پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته تربیت بدنی- مدیریت ورزشی

 

عنوان پایان نامه:

اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران

 

استاد راهنما:

دکتر سید عماد حسینی

 

استاد مشاور:

هادی رجایی

                    

بهمن 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

          هدف از این پژوهش، مطالعه اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی  به شمار می رود. و به دلیل ماهیت موضوع، جمع آوری اطلاعات با بهره گیری از روش کتابخانه ای صورت گرفته می باشد. اطلاعات مورد نیاز شامل، تولید ناخالص داخلی و اجزای آن، مخارج ورزشی دولت و مخارج ورزشی خانوار از سال  1363تا 1386 بود که از مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه گردید. پس از جمع آوری اطلاعات لازم، آزمون ها را بر اساس آمارهای موجود انجام دادیم. که برای مطالعه اثرات مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی از برنامه  Eviews)) بهره گیری گردید. برای مطالعه اثرات بلند مدت آن از مدل هم انباشتگی و اثرات کوتاه مدت آن از مدل خود رگرسیون برداری بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که مخارج ورزشی دولت در کوتاه مدت بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار می باشد، اما مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار نیست.

واژه ها ی کلیدی:

 اثر اقتصادی، مخارج ورزشی دولت، مخارج ورزشی خانوار، تولید ناخالص داخلی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………… أ‌

فهرست جدول ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. ت

فهرست نمودارها ………………………………………………………………………………………………………………………….. ث

 

فصل اول: طرح پژوهش

عنوان                                                                                                صفحه

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….2
 • اظهار مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
 • اهمیت وضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 4

1-4) اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4-1) هدف کلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-2) اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5) فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-6) محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 6

1-7) تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش ……………………………………………………………………………………..7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2) تعریف ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-3) صنعت ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-4) علت های رشد صنعت ورزش ………………………………………………………………………………………………… 10

2-5) بازرگانی در ورزش ……………………………………………………………………………………………………………. 13

2-6) طبقه بندی امور بازرگانی ورزش ……………………………………………………………………………………… 14

2-7) تعریف اقتصاد ……………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-8) مفهوم نظام اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………15

2-9) ارتباط بین ورزش و اقتصاد ………………………………………………………………………………………………… 16

2-10) اثرات اقتصادی ورزش ……………………………………………………………………………………………………. 17

2-11) برآورد اثرات اقتصادی ورزش …………………………………………………………………………………………. 19

2-11-1) مشارکت در ورزش و تأثیر بر هزینه خانوار ………………………………………………………………. 20

2-11-2) اشتغال ……………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-11-3) جذب گردشگران ……………………………………………………………………………………………………….. 28

2-11-4) جذب حامیان مالی ……………………………………………………………………………………………………. 30

2-11-5) رشد رسانه های ورزشی …………………………………………………………………………………………….. 31

2-11-6) منابع مالی دولتی ورزش ……………………………………………………………………………………………. 34

2-11-7) افزایش سلامتی، بهره وری و کاهش هزینه ها …………………………………………………………. 35

2-11-8) منافع اقتصادی رویدادهای ورزشی ……………………………………………………………………………..36

2-11-8-1) اثر اقتصادی کوتاه مدت ………………………………………………………………………………………… 36

2-11-8-1-1) اثر مستقیم ……………………………………………………………………………………………………….. 37

2-11-8-1-2) اثر غیر مستقیم  ……………………………………………………………………………………………….. 37

2-11-8-1-3) اثر استنتاجی  …………………………………………………………………………………………………… 37

2-11-8-2) اثر اقتصادی بلند مدت ………………………………………………………………………………………….. 38

2-12) پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-12-1) داخل کشور ……………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-12-2) خارج کشور ………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-13) جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………… 46

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-2) روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 48

3-3) متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 48

3-4) تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ……………………………………………………………………………………. 48

3-5) روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………… 49

3-5-1) هزینه های ورزشی خانوار ……………………………………………………………………………………………. 49

3-5-2) هزینه های ورزشی دولت …………………………………………………………………………………………….. 50

3-5-3) تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ……………………………………………………………………………….. 50

