عنوان : تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع

گروه برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، اجتماعی

عنوان:

تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران

استاد راهنما:

دکتر عباس علوی راد

استاد مشاور:

دکتر زهرا نصراللهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات……………………………………………………………. 1

1-1- مقدمه………………………………………………………………… 2

1-2- اظهار مسئله…………………………………………………………… 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………… 3

1-4- هدف  پژوهش…………………………………………………………. 4

1-5- فرضیات پژوهش………………………………………………………. 5

1-6- روش شناسی  پژوهش……………………………………………… 5

1-6-1 – شیوه تجزیه و تحلیل آماری……………………………………… 5

1-62داده ها……………………………………………………………… 5

1-7- ابزار پژوهش………………………………………………………….. 6

1-8 – تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………….. 6

1-8-1- رشد اقتصادی……………………………………………………… 6

1-8-2- وابستگی به تامین مالی خارجی (سرمایه در گردش)…………6

1-8-3 – توسعه مالی……………………………………………………… 7

1-8-4-  نوسانات رشد صنایع (نوسانات رشد خروجی)………………. 7

1-9 – محدودیت های پژوهش……………………………………………… 7

1-10 – اختصار ای از فصول پایان نامه……………………………………. 8

فصل دوم: ادبیات موضوع و مبانی نظری……………………………….. 9

2-1- مقدمه……………………………………………………………… 10

2-2- تاریخچه  توسعه مالی و رشد…………………………………… 11

2-3- پیشینه تجربی توسعه مالی و رشد…………………………….. 14

2-3-1- تحقیقات  خارجی………………………………………………. 14

2-3-2- تحقیقات داخلی…………………………………………………. 16

2-4- تاریخچه ارتباط توسعه مالی و نوسان رشد…………………….. 17

2-5- پیشینه تجربی ارتباط  توسعه مالی و نوسانات خروجی……… 19

2-6- جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش…………………………….. 23

2-7- وضعیت نظام  مالی ایران…………………………………………. 23

2-8- اختصار فصل…………………………………………………………. 28

فصل سوم: روش شناسی پژوهش…………………………………….. 29

3-1- مقدمه……………………………………………………………….. 30

3-2- ساختار مدل………………………………………………………… 30

3-2-1- معرفی متغیرها…………………………………………………. 31

3-2-1-1- اندازه گیری نقدینگی، توسعه مالی و نوسانات…………… 31

3-2-1-1-1- نقدینگی……………………………………………………… 31

3-2-1- 1-2- اندازه گیری توسعه مالی………………………………….. 34

3-2-1-1-3- محاسبه نوسانات…………………………………………… 37

3-2-1-2- اندازه گیری متغیرها……………………………………………. 37

3-2-1-2-1- متغیر …………………………………………………………. 37

3-2-1-2-2- متغیر ………………………………………………………… 38

3-2-1-2-3- متغیر  و …………………………………………………….. 39

3-2-1-2-4- متغیر  و……………………………………………………… 40

3-2-1-2-5- متغیر ……………………………………………………….. 40

3-3- داده ها……………………………………………………………… 41

3-4- روش های اقتصاد سنجی مورد مطالعه………………………… 43

3-4-1- آزمون ریشه واحد برای پایایی………………………………… 44

3-4-2- همجمعی……………………………………………………….. 45

3-4-2-1- روش آزمون هم جمعی انگل – گرنجر……………………… 46

3-4-2-2- روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL)……….. 47

3-4-2-3- روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS)……………….. 47

3-4-2-3- روش حداقل مربعات پویا (DOLS)………………………….. 49

3-4-2-4- آزمون ثبات…………………………………………………… 54

3-4-3- مدل های خانواده ARCH……………………………………….

