متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان : تبیین ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قزوین

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق خصوصی

 

عنوان:

تبیین ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر

 

بهار1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه. 3

1-2-اظهار مسئله. 4

1-3-پیشینه پژوهش.. 5

1-4-اهمیت و علت انتخاب موضوع. 8

1-4- سوالات.. 8

1-5-فرضیات.. 9

1-6-اهداف.. 9

1-7- روش پژوهش.. 9

1-9- ساختار پژوهش.. 10

فصل دوم: مفاهیم بورس و فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار

2-1-مفاهیم بورس و تاریخچه آن. 13

2-1-1- مفهوم بورس اوراق بهادار. 13

2-1-2- تاریخچه بورس در دنیا 16

2-1-2-1- بورس آمستردام. 16

2-1-2-2-بورس لندن. 17

2-1-2-3-بورس آمریکا 18

2-1-2-3-1-بورس نیویورک.. 18

2-1-2-3-2-بورس آمریکا 19

2-1-3-تاریخچه بورس ایران. 20

2-1-3-1-دوره نخست: دوره شکل گیری و آغاز فعالیت(1357-1346). 21

2-1-3-2-دوره دوم: دوره رکود(1367-1358). 23

2-1-3-3-دوره سوم: دوره خیزش دوباره (1383-1368). 23

2-1-3-4- دوره بازنگری در ساختار قانونی و مشارکت در خصوصی سازی (1384 به بعد). 24

2-2-بورس اوراق بهادار و بازارهای آن و فرآیند معاملات بورسی.. 25

2-2-1-بورس اوراق بهادار و بازارهای آن. 25

2-2-1-1-ارکان بورس اوراق بهادار. 25

2-2-1-1-1-شورای عالی بورس.. 25

2-2-1-1-2-سازمان بورس اوراق بهادار. 28

2-2-1-1-3-بورس اوراق بهادار. 28

2-2-1-1-4-هیات داوری.. 30

2-2-1-2-بازارهای بورس اوراق بهادار. 32

2-2-1-2-1-بازار سهام. 32

2-2-1-2-2-بازار اولیه. 32

2-2-1-2-3- بازار ثانویه. 42

2-2-1-2-3-1-بازار مزایده(حراج). 44

2-2-1-2-3-2-بازارکارگزاری.. 44

2-2-1-2-3-3-بازار دلالی.. 44

2-2-2- فرآیند معاملات بورسی.. 45

2-2-2-1- مقصود از معاملات بورسی.. 45

2-2-2-2- مکانیزم معاملات بورسی.. 47

2-2-2-2-1- دریافت کدها معاملاتی بورس.. 47

2-2-2-2-2- عملکرد کارگزاران در انجام معامله. 48

2-2-2-2-3- کارمزد کارگزاران. 51

2-2-2-2-4- اعلان قطعیت یا بطلان معاملات.. 52

فصل سوم: ماهیت و ویژگی های معاملات بورس

3-1-تبیین ماهیت معاملات بورس اوراق بهادار در قالب عقود معین. 56

3-1-1-عقد بیع. 56

3-1-1-1-تعریف عقد بیع. 56

3-1-1-2- مشخصات عقد بیع. 58

3-1-1-3- ماهیت معاملات اوراق بهادر در قالب عقد بیع. 59

3-1-2- عقد صلح. 63

3-1-2-1-تعریف عقد صلح. 63

3-1-2-2- شرایط عقد صلح. 63

3-1-2-3-معاملات اوراق در قالب عقد صلح. 64

3-2- تبیین ماهیت معاملات بورس اوراق بهادار در قالب عقود آزاد. 65

3-2-1-تبیین اصل آزادی قراردادی و تحلیل ماده 10 قانون مدنی.. 65

3-2-2-ماهیت معاملات بورس در قالب عقد آزاد. 67

3-3- خصایص معاملات بورسی.. 68

3-3-1-رضایی یا تشریفاتی بودن معاملات در بورس اوراق بهادار. 68

3-3-1-1- تعاریف رضایی و تشریفاتی بودن. 68

3-3-1-2- آثار رضایی یا تشریفاتی بودن معامله. 70

3-3-1-3- ماهیت معاملات بورسی از لحاظ تشریفاتی یا رضایی.. 70

3-3-2- لزوم یا جواز معاملات در بورس اوراق بهادار. 73

3-3-2-1-تعریف لزوم و جواز. 73

3-3-2-2-ماهیت معاملات سهام از حیث لزوم و جواز. 74

فصل چهارم: شرایط انعقاد و آثار حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار

4-1-ضوابط حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار. 77

4-1-1-شرایط انعقاد معاملات بورسی.. 77

4-1-1-1-مراحل و چگونگی انجام معاملات.. 77

4-1-1-2-لزوم انعقاد معاملات در بازار بورس.. 80

4-1-1-3-الزام به بهره گیری از کارگزاران. 81

4-1-1-3-1-ماهیت کارگزاران بورس.. 81

4-1-1-3-2- ماهیت حقوقی اقدام کارگزاران در انجام معاملات بورس اوراق بهادار. 82

4-1-1-3-2-1-دلالی.. 84

4-1-1-3-2-2- حق العمل کاری.. 92

4-1-1-3-2-3- عاملی.. 98

4-1-1-3-2-4- ماهیت خاص… 102

4-1-1-4-لزوم تایید معاملات از جانب سازمان بورس.. 102

4-1-1-5-ممنوعیت معامله اوراق بهادار با بهره گیری از اطلاعات پنهانی.. 104

4-1-2- مطالعه اختیارات شورا و سازمان بورس در تعیین آثار و احکام معاملات بورسی.. 107

4-1-2-1-موضوعات کلی در مورد اختیارات و جایگاه شورا و سازمان بورس اوراق بهادار. 107

4-1-2-2- اختیارات شورا و سازمان در تعیین احکام و آثار معاملات سهام. 109

4-2- مطالعه و تبیین آثار معاملات بورس اوراق بهادار. 109

4-2-1-شناخت کلی آثار قراردادها 110

4-2-1-1-آثار قرارداد میان طرفین معامله. 110

4-2-1-2- آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالث.. 114

4-2-1-2-1- تعهد به نفع ثالث.. 115

4-2-1-2-2- معامله فضولی.. 119

4-2-1-2-3- قرارداد جمعی.. 125

4-2-2- آثار معاملات بورس اوراق بهادار. 127

فصل پنجم نتیجه گیری

نتیجه گیری.. 130

منابع و ماخذ. 132

 

چکیده

بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. روزانه معاملات بسیاری در این بازار انجام می گیرد که مطالعه و تبیین قواعد حاکم بر ان از موضوعات بسیار مهم می باشد. در کنار انجام این معاملات نکته ای که به ذهن می رسد ان می باشد که آیا این معاملات از قواعد عمومی قراردادها پیروی می کنند یا معاملاتی با ماهیت خاص می باشند. از انجایی که نقل و انتقال سهام صرفا از طریق کارگزاری ها انجام می گیرد، تأثیر و جایگاه کارگزای ها و ماهیت حقوقی اقدام ایشان و همچنین ارتباط حقوقی بین کارگزار و مشتری بایستی تبیین گردد. مضافا این که ماهیت ورقه سهام و ضوابط و مراحل انجام معامله سهام و قواعد و قوانین حاکم بر اختلافات ناشی از این معاملات بایستی در دست مطالعه قرار گیرند که روشن شدن این موردها می تواند کمک شایانی در جهت رفع موانع و معضلات حقوقی بازار سرمایه داشته باشد.

واژگان کلیدی:  بازار بورس، کارگزار، سهام، معامله، معاملات سهام

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

شناخت کامل هر نهادی بدون آگاهی از بستری که نهاد در ان سازمان یافته امکان پذیر نیست. در اصل فلسفه پیدایش هر نهادی رفع نیاز بوده که در جوامع انسانی وجود داشته می باشد. بخش اقتصادی به عنوان رکن حیاتی و سازنده کش.ر متاثر از فعالیت نهادها و سازمان های مختلفی می باشد که این نهادها در کنار یکدیگر و با مشارکت هم باعث پویایی این بخش می گردد. وظیفه اصلی بازارهای مالی به عنوان بخش مهم از اقتصاد یک کشور، کسب منابع مالی مورد نیاز کشور و تخصیص آنها به عنوان منابع سرمایه گذاری می باشد. در کنار بازار پولی، بازار سرمایه قرار دارد که هر دو ارکان اصلی بازارهای مالی را تشکیل می دهند. بازار سرمایه به هر مکان یا نظامی گفته می گردد که نیازهای واحد های تجاری و مقامات دولیت را در مورد وام های بلند مدت و میان مدت برآورده می سازد. به بیانی دیگر بازار سرمایه پیش روی بازار پول جایگاه تامین بلند مدت سرمایه واحد های اقتصادی می باشد. در کشورهای پیشرفتعه، بازار سرمایه و خصوصا بورس اوراق بهادار مهمترین جایگاه تامین سرمایه های واحدهای تجاری و صنعتی می باشد. در حالی که در کشورهای کمتر توسعه یافته تمرکز تامین مالی در سیستم و شبکه های بانکی می باشد. بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین وسیله و ساز و کار بازار سرمایه جهت تامین مالی و سمبل این بازار شناخته می گردد. این نهاد دارای این وظیفه خطیر می باشد که نه تنها با بهره گیری از سیاست های خاص سرمایه مورد نیاز واحدهای اقتصادی را تامین نماید، بلکه با تکیه برساز و کارهای مناسب، حقوق سرمایه گذاران را نیز تضمین کند و جهت دستیابی به این مهم دارای نهاد و زیر مجموعه های مشخصی می باشد. در راس این نهاها شورا و سازمان بورس قرار دارند که وظیفه نظارت و اجرای مقررات را بر عهده دارند. اجرای این سازوکارها زمانی فراهم می گردد که مقررات جامعی بر شاکله این بازار حاکم باشد تا بتوان به پیشتوانه ان به سر منزل مقصود که همانا تامین مالی فعالیتهای اقتصادی می باشد، دست پیدا نمود.