3-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………. 50

3-7) مبانی تئوریک آزمون های آماری ……………………………………………………………………………………  51

3-7-1) الگوی خود تبیین برداری  (VAR) …………………………………………………………………………. 51

3-7-2) تعریف مفاهیم هم انباشتگی و مفهوم اقتصادی  …………………………………………………………. 52

3-7-3) توابع عکس‌العمل  ضربه و واریانس …………………………………………………………………………….. 52

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های آماری

4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2) داده های آماری ………………………………………………………………………………………………………………… 55

4-2-1) تولید ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه در دوره 86-1363 ……………………………. 55

4-2-2) هزینه های ورزشی خانوار  …………………………………………………………………………………………… 57

4-2-3) هزینه های ورزشی دولت …………………………………………………………………………………………….. 60

4-3) آزمون فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 62

4-3-1) توابع عکس‌العمل …………………………………………………………………………………………………………. 63

4-3-1-1) مطالعه تأثیر شوک مثبت تولید ناخالص داخلی ……………………………………………………… 63

4-3-1-2) مطالعه تأثیر شوک مثبت مخارج ورزشی دولت ……………………………………………………… 63

4-3-1-3) مطالعه تأثیر شوک مثبت مخارج ورزشی خانوار …………………………………………………….. 63

4-3-2) آزمون ارتباط بلند مدت ………………………………………………………………………………………………… 64

4-3-3) تجزیه واریانس ……………………………………………………………………………………………………………… 65

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-2) اختصار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-3) بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………. 71

5-4) پیشنهادات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 75

5-4-1) پیشنهادات برخاسته از پژوهش …………………………………………………………………………………….. 75

5-4-2) پیشنهاد برای تحقیقات بعدی ……………………………………………………………………………………… 75

الف) منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 77

ب) منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………… 80

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول(2-1): تولیدکنندگان، محصولات و مصرف کنندگان صنعت ورزش ……………………………… 12

جدول (2-2): 15 قلم از مخارج بهره گیری شده توسط مجله علمی استریت و اسمیت در بازرگانی ورزش برای طبقه بندی اندازه صنعت ورزش در ایالات متحده ………………………………………………… 18

جدول (2-3): سهم صنعت ورزش از GDP کشورهای مختلف ………………………………………………. 19

جدول(2-4): درصد کلی شرکت کنندگان در فعالیت های ورزشی در چند کشور منتخب……… 20

جدول (2-5): اندازه هزینه های ورزشی خانوار استرالیایی ………………………………………………………. 22

جدول (2-6): هزینه ورزشی خانوارهای انگلیسی 2005-1985 ……………………………………………… 23

جدول (2-7): مقایسه درصد هزینه های ورزشی خانوار از GDP در چند کشور منتخب……….. 24

جدول (2-8): هزینه مصرف کننده برای کالاها و خدمات ورزشی در اسکاتلند 2004-1995 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

جدول(2-9) : تعداد شاغلین بخش ورزش در چند کشور منتخب …………………………………………… 26

جدول (2-10): اشتغال در بخش های مختلف ورزش انگلیس  2005-1985…………………………. 27

جدول(2-11): اندازه مشارکت بخش داوطلبی ورزش در اقتصاد نیوزلند در سال 1996…………..27  

جدول (2-12): تعداد شاغلین در چند باشگاه انگلیس ……………………………………………………………. 28

جدول (2-13): اندازه درآمد دو باشگاه نمونه لیگ برتر انگلیس از حامیان مالی ……………………. 31

جدول (2-14): درآمد حاصل از حامیان مالی لیگ فوتبال ژاپن ……………………………………………… 31

جدول (2-15): مبلغ حاصل از درآمد حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ ژاپن …………………….. 33

جدول (2-16): عواید جهانی فروش برنامه های تلویزیونی بازی های المپیک تابستانی…………….33