3-5- اختصار و نتیجه گیری……………………………………………… 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………… 59

4-1 – مقدمه………………………………………………………………. 60

4-2- انتخاب صنعت……………………………………………………… 60

4-3- مدلسازی نوسانات  متغیرهای مورد نظر………………………. 61

4-3-1- آزمون ریشه واحد متغیرهای تبیین دهنده نوسانات……… 61

4-3-2- نوسانات متغیر…………………………………………………. 61

4-4- روش براورد مدل……………………………………………………. 65

4-4-1- آزمون ریشه واحد……………………………………………….. 65

4-4-2- برآورد مدل با بهره گیری ازروش حداقل مربعات پویا  (DOLS)…..66

4-5-  مطالعه استوار بودن نتایج………………………………………… 71

4-6- اختصار و جمع بندی………………………………………………… 72

فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………….. 74

5-1- مقدمه……………………………………………………………….. 75

5-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش……………………………………… 75

5-3- فرضیات………………………………………………………………. 76

5-3-1- آزمون فرضیه اول………………………………………………… 77

5-3-2- آزمون فرضیه دوم………………………………………………… 77

5-3-3- آزمون فرضیه سوم………………………………………………. 77

5-3-4- آزمون فرضیه چهارم……………………………………………… 77

5-4- نتیجه گیری…………………………………………………………. 78

مراجع……………………………………………………………………… 80

منابع لاتین………………………………………………………………… 80

مراجع فارسی…………………………………………………………….. 84

پیوست ها …………………………………………………………………87

پیوست (الف)…………………………………………………………….. 87

پیوست (ب)………………………………………………………………. 94

پیوست (ج)……………………………………………………………….. 98

پیوست (د)……………………………………………………………… 102

پیوست (ه)……………………………………………………………… 106

چکیده:

توسعه و رشد اقتصادی از اهداف کلان اقتصادی هر کشور می باشد و یکی از  فاکتورهای شکل گیری این مهم، توسعه و رشد صنعت آن کشور می باشد که ملاک موفقیت در این هدف، ایجاد ثبات می باشد. شکل گیری ثبات از طریق شناخت عوامل  ایجاد کننده آن و برطرف کردن آن ها، می تواند موثر باشد. هدف مطالعه کنونی مطالعه اندازه تاثیر توسعه مالی و نوسانات ناشی از آن بر نوسانات رشد صنایع وابسته به نقدینگی (سرمایه درگردش) بالا می باشد. از این رو، تخمین به کمک یک مدل اقتصاد سنجی در دوره زمانی 1390:4-1382:1 و با بهره گیری از الگوی گارچ (GARCH) و روش حداقل مربعات (DOLS) انجام شده می باشد. در این مطالعه نوسانات رشد صنعت در کنار توسعه و نوسانات بخش بانکی و بازار سهام مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

نتایج برآوردها حاکی از آن می باشد که توسعه هر دو بخش بانکی و بازار سهام موجب کاهش نوسانات رشد صنعت می گردد و نوسانات ناشی از توسعه این دو بخش نیز موجب افزایش نوسانات رشد صنعت می گردد اما نکته قابل توجه براوردها آن می باشد که بخش بانکی (نسبت به توسعه مالی) تاثیر چشم گیری بر نوسانات رشد صنایع داشته می باشد که این خود اهمیت بخش بانکی و بخصوص سیاست های بخش بانکی را مورد توجه قرار می دهد. علاوه بر آن، به مقصود حصول اطمینان از نتایج بدست آمده، استواری تخمین های انجام شده با بهره گیری از دو شاخص دیگر نقدینگی مورد نیاز شرکت ها، صورت گرفت که حاکی از تایید نتایج می باشد.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

اهمیت توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره مانند موضوعات کلیدی در اقتصاد توسعه بوده می باشد.  بنا به دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک، بخش مالی به همراه بخش واقعی دو بخش یک اقتصاد را تشکیل می دهند و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر در هر جامعه ای نیازمند به دو بخش واقعی و مالی کارا، مکمل و قدرتمند می باشد (اکبریان- حیدری پور، 1388). بخش مالی تأثیر مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی بازی می کند و به وسیله کاهش دادن هزینه های تامین مالی و نیز تشویق پس اندازها و بهره گیری کارا از آن ها، تأثیر واسطه را در تخصیص منابع به همه ی بخش های اقتصاد اعمال می کند، از این رو سهم عمده ای در رشد بلند مدت اقتصادی دارد (راستی، 1388). به تعبیری می توان گفت، وظیفه اولیه و مبنایی هر سیستم مالی، حرکت منابع مالی از پس انداز کنندگان به سرمایه گذارانی می باشد که دارای فرصت های سرمایه گذاری بهره ور می باشند.

