متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :مدیریت نیروی انسانی

عنوان : مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: مدیریت نیروی انسانی

عنوان:

مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

استاد راهنما:

دکتر گلنار شجاعی

استاد مشاور:

دکتر هادی همتیان

                                                    تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………3

1-1 اظهار مساله………………………………………………………………………………………4

1- 2 اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………..5

1-3 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………6

1-4 سوال اصلی پژوهش…………………………………………………………………………….7

1-5 سوالات فرعی پژوهش…………………………………………………………………………7

1-6 فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………7

1-7 مدل تحلیل اولیه………………………………………………………………………………..8

1-8 متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………….8

1-9 تعاریف نظری و عملیاتی……………………………………………………………………..9

1-10 طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………….12

1-11 مدل فرآیند پژوهش…………………………………………………………………………..13

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………15

2-1 بخش اول: موضوعات نظری……………………………………………………………………..16

2-1-1 مفهوم واژه اخلاق………………………………………………………………………….16

2-1-2 چیستی اخلاق………………………………………………………………………………16

2-1-3 اخلاق اداری……………………………………………………………………………….17

2-1-4 ا صول اخلاق اداری در اسلام……………………………………………………………18

2-1-5 اخلاق کار…………………………………………………………………………………22

2-1-6 عوامل موثر بر اخلاق کار………………………………………………………………24

2-1-6-1عوامل اجتماعی موثر بر اخلاق کار………………………………………………….24

2-1-6-2 عوامل اقتصادی موثر بر اخلاق کار…………………………………………………24

2-1-6-3 عوامل روانشناختی اجتماعی………………………………………………………….25

2-1-7 سطوح سیستم اخلاقی……………………………………………………………………..25

2-1-8 منشور اخلاقی…………………………………………………………………………….29

2-1-9 منشور اخلاقیات سازمانی………………………………………………………………..30

2-1-10 ارزش های اخلاقی سازمان…………………………………………………………….33

2-1-11 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی…………………………………………………………34

2-1-12 انواع تعهد………………………………………………………………………………..35

2-1-13 مدل های تعهد سازمانی………………………………………………………………….35

2-1-14 دو دیدگاه کلی در ارتباط با تعهد سازمانی…………………………………………………..38

2-1-15 عوامل موثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………….39

2-1-16 راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی……………………………………………..40

2-2 بخش دوم: موضوعات پژوهشی…………………………………………………………………41

2-2-1 پژوهش های داخل کشور………………………………………………………………..41

2-2-2 پژوهش های خارج از کشور……………………………………………………………42

2-3 چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………..43

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه………………………………………………………………………………………………45

3-1 روش پژوهش…………………………………………………………………………………46

3-2 جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………………………………46

3-3 ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………47

3-4 چگونگی اجرای پژوهش………………………………………………………………………….49

3-5 روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات…………………………………………………….51

3-6 محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………….51

3-7 ابزار کار…………………………………………………………………………………..51

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………..53

4-1 سنجش پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………53

4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………….56

4-3 آمار استنباطی………………………………………………………………………………65

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه……………………………………………………………………………………………..84

5-1 بحث…………………………………………………………………………………………84

5-2 شناسایی وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی…………………………………………….85

5-3 شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی……………………………….86

5-4 تجزیه و تحلیل فرضیات……………………………………………………………………87

5-5 نتیجه گیری………………………………………………………………………………….88

5-6 پیشنهادات کاربردی و علمی……………………………………………………………….89

5-7 پیشنهادات برای سایر محققین………………………………………………………………89

منابع و ماخذ پژوهش

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………..91

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………95

پیوست ها

پرسشنامه اخلاق کار……………………………………………………………………………..97

پرسشنامه تعهد سازمانی………………………………………………………………………….98

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………….99

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                     صفحه

 

1-1.جدول: مدل تحلیلی اولیه……………………………………………………………………..8

3-1. جدول: کدگذاری سوالات بر اساس مقیاس 5 گزینه ای……………………………………47

3-2. جدول: سرفصل هر یک از سوالات پرسشنامه اخلاق کار………………………………..47

3-3. جدول: سرفصل هر یک از سوالات پرسشنامه تعهد سازمانی…………………………….48

4-1. جدول: پایایی پرسشنامه اخلاق کار(کل سوالات)…………………………………………..54

4-2. جدول: پایایی پرسشنامه اخلاق کار به تفکیک سوالات از نظر تعداد……………………..54

4-3. جدول: پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی(کل سوالات)……………………………………….55

4-4. جدول: پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی به تفکیک سوالات از نظر تعداد………………….55

4-5. جدول: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان………………………………………………….56

4-6. جدول: توزیع فراوانی سن پاسخگویان………………………………………………………57

4-7. جدول: توزیع فراوانی اندازه تحصیلات پاسخگویان……………………………………….58

4-8. جدول: توزیع فراوانی اندازه تحصیلات پاسخگویان……………………………………….59

4-9. جدول: توزیع فراوانی جنسیت بر حسب سن………………………………………………..60

4-10. جدول: توزیع فراوانی جنسیت بر حسب اندازه تحصیلات……………………………….60

4-11. جدول: توزیع فراوانی جنسیت بر حسب سطوح شغلی……………………………………60

4-12. جدول: توصیف سوالات پرسشنامه اخلاق کاری………………………………………….61

4-13. جدول: توصیف سوالات پرسشنامه اخلاق کار از نظر میانگین، انحراف معیار و حجم نمونه…….62

