متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

عنوان : مطالعه ارتباط بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی 94-1393

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: مدیریت آموزشی

 

 

عنوان:

مطالعه ارتباط بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی 94-1393

 

استاد راهنما:

دکتر مصطفی عسکریان

 

استاد مشاور:

دکتر لطف اله عباسی

  

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه. 3

1-1  اظهار مسئله. 6

1 – 2  ضرورت و اهمیت پژوهش. 10

1 – 3  اهداف پژوهش. 13

1 – 3 – 1  هدف کلی.. 13

1 – 3 – 2  اهداف جزئی.. 13

1-3-3  اهداف جانبی.. 13

1 – 4  فرضیه های پژوهش. 14

1 – 4 – 1 فرضیه اصلی.. 14

1 – 4 – 2 فرضیه های فرعی.. 14

1-4-3 فرضیه های جانبی.. 15

1 – 5   تعاریف متغیرها 16

1 -5 – 1 تعاریف مفهومی.. 16

1 – 5 – 2 تعاریف عملیاتی.. 21

فصل دوم:سابقه موضوع پژوهش(ادبیات و مبانی نظری فرضیه تحقیقاتی)

مقدمه. 26

الف) مبانی نظری پژوهش… 27

2-1  مبانی نظری هوش فرهنگی.. 27

2-1-1 مفهوم هوش…. 27

2-1-2 انواع هوش…. 31

2-1-3  خصوصیات افراد باهوش…. 32

2-1-4 نظریه های هوش…. 33

2-1-4-1 آلفرد بینه. 33

2-1-4-2 دیوید وکسلر. 33

2-1-4-3 چارلز اسپیرمن.. 34

2-1-4-4 لوئیس ترستون.. 34

2-1-4-5 ساخت هوشی گیلفورد. 34

2-1-4-6 هوش سه بخشی استرنبرگ… 35

2-1-4-7 هوش های چندگانه گاردنر. 35

2-1-5  مفهوم فرهنگ…. 36

2-1-6 مشخصه های فرهنگ…. 40

2-1-7  تنوع فرهنگی.. 40

2-1-8  تعاملات میان فرهنگی.. 42

2-1-9  تعریف و تحلیل هوش فرهنگی.. 42

2-1-10 ضرورت و اهمیت مطالعه هوش فرهنگی.. 44

2-1-11  عناصر هوش فرهنگی.. 46

2-1-12 عناصر هوش فرهنگی از نظر ارلی و انگ…. 49

2-1-13 مراحل اکتساب هوش فرهنگی.. 54

2-1-14  مراحل تکامل هوش فرهنگی.. 56

2-1-15  آموزش هوش فرهنگی.. 58

2-1-16  تقویت و توسعه هوش فرهنگی.. 60

2-1-17  تقویت ابعاد هوش فرهنگی.. 67

2-1-18  مزایای هوش فرهنگی.. 69

2-1-19  نهادینه کردن هوش فرهنگی.. 70

2-1-20  هوش فرهنگی از نظر اسلام. 72

2-1-20-1 اصول هوش فرهنگی از نظر اسلام. 73

2-1-20-2 ویژگی های مهم هوش فرهنگی از نظر اسلام. 75

2-1-20-3 مؤلفه های هوش فرهنگی از نظر اسلام. 75

2-1-21  انواع شخصیت و قالب های فکری در هوش فرهنگی.. 77

2-1-22  مقایسه ی هوش فرهنگی با سایر انواع هوش…. 79

2-1-23 ارزیابی هوش فرهنگی.. 81

2-1-24 ارتباطات بین فرهنگی.. 81

2 – 2 مبانی نظری تعهد سازمانی.. 83

2-2-1 مفهوم تعهد.. 83

2-2-2 اوصاف تعهد.. 84

2-2-3 انواع تعهد.. 84

2-2-4 عناصر تعهد.. 87

2-2-6 عوامل ترغیب کارآیی و تعهد کارکنان.. 88

2-2-7 زیان های ناشی از عدم تعهد.. 89

2-2-8  مفهوم سازمان.. 89

2-2-8-1 وجوه اشتراک سازمان ها. 90

2-2-8-2 انواع سازمان.. 91

2-2-8-3  ابعاد سازمان.. 91

2-2-8-4 سازمان و محیط… 93

2-2-9 تعاریف و تحلیل تعهد سازمانی.. 95

2-2-10 تعهد سازمانی مفهومی یک بعدی یا چند یعدی.. 100

2-2-11 ضرورت مطالعه و مطالعه تعهد سازمانی.. 105

2-2-12  انواع تعهد سازمانی.. 107

2-2-13  مراحل ایجاد تعهد سازمانی.. 108

