متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت اجرائی

گرایش :استراتژیک

عنوان : مطالعه ارتباط بین تعهد سازمانی کارکنان  و رفتار سیاسی و رویکرد عقلائی تصمیم‌گیرندگان استراتژیک سازمان 

 

واحد علوم وتحقیقات خمین

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرائی

گرایش استراتژیک

عنوان:

مطالعه ارتباط بین تعهد سازمانی کارکنان  و رفتار سیاسی و رویکرد عقلائی تصمیم‌گیرندگان استراتژیک سازمان

( مورد کاوی: بانک ملت)

استاد راهنما

دکتر مرتضی قاسمی

استاد مشاور

دکتر رضا نجاری

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                        شماره صفحه

چکیده                                1 

فصل اول: کلیاتتحقیق

1-1 مقدمه 3

1-2 اظهار مسأله 4

1-3ضرورت انجام پژوهش 4

1-4 مدل پژوهش 5

1-5 فرضیات پژوهش 6

1-6قلمروپژوهش،جامعه ونمونه آماری 7

1-7هدف پژوهش 7

1-8مفاهیم واژگان کلیدی 7

فصل دوم: مروری برادبیات پژوهش وپیشینه پژوهش

2-1مقدمه 10

2-2 مفهوم تصمیم‌گیری 10

2-3 سطوح تصمیم‌گیری 11

2-4ابعادتصمیمات استراتژیک 11

2-5 رویکردهای تصمیم‌گیری 13

2-5-1تصمیم‌گیری عقلانی 13

2-5-2 تصمیم‌گیری رفتاری 15

2-5-3تصمیم‌گیری باز 17

2-6 عوامل موثربرتصمیم‌گیری 20

2-7تصمیم‌گیری سازمانی 20

2-8 رفتارهای سیاسی 21

2-9 اهمیت رفتارهای سیاسی 23

2-10  تئوری‌های سیاسی درسازمان 26

2-11  تاکتیک‌های سیاسی درسازمان 28

2-12 مهارتهای سیاسی 30

2-13سطوح اقدام سیاسی 31

2-14 مفاهیم تعهد 32

2- 14-1 تعهد حرفه ای 32

2- 14-2 تعهد سازمانی 33

2-15 ضرورت در نظر داشتن تعهدسازمانی 34

2-16 دیدگاه‌های نظری تعهدسازمانی–مدلهای یک بعدی یاچندبعدی 34

2-17 پیشینیه پژوهش 39

 

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1 مقدمه 41

3-2 روش پژوهش 41

3-3 روش جمع‌آوری داده‌های پژوهش 42

3-4  جامعه آماری 42

3-5روش نمونه گیری و حجم نمونه 43

3-6 روش گردآوری داده‌ها 44

3-7روائی وپایائی پرسشنامه‌ها 44

3-8 روش تحلیل داده‌ها 45

3-9 آزمون فرضیات- رگرسیون 45

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

4-1 مقدمه 47

2-4  آمارتوصیفی 47

3-4آزمون نرمال بودن داده‌ها 49

4-4تحلیل فرضیات 50

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1 مقدمه 56

5-2……………….. یافته‌های حاصل ازنتایج فرضیه اول 56

5-3یافته‌های حاصل ازنتایج فرضیه دوم 57

5-4 محدودیت‌های پژوهش……………………………. 58

5-5 پیشنهادات کاربردی ………………………….. 58

5-6پیشنهادات برای محققان آینده 59

 منابع و مآخذ 61

پیوست 1: پرسشنامه‌ها 66

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………. 69

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                        شماره صفحه

جدول2-1: مقایسه اجمالی مدلهای سه‌گانه تصمیم‌گیری………………………………………………………………….18

جدول 2-2 : رویکردهای تصمیم‌گیری..    ……………………………………………………………………………………19

جدول 4-1 : ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ جنسیت ………………………………………………………………….47

جدول4-2: ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ سابقه کاری. ……………………………………………………………….48

جدول 4-3 : ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ تحصیلات ………………………………………………………………..48

جدول 4-4 : ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ سنی…………………………………………………………………………49

جدول 4-5آزمون نرمال بودن داده‌ها…………………………………………………………………………………………….50

جدول4-6آزمون رگرسیون مولفه‌های رویکرد عقلائی وتعهد سازمانی… …………………………………………50

جدول 4-7آزمون رگرسیون مولفه‌های رویکرد عقلائی وتعهد عاطفی… …………………………………………51

جدول 4-8آزمون رگرسیون مولفه‌های رویکرد عقلائی وتعهدمستمر …………………………………………………51

جدول4-9آزمون رگرسیون مولفه‌های رویکرد عقلائی وتعهد هنجاری ………………………………………………52

جدول 4-10:آزمون رگرسیون مولفه‌های رفتارهای سیاسی و تعهد سازمانی………………………………………..52

جدول 4-11 :آزمون رگرسیون مولفه‌های رفتارهای سیاسی و تعهد عاطفی………………………………………..52