جدول(2-17): مقایسه های بین المللی از تأمین مالی ورزش بوسیله بخش عمومی………………… 34

جدول(4-1): اجزای تولید ناخالص داخلی کشور از سال 1363 تا  1386……………………………….. 56

جدول (4-2): هزینه های ورزشی خانوار  از سال 1363 تا 1386……………………………………………. 58

جدول (4-3): مطالعه هزینه های ورزشی خانوار از سال 1363 تا 1386…………………………………. 59

جدول(4-4): هزینه های ورزشی دولت از سال 1363 تا 1386………………………………………………… 61

 جدول (4-5): نتیجه آزمون هم انباشتگی ………………………………………………………………………………… 64

جدول (4-6): نتایج مربوط به تجزیه واریانس مدل ………………………………………………………………….  66

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار (2-1): اجزای صنعت ورزش آمریکا ……………………………………………………………………………….. 11

نمودار(2-2): الگوی بخش بندی صنعت ورزش ارایه شده توسط پیتز،فیلدینگ و میلر……………. 13

نمودار (2-3): جریان ساده دورانی درآمد ………………………………………………………………………………….. 16

نمودار (2-4): مدلی اقتصادی از مصرف ورزشی ……………………………………………………………………….. 21

نمودار (2-5): اثرات اقتصادی المپیک ………………………………………………………………………………………. 40

نمودار(2-6) : دیدگاه “کارت امتیاز دهی متوازن” برای ارزیابی رویداد …………………………………… 41

نمودار (4-1): مقایسه طریقه هزینه های ورزشی دولت و خانوار از سال 1363 تا 1386……………. 62

نمودار(4-2): تابع عکس‌العمل ناشی از تکان مثبت تولید ناخالص داخلی………………………………… 64

نمودار(4-3): تابع عکس‌العمل ناشی از تکان مثبت مخارج ورزشی دولت…………………………………. 64

نمودار(4-4): تابع عکس‌العمل ناشی از تکان مثبت مخارج ورزشی خانوار………………………………… 64

 

 • مقدمه

       در طول تاریخ، فعالیت‏های ورزشی اکثراً به منظورحفظ تندرستی و سرگرمی مورد بهره گیری عمومی قرار گرفته‏اند، اما هیچگاه این قبیل فعالیت‏ها تا این اندازه به شکل کالایی تجاری رواج نداشته و مطرح نبوده‏اند. از نیمه دوم قرن بیستم به این سو، ورزش مدرن و سازمان‏یافته به تدریج به تکنیک‏های بازاریابی و مدیریت سرمایه‏داری مدرن متکی گردید [ 78]. امروزه‏، ورزش به تجارتی بزرگ و صنعتی پویا بدل شده می باشد و شرکت‏های تجاری بزرگ نیز به شدت به ورزش توجه نشان داده‏اند. ورزش بحران دهه 1990 را با نرخ رشد سالانه‏ای برابر با 5 درصد پشت سرگذاشت. امروزه صنایع ورزشی بین 2 تا 2.5 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‏اند و بازار جهانی لوازم ورزشی مانند تأسیسات زیربنایی و تسهیلات ورزشی بیش از 50 میلیارد دلار می باشد [19]. ورزشکارانِ ورزش‏های پرتماشاگر به‏گونه‏ای قابل توجه تبدیل به کالا شده‏اند، سهام باشگاه‏های ورزش در بازار بورس خرید و فروش می‏گردد، حقوق مربوط به پخش رویدادهای ورزشی میلیونها دلار ارزش یافته می باشد، شبکه‏های مختلف تلویزیونی مبالغ کلانی برای دریافت امتیاز پخش بازی‏های ورزشی می‏پردازند، و سوداگری و دریافت امتیازِ تولید کالاهای ورزشی به یک تجارت فراملیتی تبدیل شده می باشد [21].

