متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت صنعتی

گرایش :مالی

عنوان : مطالعه تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه ­های کیفیت   (مطالعه موردی: شعب بانک مسکن تهران)

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ارشاد دماوند

پایان­نامه اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت صنعتی

گرایش مالی

 

عنوان:

مطالعه تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت

 (مطالعه موردی: شعب بانک مسکن تهران)

استاد راهنما:

آقای دکتر حسن فارسیجانی

استاد مشاور:

آقای دکتر منصور مومنی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                      صفحه

چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   19

1-2- اظهار مساله  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….   21

1-3- ضرورت انجام پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………..   24

1-4- اهداف پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………………   25

1-5- فرضیه­های پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………….   26

1-5-1- فرضیه اصلی  ………………………………………………………………………………………………………………………………   26

1-5-2- فرضیه فرعی  ……………………………………………………………………………………………………………………………..   26

1-6- مدل مفهومی پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………..   26

1-7- محدودیت­های پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………….  27

1-8- قلمرو پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  27

1-8-1- قلمرو موضوعی  …………………………………………………………………………………………………………………………..  27

1-8-2- قلمرو مکانی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  27

1-8-3- قلمرو زمانی  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  27

1-9- روش گردآوری اطلاعات  ………………………………………………………………………………………………………………………..  28

1-10- روش تحلیل داده­ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  28

1-11- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی پژوهش  …………………………………………………………………………………………….  28

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- فناوری اطلاعات  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  31

2-1-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  31

2-2- تعریف فناوری اطلاعات  …………………………………………………………………………………………………………………………  33

2-2-1- فناوری (تکنولوژی) چیست؟  ……………………………………………………………………………………………………..  33

2-2-2- اطلاعات چیست؟  ……………………………………………………………………………………………………………………….  34

2-3- مفهوم فناوری اطلاعات  ………………………………………………………………………………………………………………………….  36

2-4- تعریف جامع  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  38

2-5- اثرات سیستم­ها و فناوری­های اطلاعاتی بر سازمان  ………………………………………………………………………………  40

2-6- مزایای فناوری­های اطلاعات برای سازمان­ها  …………………………………………………………………………………………  42

2-7- فناوری اطلاعات و ارتباطات  …………………………………………………………………………………………………………………..  44

2-8- سیستم­های اطلاعاتی  …………………………………………………………………………………………………………………………….  45

2-8-1- انواع سیستم­های اطلاعاتی  …………………………………………………………………………………………………………  46

2-8-2- سیستم­های سطح عملیاتی  ………………………………………………………………………………………………………..  46

2-8-3- سیستم­های سطح دانشی  …………………………………………………………………………………………………………..  47

2-8-4- سیستم­های سطح مدیریت  ………………………………………………………………………………………………………..  47

2-8-5- سیستم­های سطح استراتژیک  ……………………………………………………………………………………………………  48

2-8-6- پایگاه داده  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  49

2-8-7- سیستم پردازش عملیات (TPS)  ……………………………………………………………………………………………….  50

2-8-8- سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)  ……………………………………………………………………………………………..  51

2-8-9- سیستم پشتیبانی تصمیم­گیری (DSS)  …………………………………………………………………………………….  51

2-8-10- سیستم­های خبره (ES)  …………………………………………………………………………………………………………..  52

2-9- بکارگیری فناوری اطلاعات  …………………………………………………………………………………………………………………….  52

2-9-1- سخت افزار  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  54

2-9-2- نرم افزار  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  54

2-9-3- شبکه­ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  56

2-9-4- ارتباطات  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  56

2-10- هزینه­های کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  57

2-10-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  57

2-11- تاریخچه­ای از هزینه­های کیفیت  …………………………………………………………………………………………………………  60

