عنوان :  اثر میدانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان :  اثر میدانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
پس از کشف نانولوله­های کربنی توسط ایجیما و همکارانش مطالعه­های بسیار زیادی بر روی این ساختارها در سایر علوم انجام شده می باشد. این ساختارها به دلیل خواص منحصر به فرد مکانیکی و الکتریکی که از خود نشان داده­اند جایگزین مناسبی برای سیلیکون و ترکیبات آن در قطعات الکترونیکی خواهند گردید. در اینجا به مطالعه خواص الکتریکی نانولوله­های کربنی زیگزاگ که به عنوان یک کانال بین چشمه و دررو قرار داده شده پرداختیم و چگونگی­ی توزیع جریان در ترانزیستور­های اثر میدانی  را در شرایط دمایی و میدان­های مختلف مطالعه کرده ایم. از آنجایی که سرعت خاموش و روشن شدن ترانزیستور برای ما در قطعات الکترونیکی و پردازنده­های کامپوتری از اهمیت ویژه­ای برخوردار می باشد،  انتخاب نانولوله­ای که تحرک پذیری بالایی داشته باشد بسیار مهم می باشد. نتایج مطالعه­ها نشان می­دهد تحرک پذیری الکترون در نانولوله­­های کربنی متفاوت به ازای  میدان­های مختلفی که در طول نانولوله­ها اعمال گردد، مقدار بیشینه­ای را خواهد گرفت. بنا بر این در طراحی ترانزیستورها با در نظر داشتن مشخصه­های هندسی ترانزیستور و اختلاف پتانسیلی که بین چشمه و دررو آن اعمال  می­گردد بایستی  نانولوله­ای را انتخاب نمود که تحرک پذیری مناسبی  داشته باشد.
واژه های کلیدی
نانولوله­ی کربنی،  ترانزیستور اثر میدانی، مدل ثابت نیرو ،  تحرک­پذیری الکترون
 
فهرست مطالب
 
 
مقدمه. 1
فصل اول. 3
مقدمهای بر کربن و اشکال مختلف آن در طبیعت و کاربرهای آن. 3
1-1 مقدمه. 3
1-2 گونه های مختلف کربن در طبیعت.. 4
1-2-1 کربن بیشکل. 4
1-2-2 الماس… 4
1-2-3  گرافیت.. 5
1-2-4 فلورن و نانو لولههای کربنی.. 5
1-3 ترانزیستورهای اثر میدانی فلز- اکسید – نیمرسانا و ترانزیستور های اثرمیدانی نانولولهی کربنی.. 8
فصل 2. 11
مطالعه ساختار هندسی و الکتریکی گرافیت و نانولولههای کربنی.. 11
2-1 مقدمه. 11
2-2 ساختار الکترونی کربن.. 12
2-2-1 اربیتال p2 کربن.. 12
2-2-2 روش وردشی.. 13
2-2-3 هیبریداسون اربیتالهای کربن.. 15
2-3 ساختار هندسی گرافیت و نانولولهی کربنی.. 19
2-3-1 ساختار هندسی گرافیت.. 19
2-3-2 ساختار هندسی نانولولههای کربنی.. 22
2-4 یاختهی واحد گرافیت و نانولولهی کربنی.. 26
2-4-1 یاختهی واحد صفحهی گرافیت.. 26
2-4-2 یاخته واحد نانولولهی کربنی.. 27
2-5 محاسبه ساختار نواری گرافیت و نانولولهی کربنی.. 29
2-5-1 مولکولهای محدود. 29
2-5-2 ترازهای انرژی گرافیت.. 31
2-5-3 ترازهای انرژی نانولولهی کربنی.. 33
2-5-4 چگالی حالات در نانولولهی کربنی.. 37
2-6 نمودار پاشندگی فونونها در صفحهی گرافیت و نانولولههای کربنی.. 38
2-6-1 مدل ثابت نیرو و رابطهی پاشندگی فونونی برای صفحهی گرافیت.. 39
2-6-2 رابطهی پاشندگی فونونی برای نانولولههای کربنی.. 46
فصل 3. 48
پراکندگی الکترون فونون. 48
3-1 مقدمه. 48
3-2 تابع توزیع الکترون. 49
3-3 محاسبه نرخ پراکندگی کل. 53
3-4 شبیه سازی پراکندگی الکترون – فونون. 56
3-6 ضرورت تعریف سیاق واگرد. 59
فصل 4. 62
بحث و نتیجه گیری.. 62
4-1 مقدمه. 62
4-2 نرخ پراکندگی.. 62
4-3 تابع توزیع در شرایط مختلف فیزیکی.. 64
4-4 مطالعه سرعت میانگین الکترونها، جریان، مقاومت و تحرک پذیری الکترون. 66
4-4-1 مطالعه توزیع سرعت در نانولولههای زیگزاگ نیمرسانا 66
4-4-2 مطالعه جریان الکتریکی در نانولولههای زیگزاگ نیمرسانا 68
4-4-3 مطالعه مقاومت نانولولههای زیگزاگ نیمرسانا 68
4-4-3 مطالعه تحرک پذیری الکترون در نانولولههای زیگزاگ نیمرسانا 69
نتیجه گیری.. 71
پیشنهادات… 72
ضمیمهی (الف) تبیین سیاق واگرد. 73
منابع.. 75
چکیده انگلیسی.. 78
 