      در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی تا حد زیادی مورد توجه می باشد و یکی از بزرگترین و درآمدزاترین صنایع در قرن 21، به شمار می رود. صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته و قلمرو آن همه جا را تسخیر کرده و در جای جای نقاط دور افتاده ریشه دوانده می باشد تا میلیاردها بشر به طریقی از آن بهره مند شوند [95]. بر اساس نظر مارکوهان (2005) قرن 21 بدون صنعت ورزش غیر قابل تصور می باشد [40].

       پارکز[1] و همکاران(2006)، اجزای صنعت ورزش را بر اساس نوع فراورده مرتبط با آنها به سه دسته تقسیم نموده اند. که شامل سه بخش عملکرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزشی در صنعت ورزش می باشد. هر چند صنعت ورزش دارای بخش های متعددی می باشد؛ اما همگی در یک نقطه یعنی تولید «محصول یکتای ورزش» اشتراک دارند. محصولات ورزشی به کالاها و خدمات، رویدادها، آموزش و اطلاعات ورزشی تقسیم می گردد. هر کدام از محصولات ورزشی می تواند به نوبه خود بر روی تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارزش افزوده تأثیر بگذارد [64].

      ورزش به عنوان یک صنعت پردرآمد به دلیل گرایش روبه رشد مردم  و نیاز به مصرف کالاها و خدمات ورزشی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و سهم بسزایی در اقتصاد کشورها بازی می کند. در یک اقتصاد سرمایه داری، فعالیت ورزشی چه جنبه نمایشی داشته باشد، یا نداشته باشد، مصرف اموال و خدمات را ایجاد می کند و به دنبالش به بازار صنعت و تجارت راه باز می کند. بدین ترتیب اعمال و تأثیر اقتصاد در ورزش مشخص می گردد و این مسئله هر روز به دو دلیل فشرده تر می گردد: از یک طرف کم شدن زمان کار، روشی از زندگی را ایجاب می کند که در آن، بیکاری های تنظیم شده در نظر داشتن شکوفایی ورزش، سنگینی مصرف کالاها را در تولیدات ملی اضافه می کند، از طرف دیگر تحت بعضی شرایط، جو استقرار عایدات سالانه و درآمد وسیع ملی و بین المللی، ورزش سرمایه ها و کالاهای تجاری را به خود جلب می کند، نتیجه اقدام یک درهم آمیختگی رو به افزایش ورزش و اقتصاد می باشد [5].

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد تربیت بدنی: آزمون مدل مفهومی تاثیر بین انگیزه ورزشی با نگرش به دوپینگ و رفتار دوپینگ در ورزشکاران حرفه ای ورزش های تیمی

 

1-2)اظهار مسأله

       قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، همواره به عنوان یکی از دغدغه های اساسی برای کشورهای در حال توسعه مطرح بوده می باشد [16]. افزایش تولید و درآمد همواره در سرلوحه برنامه های اقتصادی کشورهای مختلف قرار دارد و نیل به آن مستلزم شناخت و مطالعه ارزش تولید بخش های مختلف اقتصادی می باشد [32].

        تولید بیشتر امکان بهبود زندگی، بهره مندی از شرایط مادی، فرهنگی و اجتماعی بهتر و امکانات زیربنایی مؤثرتر را فراهم می کند [4]. فقر و غنای هر کشوری به توان تولید سرانه نظام های اقتصادی در بخش های مختلف آن وابسته می باشد. در عصر حاضر، ورزش به عنوان یک بخش اقتصادی چه از بعد عملی و چه تماشایی، در تولید و مصرف کالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف تأثیر اساسی دارد [5] و هم اکنون یکی از مؤثرترین عوامل اثر گذار در رشد اقتصاد ملی و یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می رود. امروزه صنعت ورزش با تأثیرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیمی مانند ایجاد اشتغال، درآمدزایی، جذب تماشاگر و گردشگری، کاهش هزینه های درمان، ارتقاء سلامتی و افزایش عملکرد کارکنان و … از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. امروزه بسیاری از دولت ها به هزینه های ورزشی خود به عنوان هزینه نمی نگرند بلکه آن را نوعی سرمایه گذاری برای افزایش سلامت جامعه، بهبود بهره وری نیروی کار، کاهش یارانه های درمان و امثالهم می نگرند. در طول سی سال گذشته صنعت ورزش در تمام دنیا از رشد چشمگیری برخوردار بوده، که مانند موردها تأیید کننده این موضوع می توان به رشد تولید پوشاک و تجهیزات ورزشی، افزایش تعداد باشگاه ها و بازیکنان حرفه ای و افزایش درآمدهای مختلف تلویزیونی و تبلیغاتی تصریح نمود [34،95]. سهم قابل توجه صنعت ورزش در تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته و همچنین اختصاص یافتن 1 تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی به مصارف ورزشی خانوار، نشانگر اهمیت و رشد صنعت ورزش نسبت به دیگر صنایع می باشد. همچنین در اروپا، 1 تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه های ورزشی اختصاص دارد [110]. در سال 1380 سهم مخارج ورزشی از تولید ناخالص داخلی کشورمان 21/. درصد برآورد شده می باشد [34]، اما در مورد اثر این هزینه ها بر اقتصاد کشور تا کنون تحقیقی صورت نگرفته می باشد.

