متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مددکاری اجتماعی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

گروه آموزشی مددکاری اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

مطالعه عوامل فشارزای روانی- اجتماعی و سلامت عمومی

دانشجویان مقیم خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی، خدمات  بهداشتی و درمانی ایران

استاد راهنما : دکتر امیر محمود حریرچی

استاد مشاور : دکتر بهمن بهمنی

استاد مشاورآمار : دکتر مسعود صالحی

1387

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

 

      در نظر داشتن سلامت دانشجویان به ویژه سلامت روانی ـ اجتماعی آنان  از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می باشد. ورود به دانشگاه مقطع بسیار حساسی در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری به شمار می رود و غالباً با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی آنها همراه می باشد. در کنار این تغییر، به انتظارات و نقشهای جدیدی نیز بایستی تصریح نمود که همزمان با ورود به دانشگاه در دانشجویان شکل می‌گیرد. قرار گرفتن در چنین شرایطی غالباً با فشار و نگرانی توأم بوده و عملکرد و بازدهی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

دانشجویان در روبرو شدن با عوامل فشارزا، گستره‌هایی از واکنشهای جسمانی و روانشناختی را نشان می‌دهند. این مطالعه به مقصود مطالعه عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 1387 ـ  1386 انجام گرفت. تعداد 200 نفر از دانشجویان خوابگاهی (82 نفرپسر و 118 نفردختر) با روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. اطلاعات بوسیله پرسشنامه‌های مشخصات فردی ، عوامل فشارزای روانی – اجتماعی و  سلامت عمومی ((GHQ28 جمع‌آوری گردید. داده‌های پژوهش با بهره گیری از آمار توصیفی و روشهای آمار استنباطی ناپارامتری توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه بین عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان همبستگی معنی‌دار بدست آمد. از نظر سلامت عمومی و همچنین از نظر عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی بین دانشجویان دختر و پسر، مجرد و متأهل، مقاطع مختلف تحصیلی و دانشجویان با مدت زمانهای مختلف اقامت در خوابگاه تفاوت معنی‌داری نظاره نگردید  و از نظر رتبه‌بندی عوامل فشارزای به ترتیب عوامل شخصی ـ اجتماعی، شرایط تحصیلی بیشترین تأثیر را بر سطح سلامت عمومی دانشجویان  داشتند.

 

کلید واژه‌ها : عوامل فشارزا، سلامت عمومی، دانشجو

 

فهرست مطالب

 عنـوان                                                                             صفحه

فصــل اول(کلیات پژوهش )

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..1

اظهار مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………..2 اهمیت ‌و ضرورت ‌پ‍‍ژوهش……………………………………………………………………………………………………….3

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….4

هدف کلی  ……………………………………………………………………………………………………………………4 هداف فرعی ………………………………………………………………………………………………………………….4 هدف کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………….4

سؤالات پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………..5

تعاریف واژه هاو مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………….5

فصــل دوم  (ادبیات و پیشینه پژوهش )

مفهوم سلامت عمومی …………………………………………………………………………………………………………….7

تعاریف سلامت عمومی …………………………………………………………………………………………………………..8

 دیدگاه های مربوط به سلامت عمومی……………………………………………………………………………………….9

دیدگاه اتکینسون و هیلگارد ………………………………………………………………………………………………9

دیدگاه  فرانکل …………………………………………………………………………………………………………….10

دیدگاه آلپورت……………………………………………………………………………………………………………..11

دیدگاه آدلر………………………………………………………………………………………………………………….11

دیدگاه الیس…………………………………………………………………………………………………………………11

دیدگاه  فرام ………………………………………………………………………………………………………………..12

دیدگاه کارل هورنای……………………………………………………………………………………………………..12

دیدگاه  فروید ………………………………………………………………………………………………………………13

دیدگاه مازلو ………………………………………………………………………………………………………………..13

دیدگاه گلاسر ……………………………………………………………………………………………………………..13

مفهوم استرس  …………………………………………………………………………………………………………………..14

تعریف استرس ……………………………………………………………………………………………………………………15

دیدگاه های مربوط به  استرس ………………………………………………………………………………………………..15

دیدگاه زیست شناختی …………………………………………………………………………………………………….16

دیدگاه روانی ـ اجتماعی……………………………………………………………………………………………………18

استرس و شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………19

استرس و بیماریهای جسمی………………………………………………………………………………………………………20

استرس و سیستم ایمنی بدن ……………………………………………………………………………………………………..22

استرس و فرایندهای فکری ……………………………………………………………………………………………………..23

عوامل فشارزای دانشجویی ……………………………………………………………………………………………………..24

تغییر در سبک زندگی………………………………………………………………………………………………………24

ازدحام وشلوغی………………………………………………………………………………………………………………25

امتحانات………………………………………………………………………………………………………………………..26

نمرات ………………………………………………………………………………………………………………………….27

فشردگی دوره های تحصیلی……………………………………………………………………………………………..28

رقابت  ………………………………………………………………………………………………………………………….28

کمروئی…………………………………………………………………………………………………………………………29

معضلات مالی، طرفداری والدین ………………………………………………………………………………………….30

یافتن دوست جدید…………………………………………………………………………………………………………..30

سنجش فشارزاهای روانی ـ اجتماعی…………………………………………………………………………………………..31

پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………32

پژوهشهای انجام شده در خارج کشور…………………………………………………………………………………32

پژوهشهای انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………………………35

فصــل سوم ( روش شناسی پژوهش )

