دانشگاه آزاداسلامی واحد شبستر

گروه معماری

پایان ­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.Sc.

رشته معماری

عنوان:

طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه با رویکرد فرم گرایی

استاد راهنما:

دکتر شهریار شقاقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………… 1

فصلاول – کلیات……………………………………………………………. 3

1-1- اظهار مسئله…………………………………………………………. 3

1-2- اهداف پژوهش……………………………………………………….. 4

1-3- جامعه آماری…………………………………………………………. 5

1-4- بهره وران…………………………………………………………….. 5

1-5-  جنبه جدیدبودن ونوآوری طرح……………………………………… 5

1-6- روش پژوهش…………………………………………………………..5

1-7- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………… 6

1-8- ابزارگردآوری اطلاعات………………………………………………… 7

1-9- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………….. 7

فصل دوم: مبانی نظری طرح……………………………………………… 8

2-1- تعریف شهر…………………………………………………………… 8

2-1-1- شهرازدیدگاه جامعه شناسی………………………………….. 12

2-1-2- ویژگی شهر………………………………………………………. 12

2-1-3- مفهوم شهروند…………………………………………………… 13

2-1-4 – تعریف «شهروند»درحقوق ایران…………………………………14

2-1-5- ویژگی‌های شهروند………………………………………………. 15

2-1-5- وظایف شهروندی………………………………………………… 17

2-1-6- تاریخچه شهر……………………………………………………….19

2-1-7- تاریخ پیدایش شهر…………………………………………………19

2-1-8- شهرنشینی(Urbanization)……………………………………. 20

2-1-9- تفاوت شهروروستا……………………………………………….. 21

2-2-1- تعریف شهرداری………………………………………………….. 26

2-2-2-وظایف کلی شهرداری……………………………………………. 29

2-2-3-وظایف فعلی شهرداریهادرایران………………………………….. 30

2-2-4-تاریخچه تأسیس شهرداری در ایران……………………………..36

2-2-5- شهرداری ونقش آن درمدیریت شهری………………………… 38

2-3- طراحی ساختمانهای اداری………………………………………. 40

2-3-1 تعاریف پایه درساختمانهای اداری………………………………. 40

2-3-2- فضاهای ساختمان اداری………………………………………..40

2-3-2-1- گروه یک (فضاهای اصلی) ……………………………………40

2-3-2-2- گروه 2 (فضاهای وابسته اصلی)……………………………. 40

2-3-2-3-گروه 3 (فضاهای رفاهی)…………………………………….. 40

2-3-2-4- گروه 4 (فضاهای پشتیبانی)………………………………… 40

2-3-2-5- گروه 5 (فضاهای گردش)…………………………………….. 41

2-3-3- مساحت زیربنا………………………………………………….. 41

2-3-3-1 زیربنای خالص………………………………………………… 41

2-3-3-2- زیربنای ناخالص……………………………………………… 41

2-3-4- جمعیت اداری…………………………………………………… 41

2-3-4-1- رده بندی شغلی…………………………………………….. 42

2-3-4-2- رده بندی معماری…………………………………………… 42

2-3-5- مساحت سرانه………………………………………………… 43

2-3-5-1- سرانه مبنا…………………………………………………… 43

2-3-5-2- سرانه خالص زیربنا ………………………………………….43

2-3-5-3- سرانه ناخالص زیربنا………………………………………. 43

2-3-6- مطالعات عمومی واستانداردها…………………………….. 46

2-3-6-1 مطالعات نمودارسازمانی…………………………………… 47

2-3-6-2- راهنمای طراحی فضاهای اداری…………………………. 50

2-3-7-ایده اولیه درطراحی فضاهای اداری…………………………. 55

2-3-7-1 چگونگی طراحی ساختمانهای اداری…………………….. 57

2-3-8- طراحی داخلی………………………………………………… 58

2-3-8-1-فضاهای تشکیل دهنده یک ساختمان اداری…………….. 63

2-3-9-اصول کلی طراحی فضاهای اداری……………………………. 66

2-3-10- مبلمان اداری واصول طراحی آنها ……………………………72

2-4- فرم گرایی…………………………………………………………. 81