2-12- مفهوم هزینه­های کیفیت  …………………………………………………………………………………………………………………….  64

2-12-1- مفهوم کیفیت  …………………………………………………………………………………………………………………………..  65

2-12-2- ابعاد کیفیتی خدمات  ……………………………………………………………………………………………………………….  66

2-13- هزینه­های کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  68

2-14- تعاریف هزینه­های کیفیت  …………………………………………………………………………………………………………………..  71

2-15- علت های اهمیت هزینه­های کیفیت  …………………………………………………………………………………………………………  73

2-16- مدل­های مختلف هزینه­های کیفیت  ……………………………………………………………………………………………………  75

2-16-1- مدل مویس و راجرسون  …………………………………………………………………………………………………………..  75

2-16-2- مدل نیکس  ………………………………………………………………………………………………………………………………  76

2-16-3- مدل کوه یخی  ………………………………………………………………………………………………………………………….  76

2-16-4- روش BSC  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  77

2-16-5- مدل فایگنبام (P-A-F)  ……………………………………………………………………………………………………………  78

2-16-6- قانون 1-10-100  ……………………………………………………………………………………………………………………  79

2-16-7- مدل کرازبی  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  79

2-16-8- مدل هزینه فرصت  ……………………………………………………………………………………………………………………  79

2-16-9- مدل هزینه فرآیند  ……………………………………………………………………………………………………………………  80

2-16-10- مدل هزینه­یابی بر مبنای فعالیت (ABC)  ……………………………………………………………………………  81

2-17- هزینه­یابی کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  83

2-18- مدل اقتصادی هزینه­یابی کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………..  85

2-18-1- شرکت­های با فرآیند سنتی  ……………………………………………………………………………………………………..  85

2-18-2- شرکت­های با فرآیند در حال توسعه  ……………………………………………………………………………………….  86

2-19- تشریح عناصر هزینه­های کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………..  88

  1. هزینه­های پیشگیری …………………………………………………………………………………………………………………………. 89
  2. هزینه­های ارزیابی و آزمایش …………………………………………………………………………………………………………….. 96
  3. هزینه­های خطای داخلی ………………………………………………………………………………………………………………… 103
  4. هزینه­های خطای خارجی ………………………………………………………………………………………………………………. 108

2-20- سازمان­های خدماتی و بانک­ها  ………………………………………………………………………………………………………….  110

2-20-1- تاریخچه بانکداری در ایران  …………………………………………………………………………………………………..  112

2-21- بانک مسکن  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  114

2-21-1- تاریخچه تاسیس بانک مسکن  ………………………………………………………………………………………………  114

2-22- پیشینه پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………  117

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

3-2- روش انجام پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  127

3-3- جامعه آماری مورد مطالعه  …………………………………………………………………………………………………………………..  128

3-3-1- جامعه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  128

3-3-2- جامعه هدف  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  129

3-4- روش نمونه­گیری  …………………………………………………………………………………………………………………………………  129

3-5- اندازه نمونه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  130

3-6- روش جمع­آوری اطلاعات  ……………………………………………………………………………………………………………………  130

3-7- اعتبار پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  133

3-7-1- روایی و پایایی  ………………………………………………………………………………………………………………………….  133

3-8- مقیاس­های مورد بهره گیری  ……………………………………………………………………………………………………………………  136

3-9- آزمون­های آماری  …………………………………………………………………………………………………………………………………  137

3-9-1- مدل­سازی معادلات ساختاری  …………………………………………………………………………………………………  138

3-9-2- تحلیل عاملی  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 139

3-9-3- تحلیل عاملی اکتشافی  …………………………………………………………………………………………………………….  139

3-9-4- تحلیل عاملی تاییدی  ……………………………………………………………………………………………………………….  140

3-9-5- شاخص KMO  …………………………………………………………………………………………………………………………  140

3-9-6- آزمون کرویت بارتلت  ……………………………………………………………………………………………………………….  141

3-9-7- ضریب همبستگی پیرسون  ………………………………………………………………………………………………………  142

3-10- متغیرهای پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………….  142

3-11- قلمرو پژوهش (موضوعی، مکانی، زمانی)  …………………………………………………………………………………………  141