2-2-14  ابعاد تعهد سازمانی.. 109

2-2-15 شاخص های تعهد سازمانی.. 113

2-2-16 ارتباط متغیرها با ابعاد تعهد.. 114

2-2-16-1 ارتباط متغیرها با تعهد مستمر. 114

2-2-16-2 ارتباط متغیرها با تعهد هنجاری.. 116

2-2-17 پیامدهای مثبت و منفی سطوح متفاوت تعهد سازمانی.. 117

2-2-17-2……………………………………………………………………………………………. تعهد متوسط… 118

2-2-17-3 تعهد سطح بالا.. 119

2-2-18  عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 122

2-2-19 مطالعاتی بر عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 127

2-2-19-1 مطالعه «کوچ و استیزر». 127

2-2-19-2 مطالعه «مودی و همکاران». 128

2-2-19-3 مطالعه «بارون و گرینبرگ». 129

2-2-19-4 مطالعات «ماتیو». 130

2-2-19-5  مطالعات «کوهن». 130

2-2-19-6 مطالعات «برونینگ و اسنیدر». 131

2-2-19-7 مطالعه «واندنبرگ». 131

2-2-19-8 مطالعه «مایر و اسکورمن». 132

2-2-20  راهکارهای افزایش و بهبود تعهد سازمانی.. 132

2-2-21  نتایج و پیامد های تعهد سازمانی.. 135

2-2-22  دیدگاه ها و الگوهای جدید  تعهد سازمانی.. 138

2-2-23  تعهد سازمانی از دیدگاه اسلام. 140

ب)  2-3  پیشینه پژوهش… 142

2-3-1  پیشینه داخلی.. 142

2-3-2  پیشینه خارجی.. 148

2 – 4 مدل مفهومی پژوهش… 150

2-5  نتیجه گیری.. 151

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

مقدمه. 154

3-1 روش پژوهش… 154

3-2 متغیرهای پژوهش. 154

3-3 جامعه آماری.. 155

3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 156

3-5 ابزار گردآوری اطلاعات.. 157

3-5-1 مطالعات کتابخانه ای.. 157

3-5-2 جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه. 157

3-5-2-1 پرسشنامه هوش فرهنگی.. 157

3-5-2-2 پرسشنامه تعهد سازمانی.. 160

3-6 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 162

3-6-1 روایی (اعتبار) پرسشنامه. 162

3-6-2 پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 163

3-7 روش‌های آماری جهت توصیف و استنباط آماری داده ها 164

3-7-1 آمار توصیفی.. 164

3-7-2 آمار استنباطی.. 164

فصل چهارم:توصیف و استنباط آماری داده‌ها

مقدمه. 168

4-1 داده‌های توصیفی.. 169

4-1-1 سیمای آماری جمعیت نمونه پژوهش.. 169

4-1-1-1 ناحیه. 169

4-1-1-2 سن.. 170

4-1-1-3 سابقه خدمت… 171

4-1-1-4 تحصیلات… 172

4-1-1-5 رشته تحصیلی.. 173

4-1-1-6 وضعیت تأهل.. 174

4-1-1-7 نوع استخدام. 175

4-1-2 سنجش توصیفی متغیرهای پژوهش.. 175

4-1-2-1 سنجش توصیفی متغیر هوش فرهنگی.. 176

4-1-2-1-1 مطالعه گویه های سازنده ابعاد هوش فرهنگی.. 177

4-1-2-2 سنجش توصیفی متغیر تعهد سازمانی.. 183

4-1-2-2-1 مطالعه گویه های سازنده ابعاد تعهد سازمانی.. 184

4-1-2-2-2 سنجش حد مؤلفه های سازنده تعهد سازمانی.. 189

4-2  استنباط آماری داده ها 191

4-2-1 فرضیه اصلی.. 192

4-2-2 فرضیه های فرعی.. 193

4-2-2-1 فرضیه فرعی اول.. 193

4-2-2-2 فرضیه فرعی دوم. 194

4-2-2-3 فرضیه فرعی سوم. 195

4-2-2-4 فرضیه فرعی چهارم. 197

4-2-3 رگرسیون خطی چندگانه به مقصود مطالعه تأثیر مؤلفه های هوش فرهنگی بر تعهد سازمانی..                                    198