نوع مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………..38

جامعه و نمونه آماری، روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………..38

ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………38

پرسشنامه مشخصات فردی ………………………………………………………………………………………………..38

پرسشنامه سلامت عمومی…………………………………………………………………………………………………..38

پرسشنامه عوامل فشارزای روانی – اجتماعی………………………………………………………………………….40

روش اجرا  و  جمع آوری داده‌ها …………………………………………………………………………………………….40

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………….41

ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………….41

فصــل چهارم (توصیف و تحلیل داده‌ها )

توصیف داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………….42

تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………44

فصــل پنجم ( بحث ونتیجه گیری، پیشنهادات)

بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………..54

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………..56

محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………57

منابع

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………..58

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………….62

پیـوست‌ها

پرسشنامه مشخصات فردی ……………………………………………………………………………………………………….65

پرسشنامه عوامل فشارزای روانی – اجتماعی………………………………………………………………………………….65

پرسشنامه سلامت عمومی………………………………………………………………………………………………………….68

 

فهرست جداول

جدول (1 4) توزیع مقطع تحصیلی افراد نمونه به تفکیک جنسیت………………………………………………42

جدول (2-4) نتایج مطالعه نرمالیتی توزیع نمرات آزمونهای سلامت عمومی و عوامل فشارزای          روانی ـ  اجتماعی بوسیله آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف……………………………………………………43

جدول (3- 4)  ضرایب همبستگی بین عوامل فشارزا و سلامت عمومی………………………………………….44

جدول  (4- 4) مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه سلامت عمومی در دانشجویان دختر و پسر………………45

جدول (5- 4) مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه سلامت عمومی در دانشجویان مجرد و متاهل……………46

جدول ( 6- 4) مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه سلامت عمومی در مقاطع تحصیلی مختلف……………..47

جدول (7- 4) مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه سلامت عمومی بر حسب مدت زمان اقامت دانشجویان در خوابگاه……………………………………………………………………………………………………………………….48

جدول (8- 4) مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه عوامل فشارزا در دانشجویان دختر و پسر…………………49

جدول (9- 4) مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه عوامل فشارزا در دانشجویان مجرد و متاهل………………50

جدول (10- 4) مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه عوامل فشارزا در مقاطع تحصیلی………………………….51

جدول (11- 4)  مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه عوامل فشارزا بر حسب مدت زمان اقامت دانشجویان در خوابگاه……………………………………………………………………………………………………………………….52

جدول (12- 4) ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون عوامل فشارزا  بر سلامت عمومی………………………53

 

فهرست تصاویر

تصویر 1- 2 ) تصویر کانن از استرس ……………………………………………………………………………………..16

تصویر 2- 2 ) مسیر اصلی پاسخ استرس (سلیه 1970)…………………………………………………………………17

 

فصـل اول

کلیات پژوهش

 

 

  مقدمه

سلامت، یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و بخش جدایی ناپذیر آن برای شکوفایی و ارتقای کیفیت زندگی می باشد. تقریباً همه افراد در جوامع مختلف به شیوه‌های گوناگونی به دنبال رسیدن به آرامش و رفاه نسبی در جنبه‌های مختلف زندگی هستند. اما با گسترش روز افزون صنعت و تکنولوژی و به تبع آن افزایش مسئولیتهای افراد، نابهنجاریها، اختلالات روانی و بیماریهای جسمی نیز رو به افزایش می باشد. در ارتباط با سلامت عمومی معمولاً احساس فشار و تنیدگی نقطه شروع ناراحتی روانی می باشد و تداوم آن موجب اختلال در کنشهای روانی، اجتماعی و بدنی فرد می گردد. در شرایط عادی و معمولی بعضی از استرس ها، نگرانیها و ضربه‌های روحی و روانی را می‌توان صرف نظر کرد، اما گاهی شدت و پایداری این عوامل فشارزا به حدی می باشد که حتی فرد را از انجام کارهای روزمره باز می‌دارد. استرس یکی از موضوعاتی می باشد که علیرغم پیشرفت علم و تکنولوژی همیشه با بشر همراه بوده و هیچگاه بشر نتوانسته که بطور کامل خود را از آن دور کند. بشر امروزی با دو جنبه متضاد استرس روبرو می باشد؛ از یک سو جزء ضروری از زندگی می باشد که با تحریکات آنی، فرد را برای زندگی، حرکت و پیشرفت آماده می‌نماید و از سوی دیگر، استرس ریشه بسیاری از معضلات روانی، پزشکی و اجتماعی می باشد. انتشار بیش از یکصد مقاله و کتاب در زمینه مطالعه، کنترل و مدیریت استرس و اختصاص بیش از سه درصد بودجه ملی کشورها برای مقابله با اثرات استرس و کنترل آن نشان‌دهنده اهمیت استرس می‌باشد ( بنجامین[1] ، مترجم دادستان ،1377).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: رابطه بین رضایت زناشویی والدین و سلامت روان آنها برخود پنداره دانش آموزان دختر ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد

اهمیت استرس نه فقط به خاطر خسارت اقتصادی آن می باشد بلکه به خاطر اثرات منفی آن بر سلامت جسم و روان افراد می‌باشد. امروزه مشخص شده می باشد که استرس با بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی ارتباط داشته و یا در ایجاد، تحول وگسترش آن تأثیر دارد. محققان نشان داده‌اند در صورتی که استرس فرد افزایش یابد می‌تواند منجر به علایم قلبی ـ عروقی، معضلات معده‌ای ـ روده‌ای، بی‌خوابی، سردرد، کمردرد ، خستگی و فراموشی، خشکی دهان و تعریق بیش از حد کف دست گردد( دالبند ، فرهادی ، 1385).

در سالهای اخیر توجه بیشتری به این امر شده و پژوهشهای بسیاری در مورد ارتباط استرس با زندگی اقشار مختلف بویژه سلامت عمومی آنان انجام شده می باشد.

 

   اظهار مسئله

ورود به دانشگاه مقطع بسیار حساسی در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری محسوب        می گردد و غالباً با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی آنها همراه می باشد. در کنار این تغییر، به انتظارات و نقشهای جدیدی نیز بایستی تصریح نمود که همزمان با ورود به دانشگاه در دانشجویان شکل می‌گیرد.            قرار گرفتن در چنین شرایطی غالباً با فشار و نگرانی توأم بوده و عملکرد و بازدهی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از یک سو لازمه پیشرفت تحصیلی مناسب و موفقیت‌آمیز، برخورداری از آرامش و امنیت خاطر در ابعاد زیستی ، روانی و اجتماعی می باشد اما از سوی دیگر دوره زندگی دانشجویی به واسطه حضور عوامل متعددی دوره فشارزا می باشد و دانشجویان تغییرات زیادی را در زندگی دانشجویی بویژه زندگی خوابگاهی خود تجربه می‌کنند. یکی از کارکردهای مهم این دوره زندگی افراد، دستیابی به استقلال و خود مختاری می باشد که به شکل توانایی تصمیم گیری مستقل و انجام تکالیف زندگی بدون اتکاء به دیگران پدیدار می گردد. بسیاری از آنها برای اولین بار با مسائل مالی و چگونگی اداره زندگی و تنظیم فعالیتهای اجتماعی خود روبه رو می شوند. تغییر روابط با خانواده و دوستان، عادت خوردن، خوابیدن و تنهایی نیز بر بعضی دانشجویان اثر معکوس می‌گذارد. به نظر می‌رسد که منابع استرس‌زای این دوره نیز منحصر به فرد باشد. آشنا نبودن بسیاری از دانشجویان با محیط دانشگاه در بدو ورود به دانشگاه، جدایی و دوری از خانواده، عدم علاقه به رشته تحصیلی، الزامات محیط آموزشی، ناسازگاری با سایر افراد در محیط زندگی و کافی نبودن امکانات رفاهی و اقتصادی و مشکلاتی نظیر آنها مانند شرایطی هستند که می‌توانند معضلات و ناراحتیهای روانی را به وجودآورد . وجود این گونه معضلات مانع اصلی ظهور تواناییها و استعدادهای بالقوه دانشجویان و شکوفایی اندیشه‌های خلاق آنهاست.

      در نظر داشتن سلامت دانشجویان به ویژه سلامت روانی ـ اجتماعی آنان  از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می باشد. دانشجویان در روبرو شدن با عوامل استرس‌زا، گستره‌هایی از واکنشهای جسمانی و روانشناختی را نشان می‌دهند. تظاهرات استرس شامل آسیب های جسمانی، کمبود انرژی مزمن، کاهش انگیزه، سردرد، معضلات گوارشی و معضلات خواب می باشد(وین کلمن[2]، 1994 ). تحصیلات دانشگاهی، بویژه در رشته‌های علوم پزشکی بدلیل ماهیت و حجم دروس و کارورزی و بعضاً معضلات مالی برای بعضی دانشجویان ارتباط معکوسی را با بهداشت روان نشان داده می باشد (برامنس[3]، 1991). دانشجویانی که در دانشگاه غیر از شهر زندگی خود پذیرفته می شوند، بدلیل عدم سکونت در کنار خانواده و عدم طرفداری فردی از طرف آنان، نسبت به دانشجویان بومی دچار معضلات بیشتری بوده و سازگاری کمتری در روبرو شدن با عوامل فشارزای محیطی از خود نشان می‌دهند ( تازیکی، 1382). موضوعات فوق ما را بر آن داشته تا در این پژوهش  به مطالعه عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران  بپردازیم.

[1] Benjamin

[2]  Winkelman

[3]  Bramness

تعداد صفحه : 78

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***