2-4-1 مفهوم کلی فرم………………………………………………….81

2-4-1-1 مفهوم فرم درهنر…………………………………………….. 87

2-4-2 فرم وشکل……………………………………………………….. 92

2-4-3  مشخصات بصری فرم………………………………………….. 93

2-4-4 اجسام افلاطونی……………………………………………….. 93

2-4-5 خصوصیات فرم……………………………………………………93

2-4-5-1 انواع فرم………………………………………………………. 94

2-4-6  خط………………………………………………………………. 96

2-4-7- سطح صاف…………………………………………………….. 97

2-4-8- سطح خمیده ومنحنی……………………………………….. 98

2-4-9- فرمهای منظم…………………………………………………. 99

2-4-9-1 دایره…………………………………………………………… 99

2-4-9-2 بیضی…………………………………………………………. 100

2-4-9-3 کره……………………………………………………………. 101

2-4-9-4 مربع………………………………………………………….. 102

2-4-9- 5 مستطیل…………………………………………………… 102

2-4-9-6 مثلث وهرم…………………………………………………. 103

2-4-9-7 شش ضلعی وهشت ضلعی……………………………… 104

2-4-10 تغییرشکل فرم…………………………………………………104

2-4-11 فرمهای نامنظم………………………………………………. 105

2-4-12 فرم درمعماری………………………………………………… 105

2-4-12-1 فرم وفضای معماری……………………………………….. 106

2-4-12-2 فضا ومعماری……………………………………………….. 109

2-4-13 تعریف فضا……………………………………………………. 111

2-4-13-1 انواع فضا…………………………………………………… 112

2-4-13-2 فضای روز و فضای شب…………………………………… 112

2-4-13-3 فضای عمومی وخصوصی………………………………… 113

2-4-13-4 فضای مابین……………………………………………….. 113

2-4-13-5 فضا وزمان………………………………………………….. 113

2-4-14- فرم ومعنا درآفرینش معماری………………………………. 114

2-4-15-فرهنگ وفرم………………………………………………….. 114

2-4-16- انتخاب فرم…………………………………………………… 115

2-4-17- احساس فرم………………………………………………… 116

2-4-18- مطالعه فرم ومفهوم آن درمعماری معاصر………………… 120

فصلسوم: مبانی کالبدی طرح  (مصادیق)…………………………. 123

3-3 ساختمان اداری P. S. P- تهران…………………………………. 133

3-4 ساختمان شهرداری لندن……………………………………….. 145

3-5-  مرکزتوریستی وساختمان اداریRizhaoدرچین……………… 156

فصل چهارم شناخت بسترطرح………………………………………. 159

4-1- شناخت شهرخامنه…………………………………………….. 159

4-2- وضعیت اقلیم شهرخامنه…………………………………………160

4-2-1- موقعیت جغرافیایی خامنه…………………………………….. 160

4-3- آنالیزسایت………………………………………………………… 160

4-3-1 موقعیت شهری سایت………………………………………… 160

4-4-2- بافت کالبدی اطراف سایت…………………………………… 161

4-4-3-مطالعه سایت ازلحاظ شیب وعوارض طبیعی……………… 161

فصل پنجم اصول طراحی………………………………………………. 162

5-1جداول محاسباتی…………………………………………………… 162

5-2 روش محاسبه زیربنای کل وکنترل سطوح……………………….. 170

5-2-1- روش محاسبه سطوح…………………………………………..170

5-2-2- شاخصهای کنترل محاسبه سطوح…………………………… 170

5-2-3- نکات مهم درانجام محاسبات…………………………………. 173

5-3- برنامه فیزیکی……………………………………………………. 174

5-3-1 ساختار فیزیکی………………………………………………… 174

5-4- طبقه بندی فضاها ………………………………………………..174

5-5- ساختارتراکمی…………………………………………………….176

5-6- محاسبه سطح فضای باز………………………………………. 177

جدول (5-8 ) محاسبه سطح فضای باز………………………………. 177

5-7- روندطراحی……………………………………………………….. 178

5-7- 1حجمهای اولیه………………………………………………….. 178

5-7-2- پلانهای طبقات………………………………………………… 180

6- نتیجه گیری…………………………………………………………….182

7- پیوستها و ضمایم…………………………………………………….. 183

منابع ………………………………………………………………………. 189

چکیده:

شهر و شهروند از مهم‌ترین مفاهیم اجتماعی سیاسی می باشد که همواره در طول تاریخ راه پر فراز و فرودی پیموده و از طرف متفکران و صاحب نظران علاقمند به مسایل اجتماعی از ادوار باستان تا کنون مورد بحث و چالش قرار گرفته می باشد. با گسترش شهرنشینی هر روز شاهد افرادی هستیم که به نوعی خود را از روستاها جدا کرده و به شهرها نزدیک می شوند . در نگاه اول واژه شهرنشین برای عده زیادی از شهروندان بسیار زیبا و برای بعضی‌ها نوعی پرستیژ به شمار می‌آید. اما این که تا چه حد توانسته ایم شهروندان را با قوانین و حقوق متقابل افراد در قبال یکدیگر در یک زندگی شهری آشنا کنیم جای بسی سوال و تأمل دارد.در این بین مرکز و مغز متفکر یک شهر جهت کنترل نظام شهر نشینی، شهرداری آن شهر می باشد.جدای از عوامل انسانی ،بنای ساختمان شهرداری هر شهر می تواند هم معرف شخصیت آن شهر از جهات مختلف بوده و هم بستری مناسب جهت بهره دهی مناسب عوامل انسانی مشغول بکار در این سازمان باشد.پس نوع طراحی بنای ساختمان شهرداری یک شهر اهمیت ویژه ای در نشان دادن مسایل ذکر گردیده دارد. رساله حاضر، آغاز به دنبال تعریف درستی از شهر و شهروند می باشد و همچنین اظهار حقوق و وظایف شهروندی را شامل می گردد (که اهمیت و جایگاهشان در نظام اجتماعی از مسائل و دغدغه‌هایی می باشد که محور بحث بسیاری از جامعه شناسان و تحلیل گران اجتماعی می‌باشد)و سپس به معرفی مسایل مربوط به شهرداری چه از نظر تاریخچه و قوانین و چه از نظر مسایل مربوط به طراحی ساختمانهای شهرداری می پردازد.

 ارائه اطلاعات مربوط به ساختمانهای اداری دیگر هدف آن میباشد و در نتیجه هدف اصلی از این رساله اظهار فرم گرایی و مطالعات مربوط به این مبحث و مکتب فرمال بخصوص در معماری می باشد که در پایان با بهره گیری از تمامی مطالعات انجام یافته و موقعیت یابی مناسب جهت طراحی ،به طراحی ساختمان اداری شهرداری شهر خامنه بر پایه معماری فرم گرا منجر می گردد.

مقدمه:

شهرنشینی و مدنیت که نوع تکامل یافته زندگی اجتماعی می باشد با محدودیت‌های اجتماعی زیادی مواجه می باشد. چگونگی و شکل زندگی در شهر امر طبیعی و ذاتی نیست و مساله تعلیمی و آموزشی می باشد که دارای دو طرف می باشد از یک سو مدیران و مسئولان شهری عهده‌دار تعلیم دائم زندگی شهری هستند و از سوی دیگر شهرنشینان مکلفند برای ادامه حیات مطلوب در شهر فرهنگ شهرنشینی را بیاموزند و فرزندان خود را با محدودیت‌های ناشی از فرهنگ آشنا سازند. رسانه‌ها مانند تلویزیون، بروشور، کتاب، نشریات، نرم‌افزار، پایگاه اینترنتی، کتابچه‌های آموزشی و . . . تأثیر مهمی را در بالا بردن فرهنگ شهروندی دارند. سازه شهروندی در بردارنده مجموعه حقوق و تکالیفی می باشد که اعضای جامعه نسبت به یکدیگر، نهادها و جامعه دارند. شهر سکونت گاهی بزرگتر از روستا و دارای قوانینی متفاوتتر از آن می باشد. مهمترین نماد شهر، شهرداری آن می باشد. نوع طراحی ساختمان شهرداری که ساختمانی می باشد اداری برای شناسایی شهریت یک شهر بسیار مهم می باشد. فضای اداری اغلب به عنوان حیطه یک فعالیت با حدودش تعریف می گردد. ممکن می باشد این فضا فعالیت های متعدد و متفاوتی را در بر گیرد. فعالیت هایی که بطور همزمان و یا در پی هم انجام میگیرند و حدود آن را مجموعه ای از دیوارهای حجیم و با خطوط موجود در کف سازی تعیین می کند.