فهرست شکل­ها
شکل1-1. گونه­های مختلف کربن… 6
شکل 1-2. ترانزیستور اثر میدانی 9
شکل 1-3. ترانزیستور نانولوله­ی کربنی 10
شکل 2-1. اربیتال …… 15
شکل 2-2. هیبرید …. 17
شکل 2-3. ساختار ….. 18
شکل 2-4. شبکه گرافیت 21
شکل 2-5. یاخته­ی واحد گرافیت 21
شکل2-6. یاخته­ی واحدنانولوله­ی کربنی 23
شکل 2-7. گونه­های متفاوت نانولوله­های کربنی 25
شکل 2- 8. تبهگنی خطوط مجاز در نانولوله­ی کربنی 36
شکل 2-9. مؤلفه­های ماتریس ثابت نیرو. 43
 
فهرست جدول­ها
 
عنوان                                                                                                                                       صفحه
 جدول 2-1 عناصر ماتریس ثابت نیرو. 43
 
فهرست نمودارها
 
 
عنوان                                                                                                                                         صفحه
 
نمودار 2-1. نوار انرژی الکترونی گرافیت 33
نمودار 2-2. نوار انرژی الکترونی نانولوله­ی کربنی. 36
نمودار 2-3. چگالی حالات در نانولوله­ی کربنی 38
نمودار 2-4. نوار سه بعدی انرژی فونونی گرافیت 45
نمودار 2-5. نوار انرژی فونونی در راستای خطوط متقارن منطقه اول بریلوئن 45
نمودار 2-6. نوار انرژی فونونی نانولوله­ی کربنی 47
نمودار 3-1. سطح فرمی در نانولوه­های کربنی… 54
نمودار 3-2. منطقه­ی تکرار شونده در نانولوله­های کربنی 60
نمودار 3-3. نقاط متقارن در مسئله پراکندگی 61
نمودار 4-1.  نرخ پراکندگی در دو نانولوله­ی زیگزاگ  و ………. 63
نمودار 4-2. وابستگی دمایی نرخ پراکندگی 63
نمودار4-3. تابع توزیع در میدان ضعیف و قوی  نانولوله­ی 64
نمودار4-4. تابع توزیع در میدان ضعیف و قوی  نانولوله­ی 65
نمودار 4-5.  وابستگی سرعت میانگین الکترون به دما در نانولوله­ی کربنی… 67
نمودار 4-6.  توزیع سرعت در نانولوله­های زیگزاگ… 67
نمودار 4-7. نمودار جریان – ولتاژ در مورد نانولوله­های زیگزاگ… 68
نمودار 4-8. مقاومت نانولوله­های مختلف ­ 69
فهرست پیوست­ها
 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته برق: مطالعه و بررسی روش های مختلف جهت یابی رادیویی

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 
پیوست الف: تبیین سیاق واگرد. 73
چکیده انگلیسی… 78