4-2-4 مدل تحلیل تبیین تأثیر مؤلفه های هوش فرهنگی با تعهد سازمانی.. 199

4-2-5 فرضیه های جانبی.. 200

4-2-5-1 فرضیه جانبی اول.. 200

4-2-5-2 فرضیه جانبی دوم. 201

4-2-5-3 فرضیه جانبی سوم. 202

4-2-5-4 فرضیه جانبی چهارم. 203

4-2-5-5 فرضیه جانبی پنجم.. 204

4-2-5-6 فرضیه جانبی ششم.. 204

4-2-5-7 فرضیه جانبی هفتم.. 206

4-2-5-8 فرضیه جانبی هشتم.. 207

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه. 210

5-1 اختصار پژوهش… 210

5-2 نتیجه گیری کلی.. 212

5-3  نتیجه گیری به تفکیک فرضیه های پژوهش… 213

5-3-1 فرضیه اصلی.. 213

5-3-2فرضیه های فرعی.. 217

5-3-2-1 فرضیه فرعی اول.. 217

5-3-2-2 فرضیه فرعی دوم. 218

5-3-2-3 فرضیه فرعی سوم. 219

5-3-2-4 فرضیه فرعی چهارم. 220

5-3-3 فرضیه های جانبی.. 221

5-3-3-1 فرضیه جانبی اول.. 221

5-3-3-2 فرضیه جانبی دوم. 221

5-3-3-3 فرضیه جانبی سوم. 221

5-3-3-4 فرضیه جانبی چهارم. 222

5-3-3-5 فرضیه جانبی پنجم.. 222

5-3-3-6 فرضیه جانبی ششم.. 222

5-3-3-7 فرضیه جانبی هفتم.. 222

5-3-3-8 فرضیه جانبی هشتم.. 223

5-4  تحلیل مدل مفهومی پژوهش. 225

5-5  محدودیت های پژوهش… 226

5-5-1 محدودیت های در اختیار پژوهشگر. 226

5-5-2 محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر. 227

5-6  پیشنهادهای پژوهش… 227

5-6-1 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش.. 227

5-6-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده. 230

منابع و مآخذ. 231

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                               صفحه

جدول (2-1): ابعاد هوش فرهنگی.. 47

جدول (2-2): انواع آموزش ها برای ارتقا هوش فرهنگی.. 60

جدول (2-3): پیامدهای مثبت تعهد سازمانی.. 138

جدول (3-1): جمعیت جامعه آماری بر حسب نواحی آموزش و پرورش… 155

جدول (3-2): جمعیت نمونه به تفکیک نواحی آموزش و پرورش… 156

جدول (3-3): سؤالات مربوط به سنجش بعد فراشناختی هوش فرهنگی.. 158

جدول (3-4): سؤالات مربوط به سنجش بعد شناختی هوش فرهنگی.. 158

جدول (3-5): سؤالات مربوط به سنجش بعد انگیزشی هوش فرهنگی.. 159

جدول (3-6): سؤالات مربوط به سنجش بعد رفتاری هوش فرهنگی.. 159

جدول (3-7): سؤالات مربوط به سنجش بعد عاطفی تعهد سازمانی.. 160

جدول (3-8): سؤالات مربوط به سنجش بعد مستمر تعهد سازمانی.. 161

جدول (3-9): سؤالات مربوط به سنجش بعد هنجاری تعهد سازمانی.. 162

جدول (3-10): ضریب آلفای پرسشنامه هوش فرهنگی در این پژوهش… 163

جدول (3-11): ضرایب آلفای مؤلفه های پرسشنامه هوش فرهنگی در این پژوهش… 163

جدول (3-12): ضریب آلفای پرسشنامه تعهد سازمانی در این پژوهش… 163

جدول (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ناحیه. 169

جدول (4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 170

جدول (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت.. 171

جدول (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 172

جدول (4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی.. 173

جدول (4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل. 174

جدول (4-7): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع استخدام. 175

جدول (4-8): توزیع فراوانی متغیر هوش فرهنگی.. 176

جدول (4-9): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده ابعاد هوش فرهنگی.. 177

ادامه جدول (4-9): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده ابعاد هوش فرهنگی.. 178

جدول (4-10): آماره های توصیفی ابعاد سازنده هوش فرهنگی.. 182

جدول (4-11): توزیع فراوانی متغیر تعهد سازمانی.. 183

جدول (4-12): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده ابعاد تعهد سازمانی.. 184

ادامه جدول (4-12): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده ابعاد تعهد سازمانی.. 185

جدول (4-13): آماره های توصیفی ابعاد سازنده تعهد سازمانی.. 190

جدول (4-14): مطالعه نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش به کمک آزمون کولموگروف اسمیرنف… 191

جدول (4-15) جدول ماتریس همبستگی اسپیرمن ارتباط بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی.. 193

جدول (4-16) جدول ماتریس همبستگی اسپیرمن ارتباط بین بعد فراشناختی هوش فرهنگی با تعهد سازمانی   194