 

فصل چهارم: تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  145

4-2- توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی اعضای نمونه  …………………………………………………………………………..  145

4-2-1- جنسیت  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  146

4-2-2- سن  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  147

4-2-3- تحصیلات  …………………………………………………………………………………………………………………………………  148

4-2-4- سابقه خدمت  ……………………………………………………………………………………………………………………………  149

4-3- آمار استنباطی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  150

4-3-1- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش  …………………………………………………………………………………….  150

4-3-2- ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش  ………………………………………………………………………………  151

4-4- ارزیابی بخش اندازه­گیری مدل  ……………………………………………………………………………………………………………  152

4-4-1- تحلیل عاملی تاییدی شاخص­های متغیر فناوری اطلاعات  …………………………………………………….  153

4-4-2- تحلیل عاملی تاییدی متغیر هزینه­های کیفیت  ………………………………………………………………………  155

4-5- مدل­سازی معادلات ساختاری  …………………………………………………………………………………………………………….  156

4-5-1- فرضیه اصلی  …………………………………………………………………………………………………………………………….  159

4-5-2- فرضیات فرعی  ………………………………………………………………………………………………………………………….  161

4-6- مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش با بهره گیری از آزمون تی تک نمونه­ای  …………………………………………  163

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  166

5-2- تحلیل فرضیه اصلی  …………………………………………………………………………………………………………………………….  168

5-3- تحلیل فرضیات فرعی  ………………………………………………………………………………………………………………………….  168

5-3-1- فرضیه فرعی اول  ……………………………………………………………………………………………………………………..  168

5-3-2- فرضیه فرعی دوم  ……………………………………………………………………………………………………………………..  169

5-3-3- فرضیه فرعی سوم  …………………………………………………………………………………………………………………….  169

5-3-4- فرضیه فرعی چهارم  …………………………………………………………………………………………………………………  170

5-4- تحلیل میانگین متغیرها  ………………………………………………………………………………………………………………………  170

5-5- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج به بانک مسکن  ……………………………………………………………………………………..  174

5-6- پیشنهاداتی برای پژوهش­های آتی  ……………………………………………………………………………………………………..  175

فهرست منابع  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  176

پیوست

پرسشنامه­های پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  182

چکیده لاتین  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  188

 

فهرست جداول

جدول 2-1- ویژگی­های اطلاعات مناسب  ………………………………………………………………………………………………………  36

جدول 2-2- امور پردازشی و ابزارهای فناوری اطلاعات  …………………………………………………………………………………  54

جدول 2-3- دسته­بندی مدل­های هزینه کیفیت  ……………………………………………………………………………………………  82

جدول 3-1- تعداد شعب انتخاب شده در میان تمامی شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران  ……………..  130

جدول 3-2- جدول مورگان جهت تعیین اندازه نمونه  …………………………………………………………………………………  131

جدول 3-3- اندازه آلفای کرونباخ پرسشنامه­ها و ابعاد آنها  …………………………………………………………………………  136

جدول 3-4- نتایج آزمون کرویت بارتلت و KMO جهت مطالعه کفایت عوامل پرسشنامه  ………………………..  141

جدول 4-1- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت  ……………………………………………………………………………………………..  146

جدول 4-2- توزیع فراوانی مربوط به سن  …………………………………………………………………………………………………….  147

جدول 4-3- توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ­دهندگان  ………………………………………………………………….  148

جدول 4-4- توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ­دهندگان  …………………………………………………………….  149

جدول 4-5- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش  ………………………………………………………..  151

جدول 4-6- ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش  …………………………………………………………………………….  152

جدول 4-13- شاخص­های برازش مدل مفهومی پژوهش  ……………………………………………………………………………  159

جدول 4-14- ضریب مسیر، آماره­ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینه­های کیفیت)  ……………………….  159