 مقدمه

با گذر زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی نیاز بشر به کسب اطلاعات و سرعت پردازش و ذخیره سازی آنها به صورت فزاینده­ای بالا رفته می باشد. گوردن مور[1] معاون ارشد شرکت اینتل در سال 1965  نظریه­ای ارائه داد مبنی بر اینکه در هر 18 ماه تعداد ترانزیستورهایی که در هر تراشه به کار می­رود دو برابر شده و اندازه آن نیز نصف می­گردد [1]. این کوچک شدگی نگرانی­هایی را به وجود آورده می باشد. بر اساس این نظریه در سال 2010 بایستی ترانزیستورهایی وجود داشته باشد که ضخامت اکسید درگاه که یکی از اجزای اصلی ترانزیستور می باشد به کمتر از یک نانومتر برسد. بنا بر این بایستی مطالعه نمود، اکسید سیلیسیم به عنوان اکسید درگاه در ضخامت تنها کمتر از یک نانومتر انتظارات ما را در صنایع الکترونیک برآورده می­کند یا نه. در راستای همین تحقیقات گروه دیگری از دانشمندان به مطالعه نیترید سیلیکون به عنوان نامزد جدیدی برای اکسید درگاه پرداختند و نشان دادند که این ماده می تواند جایگزین مناسبی برای اکسید سیلیکون باشد [2]. جهت تولید ترانزیستورهای نسل امروز احتیاج به دانشی داریم که بتوانیم در ابعاد نانو تولیدات صنعتی از تراشه­ها را داشته باشیم. بنا بر این توجه جوامع علمی و اقتصادی جهان بر این شاخه از علم که به فن آوری نانو[2] معروف می باشد، جلب شده می باشد. در این بین نانولوله­های کربنی به دلیل خواص منحصر به فرد الکتریکی و مکانیکی که از خود نشان داده اند توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده­اند [3و4].
در راستای این تحقیقات ما به مطالعه خواص الکتریکی نانولوله­های کربنی پرداخته­ایم. بسیاری از دانشمندان بر این باور هستند که نانولوله­های کربنی به دلیل قابلیت رسانش ویژه یک بعدی جای مواد سیلیکونی در تراشه­های نسل آینده را خواهند گرفت [5و6].
 
فصل اول
مقدمه­ای بر کربن و اشکال مختلف آن در طبیعت و کاربر­های آن
 
1-1 مقدمه
کربن با عدد اتمی 6 در گروه ششم جدول تناوبی قرار دارد. این عنصر ترکیب اصلی موجودات زنده را در بر گرفته می باشد. بنا بر این بیشتر دانشمندان کوشش می­کنند ترکیبات کربنی را در شاخه­ی شیمی آلی مطالعه کنند. این عنصر از دیر باز برای بشر به صورت دوده و ذغال چوب شناخته شده بود. گونه­های متفاوت دیگری از کربن نیز وجود دارند که تفاوت این گونه­ها صرفاً به شکل گیری اتم­های کربن نسبت به هم یا به ساختار شبکه­ای آن­ها بر می­گردد.
1-2 گونه های مختلف کربن در طبیعت
انواع گوناگون کربن که تاکنون نظاره شده­اند به صورت زیر می باشد.
 
1-2-1 کربن بی­شکل
از سوختن ناقص بسیاری از هیدروکربن­ها و یا مواد آلی (مثل چوب یا پلاستیک) ماده سیاه رنگی به جا می­ماند که کربن بی­شکل یا آمورف نام دارد. این ماده که پس مانده­ی سوخت ناقص مواد آلی می باشد از دیر باز جهت تولید انرژی بشر قرار می­گرفت.  ذغال چوب و ذغال سنگ از انواع مواد کربن بی شکل هستند که بشر با سوزاندن آن­ها انرژی زیادی را بدست می­آورد.
 
1-2-2 الماس
الماس گونه­ی شناخته شده دیگری از کربن می­باشد که دارای ساختار بلوری منظمی می باشد. در این ساختار هر اتم کربن با چهار اتم کربن دیگر پیوند مستقر می­کند. اتم­های الماس در یک شبکه  با ثابت شبکه  قرار دارند. طول پیوند کربن – کربن در این ساختار برابر  گزارش شده می باشد [7]. این ماده به دلیل سختی بالا تمام عناصر موجود در طبیعت را می­خراشد و از این رو در تراش فلزات سخت، سرامیک­ها و شیشه از آن بهره گیری می­کنند. این ماده به دلیل درخشش بالایی که دارد از دیرباز در جواهر آلات نیز مورد بهره گیری قرار می­گرفته می باشد.
[1] Gordon E.Moore
[2] Nanotechnology
تعداد صفحه : 86
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: مهندسی برق