در این بین ساختمان های دولتی و عمومی یکی از مهمترین ارگان های یک شهر می باشند، از این رو طراحی خاص و مکان یابی چنین پروژه هایی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. هر ساختمان عمومی در یک شهر می تواند نماد آن نهاد بوده و تأثیر عملکردی اعمال کند، از بین این ساختمان های اداری و دولتی ساختمان شهرداری نقشی ویژه و متفاوت دارد، زیرا محل رجوع بسیاری از مردم جهت حل مسائل شهری و ساختمانی خود می باشد. شهرداری ها نیز در زیر مجموعه فضاهای اداری طبقه بندی می شوند و تابع قوانین و مقرارت فضاهای اداری می باشند.

امروزه سهولت و سرعت در انجام وظایفی که همواره در حال تغییر می باشد، در طراحی تأثیر تعیین کننده را بر عهده دارد. فعالیت های اداری بایستی به مقصود ابقای خود تغییر کند. به همین ترتیب بایستی مراحل طراحی بر اساس این تغییرات و نیز بر اساس قوانین موجود برای کارمندان و روابط کاری میان آنها تغییر کند، بنا بر این در جهت تطبیق این فعالیت های جدید بایستی فضاها وسیع تر فرض شوند.

پروژه حاضر با عنوان « طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه با رویکرد فرم گرا » در شهر خامنه در استان آذربایجان شرقی به فاصله 70 کیلومتری از غرب تبریز واقع می باشد که مساحت آن 6700. متر مربع و برای 70 نفر کارمند می باشد. با در نظر داشتن اهمیت شهر خامنه چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ فرهنگی و تاریخی،فرم و شکل ساختمان شهرداری این شهر مهم می باشد که ساختمان فعلی به هیچ وجه این نیازها را پاسخ نداده می باشد. پس در طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه رویکرد فرم گرایی در نظر گرفته گردید تا بتوان در طراحی این ساختمان بهترین نتیجه را از نظر فرم و شکل بنا گرفت.

فصل اول: کلیات

1-1- اظهار مسئله

شهر مانند یک موجود زنده محتاج نظم و ترتیب سیستمی و فعال و پویاست، در صورتیکه هریک از سلولهای این پیکر بدرستی کار نکند مطمئنا موجبات ناراحتی یا بیماری را فراهم ساخته و در نتیجه نا آرامی و بیقراری و فرسودگی و خمودگی و . . . . را به دنبال داشته و زندگی را سخت و دشوار می ‌کند.

 به قول حکیم ابوالقاسم فردوسی

 ” چو عضوی به درد آورد روزگاردگر عضوها را نماند قرار تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی “

 نظم و تربیت شهری شهروندان در شهر باعث راحتی و آسایش و زندگی آنان می باشد.

برقراری این نظم نیازمند وجود مراکز و سازمانهای مختلفی می باشد که از اصلی ترین این سازمانها، شهرداری هر شهر می باشد. شهرداری ها بمانند مغز یک شهر طراحی هر شهر را کنترل می کنند. تاریخچه تاسیس شهرداری در ایران که نخست نام بلدیه را بر خود داشت  به سال  1283(ه. ش) بر می گردد که قانون بلدیه در این سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 این سازمان علاوه بر کنترل طراحی شهر وظایف دیگری نیز دارند که بعضی از این وظایف به تبیین زیر می باشد:

– پاکیزه نگاه داشتن شهر

– جمع آوری و حمل زباله شهری

– صدور مجوزهای ساخت و ساز شهری

– دریافت عوارض شهری

– برقراری نظم در شهر

مشخص می باشد که این وظایف رفت و آمد مراجعه کنندگان بسیاری را در طول روز در پی خواهد داشت. بصورتی که میتوان گفت تمامی شهروندانی که اقدام به ساخت مسکن در شهر میکنند گذری بر شهرداری شهر خواهند داشت. از سوی دیگر در عرف جامعه مهمترین ساختمان اداری یک شهر ساختمان شهرداری شهر می باشد. پس این موردها تأثیر نوع طراحی ساختمان شهرداری هر شهر در شناسایی فرهنگ و اهمیت و پیشرفت آن شهر را نشان میدهد.

