی مانند راهکارهایی می باشد که می تواند ارتقای کیفیت عملکردی در فضاهای شهری را محقق کند . پارامترهای کیفیت محیط شهری برای مطالعه نتایج مو رد انتظارطراحی از فرایند برنامه ریزی، پس از مقایسه نظریات مختلف و تحلیل آن ها و لحاظ کردن وجوه اشتراک و افتراق میان عناصر تشکیل دهنده کیفیت محیط شهری مانند نظریات جین جیکوبز، لینچ، بنتلی، دی ای تی آر، کرمونا و جان پانتر، در نهایت شش شاخص در نظر گرفته گردید. این شاخص ها عبارتند از نفوذپذیری[1] ، تنوع[2] ، ایمنی و امنیت[3]، انعطاف پذیری[4]، همه شمول بودن[5] و سرزندگی[6]. کیفیت های محیط شهری مطابق با مدل کانتر از کیفیت های مربوط به کالبد، فعالیت و تصورات تشکیل می گردد. از امتزاج کیفیت های کالبدی و فعالیتی، کیفیت عملکردی پدید می آید (گلکار،1380: 56).  به هرحال میان برنامه ریزان شهری و سیاست گذاران درمورد ی تدقیق معنای کیفیت زندگی، اجزای منفردی که کیفیت زندگی را در بردارند (کیفیت زندگی از مجموع و تعامل آ نها بدست می آید) و روشی که از طریق آن برنامه های ویژه، کیفیت زندگی را بهبود می بخشند، توافق اندکی هست. در عین حال درگزارشات و پروژه های برنامه ریزی شهری بسیاری به مفهوم کیفیت زندگی شهری تصریح می گردد، چه به عنوان نتیجه و حاصل پروژه و چه به عنوان مطالعه وضعیت موجود (لطفی، 68:1388 ).

استراتژی شهری بانک جهانی (1999) برای شهرهای جهان سوم، بر روی چهار مشخصه اساسی قابلیت سکونت، رقابت پذیری، حکمرانی خوب و ورشکستگی ها متمرکز شده می باشد؛ این چهار عامل را نیز در افزایش رفاه ساکنین این شهرها دخیل می داند(باسخا و همکاران، 98:1389).  در جدید ترین رتبه بندی با در نظر داشتن شاخص کیفیت زندگی بین کشور های جهان درسال2014 متاسفانه کشور ایران در رتبه 51 جهان قرار گرفت که در جایگاه بسیار نامناسبی هم در قاره اسیا نیز قرار دارد. (رجوع گردد به جدول رتبه بندی کشور های جهان از لحاظ شاخص های کیفیت زندگی سال2014 در سایت www.economic.com) و استان کرمانشاه درمیان استانهای ایران در سال 91با رتبه کیفیت زندگی 48/1- در رتبه کیفیت زندگی پایین قرار گرفته می باشد و در میان 25 استان مورد مطالعه رتبه22 را به خود اختصاص داده می باشد (موذن139:1391). به گونه کلی، باتوجه به تحقیات میدانی و اطلاعات گرفته شده از شهرداری و مراجع زیربط و مقایسه آن با استاندارهای معرفی شده از سوی منابع معتبر کیفیت زندگی در محله های منطقه 2شهرداری کرمانشاه، بنا به علت های مختلف در سطح پایینی قرار دارد ولازم می باشد تحقیقات جامعی در همه تخصص ها صورت گیرد تا جهت برنامه ریزی های توسعه شهری در خدمت مدیران و برنامه ریزان شهری قرار گیرد.

تعداد صفحه : 158

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***