1-2-اظهار مسئله

بورس، بازار جدید و فراگیری می باشد که نتیجه تحولات اجتماعی و اقتصادی دنیای معاصر می باشد. ساماندهی بازار مالی و سرمایه، کارکردهای مهم بورس می باشد. که به تناسب رشد اجتماعات و تحولات تازه و ایجاد شرایط و نیازهای جدید اقتصادی، بورسها توانسته اند با انجام تغییرات مطلوب وایجاد نوآوریهای لازم و معرفی ابزارهای جدید مالی و ایجاد نهادهای مالی جدید و اصلاح قوانین ومقررات مربوطه و بکارگیری فن آوریهای نو پا به پای علم و تکنولوژی و فناوریهای جدید در نظام های اقتصادی مختلف پنج قاره رشد نموده و تأثیر فزآینده و بی بدیلی در بازارهای مالی وسرمایه و اقتصاد جهانی بازی نماید عملکرد بازارهای بورس نه تنها مرز کشورها متبوع  را در نوردیده بلکه از مناطق اقتصادی مختلف دنیا گذشته و عملیات خود را به قاره های دیگر نیز گسترش داده اند. شرکت های چینی در سال 2010 توانسته اند27درصد ازحجم عرضه عمومی آمریکا را به خود اختصاص دهند که این بیانگر تحولات پیچیده در روابط اقتصادی بورس آمریکا بعد از 220 سال قدمت بوده و تاثیر بورس را در اقتصاد جهانی روشن می سازد. بورس ایران که دارای47 سال قدمت می باشد از جنبه های گوناگونی با بورس های کشورهای پیشرفته صنعتی و معتبر دنیا تفاوت دارد در واقع می توان بورس ایران را نسبت به بورس های مطرح جهانی از نظر فعالیت های اقتصادی و حجم و اندازه عرضه اولیه وحجم معاملات در بازار ثانویه وتنوع بازارها وابزارهای مالی وقوانین و مقررات حاکم و نهادهای مالی و ساختار بورس،نهادی نوپا و کوچک محسوب نمود. تحولات اخیر اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مانند اجرای اصل 44 قانون اساسی که اقتضاء آن واگذاری شرکتها و موسسات دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس می باشد و همچنین مصوبات برنامه پنجم اقتصادی، تأثیر پررنگ تری به بورس ایران داده و به نظر با رشد تحولات اقتصادی، تأثیر بورس درنظام اقتصادی ایران نیز موثرتر خواهد گردید. دانشمندان، اساتید بزرگوار و محقیقین و دانشجویان عموما با رویکرد اقتصادی و مالی مفاهیم بورس ایران را مطالعه و تحلیل نموده اند، بدیهی می باشد تحلیل حقوقی بورس و معاملات بورسی یکی از ضرورتهای مسلم جهت توسعه شناخت عمومی معاملات بورسی بوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی نیاز می باشد، ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار که در قوانین و آیین نامه ها و مصوبات گوناگونی منعکس گردیده شناسائی و دسته بندی و مطالعه و تحلیل گردد تا با اتکاء به آنها بتوان تمام مسائل و ابهامات و معضلات درعرضه اولیه و بازارهای آن ودربازار ثانویه بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران و بین کارگزاران و معامله گران و نهادهای مالی و بورس را تحلیل و روشن نمود. پر واضح می باشد که، روزانه معاملات زیادی در این بازار انجام می پذیرد. از همین رو، ضرورت می یابد که مطالعه گردد معاملات اوراق بهادار از چه قواعدی تبعیت می نمایند و ماهیت حقوقی اینگونه معاملات چیست. همچنین، مطالعه ویژگی های اینگونه معاملات و آثار حقوقی به وجودآمده از آن نیز مطمع نظر می باشد. از آنجایی که معاملات اوراق بهادار در بازار بورس از طریق نهاد کارگزاری انجام می پذیرند ضرورت می یابد که ماهیت اقدام کارگزاران نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بررسی فقهی و حقوقی هتک حرمت منازل و املاک غیر