پروژه حاضر با عنوان ” طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه با رویکرد فرم گرایی ” در محدوده شهر خامنه در شهرستان شبستر به مساحت6700 متر مربع و برای 70 نفر کارمند می باشد.

 از آنجا که شهر خامنه از قدیمی ترین شهرهای استان آذربایجانشرقی می باشد که تاریخ تاسیس شهرداری این شهر به سال 1314 هجری شمسی باز میگردد که از این لحاظ در رتبه  دوم بعد از شهر تبریز قرار دارد که این بر اهمیت شهرداری این شهر افزوده می باشد. از دیگر ویژگیهای شهر خامنه می توان به شخصیتهای مهم و سیاسی منتسب به این شهر و همچنین فرهنگ بالای مردم این شهر که بیش از 98 درصد مردم این شهر باسواد می باشند و پسوند  فرهنگی را به شهر خامنه اختصاص داده اند تصریح نمود.

پس، این ویژگی ها که اهمیت این شهر و در پی آن اهمیت شهرداری این شهر را نشان می دهد وجود یک ساختمان فاخر را می طلبد، اما در واقع این چنین نمی باشد. ساختمان یک طبقه حال حاضر شهرداری خامنه ساختمانی نسبتا قدیمی می باشد که در سال 1366 هجری شمسی تجدید بنا گردیده می باشد که به هیچ عنوان در خور وشأن شهر خامنه نمی باشد. پس با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده احداث ساختمانی شکیل و دارای معماری مناسب و به روز برای شهرداری شهر خامنه بسیار ضروری گویا. نوع طراحی نیز بایستی بگونه ای باشد که هم چشم نواز، هم زیبا و هم بر پایه سبکهای معماری روز باشد.

2-1- اهداف پژوهش

بطور کلی هدف از پژوهش و ارائه این رساله عبارتست از:

1- طراحی ساختمانی با کاربری اداری و فرهنگی برای شهرداری

2-طراحی بنایی فاخر به عنوان نماد شهر جهت شناساندن اهمیت شهر

3- بهره گیری از ویژیگیهای فرهنگی و اجتماعی مردم شهر در طراحی ساختمان شهر خامنه

3-1- جامعه آماری

نمونه های مشابه اجرا شده در دنیا

4-1- بهره وران

– شهرداری

– سازمان محیط زیست استان

– استانداری

– فرمانداری

5-1- جنبه جدید بودن و نوآوری طرح

با توجه با اینکه خود ساکن شهر خامنه ام و شناخت کافی از این شهر به  عنوان یک شهر وند دارم پس با در نظر داشتن پرس و جو ها و اطلاعاتی که از شهرداری شهر بدست آورده ام تاکنون چنین طرحی برای احداث ساختمان شهرداری خامنه با رویکرد فرم گرا از سوی کسی ارائه نگردیده می باشد. همچنین بطور کلی اغلب ساختمانهای اداری بر پایه عملکرد ساخته شده اند و تا جاییکه می دانم حد اقل در ایران ساختمانی اداری با رویکرد فرمال ساخته نشده می باشد.

6-1- روش پژوهش

در پژوهش حاضر،روش تحلیلی – آینده نگر به کار رفته و تهیه،تجزیه و تحلیل و تلفیق اطلاعات به دو روش اسنادی و میدانی انجام شده می باشد،در مرحله اسنادی اطلاعات مورد نظر از کتاب ها،نشریه ها،مطالعات پژوهشی،نقشه ها،و پایگاه های اینترنتی گرد اوری شدو در مرحله مطالعات میدانی،با نظاره و برداشت های میدانی،جمع اوری اطلاعات انجام گرفت،سپس مطالعه و تجزیه و تحلیل طرح ها انجام شدو در پایان،با استخراج مبانی نظری در مورد مفاهیم مورد مطالعه و مقایسه و تحلیل نمونه های اجراشده از مجموعه های اداری به طراحی مجموعه پرداخته گردید.

تعداد صفحه : 203

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: وضعیت موجود کاربری اراضی شهری در محلات شهرداری منطقه سه تبریز به منظور بررسی مغایرتها درقبال پیشنهادات طرح تفصیلی جدید

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***