متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : تحول

عنوان : ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت بازرگانی

 

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.»

گرایش : تحول

 

عنوان:

ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

 

استاد راهنما

دکتر صادق تقی لو


زمستان 1393

 

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

عنوان. صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل  اول: کلیات پژوهش

1-1 ) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2 ) اظهار مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3 ) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4 ) اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-4- 1)اهداف علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-2)اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-5 ) چهارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7 ) فرضیه های پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-8 ) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-8-1 )متغیر مستقل (تعهد سازمانی)…………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-8-2) متغیر وابسته پژوهش(رفتار شهروندی سازمانی)…………………………………………………………………………………………… 13

1-9 ) قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-9-1) قلمرو موضوعی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-9-2) قلمرو مکانی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-9-3) قلمرو زمانی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم: ادبیات پژوهش

بخش اول: رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-2) ورود مفهوم رفتار شهروندی سازمانی به ادبیات مدیریت……………………………………………………………………………. 16

2-1-3) تعریف رفتار  شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………… 17

2-1-4) انواع مدل های رفتار شهروندی در سازمان  …………………………………………………………………………………………….. 19

2-1-5)ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………… 19

2-1-6) ابعاد رفتار شهروندی………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-1-6 -1) رفتارهای کمک کننده………………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-1-6 -2) رادمردی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-1-6 -3) وفاداری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-1-6 -4) اطاعت سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-1-6 -5) ابتکارات فردی………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-6 -6) رفتار یا فضیلت مدنی………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-6 -7 )توسعه خود………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-1-7)کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی   …………………………………………………………………………………………………….. 24

2-1-8)تاثیر رفتارشهروندی بر عملکرد سازمان……………………………………………………………………………………………………. 25

2-1- 9) رفتار شهروندی در حوزه اداره امور عمومی ……………………………………………………………………………………………. 27

2-1-10) عوامل ایجادکننده رفتار شهروندی در سازمان ها……………………………………………………………………………………… 29

بخش دوم:تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-2-3) انواع تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-2-4) عوامل موثر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-2-4-1) تعهد عاطفی و عوامل موثر بر آن………………………………………………………………………………………………………… 50

2-2-4-2) تعهد مستمر و عوامل موثر بر آن………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-2-4-3) تعهد هنجاری و عوامل موثر بر آن……………………………………………………………………………………………………….. 55

2-2-5 )مدل های معروف تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………….. 58

2-2-6)مراحل رشد وتوسعه مفهوم تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………… 59

2-2-7 ) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………. 60

2-2-8)تعهدسازمانی وعملکردکارکنان…………………………………………………………………………………………………………………… 63

بخش سوم:پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

2-3-1) تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

2-3-2) تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

فصل سوم : روش پژوهش

3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

3-3) روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

3-4) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 71

3-5-1) روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

3-5-2) پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

3-6) شیوه های تجزیه وتحلیل بهره گیری شده در پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 75

3-6-1) تجزیه وتحلیل با بهره گیری از آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………… 75

3-6- 2) آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

4 -1) مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

4- 2 ) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………… 79

4 – 3 ) توصیف متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

4  – 4 ) آزمون نرمالیته………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

4  – 5 ) آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

فصل  پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

5-2) نتایج آمار توصیفی   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

5-3) نتایج آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

5-4) مقایسه نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات مشابه  …………………………………………………………………………………………….. 101

5-5) پیشنهاداتی بر پایه یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 102

5- 6) محدودیت های پژوهش    ………………………………………………………………………………………………………………………… 104

5-7) پیشنهادات تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………………………………… 105

منابع و ماخذ. 106

ضمائم. 113

فهرست جداول

2- 1) مدل های مطرح تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 56

2- 2) نتایج احتمالی سطوح تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………. 60

3- 1) صفات طیف پاسخی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………….. 70

3- 2) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد………………………………………………………………………………………………………………. 70

3- 3) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………. 72

4 –  1 ) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………….. 78

4 – 2 ) توصیف متغیر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………… 79

4 –  3 ) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………… 80

4 – 4 ) توصیف متغیر اندازه تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………… 81

4 – 5 ) توصیف متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………….. 82

4 – 6 ) توصیف متغیر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 83

4 – 7 ) توصیف ابعاد تعهد سازمانی  ………………………………………………………………………………………………………………….. 84

4 – 8 ) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………….. 86

4 –  9 ) توصیف ابعاد رفتار شهروندی سازمانی  …………………………………………………………………………………………………… 87

4  –  10 ) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های پژوهش   ………………………………………………………………………. 89

4 –  11 ) ضریب همبستگی بین تعهد سازمانی  و رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………… 90

4 –  12 ) ضریب همبستگی بین تعهد مستمر و رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………. 91

4 –  13 ) ضریب همبستگی بین تعهد عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………… 92

4 –  14 ) ضریب همبستگی بین تعهد هنجاری و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………. 93