جدول 4-17- شاخص­های برازش مدل مفهومی پژوهش  ……………………………………………………………………………  160

جدول 4-18- ضریب مسیر، آماره­ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینه­های پیشگیرانه)  …………………..  161

جدول 4-19- ضریب مسیر، آماره­ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینه­های ارزیابی)  ……………………….  161

جدول 4-20- ضریب مسیر، آماره­ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینه­های شکست برون سازمانی)….. 163

جدول 4-21- ضریب مسیر، آماره­ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینه­های شکست درون سازمانی)…  162

جدول 4-22- نتایج آزمون تی تک نمونه­ای  ………………………………………………………………………………………………..  164

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل 1-1- مدل مفهومی پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………….  26

شکل 2-1- مدل کوه یخی  ………………………………………………………………………………………………………………………………  77

شکل 4-7- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص­های فناوری اطلاعات (تخمین استاندارد)  …………………………  153

شکل 4-8- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص­های فناوری اطلاعات (معناداری ضرایب)  …………………………  154

شکل 4-9- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر هزینه­های کیفیت (تخمین استاندارد)  ………………………………..  155

شکل 4-10- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر هزینه­های کیفیت (معناداری ضرایب)  ……………………………..  155

شکل 4-11- مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (تخمین استاندارد)  ………………………………  158

شکل 4-12- مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (معناداری ضرایب)  ………………………………  158

شکل 4-15- مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (تخمین استاندارد)  ………………………………  160

شکل 4-16- مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (معناداری ضرایب)  ………………………………  160

نمودارها

نمودار 2-2- مدل اقتصادی هزینه­های کیفیت در شرکت­های با فرآیند سنتی  ……………………………………………..  86

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شرکت سهامی مخابرات استان هرمزگان

نمودار 2-3- مدل اقتصادی هزینه­های کیفیت در شرکت­های با فرآیند در حال توسعه  ……………………………….  87

نمودار 4-1- نمودار میله­ای مربوط به فراوانی جنسیت پاسخ­دهندگان  ……………………………………………………….  146

نمودار 4-2- نمودار میله­ای مربوط به فراوانی سن پاسخ­دهندگان  ………………………………………………………………  147

نمودار 4-3- نمودار میله­ای مربوط به فراوانی تحصیلات پاسخ­دهندگان  …………………………………………………….  148

نمودار 4-4- نمودار میله­ای مربوط به سابقه خدمت پاسخ­دهندگان  ……………………………………………………………  149

 

چکیده

در سالهای اخیر به مفاهیم و معانی کیفیت توجه زیادی شده می باشد. کانون اصلی تفکرات سازمان­ها و شرکت­ها، بهبود کیفیت به مقصود بقا در دنیای رقابتی بوده می باشد. اما موضوعی که در ارتباط با کیفیت و اندازه آن در سازمان­ها به خصوص در سازمان­های خدماتی به گونه مشخص مورد اندازه­گیری و سنجش قرار نگرفته می باشد مفهوم هزینه­های کیفیت می­باشد که در اذهان عموم به گونه شفاف تعریف نشده می باشد. هزینه­های کیفیت بسیار وسیع هستند. بر اساس کشفیات و یافته­های شورای ملی توسعه اقتصادی در طی مطالعات انجام شده در خصوص کیفیت و استانداردها نزدیک به 10 درصد تا 20 درصد کل ارزش فروش یک سازمان صرف هزینه­های کیفیت می­گردد. از طرفی اهمیت فناوری اطلاعات و اثرات آن برای شرکت­ها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس می­گردد. غالبا اظهار می­گردد که فناوری اطلاعات مهمترین عامل افزایش بهره­وری و کاهش هزینه­هاست اما مطالعات دیگر عکس این مطلب را نیز نشان داده­اند. بنابر مطالب اظهار شده این پژوهش به دنبال مطالعه تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­های کیفیت در شعب بانک مسکن می­باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد و همچنین از نظر هدف کاربردی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روسا و معاونان شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران می­باشد. در این پژوهش 95 شعبه از میان شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده می باشد. جهت گردآوری داده­ها و اطلاعات مورد نیاز به مقصود مطالعه فرضیات پژوهش از پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. به مقصود تحلیل داده­ها آغاز از آزمون همبستگی پیرسون بهره گیری شده و سپس با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری، به تحلیل مدل پژوهش و مطالعه فرضیه­های پژوهش پرداخته شده می باشد. در نهایت تمام فرضیه­های پژوهش مورد تایید قرار گرفت و مشخص گردید که بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه­های کیفیت در شعب بانک مسکن می­گردد.