4-14. جدول: توصیف سوالات پرسشنامه تعهد سازمانی………………………………………..63

4-15. جدول: توصیف سوالات پرسشنامه تعهد سازمانی از نظر میانگین، انحراف معیار و حجم نمونه……….64

4-16. جدول: نتایج آزمون کولموگوروف اسمیرنوف برای مولفه های اخلاق کار…………….65

4-17. جدول: نتایج آزمون کولموگوروف اسمیرنوف برای مولفه های تعهد سازمانی…………65

4-18. جدول: توصیف مولفه های متغیر اخلاق کار…………………………………………..66

4-19. جدول: شناسایی وضعیت مولفه های متغیر اخلاق کار…………………………………67

4-20. جدول: توصیف مولفه های متغیر تعهد سازمانی……………………………………….68

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشی: تحلیل فرهنگ سازمانی و رابطه آن با اخلاق حرفه ای معلمان

4-21. جدول: شناسایی وضعیت مولفه های متغیر تعهد سازمانی…………………………….68

4-22. جدول: مطالعه مولفه های اخلاق کار در بین زنان و مردان………………………….69

4-23. جدول: میانگین رتبه جنسیت در بین مولفه های اخلاق کار……………………………69

4-24. جدول: مطالعه مولفه های تعهد سازمانی در بین زنان و مردان………………………70

4-25. جدول: میانگین رتبه جنسیت در بین مولفه های تعهد سازمانی………………………..70

4-26. جدول: مطالعه مولفه های اخلاق کار در بین گروههای سنی…………………………71

4-27. جدول: میانگین رتبه گروههای سنی در بین مولفه های اخلاق کار…………………..72

4-28. جدول: مطالعه مولفه های تعهد سازمانی در بین گروههای سنی……………………..73

4-29. جدول: میانگین رتبه گروههای سنی در بین مولفه های تعهد سازمانی……………….73

4-30. جدول: مطالعه مولفه های اخلاق کار در بین گروههای تحصیلی……………………74

4-31. جدول: میانگین رتبه گروههای تحصیلی در بین مولفه های اخلاق کار……………..74

4-32. جدول: مطالعه مولفه های تعهد سازمانی در بین گروههای تحصیلی……………….75

4-33. جدول: میانگین رتبه گروههای تحصیلی در بین مولفه های تعهد سازمانی………….75

4-34. جدول: مطالعه مولفه های اخلاق کار در بین گروههای سطوح شغلی………………76

4-35. جدول: میانگین رتبه گروههای سطوح شغلی در بین مولفه های اخلاق کار………..76

4-36. جدول: مطالعه مولفه های تعهد سازمانی در بین گروههای سطوح شغلی………….77

4-37. جدول: میانگین رتبه گروههای سطوح شغلی در بین تعهد سازمانی………………..77

4-38. جدول: نتیجه آزمون کندال جهت مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی………78

4-39. جدول: نتیجه آزمون کندال جهت مطالعه ارتباط علاقه به کار و تعهد سازمانی……79

4-40. جدول: نتیجه آزمون کندال جهت مطالعه ارتباط پشتکار در کار و تعهد سازمانی….80

4-41. جدول: نتیجه آزمون کندال جهت مطالعه ارتباط روابط انسانی در کار و تعهد سازمانی…81

4-42. جدول: نتیجه آزمون کندال جهت مطالعه ارتباط مشارکت در کار و تعهد سازمانی………82

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                       صفحه

2-1. نمودار: منشور اخلاقیات سازمانی……………………………………………………30

2-2. نمودار: الگو سه بخشی تعهد سازمانی آلن و می یر…………………………………38

4-1. نمودار: الگو سه بخشی تعهد سازمانی آلن و می یر…………………………………39

4-1. نمودار: جنسیت پاسخگویان…………………………………………………………..56

4-2. نمودار: سن پاسخگویان……………………………………………………………….57

4-3. نمودار: اندازه تحصیلات پاسخگویان………………………………………………..58

4-4. نمودار: سطوح شغلی پاسخگویان…………………………………………………….59

 

چکیده

این پژوهش کوشش دارد ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در این راستا از مدل چهار بخشی گری گوری سی پتی و مدل سه بخشی آلن و می یر به عنوان چارچوب نظری پژوهش بهره گیری می گردد. فرضیه اصلی مورد مطالعه عبارت می باشد از: بین اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان ارتباط هست. متغیر مستقل، اخلاق کار می باشد که مؤلفه های آن عبارتند از: علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار و مشارکت در کار و متغیر وابسته هم عبارت می باشد از تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان تشکیل می دهند که حجم نمونه این پژوهش شامل 98 نفر می باشد. روش جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه 23 سؤالی استاندارد گری گوری سی پتی (1990) و پرسشنامه 24 سوالی استاندارد آلن و می یر می باشد. روشهای تجزیه وتحلیل با بهره گیری از آزمونهای آلفای کرونباخ، کولموگروف – اسمیرنوف، دوجمله ای، یومان ویتنی، کروسکال والیس، کندال تائو b صورت پذیرفت. نتایج آزمون ها نشان داد بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان ارتباط وجود ندارد. تعهد سازمانی در بین گروه های مورد مطالعه جمعیت شناختی مانند جنس، سن، مدرک تحصیلی و سطوح شغلی تفاوت معنی داری ندارد، اما از بین مؤلفه های اخلاق کار، علاقه به کار و روابط انسانی در کار در بین گروه های متفاوت سنی تفاوت معنی داری دارد.

واژگان کلیدی: اخلاق کار، تعهد سازمانی، علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار و مشارکت در کار

تعداد صفحه : 109

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***