جدول (4-17): جدول ماتریس همبستگی اسپیرمن ارتباط بین بعد شناختی هوش فرهنگی با تعهد سازمانی   195

جدول (4-18): جدول ماتریس همبستگی اسپیرمن ارتباط بین بعد انگیزشی هوش فرهنگی با تعهد سازمانی   196

جدول (4-19): جدول ماتریس همبستگی اسپیرمن ارتباط بین بعد رفتاری هوش فرهنگی با تعهد سازمانی   197

جدول (4-20): مشخص‏کننده‌های تحلیل رگرسیونی تأثیر مؤلفه های هوش فرهنگی بر تعهد سازمانی   198

جدول(4-21): ضریب رگرسیونی تأثیر مؤلفه های هوش فرهنگی بر تعهد سازمانی.. 199

جدول (4-23): مطالعه ارتباط بین رشته تحصیلی با هوش فرهنگی.. 201

جدول (4-24): نتیجه آزمون خی دو بین رشته تحصیلی با هوش فرهنگی.. 201

جدول (4-25): ماتریس همبستگی اسپیرمن ارتباط بین سابقه خدمت با  هوش فرهنگی.. 202

جدول (4-26): ماتریس همبستگی اسپیرمن ارتباط بین سن با  هوش فرهنگی.. 203

جدول (4-27): ماتریس همبستگی اسپیرمن ارتباط بین تحصیلات با  تعهد سازمانی.. 204

جدول (4-28): مطالعه ارتباط بین رشته تحصیلی با تعهد سازمانی.. 205

جدول (4-29): نتیجه آزمون خی دو بین رشته تحصیلی با تعهد سازمانی.. 205

جدول (4-30): ماتریس همبستگی اسپیرمن ارتباط بین سابقه خدمت با  تعهد سازمانی.. 206

جدول (4-31): ماتریس همبستگی اسپیرمن ارتباط بین سن و  تعهد سازمانی.. 207

جدول (4-32) : مقایسه و اولویت بندی مؤلفه های هوش فرهنگی.. 208

جدول (4-33): نتیجه آزمون فریدمن بین مؤلفه های هوش فرهنگی.. 208

جدول (4-34): مقایسه و اولویت بندی مؤلفه های تعهد سازمانی.. 208

جدول (5-1): اختصار نتایج پژوهش به تفکیک فرضیه ها 224

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                               صفحه

نمودار شماره (2-1): مدل سه بخشی تعهد سازمانی.. 113

نمودار (2- 2): عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 122

نمودار (2-3): عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی.. 123

نمودار (2-5): عوامل سه گانه اثرگذار بر تعهد سازمانی.. 128

نمودار (2-6): پیش شرط های تعهد سازمانی.. 129

نمودار (2-7). عوامل اثرگذار بر تعهد سازمانی.. 132

نمودار(3-1): توزیع فراوانی جامعه آماری مورد مطالعه بر حسب نواحی آموزش و پرورش… 155

نمودار(3-2): توزیع فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه بر حسب نواحی آموزش و پرورش… 156

نمودار (4-1): ناحیه پاسخگویان. 169

نمودار (4-2): سن پاسخگویان. 170

نمودار (4-3): سابقه خدمت پاسخگویان. 171

نمودار (4-4): تحصیلات پاسخگویان. 172

نمودار (4-5): رشته تحصیلی پاسخگویان. 173

نمودار (4-6): وضعیت تأهل پاسخگویان. 174

نمودار (4-7): نوع استخدام پاسخگویان. 175

نمودار (4-8): متغیر هوش فرهنگی.. 176

نمودار (4-9): ابعاد سازنده هوش فرهنگی.. 182

نمودار (4-11): ابعاد سازنده تعهد سازمانی.. 190

نمودار (4-10): متغیر تعهد سازمانی.. 183

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                               صفحه

 

