متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : مشاوره و راهنمایی

عنوان : مطالعه بین ویژگی های شخصیت و مکانیسم های دفاعی در دانشجویان  شهرستان شاهرود در سال 1394

                       جهت اخذ مدرک کارشناسی در رشته ی مشاوره وراهنمایی

 

عنوان:

مطالعه بین ویژگی های شخصیت و مکانیسم های دفاعی در دانشجویان  شهرستان شاهرود در سال 1394

 

استاد راهنما:

سر کار خانم کوکب محمدخانی

زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

عنوان……………………………………………………………………………………. صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………….9

مقدمه………………………………………………………………………………………… 10

1-1: اظهار مسئله……………………………………………………………………………12

1-2: ضرورت پژوهش…………………………………………………………………….12

1-3: اهداف پژوهش……………………………………………………………………….15

1-3-1:اهداف کلی………………………………………………………………………….16

1-3-2: اهداف فرعی……………………………………………………………………….16

1-4: فرضیه های پژوه……………………………………………………………………..16

1-4-1: فرضیه اصلی………………………………………………………………………16

1-4-2: فرضیه فرعی………………………………………………………………………16

1-5: متغییرها………………………………………………………………………………16

1-5-1: تعاریف عملیاتی متغییرها…………………………………………………………..16

1-5-2: تعریف مفهومی……………………………………………………………………..17

1-6: انواع مکانیسم های دفاعی……………………………………………………………..17

فصل دوم: ادبیات پژوهش……………………………………………………………………18

2-1: تاریخچه مطالعه روانشناسی شخصیت………………………………………………….19

2-2: جایگاه شخصیت در تاریخ روانشناسی………………………………………………….19

2-2-1: مطالعه هشیاری……………………………………………………………………..19

2-2-2:مطالعه رفتار…………………………………………………………………………20

2-2-3: مطالعه ناهشیار………………………………………………………………………20

2-3: تعاریف شخصیت………………………………………………………………………..21

2-4: مطالعه علمی شخصیت………………………………………………………………….21

2-5: رویکردهای شخصیت………………………………………………………………………22

2-5-1: مک کری و کاستا……………………………………………………………………….23

2-5-2:  رویکرد روانکاوی ………………………………………………………..24

2-5-3: رویکرد نوروانکاوی ……………………………………………………..24

2-5-4: رویکرد عمر……………………………………………………………….25

2-5-5: رویکردصفات………………………………………………………………26

2-5-6: رویکرد بشر گرایی……………………………………………………….30

2-5-7: رویکردشناختی……………………………………………………………..30

2-5-8: رویکرد رفتارگرایی………………………………………………………..30

2-5-9: رویکرد تیپ شناسی……………………………………………………….30

2-6: پرسشنامه شخصیت نئو……………………………………………………..30

2-6-1: نوروزگرایی……………………………………………………………..31

2-6-1-1: اضطراب……………………………………………………………..31

2-6-1-2: پرخاشگری………………………………………………………….32

2-6-1-3: افسردگی……………………………………………………………..32

2-6-1-4: کمرویی……………………………………………………………….32

2-6-1-5: تکانشوری……………………………………………………………33

2-6-1-6: آسیب پذیری…………………………………………………………33

2-6-2: برون گرایی…………………………………………………………..33

2-6-2-1: معاشرت پذیری……………………………………………………34

2-6-2-2: جرأت ورزی………………………………………………………34

2-6-2-3: فعالیت……………………………………………………………..35

2-6-2-4: هیجان طلبی………………………………………………………..35

2-6-2-5: عواطف مثبت………………………………………………………35

2-6-3: انعطاف پذیری…………………………………………………….35

2-6-3-1: خیال پردازی……………………………………………………36

2-6-3-2: زیبایی شناسی……………………………………………………36

2-6-3-3: هیجان پذیری…………………………………………………….36

2-6-3-4: ماجراجویی………………………………………………………37

2-6-3-5: روشنفکری………………………………………………………37

2-6-3-6: آزادی خواهی……………………………………………………37

2-6-4: همسازی……………………………………………………………38

2-6-4-1: اعتماد…………………………………………………………..39

2-6-4-2: اخلاقیات………………………………………………………..39

2-6-4-3: نوع دوستی…………………………………………………….40

2-6-4-4: همکاری……………………………………………………….40

2-6-4-5: تواضع………………………………………………………..40

2-6-4-6: همدردی………………………………………………………41

2-6-5: مسئولیت پذیری…………………………………………………41

2-6-5-1: خودکارآمدی…………………………………………………42

2-6-5-2: نظم وترتیب………………………………………………….42

2-6-5-3: تکلیف مداری………………………………………………..43

2-6-5-4: موفقیت طلبی…………………………………………………43

2-6-5-5: انظباط فردی………………………………………………….43

2-6-5-6: محتاط در تصمیم گیری……………………………………….44

2-7: تعاریف اضطراب………………………………………………….44