            ارزش تولیدات نظام های اقتصادی، نشان دهنده ی توان اقتصادی یک کشور می باشد، و تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص های مهم اقتصادی می باشد که تا حد بسیار زیادی توانایی اقتصاد یک کشور را در تأمین نیازهای مصرفی جامعه مشخص می کند. پس با مشخص کردن اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، می توان به تأثیر مخارج ورزشی در رشد اقتصادی پی برد. همچنین با پیش بینی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مخارج ورزشی (در بخش خانوار ودولت) بر تولید ناخالص داخلی می توان به اهمیت نسبی هر کدام در اقتصاد کشور به صورت مجزا و در مقایسه با یکدیگر پی برد. پس با بهره گیری از یافته های پژوهش می توان برنامه ریزی ها را جهت دار کرده و در راستای توسعه کشور و اقتصاد بدون نفت از استعدادهای بالقوه این صنعت بهره گیری بهینه نمود. پس با در نظر داشتن اهمیت اقتصادی ورزش و کمبود مطالعات انجام شده در این زمینه، محقق بر آن گردید تا با مطالعه اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، گامی هر چند کوچک در جهت کمک به جریان توسعه یافتگی ایران بردارد. با در نظر داشتن آن چیز که گذشت مهم ترین سؤالات قابل طرح عبارت می باشد از: اثر مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی ایران چگونه می باشد؟ اثر مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی ایران چگونه می باشد؟

 

1-3) اهمیت وضرورت پژوهش

        افزایش درآمد، کاهش بیکاری و ارتقاء سهم تجارت، مانند مهمترین سیاستهای اقتصادی هر کشور، به شمار می آیند. این امر یکی از اهداف اساسی برنامه ی توسعه ای ایران نیز به شمار می رود [34]. بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند افزایش سرمایه گذاری هر چند شرط کافی نیست اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی می باشد. با در نظر داشتن کمبود منابع سرمایه گذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه، تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارآمدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. در این فرایند لازم می باشد تا ضمن شناسایی مزیتهای نسبی یک کشور نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود [12].

       از آنجا که درآمد اقتصادی هر کشور به گونه مستقیم به تولید و اندازه تقاضای آن وابسته می باشد، در نتیجه مطالعه و شناخت اثرات هر یک از اجزای تقاضای نهایی (مصرف خانوار ها و دولت) بخشهای مختلف اقتصادی کشور در نشان دادن تأثیر و اهمیت آن بخش در اقتصاد کل کشور بسیار راهگشا می باشد [34].