شکل (2-1): اجزای هوش فرهنگی.. 49

شکل (2-2): چرخه چهار مرحله ای هوش فرهنگی.. 55

شکل (2-3): مدل توسعه هوش فرهنگی (توماس، 2005) 63

شکل (2-4): تأثیر مستقیم و غیرمستقیم عوامل محیطی بر سازمان. 94

شکل (2-5): مدل مفهومی پژوهش با تأکید بر تأثیر هوش فرهنگی بر تعهد سازمانی.. 150

شکل (4-1): مدل تحلیل تبیین تأثیر مؤلفه های هوش فرهنگی با تعهد سازمانی.. 199

شکل (5-1): مدل مفهومی پژوهش با در نظر داشتن نتایج حاصله. 226

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه ارتباط بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن همبستگی توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی 94-1393 به تعداد 5297 نفر می باشد. حجم نمونه آماری را با بهره گیری از جدول «کرجسی و مورگان» 338 نفر تعیین کردیم و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای نسبتی بهره گیری گردید. داده ها از طریق پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و انگ (2003) و تعهد سازمانی آلن و می یر (1990) جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها بوسیله آلفای کرونباخ برآورد و برای تحلیل داده های جمع آوری شده، روش های آمار توصیفی و استنباطی بکار برده گردید. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف نشان می دهد که توزیع غیرطبیعی می باشد؛ پس از ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیه های پژوهش بهره گیری شده می باشد. به مقصود تعیین ارتباط بین متغیرهای پژوهش نرم افزار SPSS بهره گیری شده و نهایتاً نشان داده گردید که ارتباط مثبت و معناداری بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی مستقر می باشد. بین مؤلفه های (فراشناختی، شناختی و انگیزشی) هوش فرهنگی با تعهد سازمانی ارتباط ای وجود ندارد اما بین بعد (رفتاری) ارتباط مثبت و معنادار هست.

همچنین نتایج نشان می دهد که بعد رفتاری هوش فرهنگی بیشترین تأثیر را بر تعهد سازمانی می گذارد.

 

کلمات کلیدی: هوش فرهنگی، تعهد سازمانی

مقدمه

بدون شک عصر حاضر را می توان دوران احیای ارزش های منابع انسانی نامید. بر این اساس ارزشمندترین دارایی هر سازمانی، نیروی انسانی آن سازمان تلقی شده و به عنوان محور توسعه یاد می گردد. در فضای رنگارنگ کسب‌ و کار امروزی، مدیر بایستی بتواند از میان انبوه عادات ، باورها و اشاراتی که بیانگر ویژگی‌های کارکنان وی می باشد راه باز کند. اکنون دیگر ‌تنها در خارج از مرزهای یک کشور نیست که به فرهنگ‌های بیگانه برمی‌خوریم. فرهنگ بیگانه همه‌جا هست؛ در بنگاه‌ها در حرفه‌ های گوناگون و در نواحی گوناگون. تعامل با افراد مستلزم درک و سازگاری می باشد و به همین جهت در میان مهارتهای مورد نیاز قرن بیست و یک، توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگ های مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی بسیار مهم می باشد. محیط کار جهانی، نیاز به افرادی دارد که به فرهنگ های مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد سایر فرهنگ ها ارتباط مناسب مستقر کنند. برای این مقصود، افراد نیاز به هوش فرهنگی[1]دارند. توانایی فرد برای تطبیق با ارزش ها، سنت ها و آداب و رسوم متفاوت از آن چیز که به آنها عادت کرده می باشد و کار کردن در یک محیط متفاوت فرهنگی، معرف هوش فرهنگی می باشد (حسینی، 1392).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه حقوق بین الملل:مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

مفهوم هوش فرهنگی برای نخستین بار توسط ارلی و انگ از محققان مدرسه کسب و کار لندن مطرح گردید. این دو، هوش فرهنگی را قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعاملات فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحیح به این الگوها تعریف کرده‌اند (Erley, Ang, 2003). آنها معتقد بودند در روبرو شدن با موقعیت های فرهنگی جدید، به زحمت می توان علائم و نشانه های آشنایی پیدا نمود که بتوان از آنها در برقراری ارتباط سود جست. در این موردها، فرد بایستی با در نظر داشتن اطلاعات موجود یک چارچوب شناختی مشترک تدوین کند، حتی اگر این چارچوب درک کافی از رفتارها و هنجارهای محلی نداشته باشد. تدوین چنین چارچوبی تنها از عهده کسانی برمی آید که از هوش فرهنگی بالایی برخوردار باشند (حسینی، 1392).

همزمان با پایان یافتن دوره سلطه اندیشه های کلاسیک و ابزار انگارانه در مدیریت، در نظر داشتن بشر و ابعاد وجودی او در مدیریت بیشتر گردید و در نتیجه تحقیقات مربوط به رفتار های سازمانی عمق بیشتری پیدا نمود. به دنبال گسترش تحقیقات رفتار سازمانی، قلمرویی تحت عنوان “اخلاق کاری” در بین بسیاری از اندیشمندان مطرح گردید. اخلاق کاری دارای وجوه و جلوه های متعددی می باشد که یکی از ابعاد آن “تعهد” نام دارد. این مفهوم که در جریان شناخت و درگیر شدن افراد با سازمان تجلی می یابد، در دهه گذشته جایگاه مهمی در تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی به خود اختصاص داده می باشد، تا جایی که “تعهد سازمانی[2]“خود به عنوان بحثی مستقل در تحقیقات مذکور شناخته می گردد (رنجبر، 1391).

