دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خلخال

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.SC)

رشته مهندسی معماری

عنوان:

طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

استاد راهنما:

دکتر شهناز فرمانی سرانسری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………. 1

فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه………………………………………………………….3

۱-۲- اظهار مسئله……………………………………………………3

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………………… 4

۱-۴- پیشینه پژوهش: (جدول شماره ۱-۱) ………………………4

۱-۵-  جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش…………………….. 5

۱-۶- اهداف پژوهش……………………………………………….. 5

۱-۶-۱- اهداف کلی………………………………………………… 5

۱-۶-۲- اهداف ویژه…………………………………………………. 5

۱-۷- سازمانها، صنایع و گروه های زینفع………………………… 5

۱-۸- سوالات پژوهش……………………………………………….. 5

۱-۹- فرضیه­ های پژوهش……………………………………………. 6

۱-۱۰- روش پژوهش………………………………………………….. 6

۱-۱۰-۱- تبیین کامل روش پژوهش بر حسب هدف، نوع داده­ها و چگونگی اجراء (شامل مواد، تجهبزات و استانداردهای مورد بهره گیری در قالب مراحل اجرایی پژوهش به تفکیک)…….6

۱-۱۰-۲- متغیرهای مورد مطالعه در قالب یک مدل مفهومی و تبیین چگونگی مطالعه و اندازه گیری متغیرها……6

۱-۱۰-۳- تبیین کامل روش (میدانی، کتابخانهای) و ابزار (نظاره و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش برداری و غیره)…..7