1-3-پیشینه پژوهش

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده می باشد اما در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر بعضی از این موردها را اظهار خواهیم نمود:

 1. پایان نامه کترشناسی ارشد با عنوان مطالعه فقهی و حقوقی معاملات اوراق بهادار در بازار بورس ایران توسط خدیجه شیخ بگلو در سال 1394 در دانشگاه تبریز دفاع گردید. اظهار گردید که، بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم ضمن امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ، تأثیر اساسی در گردش سرمایه و نتیجتاً توسعه اقتصادی کشور بر عهده دارد که با در نظر داشتن سرعت داد و ستد اوراق بهادار در بورس و افزایش معاملات در آن مورد استقبال سرمایه گذاران قرار می گیرد، آشنایی با اصول و قواعد و ساختار آن به توسعه روز افزون بورس و توسعه معاملات کمک می کند، پس به دلیل کار بردی بودن مسئله آغاز با نگاهی مختصر و گذرا به ساختار و تشکیلات بورس به اظهار ماهیت معاملات صورت گرفته و آثار و قواعد حاکم بر معاملات و موانع موجود بر معاملات اوراق بهادار پرداخته و سپس مبنا و مشروعیت این نوع معاملات را از منظر فقهی مورد تحلیل و مطالعه قرار گرفته می باشد.
 2. پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و اعمال آن‌ها در بورس اوراق بهادار توسط محمد دشتی دفاع گردید. چکیده این پایان نامه بدین قرار می باشد که، این نوشتار به مطالعه نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و اعمال این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار اختصاص یافته می باشد. هدف از انجام این پژوهش شناخت و مطالعه جایگاه حقوقی یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی بازار سرمایه و دسته‌بندی شرایط و مقررات حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و مطالعه خدماتی می باشد که این شرکت‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار ارائه نمایند. در این پایان‌نامه کوشش شده می باشد تا علاوه بر مطالعه کارگزاران، تأثیر و جایگاه شرکت‌های کارگزاری در بورس اوراق بهادار و اعمال آن‌ها در این بورس مورد مطالعه قرار گیرد. در این راستا با تتبع در مقررات بسیار متعدد بازار سرمایه که یکی از دلائل پیچیدگی بازار سرمایه به شمار می رود ماهیت اقدام کارگزاری مورد مطالعه قرار گرفت و علی‌رغم وجه تشابهی که با هریک از نهادهای مشابه از قبیل دلالی، عاملی و حق‌العمل‌کاری داشت در نهایت ماهیت کارگزاری یک نوع ماهیت خاص برشمرده گردید. پس از مطالعه شرایط خاص حاکم بر ساختار شرکت‌های کارگزاری، فعالیت اصلی و ذاتی شرکت‌های کارگزاری یعنی معاملات اوراق بهادار تحلیل گردید. با در نظر داشتن اینکه ماهیت اوراق بهادار در حکم عین معین برشمرده گردید، معاملات اوراق بهادار در قالب عقد بیع توجیه می گردد. همچنین سایر خدمات شرکت‌های کارگزاری که می‌توانند پس از اخذ مجوزهای لازم به آنها بپردازند مطالعه گردید و به سبدگردانی و بازارگردانی که از مهم‌ترین این دسته از خدمات به شمار می رود پرداخته گردید و ماهیت هریک تبیین گردید.