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، هزینه­های کیفیت، بانک مسکن

فصل اول :

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در عصر حاضر با در نظر داشتن تحولات جهانی صورت گرفته در عرصه فناوری، تغییر و تحولات پر شتاب بازارها و رقابتی­تر شدن عرصه فعالیت برای بنگاه­های اقتصادی، مفاهیم مرتبط با کیفیت از اهمیت و گستردگی زیادی برخوردار شده­اند. بسیاری از سازمان­ها کیفیت را به عنوان یک رکن اساسی جهت دستیابی به رضایت مشتریان و دستاویزی جهت بقا و توسعه در شرایط رقابتی ارزیابی می­کنند. امروزه کیفیت مفهومی فراتر از قابل اطمینان بودن محصول پیدا کرده و مقصود از آن رسیدن به کیفیت جامع می باشد که در آن عملکرد و افراد سازمان نیز موثرند (فارسیجانی، 1386).

تولید یک کالا یا ارائه یک خدمت که تامین کننده درجه بالایی از رضایت مشتری باشد بدون مطالعه هزینه های دستیابی به آن کافی نیست. در حقیقت اصلی ترین مسئولیت مدیریت نیز برقراری تعادل میان کیفیت و هزینه­های دستیابی به آن می باشد. این هدف می­تواند به بهترین شکل از طریق تحلیل عناصر هزینه­های کیفیت برآورده گردد. معمولا سازمان­ها هزینه­های کیفیت را به گونه مشخص محاسبه نمی­کنند زیرا چنین هزینه­هایی برای تهیه تراز نامه سود و زیان شرکت لازم نیست، اگرچه آنها می­توانند تاثیر مهمی بر سودآوری شرکت داشته باشند. در غیاب نظام ارزیابی هزینه­های کیفیت چنین سازمان­هایی نمی­توانند منشا این هزینه­ها را دریابند و چگونگی کنترل آنها را مشخص کنند و نیز زیرا هیچ گونه الزام قانونی برای جمع­آوری و گزارش­دهی هزینه­های کیفیت وجود ندارد، آن چیز که در این هزینه­ها می­گنجد، متغیر و متفاوت می باشد (رئیسی اردلی و رئیسی، 1383).

مبحث هزینه­های کیفیت خود به خود جالب و کنجکاو برانگیز می باشد. به گونه رایج همه از اینکه محصول یا خدمت با­کیفیت باشد تمجید می­کنند اما کیفیت بالاتر نیازمند اقدامات و تمهیداتی می باشد که انجام آنها مستلزم هزینه و آن هم هزینه­ای قابل توجه می باشد. به هر حال بحث هزینه­هایی که دقیقا به کیفیت مربوط می­گردد و تاثیری که هر دسته هزینه بر دسته دیگر دارد می­تواند در موجه بودن و یا نبودن تولید محصول و خدمت روشنگر باشد. در اغلب موردها مقایسه هزینه­ها می­تواند مدیران را قانع سازد که انجام بعضی هزینه­ها که نهایتا کیفیت را تضمین می­کنند، از زیان­های احتمالی می­کاهد و بر فروش بیشتر و اقبال و همراهی مشتری اثرگذار می باشد (دیل و پلانک، 1381).