۱-۱۰-۴- گردآوری داده ­ها……………………………………………..7

۱-۱۰-۵- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)….7

۱-۱۰-۶- روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ ها………………………..7

فصل دوم ادبیات پژوهش

۲- ادبیات موضوع………………………………………………………. 9

۲-۱-۱- موزه(جدول شماره۲-۱) ……………………………………….9

۲-۱-۲- تاریخچه موزه………………………………………………… 10

۲-۱-۳- تاریخچه موزه در جهان………………………………………. 11

۲-۱-۴- تاریخچه موزه در ایران……………………………………….. 12

۲-۱-۵- ویژگی مجموعه­ ها…………………………………………… 13

۲-۱-۶- عوامل موثر بر دامنه فعالیت موزه­ ها ………………………..14

۲-۱-۷- طبقه بندی موزه­ ها …………………………………………..15

۲-۱-۸- طبقه بندی و تیپولوژی موزه ­ها ……………………………..15

۲-۱-۹- اهداف عمومی موزه ­ها ………………………………………17

۲-۱-۱۰- مطالعه ارتباط فرهنگ با موزه………………………………. 18

۲-۱-۱۱- مطالعه تأثیر آموزشی در موزه­ ها در توسعه پایدار………18

۲-۱-۱۲- مطالعه نور در موزه( جدول ۲-۷)…………………………… 19

۲-۲-۱-  خط (جدول شماره ۲-۸) ………………………………………20

۲-۲-۲- تاریخچه خط (جدول شماره ۲-۹)…………………………….. 20

۲-۲-۳- مفهوم خط (جدول شماره ۲-۱۰)…………………………….. 21

۲-۲-۴-حفاظت (جدول شماره ۲-۱۱)…………………………………. 21

۲-۲-۵- کاغذ، علل و اثرات زوال آن (جدول شماره ۲-۱۲)……………. 22

۲-۲-۶- حفاظت و نگهداری کاغذهای خطی (جدول شماره ۲-۱۳)…..23

۲-۲-۷- نکات اساسی حفاظت و نگهداری آثار کاغذی………………. 23

۲-۲-۸- خط در فرهنگ و هنر…………………………………………… 24

۲-۲-۹- خط در تمدن ایران……………………………………………… 25

۲-۲-۱۰- خط و خطاطی………………………………………………….26

۲-۲-۱۱- خط فارسی…………………………………………………… 26

۲-۳-۱-  پایداری ( جدول شماره ۲-۱۴)………………………………. 27

۲-۳-۲- معماری پایدار  (جدول شماره ۲-۱۵)………………………… 28

۲-۳-۳- تاریخچه معماری پایدار( جدول ۲-۱۶)………………………… 29

۲-۳-۴- مطالعه المان­های پایدار (جدول شماره ۲-۱۷)……………….. 29

۲-۳-۵- اصول معماری پایدار……………………………………………. 30

۲-۳-۶- مطالعه منابع پایداری ( جدول ۲-۱۸)………………………… 31

۲-۳-۷- محیط پایدار (جدول ۲-۱۹) ……………………………………..32

۲-۳-۸- الگوهای معماری پایدار………………………………………… 32

۲-۳-۹- انرژی زیستی…………………………………………………… 33

۲-۳-۱۰- انرژی خورشیدی……………………………………………… 34

۲-۳-۱۱- پوشش نماها با فتوولتاییک…………………………………. 34

۲-۳-۱۲- کار با شیشه و فتوولتاییک………………………………….. 35

۲-۳-۱۳- ایجاد سایه با فتوولتاییکها…………………………………… 35

۲-۳-۱۴- انرژی باد……………………………………………………….. 35

۲-۳-۱۵- توربینهای بادی……………………………………………….. 36

۲-۳-۱۶- انرژی سوخت سلولی……………………………………….. 36

۲-۳-۱۷- انرژی ترکیبی…………………………………………………. 36

۲-۳-۱۸- حفظ انرژی……………………………………………………. 37

۲-۳-۱۹- سیستمهای عایق بندی…………………………………….. 37

۲-۳-۲۰- عایق بندی زیست محیطی…………………………………. 37

۲-۳-۲۱- عایق بندی پانلهای سخت…………………………………… 37

۲-۳-۲۲- عایق بندی با پایه شیشه……………………………………. 38

۲-۳-۲۳- سیستمهای گرمایش/ سرمایش……………………………. 38

۲-۳-۲۴- سیستمهای آب و مدیریت اتلاف……………………………… 38

۲-۳-۲۵-  سیستم فاضلاب………………………………………………. 39

۲-۳-۲۶- مدیریت مواد زاید……………………………………………….. 39

۲-۳-۲۷- روشهای طراحی خورشیدی غیر فعال………………………. 39

۲-۳-۲۸- کسب مستقیم ………………………………………………….39

۲-۳-۲۹- کسب غیر مستقیم…………………………………………….. 40

۲-۳-۳۰- مصالح واکنشی گرمایی………………………………………… 40

۲-۳-۳۱- پنجره­های ترموکرومیک…………………………………………. 40

۲-۳-۳۲- رنگهای ترموکرومیک…………………………………………….. 41

۲-۳-۳۳- گرماگرایی( ترموترافیک)…………………………………………. 41

۲-۳-۳۴-پنجره­های گرماگرا………………………………………………….41

۲-۳-۳۵- سیستمهای تهویه اصلاح شده………………………………… 41

۲-۳-۳۶- مصالح واکنشی- نوری………………………………………….. 42

فصل سوم اصول و ضوابط طراحی

۳-۱- استاندارد و ظوابط طراحی موزه ­ها …………………………………44

۳-۲- اندازه ­های بدن بشر……………………………………………….. 44

۳-۳- ضریب ابعاد بدن بشر در وضعیت ایستاده و نشسته، نسبت به قد ایستاده او( تصویر ۳-۱)…45

