دانشگاه شمال

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته :مدیریت سیستم و بهره وری

 

عنوان :

ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

 

استاد راهنما:

دکتر حمید رضا رضوی

 

استاد مشاور:

دکتر سعید امامقلی زاده

 

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                              شمارهصفحه

فصل اول ;کلیات پژوهش

1-1- مقدمه…………………………………….. 3

1-2 – اظهار مساله ………………………………. 4

1-3-  اهمیت وضرورت پژوهش………………………… 5

1-5 – اهدف پژوهش……………………………….. 6

1-6-سوالات پژوهش………………………………… 7

1-7-قلمرو پژوهش………………………………… 7

1-8- تعریف واژه ها……………………………… 7

 

فصل دوم; ادبیات وپیشینه پژوهش

2-1-مقدمه …………………………………….. 10

2-2-1-بخش اول : ادبیات نظری غنی سازی شغلی…………. 11

2-2-2-طرح ریزی شغل……………………………… 11

2-2-3-تئوری های در زمینه ی ویژگی های کار………….. 11

2-2-4-طرح ریزی مجدد شغل…………………………. 12

2-2-5-غنی سازی شغلی…………………………….. 12

2-2-6-ابعاد غنی سازی شغلی……………………….. 13

2-2-7-چگونگی غنی سازی شغل……………………….. 13

2-3-بخش دوم : ادبیات نظری رضایت شغلی……………… 14

2-3-1-رضایت شغلی……………………………….. 14

2-3-2-عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان… 15

2-3-3-انواع رضایت شغلی………………………….. 16

2-3-4-نظریه های رضایت شغلی………………………. 16

2-3-5-ابعاد رضایت شغلی………………………….. 18

2-3-6-افزایش رضایت شغلی…………………………. 19

2-3-7-تعیین رضایت شغلی………………………….. 20

2-3-8-آثار وجود رضایت شغلی………………………. 21

2-4-بخش سوم : ادبیات نظری تعهد سازمانی……………. 23

2-4-1-تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی……………….. 23

2-4-2-مراحل توسعه تعهد سازمانی…………………… 25

2-4-3-اجزاء تعهد سازمانی………………………… 26

2-4-4-اهمیت تعهد سازمانی………………………… 27

2-4-5-عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی…………………. 28

2-4-6-نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی……………… 29

2-4-7-تعهد سطح پایین……………………………. 30

2-4-8-تعهد متوسط……………………………….. 33

2-4-9- تعهد سطح بالا…………………………….. 34

2-4-10- شاخص های تعهد…………………………… 36

2-4-11-ابعاد تعهد سازمانی……………………….. 38

2-4-12-دیدگاه‌های تعهد سازمانی……………………. 40

2-4-13- مدل‌ها و الگوهاو نظریات تعهد سازمانی……….. 41

2-4-بخش دوم پیشینه پژوهش ……………………….. 47

الف-پیشینه داخلی……………………………….. 47

ب-پیشینه خارجی…………………………………. 51

2-5- نتیجه گیری………………………………… 52

 

فصل سوم  ؛ روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه ……………………………………. 56

3-2-روش پژوهش …………………………………. 57

3-3- جامعه آماری و نمونه………………………… 57

3-4- ابزار گرد آوری اطلاعات………………………. 58

3-5- روایی پرسشنامه ……………………………. 58

3-6- پایایی پرسشنامه …………………………… 59

3-7- روش تجزیه وتحلیل…………………………… 60

 

فصل چهار;تجزیه وتحلیل داده ها

4-1-مقدمه……………………………………… 62

4-2-مطالعه جمعیت شناختی……………………………. 63

4-3-آمار توصیفی………………………………….. 67

4-4-آزمون نرمالیته……………………………….. 68

4-5-آمار استنباطی………………………………… 69

4-5-1بررسی فرضیه اول پژوهش………………………… 69

4-5-2 مطالعه فرضیهفرعی دوم پژوهش……………………. 72

4-5-3بررسی فرضیهفرعی سوم پژوهش…………………….. 75

4-5-4بررسی فرضیهاصلی……………………………… 78

 

فصل پنجم; نتیجه گیری

5-1-مقدمه……………………………………….. 80

5-2- یافته های پژوهش……………………………… 80

5-3-محدودیت های پژوهش…………………………….. 83

5-4-پیشنهادات……………………………………. 83

5-5-توصیه برای پژوهشهای آتی……………………….. 85

منابع و پیوست ها…………………………………. 84

چکیده پایان نامه به زبان انگلیسی…………………… 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                            شماره  صفحه