از نیمه دوم قرن بیستم علاقمندی قابل توجهی برای درک تعهد سازمانی ایجاد شده، و نیرو و هزینه زیادی صرف تجزیه و تحلیل و پژوهش این موضوع شده می باشد. نتایج این تحقیقات مؤید آن می باشد که تعهد سازمانی با بسیاری از رفتارهای شغلی کارمندان مرتبط می باشد. مانند اینکه تعهد سازمانی تأثیر بالقوه و جدی بر عملکرد سازمان دارد (کلیفورد موتاز، 1988). از طرف دیگر می توان اظهار داشت که دلیل اصلی اینکه چرا تعهد سازمانی یکی از مهمترین موضوعات پژوهش در روانشناسی صنعتی و رفتار سازمانی بویژه مدیریت منابع انسانی طی دهه های اخیر بوده می باشد، تأثیر زیاد این موضوع بر کارآیی، اثربخشی، رشد و تکامل سازمان ها بوده می باشد. پس مدیران منابع انسانی به دنبال روش هایی بوده و هستند که از طریق آن بتوانند موضوع را مورد کنکاش قرار داده ابعاد موضوع را روشن و در نهایت روش های بهبود تعهد سازمانی را پیدا نموده تا از آن طریق برای بهبود سازمان خویش گام بردارند (غیاثی، 1346).

از آنجا که نیروی انسانی کارآمد، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر می باشد، پس کارکنان متخصص، وفادار، سازگار با ارزش ها و اهداف سازمانی، دارای انگیزه قوی، متمایل و متعهد به حفظ عضویت سازمانی می باشند زیرا سازمان به کارکنانی نیازمند می باشد که فراتر از تبیین وظایف مقرر و معمول خود به کار و فعالیت بپردازند. عدم احساس تعهد و تعهد سطح پایین، نتایج منفی را برای فرد و سازمان به دنبال دارد.

شیوه عملکرد فرد در یک سازمان به نوع شخصیت فرد، تأثیر سازمانی که بر عهده دارد و نیز موقعیت و شرایط سازمانی بستگی دارد (رنجبر، 1391).

توسعه در جوامع امروزی هدف اصلی و محور اساسی سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها قرار می گیرد  و کشوری توسعه یافته تلقی می گردد که با بکارگیری کلیه منابع بتواند خود را تا سرحد رشد و شکوفایی برساند. بکارگیری صحیح منابع از طریق نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده انجام می شود که رشد و پرورش این نیروی با ارزش را آموزش و پرورش هر جامعه به عهده دارد (شیرازی، 1373). در فرآیند توسعه، آموزش و پرورش تأثیر کلیدی و راهبردی را به عهده دارد و در واقع وضعیت آموزش و پرورش آینه تمام نمای فردای یک کشور می باشد. برای دستیابی      به آینده ای مطلوب و رسیدن به منزلت در خور توجه، جامعه بایستی نبض آموزش و پرورش را به دست بگیرد. به اظهار دیگر راه توسعه از درون آموزش و پرورش می گذرد نه از کنار آن. یکی  از ابزارهای مهم شکل گیری اهداف توسعه و به تبع آن آموزش و پرورش، وجود منابع انسانی کارآمد و اثربخش می باشد. از این رو تأثیر مدیران آموزشی مهم می باشد. پس امروزه تربیت و بازآموزی افرادی که مسئولیت اداره سازمان های آموزشی را بر عهده دارند از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. اگر سازمان از عهده چنین امر مهمی برآید به جرأت می توان گفت نصف راه را پیموده می باشد زیرا که اگر قرار می باشد پیشرفتی در آموزش و پرورش صورت گیرد این پیشرفت اکثراً از طریق معلمان و مدیران مؤثر خواهد بود، بدین علت می باشد که بایستی نسبت به تربیت و تأمین همه جانبه آن ها همت گماشت (میرزایی، 1387).

 

1-1  اظهار مسئله

همراه با گسترش و تکامل روزافزون منابع انسانی، فنون جدیدی در رشته مدیریت وارد حیطه وجود نهاده اند. مانند فنونی که در دهه اخیر در میان نظریه پردازان و صاحبنظران مدیریت مطرح شده می باشد انواع هوش فرهنگی، اخلاقی و معنوی می باشد. ارتباط بالقوه ای که این هوش ها با عملکرد مدیران و منابع انسانی دارد، می تواند کارآیی سازمان ها را افزایش دهد (آقایی، اله وردی و باغبانی، 1390).