۳-۴- ورودی و گیشه……………………………………………………….. 45

۳-۵- امنیت و اطلاعات…………………………………………………….. 46

۳-۶- سیرکولاسیون……………………………………………………….. 46

۳-۷- فضای اداری………………………………………………………….. 46

۳-۸- گالری­ها………………………………………………………………… 47

۳-۹-کارگاه نگهداری و مرمت آثار…………………………………………. 48

۳-۱۰- انبارها………………………………………………………………. 48

۳-۱۱- فضای سبز موزه…………………………………………………… 48

۳-۱۲-  آمفی تئاتر………………………………………………………… 49

۳-۱۳- کتابخانه …………………………………………………………….49

۳-۱۴-  پژوهشی…………………………………………………………. 50

۳-۱۵-آموزشی…………………………………………………………… 50

۳-۱۶-پارکینگ…………………………………………………………….. 50

۳-۱۷- تاسیسات…………………………………………………………. 50

۳-۱۸- نور پردازی در موزه……………………………………………….. 50

۳-۱۹- شناسایی راهبردها…………………………………………….. 53

۳-۱۹-۱- راهبردهای شکلی……………………………………………. 53

۳-۱۹-۲- راهبردهای عملکردی…………………………………………. 54

۳-۱۹-۳- راهبردهای زمانی……………………………………………… 54

۳-۱۷-۴- راهبردهای اقتصادی…………………………………………… 54

۳-۲۰- برنامه ریزی فیزیکی……………………………………………… 54

فصل چهارم مطالعه نمونه و مصادیق

۴-۱-۱- موزه کوا برانلی( جدول شماره ۴-۱)……………………………61

۴-۲-۱- موزه ایبره کامارگو( جدول شماره ۴-۳)…………………………63

۴-۳-۱- موزه مرسدس بنز ( جدول شماره ۴-۵)………………………..65

۴-۴-۱- موزه پل کلی ( جدول شماره ۴-۷)……………………………..67

۴-۵-۱- موزه دیانگ ( جدول شماره ۴-۹)……………………………….68

۴-۶-۱- موزه ملی هنر ( جدول شماره ۴-۱۱)………………………….70

۴-۷-۱- موزه هنرهای معاصر رزنتال (جدول شماره ۴-۱۳)…………… 72

فصل پنجم مطالعات اقلیمی

۵-۱- مطالعات تاریخی- معماری اردبیل……………………………….. 75

۵-۱-۱- اردبیل در گذر تاریخ………………………………………………. 75

۵-۱-۲- بافت تاریخی اردبیل……………………………………………… 75

۵-۱-۳- خصوصیات فضاهای شهری اردبیل…………………………….. 76

۵-۱-۴- خصوصیات فضاهای معماری شهر اردبیل…………………….. 76

۵-۱-۵- تحولات قرن اخیر در معماری اردبیل…………………………… 76

۵-۲- مطالعه جغرافیایی شهر اردبیل…………………………………… 77

۵-۲-۱- موقعیت جغرافیایی اردبیل………………………………………. 77

۵-۳-۱- مطالعه اقلیمی شهر اردبیل ( جدول شماره ۱-۱)…………….77

۵-۳-۲-توصیه­ های اقلیمی (جدول شماره ۵-۲)………………………..78

۵-۳-۳- اصول رعایت شده در معماری بومی مناطق سرد (جدول شماره ۵-۳)….79

۵-۴-۲- موقعیت و ابعاد سایت (جدول شماره ۵-۲) ……………………80

فصل ششم تجزیه و تحلیل سایت

فصل هفتم مبانی نظری و ایده کلی طرح

منابع و مأخذ……………………………………………………………… 99

چکیده:

ساختمان­ها حدود نیمی از کل انرژی و مواد خام کل جهان را مصرف می کنند و رشد عظیم تقاضای انرژی در سراسر جهان، به وسیله منابع محدود انرژی فسیلی( زغال سنگ، نفت یا گاز) باعث به وجود آمدن مشکلاتی مربوط به مسایل زیست محیطی و انتشار گازهای گلخانه­ای در جهان شده می باشد. از جهتی بخشی از ساختمان بیش­ترین پتانسیل را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای درا می باشد. از این رو معماری پایدار به یکی از وسیع­ترین حوزه­های تمرکز در مطالعات علمی مرتیط با ایجاد محیط زیست سالم و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهرها تبدیل شده می باشد. فرایند پایداری در مهماری فرایندی کهن می باشد که در دنیای امروز به تحلیل و تبیین اصول آن پرداخته شده می باشد، همان گونه که در این پژوهش نظاره می گردد یکی از راه­های توسعه پایدار موزه بهره گیری از الگوهای تجدید پذیر در منطقه می باشد. در این پژوهش هدف تبیین الگوهای طراحی معماری موزه در جهت ساخت موزه پایدار و متناسب با نیاز و فرهنگ جامعه می باشد، که نه تنها آسیبی به محیط اطراف خود نرساند بلکه نمونه­ای برای رشد فرهنگ و هنر در جهت ساخت آینده­ای پایدار باشد. با توصیف موزه پایدار ساخته شده و اصول معماری پایدار به تحلیل و ارائه راهکارهای طراحی معماری پرداخته شده می باشد. بهره گیری از الگوهای مصالح پایدار، انرژی­های تجدید پذیر و سامانه خورشیدی به عنوان اصولی پایدار برای طراحی موزه پیشنهاد می گردد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

موزه مهمترین و تاثیر گذارترین سازمان و نهاد فرهنگی می باشد که تاکنون بشر به آن دست یافته می باشد، زیرا که بر خلاف دیگر نهادها، ابزار و بسترها، همچون فیلم، کتاب، انواع هنرها و غیره خروجی ملموس آن، کوشش ذهنی و هنرمندانه فرد یا گروهی می باشد و همواره در ممیزی با واقعیت و باورپذیری، ایجاد شک، تردید و مخالفت را برای مخاطب، محفوظ می دارد. در حالی که در موزه مخاطب را با واقعیت­های بلامنازعه که متاثر از آثار حقیقی بجای مانده و ارائه شده روایت می شوند همراه ساخته و خود اوست که با تمام حواس خود به کشف و شهود دست یافته و بدون هیچ منازعه­ای به باور می رسد و خود تداوم دهنده آن می گردد. امروزه موزه وظیفه دارد در جهانی که دائما متحول می گردد نیروی درک همیشه جدیدی را در مورد اتصال بین گذشته و آینده پیدا کند. پس موزه وظیفه دارد پیوسته روش­های جدیدی را برای نمایش و عرضه مجموعه ­هایش جستجو کند.