3.مقاله ای با عنوان مطالعه حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار توسط محمد‌تقی رفیعی و راضیه عبدالصمدی در سال 1385 در مجله دانشگاه تهران به چاپ رسید. در این مقاله اظهار گردید که، با در نظر داشتن مزایا و کار‌کردهای ابزارهای مالی جدید در کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه، مطالعه اوراق اختیار معامله، که یکی از مهمترین آنها به شمار می رود، مورد کنکاش حقوقی قرار گرفته می باشد. مقاله حاضر با در نظر داشتن موضوع آن که جنبه‌ی کاربردی دارد و امروزه ‌مورد نیاز بازار سرمایه در ایران می باشد با زمینه پژوهشی لازم پس از اظهار و مطالعه دیدگاه‌های مطرح در این خصوص که از سوی بعضی از فقیهان و حقوقدانان ارائه شده، به دنبال توجیه مناسبی ازاین نهاد و تبیین ماهیت حقوقی آن در حقوق ایران می باشد. در حقیقت، امکان‌سنجی حقوقی، فقهی این اوراق در قالب «قرارداد اختیار» معامله محور اصلی بحث می باشد که در نهایت هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها مورد پذیرش واقع نشده ونظر متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده که در نتیجه کاربرد این نهاد از نظر حقوق ایران در بازار بورس اوراق بهادار مشروع اعلام شده می باشد.

 1. مریم حیدری در مقاله خود با عنوان تحلیل حقوقی تأیید بورس در معاملات اوراق بهادار به این نتیجه رسید که، بازار اوراق بهادار با جذب و به کارگیری سرمایه های راکد موجب بالابردن حجم سرمایه گذاری شده، از این رو تأثیر مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. پس، حفظ امنیت و صحت بازار اهمیت زیادی دارد. بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، با وضع آیین نامه و دستورالعمل هایی توسط مراجع ذیربط، قواعد جدیدی بر معاملات حاکم گردید؛ اقتضائات این معاملات مانند ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی در تأمین عدالت فردی و نظم عمومی اقتصادی، موجب مداخله دولت در این معاملات با وضع مقررات آمره گردید و سازوکار متفاوتی برای این معاملات، مانند در مرحله تشکیل، پیش بینی گردید.

1-4-اهمیت و علت انتخاب موضوع

به لحاظ پیشرفت روز افزون معاملات بورسی و گرایش بیش از پیش مردم به انجام معاملات در بورس اوراق بهادار و در پی آن نیاز به تدوین قوانین و مقررات متناسب با این بازار لازم است در وهله اول روابط میان فعلان بازار بورس از دیدگاه حقوقی مورد مطالعه قار گیرند. با در نظر داشتن این که قواعد حاکم بر معاملات بورس تا حدودی متفاوت از قواعد عممی معاملات می باشد این نکتهپیش می آید که به مقصود حل اختلافات احتمالی میان فعالان بازار بورس کدام قوانین و مقررات حاکم هستند. در همین راستا لازم است که ماهیت معاملات بورسی و آثار این معاملات بر بورس اوراق بهادار در جهت بازنگری در مقررات حاکم بر این معاملات و تدوین مقررات تفضیلی دقیق، بررس و تشکیک گردد. ماهیت اقدام کارگزار در معاملات، ماهیت ورقه سهم و معاملات انها در بازار بورس اوراق بهادار و بسیاری از موردها دیگر ضرورت مطالعه آنها را مضاعف نموده می باشد.

1-4- سوالات

سوالات این پژوهش به قرار زیر خواهد بود:

 1. ماهیت حقوقی معامله اوراق بهادار چیست؟
 2. قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات اوراق بهادار در بورس کدامند؟
 3. ماهیت و تأثیر کارگزار از منظر حقوقی در معاملات سهام چیست؟

1-5-فرضیات

با در نظر داشتن سوالات مطرح شده، فرضیات را می توان به صورت زیر اظهار نمود:

 1. ماهیت حقوقی معامله اوراق بهادار بیع می باشد.
 2. مقررات، دستورالعمل ها و آیین نامه های معاملات در ورس قواعد اختصاصی را تعیین نموده اند.
 3. ماهیت اقدام کارگزاری علی رغم شباهت زیاد به حق العمل کاری و وکالت و دلالی در واقع هیچ یک از انها نیست و دارای ماهیتی خاص می باشد.

1-6-اهداف

اهدافی که در این پژوهش دنبال می کنیم، عبارت انداز:

 1. کاربرد آن برای کسانی که در حوزه بورس اوراق بهادار فعالیت می نمایند مانند کارگزاران، سازمان بورس اوراق بهادار ، هیئت داوری بورس اوراق بهادار و سایر فعالان بورس.
 2. ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع معضلات و ایرادات حقوقی و قانونی بازار اوراق بهادار
 3. تعیین قواعد و حقوق حاکم بر معاملات بازار بورس اوراق بهادار در جهت به هم نزدیک تر کردن عقاید مختلف در این حوزه

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 164

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ***        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***