 یک سیستم مالی موفق نه تنها سرمایه های داخلی را جذب می کند، بلکه می تواند سرمایه های خارجی را نیز وارد پروسه سرمایه گذاری داخلی نماید. ثبات سیستم مالی داخلی یکی از اولین پیش نیازهایی می باشد که باعث انگیزش و جذب سرمایه های خارجی و فعالیت های اقتصادی داخلی و افزایش تقاضا برای نیروی کار و درنتیجه ایجاد رشد اقتصادی می گردد. پس می توان گفت که ثبات مالی باعث ایجاد رشد اقتصادی

می گردد و بی ثباتی مالی باعث عدم اطمینان در بازار سرمایه شده و همین مسئله می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری خارجی و فرار سرمایه های داخلی گردد و در پی آن کاهش رشد اقتصادی و رکود را داشته باشد (نونژاد- حقیقی، 1389). به تعبیری دیگر، مهم تر از رشد اقتصادی، نوسانات آن می باشد. بالا بودن نوسان تولیدات

(خروجی)، سرمایه گذاری در کشور را سست کرده و ریسک اقدام و در نتیجه هزینه سرمایه و هزینه کشور را بالا می برد. در کنار این مسائل، نوسان اندازه تولیدات (خروجی) نیز با تاخیر، اثر منفی بر رشد اندازه تولید  دارد (ملر، 2013)[1]. ضرورت  و اهمیت ثبات اقتصاد کلان پس از ارائه گزارشی توسط بانک جهانی در سال 1991 در کانون توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفت. در این گزارش که به مطالعه عملکرد کشورها  طی دهه ٧0 و ٨٠ میلادی پرداخته شده بود، نشان می داد، کشورهایی که از ثبات اقتصادی برخوردار بوده و سیاست های دولت به صورت مناسب و متناسب در آن ها اجرا شده می باشد، عملکرد بهتری نسبت به کشورهای بی ثبات داشته اند (گرجی- مدنی، 1382).

2-1- اظهار مسأله

 بسیاری از اثرات ناسازگار مانند کاهش رشد اقتصادی، بدتر شدن توزیع درامدها و هزینه بالای تولید و کارکنان ناشی از نوسانات بالای رشد تولید می باشد. یک سیاست کلان موفق وابسته به ثبات رشد یا کاهش نوسانات آن می باشد که این خود وابسته به شناخت منابع ایجاد نوسان می باشد. در نتیجه، هر مکانیسمی که از طریق توسعه مالی بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد ممکن می باشد بر نوسانات رشد نیز تاثیر گذار باشد (هوانگ و همکاران، a2014)[1]. مطالعات بسیاری در مورد اثر توسعه مالی کشورها بر نرخ رشد تولیدات (خروجی) هست. نتیجه کلی این مطالعات، نشان می دهدکه بازارها و موسسات مالی اثر مثبت و معنی داری در بلند مدت بر رشد دارند. به گونه خاص، در تعدادی از مطالعات اخیر، دادهای صنعت و شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. این مطالعات نشان می دهد که توسعه مالی به شرکت ها کمک می کند تا با بهره گیری از طرفداری سرمایه خارجی رشد سریعتری داشته باشند، که این اثر به گونه خاص در شرکت ها یا صنایعی که نیاز بیشتری به نقدینگی دارند، قوی تر می باشد (براون- لاریان، 2005)[2].

با در نظر داشتن این ارتباط مستقیمی که در بسیاری از مطالعات نشان داده شده می باشد و آنکه  ثبات رشد تولید را می توان به عنوان یکی از چندین اهداف کلان سیاسی معرفی نمود، این سوال به ذهن می رسد که آیا نوسانات توسعه مالی بر نوسانات رشد صنعت می تواند تاثیر گذار باشد. از این رو مطالعه حاضر، پاسخ به این سوال می باشد که توسعه مالی ایران و نوسانات ناشی از آن چگونه می تواند بر نوسانات رشد صنایع داخلی وابسته به نقدینگی (سرمایه در گردش) بالا تاثیر گذار باشد.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

به گونه کلی در مورد اثر واسطه های مالی یا توسعه مالی بر نوسانات اندازه تولید (خروجی)، بحث و مناظره هست. در تئوری، اثر واسطه های مالی بر نوسانات بسته به درجه توسعه یافتگی کشور، مبهم می باشد و نتایج تجربی نیز نتیجه بخش نیستند. برای مثال، آک موگلو و همکارانش[1](2003) نشان می دهندکه در مجموع، اقتصاد کلان در کشورهای توسعه یافته کمتر نوسان دارد اما بک، لاندبرگ و مجنونی[2](2004) با در نظر گرفتن انواع مختلفی از شوک های کلان، در یافتند که هیچ ارتباط استواری بین واسطه های های مالی و نوسان اندازه خروجی وجود ندارد.