جدول 4-12آزمون رگرسیون مولفه‌های رفتارهای سیاسی و تعهد مستمر…………………………………………..53

جدول 4-13آزمون رگرسیون مولفه‌های رفتارهای سیاسی و تعهد هنجاری………………………………………..53

جدول 4-14 نتایج و آماره‌های حاصل از تحلیل داده‌ها………………………………………………………………54

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 : ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ جنسیت………………………………………………………………….48

نمودار 4-2: ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ سابقه کاری……………………………………………………………..48

نمودار 4-3: ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ تحصیلات…………………………………………………………………49

نمودار 4-4 : ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ سنی………………………………………………………………………..49

 

چکیده:

تصمیم‌گیری استراتژیک، با در نظر داشتن دنیای پر از تغییر و پیچیده امروزی، امری حیاتی و ضروری به شمار می رود. مدیران اغلب برای تصمیم‌گیری استراتژیک از روش‌های گوناگونی بهره گیری می‌کنند. مهمترین این رو‌ش‌ها، بهره گیری از رویکرد عقلائی و یا بکارگیری رفتارهای سیاسی می باشد. مقصود از فرایند عقلائی، بهره گیری از اطلاعات موجود، تصمیم‌گیری براساس واقعیت‌ها بدون در نظر گرفتن منافع شخصی در تصمیم‌گیری می باشد. رفتارهای سیاسی در تصمیم‌گیری نیز به این معناست که تصمیم‌گیرندگان اولویت‌ها، علائق و منافعشان برایشان مهم وضروری می باشد و این موردها را در تصمیم‌گیری‌هایشان دخالت می‌دهند. بکارگیری هر کدام از این رویکردها، می‌توان اثرات مثبت و منفی را برای سازمان به همراه داشته‌باشد. اگر فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک، فرایندی عقلائی باشد و یا اینکه با اتخاذ رفتارهای سیاسی انجام گردد؛ می‌تواند بر روی  تعهد کارکنان یک سازمان تأثیر گذارد، به‌گونه‌ای که  تعهد کارکنان را افزایش یا کاهش دهد. این پژوهش با هدف مطالعه ارتباط تعهد کارکنان بانک ملت با رویکردهای مورد بهره گیری در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک سازمان در بانک ملت  انجام گردید.  جهت سنجش اندازه رفتارهای سیاسی در تصمیم‌گیری و یا بهره گیری از رویکرد عقلائی، از پرسشنامه‌های دین و شارفمن[1] بهره گیری گردید. ضمنا تعهد سازمانی و یا وجوه سه گانه تعهد کارکنان بانک ملتاستان البرز با پرسشنامه آلن و می‌یر سنجیده گردید. با بهره گیری از روش نمونه‌گیری سیستماتیک، تعداد 200 نفر از کارکنان بانک ملت استان البرز جهت تکمیل پرسشنامه‌ها انتخاب گردیدند. پس از جمع‌آوری داد‌ه‌ها و انجام آزمون‌های آماری مرتبط مشخص گردید که رویکرد عقلائی و رفتارهای سیاسی هر دو  با تعهد عاطفی و تعهد هنجاری ارتباط مثبت  و معناداری دارند. ضمناً با تحلیل داده‌های مرتبط مشخص گردید که بین این دو رویکرد (رویکرد عقلائی و سیاسی) با تعهد مستمر هیچ‌گونه ارتباط‌ای وجود ندارد.

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: طراحی مرکز ترک اعتیاد کرمانشاه با رویکرد انسان‌گرایانه

واژگان کلیدی: رویکرد عقلائی، رفتار سیاسی، تعهد سازمانی، تصمیم‌گیری استراتژیک

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

 

1-1 مقدمه

امروزه، سازمان‌ها در هر حد و اندازه‌ای که باشند، برای موفقیت، با فرصت ها و تهدیدهای پرچالشی روبرو هستند که جهت مواجه با آن‌ها، ناگزیر به اخذ تصمیمات استراتژیک هستند. تصمیم‌گیرندگان استراتژیک تحت تأثیر عوامل مختلفی اقدام به تصمیم‌گیری می‌نمایند. یکی از فاکتورهای مهم و اصلی در تصمیم‌گیری، عوامل عقلائی می باشد که به فاکتورهای قابل اندازه‌گیری مانند هزینه، زمان و… اطلاق می گردد. در اینگونه رویکرد، اغلب اثر عوامل غیرکمی، مانند رفتارهای سیاسی و پیمان‌های بین گروه‌ها و … نادیده گرفته‌ می گردد.

در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک از  دو روش عقلائی و سیاسی بهره گیری می گردد. تصمیمات اتخاذ‌شده بر اساس هرکدام از رویکردهای مطرح شده فوق، می‌تواند کارکردهای متفاوتی برای سازمان به‌همراه داشته‌باشد. یکی از کارکردهای تصمیم‌گیری، اثرگذاری بر روی اندازه تعهد سرمایه‌های انسانی یک سازمان می باشد. تعهد سازمانی را می‌توان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفت که براساس آن فردی که شدیداً متعهد می باشد، هویت خود را با سازمان معین می کند، در سازمان مشارکت می کند و در آن درگیر شده و از عضویت در سازمان لذت می‌برد.