در میان مهارت های مورد نیاز هزاره سوم، توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگ های مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی امری می باشد که توجه بسیاری از حوزه های مختلف علوم انسانی مانند: روانشناسی، مدیریت و علوم ارتباطات را به خود جلب کرده می باشد. دهکده جهانی نیاز به افرادی دارد که به فرهنگ های مختلف آشنا باشند و بتوانند با سایر ملیت ها ارتباط سازنده مستقر کنند به بیانی دیگر افرادی که بتوانند با ارزش ها، سنت ها و آداب و رسوم متفاوت از آن چیز که که به آنها خو گرفته اند روبرو شوند و با آنها ارتباط سودبخش و سازنده مستقر نمایند، افراد موفق تری خواهند بود. در همین جاست که مفهومی با عنوان «هوش فرهنگی» متولد می گردد. هوش فرهنگی منبع بالقوه ای برای ایجاد مزیت رقابتی می باشد (کرمی، 1390).

اﻓﺮاد دارای ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻻ ﻗﺎدرﻧﺪ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼـﻮل ﺧـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. اﯾـﻦ اﻓﺮاد ﺟﺰو داراﯾﯽﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﺧﻮد را ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ (Joo seng, 2004؛ عسکری وزیری،  1391).

در تعریفی دیگر هوش فرهنگی یک قابلیت فردی برای درک، تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیت هایی دانسته شده می باشد که از تنوع فرهنگی برخوردارند و با آن دسته از مفاهیم مرتبط با هوش سازگار می باشد که هوش را بیشتر یک توانایی شناختی می‌دانند (Peterson, 2004).  مطابق با این تعریف،  درواقع هوش فرهنگی با تمرکز بر قابلیت های خاصی که برای روابط شخصی باکیفیت و اثربخشی در شرایط فرهنگی مختلف لازم می باشد، بر جنبه ای دیگر از هوش شناختی تمرکز دارد. هوش فرهنگی همچنین بینش های فردی را دربر می‌گیرد که برای انطباق با موقعیت ها و تعاملات میان فرهنگی و حضور موفق درگروه های کاری چند فرهنگی مفید می باشد (نائیجی، عباسعلی زاده، 1386).

رلی و موساکوفسکی[3] (2004) هوش فرهنگی را مشتمل بر سه جزء دانسته اند: شناختی، فیزیکی و احساسی، انگیزشی. هرچند که تمام افراد در هر سه زمینه به یک اندازه توانمند نیستند، اما هر یک از قابلیت ها بدون دو قابلیت دیگر به گونه جدی با مانع مواجه می گردد (ارلی، موساکوفسکی، 2004). بعضی دیگر از دست اندرکاران این حوزه هوش فرهنگی را مشتمل بر چهار عامل: استراتژی، دانش، انگیزش و رفتار می شناسند. نتایج تحقیقات نشان می دهد شناخت، بهره گیری و کاربرد از قابلیت های هوش فرهنگی در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی رو به رشد می باشد، در حالی که سهم کشور ما در این ارتباط بسیار ناچیز می باشد (کرمی، 1390).

امروزه در سازمان‌ها به منابع انسانی به عنوان مهمترین منابع سازمان نگریسته می گردد و مدیران به خوبی دریافته‌اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان می‌باشند، از این رو در نظر داشتن مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر تأثیر‌های اختصاص یافته به آنها و حتی وظایف فرانقشی توسط منابع انسانی یکی از دغدغه‌های جدّی مدیران سازمان‌‌ها می‌باشد. تعهد سازمانی یک توجه می باشد. یک حالت روانی می باشد که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد (بینستوک[4] و همکاران، 2003؛ به نقل از بخشایش، 1391). تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان، نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه‌گذاری‌هایی که در سازمان کرده ناچار به ادامه خدمت در آن می باشد و الزام عبارت از دین، مسؤولیت و تکلیفی می باشد که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می‌بیند از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان می باشد (تولایی، باقری، 2012).

پس تعهد سازمانی یک توجه درمورد وفاداری کارمندان به سازمان می باشد و یک فرآیند مستمری می باشد که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارآیی پیوسته آن نشان می‌دهند (مجیدی، 1377). بدیهی می باشد تعهد سازمانی کارکنان زمانی ارزشمند خواهد گردید که بر روی عملکرد سازمان تأثیر مثبت داشته و موجب ارتقاء بهره‌وری سازمان گردد (تولایی، باقری، 2012).

علت های زیادی هست از اینکه چرا یک سازمان بایستی سطح تعهد سازمانی اعضایش را افزایش دهد. اولاً، تعهد سازمانی یک مفهوم جدید بوده. به علاوه پژوهشگران اظهار می دارند که کارکنان بسیار متعهد به سازمان، افرادی هستند که خود را در رفتارهای فرا نقشی مانند خلاقیت و نوآوری در شغل درگیر می کنند. بروز چنین رفتارهایی، از آنجایی که با روحیه رقابت جویی در سازمان در ارتباط می باشد، مطلوب هر سازمانی می باشد (رنجبر، 1391).