4-  15) آزمون رگرسیون سلسله  چندگانه  بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی  با در نظر داشتن ورود سابقه کار  . 94

4-  16 ) آزمون رگرسیون سلسله  چندگانه  بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی  با در نظر داشتن ورود تحصیلات. 95

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه        کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران

فهرست نمودارها

4- 1) میله ای  متغیر جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………. 78

4 – 2 ) میله ای  متغیر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………. 79

4 –  3 ) میله ای  متغیر سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………

4 – 4 ) میله ای  متغیر اندازه تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………… 81

4  –  5 ) میله ای  متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………….. 82

4 –  6 ) هیستوگرام  متغیر تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………. 83

4 – 7 ) راداری ابعاد تعهد سازمانی  …………………………………………………………………………………………………………………… 84

4 – 8 ) هیستوگرام  متغیر رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………………. 86

4 –   9 ) راداری ابعاد رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………….. 87

فهرست اشکال

1-1) مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2- 1) عوامل موثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………….. 42

2-2) عوامل موثر بر تعهد سازمانی از دیدگاه الن و می یر………………………………………………………………………………………. 46

2- 3) ابعاد تعهد سازمانی و ارتباط آن با عملکرد کارکنان……………………………………………………………………………………….. 61

 

چکیده:

مطالعه وشناسایی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی می تواند دارای اهمیت فراوانی برای تمامی سازمان ها و شرکت ها واز جمله سازمان تامین اجتماعی باشد. دراین راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین مطالعه ارتباط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان انجام شده می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی بوده و از نظر هدف کاربردی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان سازمان تامین اجتماعی بوده که تعدا آنها 725 نفر بوده و بر طبق روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس  196 نفر از بین آنها به عنوان نمونه پژوهش حاضر انتخاب شده می باشد. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش میدانی وابزار آن پرسشنامه می باشد. جهت اثبات روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی وجهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ بهره گیری گردید. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه بهره گیری گردید، که در نهایت تمامی فرضیه ها تائید شدند.

کلمات کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی ، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری ، تعهد مستمر، تعهد سازمانی

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 ) مقدمه

مطالعه رفتار افراد در محیط های کاری از دیرباز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده می باشد. در حقیقت، درک رفتارهای کارکنان به مقصود ایفای بهتر تأثیر ها و وظایف، موجب بهبود عملکرد و ارتقای اثربخشی سازمانی خواهد گردید . دراین راستا مفهوم شهروندی سازمانی به نیروی انسانی سازمانها از منظر بدیعی می نگرد و ایشان را به عنوان شهروندان سازمانی خود می شناسد و درصدد می باشد تا زمینه را برای بروز هر چه بهتر این شهروند فراهم سازد. در واقع، شهروند سازمانی علی رغم رفتارهای فرانقش، به دنبال کسب پاداش از سازمان نیست، بلکه از خود گذشتگی شغلی دارد و به اینکه رفتارهای فرانقش وی در تعالی سازمانش موثر می باشد، عقیده دارد و تمام کوشش خود را برای بهبود و توسعه سازمان خود به کار می گیرد . در گذشته، محققان در مطالعات خود جهت مطالعه ارتباط ی بین رفتارهای شغلی و اثربخشی سازمانی، بیشتر به رفتارهای درون نقشی توجه می کردند. این رفتارها ناظر بر کارها، وظایف و مسئولیت های رسمی مانند: آن چیز که در تبیین شغل آمده می باشد، می باشند. اما امروزه توجه ی ایشان بیشتر به رفتارهای فرانقشی معطوف گشته می باشد. رفتارهای فرانقشی، به فعالیت های فی نفسه خودجوش و آگاهانه مربوط هستند (مانند کمک به دیگران) و به گونه مستقیم یا صریح به وسیله ی سیستم رسمی پاداش سازمان پیش بینی نشده اند اما کارآیی سازمان را به عنوان یک کل افزایش می دهند. سازمان های موفق، کارکنانی دارند که احساس مسئولیتی فراتر از آن چیز که که شغلشان برای آنها ایجاب می کنند، دارند و به نوعی خود را وقف موفقیت سازمانشان نموده و در این راستا به گونه داوطلبانه وقت و انرژی بسیاری را صرف سازمان متبوعه می کنند . از سوی دیگر تعهد سازمانی به عنوان متغیری می باشد که بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر گذار می باشد. تعهد سازمانی از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده می باشد و از زمان ورود به پژوهش های سازمانی، نظریه پردازان بسیاری به آن پرداخته اند . با در نظر داشتن موردها فوق در فصل اول پژوهش بعد از اظهار مساله ، به ضرورت واهمیت پژوهش پرداخته خواهد گردید. سپس به سوالات واهداف پژوهش به همراه چهارچوب نظری پژوهش تصریح شده ودر نهایت با تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها وبیان قلمروتحقیق فصل به پایان خواهد رسید.

تعداد صفحه : 134

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***