اگر تصمیم‌گیرندگان استراتژیک سازمان، از رویکردهای سیاسی جهت اتخاذ تصمیمات مهم و کلیدی بهره گیری نمایند، به تعهد سازمانی افراد می‌تواند خدشه وارد گردد، البته ادبیات پژوهش نیز نشان می‌دهد که فرهنگ‌های حاکم بر سازمان‌ها، می‌تواند باعث گردد که رویکرد سیاسی نیز  منجر به افزایش تعهد سازمانی کارکنان گردد.

مقصود از تعهد سازمانی در این پژوهش، سه تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر می باشد که در مجموع تعهد سازمانی را شکل می‌دهد.وجود نیروهای انسانی متعهد به سازمان در هر سازمان ضمن کاهش غیبت، تاخیر و جابجایی، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمان و نیز دستیابی به اهداف فردی خواهد گردید. عدم احساس تعهد و تعهد سطح پایین، نتایج منفی را برای فرد و سازمان به دنبال دارد؛ مانند نتایج، ترک خدمت، غیبت زیاد، بی میلی به ماندن در سازمان، کاهش اعتماد مشتریان و کاهش درآمد می باشد

در این پژوهش، ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی کارکنان بانک ملت  با هر یک از رویکردهای تصمیم‌گیری استراتژیکمورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در این فصل به مطالعه ادبیات تصمیم‌گیری استراتژیک، تعهد و رویکردهای سیاسی و عقلائی در رفتارهای سازمانی پرداخته و سپس پیشینه پژوهش‌های انجام شده در خصوص تعهد سازمانی و تصمیم‌گیری استراتژیک در سازمان‌ها مطرح می گردد.

1-2بیان مسئله

در عصری که تغییر و تحولات سریع و فزاینده مانند مشخصات آن می باشد، آهنگ تصمیم‌گیری شتاب زیادی به خود گرفته و نیاز به تصمیم‌گیری سریع برای مقابله با فعل و انفعالات در محیط، شرایطی را به‌وجود آورده می باشد که زمان تأمل و تعمق تصمیم‌گیری را برای مدیران کوتاه نموده می باشد.

در دنیای رقابتی امروز، تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، تأثیرات مهمی‌در موفقیت سازمان‌ها دارند. هنگامی‌که سخن از استراتژی به میان می‌آید، اغلب مخاطبان، سندی را به خاطر می‌آورند که بیانگر سیاست‌ها و چارچوب حرکت یک سیستم انسانی در بازه زمانی مشخص می‌باشد. این تصور زائیده این توجه می باشد که هر سازمان در برخورد با محیط در حال تحول، بایستی راهی را که بهترین مسیر برای نیل به اهداف سازمانی می باشد، جست‌و جو کرده و پس از یافتن آن راه، تمام منابع خود را برای طی کردن آن بسیج سازد. این نظری می باشد که ما آن را فرآیند عقلانی تصمیم‌گیری استراتژیک می‌نامیم.

تصمیمات استراتژیک در صورتی که با رویکرد عقلانیت رویه و فرایند اخذ گردد، و یا به تعبیری فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک، فرایندی عقلائی باشد و یا با اتخاذ رفتارهای سیاسی انجام گردد؛ می‌تواند بر روی کارکنان یک سازمان تأثیرگذارد، به‌گونه‌ای که می‌تواند تعهد کارکنان را افزایش یا کاهش  دهد.گرچه تعاریف متعددی از تعهد توسط صاحبنظران حوزه علوم رفتاری ارائه شده‌می باشد، اما اختلاف نظر در زمینه تعریف تعهد وجود ندارد و در تمامی‌تعاریف تعهد سازمانی، سه عامل اعتقاد به اهداف و ارزش‌های سازمان و تمایل به کوشش شدید و خواست عمیق ادامه عضویت در سازمان هست. کارکنانی که عقیده دارند سازمانآن‌ها از آنان طرفداری می کند، تمایل پیدا می‌کنند که به سازمان تعهدعاطفی داشته باشند. آن‌هاوقتی که می‌بینند سرمایه‌گذاری اساسی برای سازمان کرده‌اند و در صورت ترک آن سرمایه‌شان به خطر می‌افتد، نسبت به سازمان تعهد مستمر پیدا می‌کنند و آن‌هائی که فکر می‌کنند که از آنان وفاداری مورد انتظار می باشد، تعهد هنجاری را بر می‌گیرند.

در این پژوهش، هدف این می باشد که ارتباط تصمیم‌گیری استراتژیک با فرایند عقلائی و با بهره گیری از رفتارهای سیاسی با انواع تعهدات مطالعه گردد. به تعبیری مشخص گردد که آیا تصمیمات استراتژیک برگرفته از رفتارهای سیاسی و یا با فرآیند عقلائی، بر روی تعهدات کارکنان بانک ملت تأثیرگذار می باشد یا خیر.

[1].Dean & Sharfman

 

تعداد صفحه : 89

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***