       یکی از شاخص های مهم موفقیت و توسعه یافتگی، داشتن جامعه ای سالم به شمار می آید [65] و ورزش به عنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش سلامتی و کاهش هزینه های درمان موجب توسعه ی برنامه های ملی و افزایش نسبت جمعیت و نیروی کار گشته که فرد و دولت از آن بهره می برند [101]. این امر مستلزم مشارکت گسترده مردم در ورزش می باشد از آنجا که اندازه هزینه های ورزشی خانوار با اندازه رواج ورزش در هر کشوری متناسب می باشد [101] و هر شرکت کننده یک خریدار به شمار می رود پس اندازه هزینه های ورزشی خانوار مستقیما با مشارکت مردم در ورزش ارتباط دارد و مطالعه اندازه هزینه های ورزشی نشانگر اندازه اهمیت و رواج ورزش در یک کشور و متعاقب آن اندازه بهره وری جامعه و دولت از فواید ورزش می باشد.

        در عصر حاضر به هیچ وجه نمی توان از اهمیت اثرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم ورزش و تفریحات سالم در توسعه جوامع مختلف چشم پوشی نمود [101]. اطلاعات حاصل از مطالعه اثرات اقتصادی این صنعت مهمترین ابزار تصمیم گیری ها و سیاستگذاریهای صحیح اقتصادی هر کشور در این بخش به شمار می رود.

از آنجا که طبق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، ایران بایستی به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین المللی تبدیل گردد [26] پس برای دستیابی به رشد اقتصادی بایستی به همه استعدادهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی توجه نمود که لازمه آن، شناخت این ظرفیت هاست تا بدین وسیله بتوان جایگاه بین المللی ایران را ارتقا بخشید و جبران عقب ماندگیهای گذشته را نمود و به هدف تعیین شده در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی نائل آمد. پس نیاز در نظر داشتن بخش هایی همچون ورزش که با پشتوانه گرایش روبه رشد مردم همراه می باشد یک ضرورت غیر قابل انکار می باشد و با توجه با اینکه در زمینه اثرات اقتصادی ورزش در کشورمان تحقیقات محدودی صورت گرفته، به انجام تحقیقات در این حوزه احساس نیاز می گردد. پس محقق در این پژوهش کوشش کرده تا با مطالعه اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، ضمن آگاهی از اندازه هزینه های ورزشی کشور، اثرات این هزینه ها را در رشد اقتصادی مطالعه کند. و با آگاهی از اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مخارج ورزشی خانوار و دولت بر تولید ناخالص داخلی، برنامه ریزی های دقیق تری در این راستا انجام شده و در جهت رشد اقتصادی گام های موثرتری برداشته گردد. پس برای تعیین فرصت های مناسب در ورزش کشور، شناخت و مطالعه وضعیت کنونی آن ،تعیین اندازه رشد و یا ثبات آن در چند سال اخیر و و پیش بینی وضعیت آن در آینده از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که محقق در این پژوهش کوشش می کند این موردها را در بخش مخارج ورزشی  مطالعه کند.

 

1-4) اهداف پژوهش

1-4-1) هدف کلی پژوهش

هدف اصلی در این پژوهش، مطالعه تاثیر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد.

1-4-2) اهداف اختصاصی

 1. مطالعه اثر شوک های مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در کوتاه مدت
 2. مطالعه اثر شوک های مثبت مخارج ورزشی خانوار در کوتاه مدت
 3. مطالعه اثر شوک های مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در بلند مدت
 4. مطالعه اثر شوک های مثبت مخارج ورزشی خانوار در بلند مدت
 5. مقایسه بین اندازه تأثیر مخارج ورزشی دولت و مخارج ورزشی خانوار
 6. تعیین اندازه تأثیر مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی
 7. تعیین اندازه تأثیر مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی

1-5) فرضیات پژوهش

 1. شوک مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در کوتاه مدت سببب افزایش تولید ناخالص داخلی می گردد.
 2. شوک مثبت مخارج ورزشی خانوار در کوتاه مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می گردد.
 3. شوک مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در بلند مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می گردد.
 4. شوک مثبت مخارج ورزشی خانوار در بلند مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می گردد.
 5. سهم تأثیر مخارج ورزشی دولتی در تولید ناخالص داخلی بیشتر از سهم مخارج ورزشی خانوار می باشد.
 6. مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار می باشد.
 7. مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار می باشد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :                 [email protected]