می یر و آلن[5] تعهد را در سه بعد ساختاری تعهد عاطفی، مستمر و تکلیفی تعریف نمودند. تعهد عاطفی شامل وابستگی عاطفی کارکنان به تعیین هویت با سازمان و درگیر شدن در فعالیت های سازمانی می باشد، آنها که دارای تعهد عاطفی قوی هستند در سازمان می مانند. تعهد مستمر شامل تعهدی می باشد که مبنی بر ارزش نهادن به سازمان می باشد و کارمند در زندگی سازمان سهیم می گردد، آنها که دارای تعهد مستمر خوبی هستند با سازمان می مانند زیرا به آنها نیاز دارند. تعهد هنجاری شامل احساسات افراد مبنی بر ضرورت ماندن در سازمان می باشد آنها که دارای تعهد هنجاری قوی هستند در سازمان می مانند زیرا احساس می نمایند که از نظر اخلاقی بایستی اینطور باشد (می یر، آلن، 1991؛ به نقل از کرمی، 1390). کارکنان متعهد در سطح بسیار بالایی برای انجام کارها برانگیخته می گردد تا از زمان و انرژی خود در جهت شکل گیری اهداف سازمانی بهره گیری نماید (پففر[6]، 1998؛ به نقل از کرمی، 1390).

تعهد کارکنان با بازدهی ، رضایت شغلی و انگیزش کارکنان ارتباط مثبت دارد (نبت، دارکلین، 2000؛ به نقل از کرمی، 1390). کارکنان یک امتیاز و منبع رقابتی برای سازمان هستند پس تعهد کارکنان برای موفقیت سازمان عاملی مهم و حیاتی می باشد (ولریچ، 2000؛ به نقل از کرمی، 1390). کارمندان متعهدی که تمایل دارند عملکرد بهتری داشته باشند باعث بهره وری و سود آوری در سازمان خود می گردند. از سوی دیگر عدم تعهد کارکنان تهدیدی برای حیات سازمان می باشد زیرا باعث می گردند یکی از مزیت های رقابتی خود را که همانا کارکنان رقابت جو هستند، از دست برود (روگر، 2001؛ به نقل ازکزازی، 1390).

آموزش و پرورش یکی از سازمان های دولتی می باشد. چنین سازمانی برای اجرای دقیق برنامه های توسعه ای و پیشرفت به معلمان و کارکنان متعهد و مسئولیت پذیر نیاز دارد تا علاوه بر ماندگار بودن در سازمان و جلوگیری از هزینه های مجدد، کار مفید بیشتری در برابر مشاغل و وظایف خود انجام دهند. سازمان آموزش و پرورش زمانی می تواند حرف تازه ای برای گفتن داشته باشد که منابع انسانی آن نسبت به حرفه، سازمان و ارزش های کاری، تعهد و وابستگی از خود نشان دهند و مشارکت شغلی بیشتری داشته باشند (زکی، 1387).

مسأله و مشکل اینست که عدم تعهد سازمانی باعث غیبت کارکنان، عدم رضایت آنان، کاهش بهره وری و کاهش اثربخشی می گردد. با وجود اینکه در بعضی از تحقیقات به ارتباط بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی تصریح شده می باشد اما به اندازه کافی این ارتباط در سازمان های متعهد مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد.  با سنجش هوش فرهنگی و تعهد سازمانی و مطالعه آن در بین معلمان در پی یافتن نتایج مفید و ارزشمند و نیز در صدد یافتن عوامل مداخله گر در این زمینه بوده تا از طریق آن کیفیت کار و سطح آموزش مدارس را ارتقا بخشیده و باعث افزایش راندمان و تعهد شغل معلمان گردیده. پس این نیاز هست که درک بیشتری نسبت به هوش فرهنگی و توجه کار (مانند تعهد سازمانی) فراهم آید.

 

در پژوهش حاضر محقق بر آن می باشد که مشخص کند بین هوش فرهنگی مبتنی بر چهار مؤلفه (فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) و تعهد سازمانی چه نوع ارتباط ای هست؟ بر این مبنا در پژوهش حاضر کوشش شده می باشد تا ضمن طرح مبانی نظری مرتبط با سازه هوش فرهنگی و مقیاس سنجش آن و همچنین تعهد سازمانی فرضیه گفته شده را مورد آزمون قرار دهیم.

تعداد صفحه : 265

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***