2-1- اظهار مسئله

تولید پیام­های متفاوتی که سناریوی کلی و جزئی تولید می گردد، جهت طرح در موزه نیاز به تبدیل شدن به اظهار موزه­ای دارد که ضرورت آن شناخت موزه در شکل امروزی می باشد. با گسترش و رشد موزه­ها به ویژه در حوزه موضوعی، حریم موضوعی موزه چنان گسترده که دیگر محدود به روایت تاریخی نبوده و به جنبه­های دیگر پدیده­ها توجه نشان می دهد( کارگر، ۱۳۹۳).

امروزه موزه­ها نمادها و شاخصه­های جریان­های معماری معاصر بوده و بیشترین تأثیر را در آشنایی و جلب توجه عموم مردم به هنرهای معماری دارند، نقشی که در سال­های نخست قرن بیستم بر عهده آسمان خراش­ها بود. اما اکنون تفکرات افراطی و هیجانات اولیه بلند مرتبه سازی در جهان فروکش کرده و توجه دولت­ها، روشنفکران و از همه مهمتر عموم مردم، به اهمیت فضاهای
فرهنگی- هنری جلب شده می باشد. بدین ترتیب معماری چنین فضاهایی نیز بیش­تر از سایر کاربری­ها با زندگی روزمره مردم در ارتباط بوده و موفق به جلب نظر آنان به هنر معماری می گردد، حاصل تمامی این اتفاقات مطرح شدن معماری موزه­ها بهعنوان نماد و شاخصه هزاره سوم می باشد. امروزه جایگاه موزه فراتر از محلی صرفا برای حمل، نگهداری و یا نمایش آثار هنری می باشد( طالبیان، آتشی و نبی زاده، ۱۳۹۰).

موزه جایگاه زنده ایست تا نسل امروز را به زبانی که در خور اوست جذب کند. آرایش موزه در درجه اول تأثیر عمده­ای در جذب مخاطب دارد( ستاری، ۱۳۷۹). امروزه محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی­های فسیلی و توسعه پایدار به موضوعات بسیار مهم و رایج در سطح بین المللی تبدیل شده­اند. به طوری که حفظ منابع انرژی، جلوگیری از آلوده کردن زمین و محیط زیست، کاهش اندازه مصرف انرژی­های فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی مبدل به یکی از مهمترین تدابیر در معماری و شهر سازی شده و معماران و شهرسازان را ملزم به رعایت اصول و قواعد خاصی در زمینه ساخت و ساز می کند. افزایش مداوم جمعیت کشورهای جهان را بیش از بیش با مشکل کمبود انرژی روبه رو ساخته و حیات بشر را تهدید می کند. شاید با کوشش مداوم دانشمندان، پرتو امیدی بر چهره حیات بر روی کره خاکی بتابد و بیم متلاشی شدن تمدن بشر در اثر کمبود انرژی و کثرت آلودگی محیط، از بین برود. یکی از مهمترین عوامل آلوده کننده محیط زیست در جهان و به خصوص در کشور ما ایران، مصرف انرژی فسیلی در فضاهای ساختمان برای تهیه آب گرم مصرفی و تامین گرمای فضای ساختمان می باشد، که روز افزون به تعداد مصرف کنندگان سوخت­ های فسیلی(که در واقع پایه­ های صنعت جدید جهان و مانند ایران را شامل می گردد) افزوده می گردد. با اجرای اصول پایداری محیطی می توان با این مشکل مبارزه نمود.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

موزه نقطه عطف پیوند جامعه و مردم با تاریخ، فرهنگ و دستاوردهای جدید بشری می باشد و در این بین آن چیز که تأثیر خود را پر رنگ­تر نشان می دهد، فضای مادی و معنوی موزه­هاست که حاصل مستقیم تاثیر معماری موزه و معنویت حاکم بر آن معماری می باشد. این فضا به جهت تأثیر خود به عنوان یک ساختمان پایدار به گونه­ای باشد که برای کاهش مصرف انرژی و آب و وابستگی به منابع تجدیدناپذیر، به پدید آمدن موزه­ای پایدار کمک نماید. پس طراح برای ایجاد ارتباط بصری با مخاطبان بایستی پیام رسان باشد. پیامی هدفدار جهت شناساندن محیط، اما پیام و کاربردی بودن آن یک بعد قضیه می باشد، بعد دیگر جنبه زیباشناسانه و جهت زیبایی و مطلوب کردن محیط بایستی باشد.

تعداد صفحه : 120

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***