جدول شماره 2-1 -نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد……….. 31

جدول شماره 2-2 -تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد……. 38

جدول شماره 2-3-جمع بندی پیشینه داخلی و خارجی………… 53

جدول شماره 3-1 -تفکیک سوالات پرسشنامه……………….. 58

جدول شماره 3-2 – محاسبه آلفای کرونباخ………………. 60

جدول4-1-مطالعه وضعیت جنسیت…………………………. 63

جدول4-2-مطالعه وضعیت سن……………………………. 64

جدول4-3-مطالعه وضعیت سابقه…………………………. 65

جدول4-4-مطالعه وضعیت سطح تحصیلات…………………….. 66

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی ) با رضایت شغلی کارکنان سیمان هرمزگان

جدول4-5-آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول……………… 67

جدول4-6-آمار توصیفی مربوط به فرضیه دوم……………… 67

جدول4-7- آمار توصیفی مربوط به فرضیه سوم…………….. 67

جدول 4-8-آزمون کولموگوروف-اسمیرنف………………….. 68

جدول 4-9-آزمون فرضیه فرعی اول  ……………………. 69

جدول 4-10-برازش مدل رگرسیونی تعهد سازمانی و رضایت شغلی.. 70

جدول 4-11-معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F…….. 70

جدول 4-12-محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر……………. 71

جدول 4-13- جدول آماره آزمون t‌مربوط به ضریب رگرسیون…… 71

جدول 4-14-مطالعه همبستگی فرضیه فرعی دوم……………… 72

جدول 4-15-برازش مدل رگرسیونی غنی سازی شغل و رضایت شغلی.. 73

جدول 4-16-معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F…….. 73

جدول 4-17-محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر……………. 74

جدول 4-18- جدول آماره آزمون t‌مربوط به ضریب رگرسیون…… 74

جدول 4-19-مطالعه همبستگی فرضیه فرعی سوم……………… 74

جدول 4-20-برازش مدل رگرسیونی غنی سازی شغل و تعهد سازمانی 76

جدول 4-21-معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F…….. 76

جدول 4-22-محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر……………. 77

جدول 4-23- جدول آماره آزمون t‌مربوط به ضریب رگرسیون…… 77

جدول 4-24-نتایج فرضیات پژوهش………………………. 78


فهرست اشکال

 

عنوان                                                            شماره  صفحه

شکل2-1-دیدگاه‌های نظری و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی… 27

شکل2-2-مدل برداشت فرد از تعهد خود و برداشت دیگران نسبت به تعهد او……………………………………………… 27

شکل2-3-اشکال تعهد سازمانی…………………………. 39

شکل2-4 عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی………. 45

شکل2-5-عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی 46

شکل2-6-مدل مفهومی پژوهش…………………………… 54

شکل4-1-مطالعه وضعیت جنسیت………………………….. 63

شکل4-2-مطالعه وضعیت سن…………………………….. 64

شکل4-3-مطالعه وضعیت سابقه………………………….. 65

شکل4-4-مطالعه وضعیت سطح تحصیلات……………………… 66


 

چکیده :

غنی سازیشغل مفهومیاستکهاینروزهادربسیاریازسازمانها،شرکتها،مؤسسات مطرحاست غنیسازیشغلدرجستوجویبهبودعملکردورضایتکارمندبااستفادهازگستردهتر کردنحوزۀفعالیتفردودادنفرصتبیشتربرایموفقیتورشدفردیدرشغلکارمندمیباشد.پژوهش حاضر به مطالعه وتبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)پرداخته نوع پژوهش از نوع توصیفی ، پیمایشی می باشد جامعه آماری پژوهش شامل 150 نفر از کارکنانسازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)بوده که از این میان 126 نفر بر اساس روش نمونه گیری ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزارهای این پژوهش، پرسشنامه­های استاندارد غنی سازی شغلی،تعهد سازمانی و رضایت شغلی می باشند.  پایایی پرسشنامه­ها با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.908 ، 0.878 و محاسبه گردید. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی بهره گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها آغاز با بهره گیری از آزمون کولموگروف-اسمیرنف، نرمال بودن توزیع داده ها مطالعه گردید و سپس با بهره گیری از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی معناداری فرضیه ها مورد سنجش قرار گرفت.نتایج حاصل نشان داد که بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری) ارتباط مثبت و معناداری هست ، و بین غنی سازی شغل با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری) ارتباط مثبت و معناداری هست

 

کلید واژ ه : غنی سازی شغل ، تعهد سازمانی ، رضایت شغلی،سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

تعداد صفحه :  118

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***