به گونه کلی، درک نوسان اندازه خروجی مهم می باشد زیرا نوسانات اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند و همان گونه که می دانیم عدم وجود نوسان (ثبات)، رشد را ایجاد می کند (لاریان، 2006)[3]. در واقع، فرایند توسعه مالی در بلند مدت، با تضمین بازارهای کارامد و خدماتی که باعث ارتباط بین پس انداز و سرمایه گذاری در تولید می گردد و نیز با ایجاد ریسک های گوناگون، به سمت رشد اقتصادی بالاتر، هدایت می کند. حال این سوال مطرح می گردد که، آیا همین فرایند می تواند موجب اشکال نیز گردد، که گواه آن بحران سیستمی بانک ها، چرخه رونق و ورشکستگی و بطور کلی نوسان مالی می باشد. آیا این فرایند توسعه، یا تحریک شده بوسیله اشتباهات سیاسی یا شوک های خارجی، طبیعی می باشد. آیا این عناصر نوسان مالی، می تواند به رشد اقتصادی ضربه بزند؟ (لین و هوانگ،2012)[4]. درک اثر نوسانات به گونه اشکار مد نظر سیاست گذاران می باشد زیرا که برای ایجاد اقتصادی عاری از وابستگی به نفت نیاز می باشد صنعت کشور  و زمینه های جذب سرمایه گذاری تقویت گردد، بر این اساس  همان گونه که قبلا ذکر گردید ثبات سیستم مالی داخلی یکی از اولین پیش نیازهایی می باشد که باعث انگیزش و جذب سرمایه های خارجی و فعالیتهای اقتصادی داخلی و افزایش تقاضا برای نیروی کار و درنتیجه ایجاد رشد اقتصادی می گردد.

4-1- هدف پژوهش

 با در نظر داشتن توضیحات بالا و  با عنایت به شرایط متفاوت سیستم مالی در ایران و شرایط اقتصادی آن، لازم می باشد مطالعه تجربی در این زمینه صورت گیرد زیرا که نمی توان اثر نوسانات بر رشد را در موقعیت ایران تنها از طریق تئوری های اقتصادی مورد استنتاج قرار داد. پس می توان اهداف این پژوهش را بطور اختصار به تبیین ذیل بیان نمود:

– چگونگی تاثیر توسعه بازار پول و نوسانات آن بر نوسان رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی (سرمایه در گردش).

– چگونگی توسعه بازار سهام و نوسانات آن بر نوسان رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی.

تشخیص اندازه تأثیر توسعه مالی بر  نوسانات رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی، می تواند در تعیین بسیاری از سیاست گذاری های اقتصاد کلان مفید واقع گردد تا تصمیم گیرندگان در این عرصه بتوانند با سیاست های مناسب گامی مؤثر در بهبود وضعیت رشد اقتصادی انجام دهند.

5-1- فرضیات پژوهش

همچنین بر اساس اهداف و سؤالات پژوهش، فرضیه هایی که در این پژوهش پذیرفته یا رد می گردند به صورت زیر اظهار می گردد:

– توسعه بازار پول تاثیر منفی و معناداری بر نوسانات رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی دارد.

– نوسانات توسعه بازار پول تاثیر مثبت و معناداری بر نوسانات رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی دارد.

– توسعه بازار سهام تاثیر منفی و معناداری بر نوسانات رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی دارد.

– نوسانات توسعه سهام پول تاثیر مثبت و معناداری بر نوسانات رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی دارد.

[1] Acemoglu et al.) 2003)

[2] Beck, Lundberg and Majnoni (2004)

[3]   Larrian) 2006)

[4]  Lin and Huang) 2012)

[1]  Huang et al.) 2014a(

[2]  Braun and Larrain) 2005(

[1]  Meller (2013)

تعداد صفحه : 124

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مسأله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع دایره ای احتمالی

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: مهندسی صنایع