هزینه­یابی کیفیت به دنبال تعیین سطح بهینه کیفیت برای محصول و خدمات تولید شده در سازمان می باشد که در این سطح هزینه­های کیفیت بهینه خواهد بود. به بیانی دیگر، این سطح بهینه نمایانگر درجه­ای از کیفیت محصول یا خدمت می باشد که در آن بیشترین منفعت برای تولیدکننده هست. از آنجا که افزایش کیفیت معمولا با افزایش هزینه­ها همراه می باشد، پس میتوان انتظار داشت که در سطحی از کیفیت، هزینه­ها حداقل و منافع حداکثر باشند. در سطوح پایین­تر به دلیل کاهش کیفیت، منافع کاهش می­یابد و در سطوح بالاتر نیز به دلیل افزایش هزینه­های ناشی از کیفیت مطلوب­تر، باز هم منافع کاهش خواهد پیدا نمود (رادن و دیل[1]، 2000).

هزینه­یابی کیفیت یکی از ابزارهای مدیریت کیفیت می باشد که می­تواند در جهت بهبود پیاده­سازی مدیریت کیفیت جامع به کار گرفته گردد و پس به عنوان یک بازوی کیفیتی در راستای مدیریت ارتقای سازمانی اقدام نماید (سوپریله و گوپتا[2]، 2001).

از مهمترین مشکلاتی که در زمینه هزینه­یابی کیفیت هست این می باشد که هزینه­های کیفیت به گونه کامل در گزارش­های حسابداری ثبت نمی­شوند و اغلب بخش قابل توجهی از آنها مغفول می­ماند. همچنین این هزینه ها را نباید تنها به فعالیت­های تولیدی و عملیاتی محدود نمود، بلکه بایستی به هزینه­های صورت گرفته در حوزه بخش­های خدماتی نیز توجه نمود (دیل و پلانک، 1381).

از طرفی پیدایش فناوری اطلاعات باعث بروز تغییرات عمده­ای در ساختار، عملکرد و چگونگی مدیریت در سطح سازمانی و ملی شده می باشد به طوری که امروزه سازمان­هایی دارای مزیت رقابتی می­باشند که بتوانند به صورت بهینه از فناوری اطلاعات بهره گیری نمایند. فناوری اطلاعات در زمینه­های مختلف اقتصادی تاثیری شگرف خواهد گذاشت. از اینرو امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از زمینه­های جدید به سرعت در حال تاثیر­گذار بر اقتصاد می باشد (فتحیان و مهدوی نور، 1387).

اهمیت فناوری اطلاعات و اثرات آن برای شرکت­ها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس می­گردد. غالبا اظهار می­گردد که فناوری اطلاعات مهمترین عامل افزایش بهره­وری و کاهش هزینه­هاست اما مطالعات دیگر عکس این مطلب را نیز نشان داده­اند. از طرفی به مقصود بهبود کیفیت، کاهش هزینه­ها و افزایش بهره­وری، ابزارهای مختلفی توسط شرکت­ها به کار گرفته می­گردد که به عنوان مثال میتوان به مدیریت کیفیت جامع (TQM)، نگهداری و تعمیرات بهره­ور فراگیر (TPM)، مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان (BPR)، برنامه­ریزی منابع ساخت (MRP)، تولید به هنگام (JIT) و غیره تصریح نمود (رئیسی اردلی و خاکباز، 1384).

امروزه در دنیا پس از صنعت مخابرات و تلفن همراه، صنعت بانکداری بیشترین وابستگی را به خدمات فناوری اطلاعات دارد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته 10% درآمد بانک­ها صرف فناوری اطلاعات می­گردد. پس از دیدگاه کلیه بانک­ها فناوری اطلاعات و سرمایه­گذاری بر روی آن، سرمایه­گذاری معنی­داری می باشد (فرید فتحی، 1389).

[1] Roden & Dale

[2] Superrille & Gupta

تعداد صفحه : 197

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***