2-8: اضطراب تهدیدی برای خود……………………………………….45

2-9: انواع اضطراب……………………………………………………45

2-10: مکانیسم های دفاعی علیه اضطراب………………………………….45

2-11:تعاریف مکانیسم های دفاعی…………………………………………46

2-11-1: انواع مکانیسم های دفاعی………………………………………..47

2-12: پیشینه پژوهش ……………………………………………………..48

2-12-1: پژوهش های انجام شده داخلی…………………………………….49

2-12-2: پژوهش های انجام شده خارجی……………………………………50

فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………..51

3-1: جامعه آماری…………………………………………………………52

3-2: نمونه پژوهش…………………………………………………………52

3-3: روش نمونه گیری…………………………………………………….53

3-4: ابزارگردآوری داده ها ………………………………………………..53

3-4-1: پرسشنامه شخصیت نئو……………………………………………..54

3-4-2: کنترل اعتبار پاسخنامه………………………………………………54

3-4-2-1: ضریب قابلیت اعتماد……………………………………………..54

3-4-3: پرسشنامه مکانیسم های دفاعی………………………………………55

3-4-3-1: پایایی آزمون…………………………………………………….55

3-4-3-2: همسانی درونی عبارات…………………………………………..56

3-4-3-3: روش تجزیه وتحلیل داه ها………………………………………..56

 

           فصل اول

کلیات پژوهش

 مقدمه

                                              

هر کسی شخصیتی دارد وشخصیت 1شما به مشخص کردن اندازه موفقیت،خشنودی ،رضایت خاطردرزندگی شماکمک می کند،بدون اغراق بایستی بگوییم که شخصیت شما یکی از مهمترین نعمت های شماست. شخصیت به شما کمک کرده می باشد تا ندگی خود را شکل دهید ودر آینده نیز همین کار راخواهد نمود(شولتز2005؛ترجمه سیدمحمدی،1391).

 

شخصیت عاملی تأثیرگذار درسازگاری وسلامت عمومی ومجموعه ای سازمان یافته واحد ومتشکل ازخصوصیات نسبتا پایداروثابت می باشد که موجب فرق افراد از یکدیگر می گردد،نظریه های شخصیت ارتباط میان ویژگی های شخصیتی ورفتارهای نابهنجاراجتماعی راتایید کرده اند براساس این نظریه ها تعامل محیط ،شرایط ،عوامل فردی وشخصیتی وایجاد رفتارهای مجرمانه ونابهنجار تأثیرگذارهستند(آیزنک1989؛ترجمه شریفی،1386).

 

ویژگی های شخصیتی نیز به عنوان سازمان یافته واحدی متشکل ازخصوصیات نسبتا پایدار وثابت درافراد که بر روی هم،یک فرد را از فرد یا افراد دیگر متمایز می سازد،نیزمی تواندبراضطراب2 تأثیربگذارد(علی اکبری ،1379).

 

هرچیزی که تا به حال به دست آورده اید،هرچیزیکه انتظار دارید درشغل خود به دست آورید،خواه همسر یا والد خوبی بشوید، وحتی وضعیت سلامت کلی شماتحت تأثیر شخصیت شما وکسانی که با آن ها درتعامل هستید قرار دارند(شولتز2005؛ترجه سید محمدی،1391).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:مقایسه ویژگی‌های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و دانشجویان عادی

باتوجه به معضلات وآسیب های که آدمی درفرایند رشد وزندگی خود تجربه می کند،توانایی غلبه بر شرایط سخت وداشتن واکنش های مناسب ،باحفظ تعادل روانی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. چگونگی واکنش نسبت به رویدادهای استرس زا اساسا به چگونگی ی تفسیر وارزیابی افراد از آن رویدادها بستگی دارد،افراد در همه ی سنین با استرس مواجه شده و آن را تجربه می کنند؛اضطراب،حالتی می باشد دردناک که تحمل آن برای مدت طولانی نا ممکن می باشد؛پس،چگونه با چنین حالتی کنار می آییم وچرا اغلب اوقات مضطرب نمی شویم؟پاسخ به این سوال این می باشد که افراد از مکانیسم های دفاعی3 برعلیه اضطراب بهره گیری می کنند بشر به طورناهشیار روشهایی برای تحریف واقعیت پیداکرده ،احساسات خود را از حیطه هشیاری دور نگه می دارد تا مضطرب نشود.

 

1-personality

2-Anxiety

3-defense   mechanisms

 

همان گونه که میکروب سبب ناراحتی می گردد،احساس تقصیر گناه،ارضانشدن امیال ونیازها نیز فشار روانی به وجود می آوردوموجب کشش درونی رنج آور یا تنش می گردد که تا برقراری مجدد تعارض تسکین نمی یابد.این کیفیت وحالت روانی واکنشهای دفاعی شخصیت را بر می انگیزد ومکانیسم های دفاعی روان وارد کارزار می شوند، به گونه ای دیگر می توان گفت: من هسته ای اصلی شخصیت می باشد وهرنوع تحقیر به ارزش وکفایت آن تهدیدی می باشد به هسته مرکزی وجود شخص وبه این مناسبت مکانیسم های دفاعی گوناگونی به مقصود حفظ من ازتحقیر واز هم پاشیدگی ترقی واستحکام آن تاحدامکان به وجودآمده می باشد وزمانی که گزارش وتمامیت شخص مورد تهدید باشد به عرصه پیکار فراخوانده می گردد تاسازهای بین انگیزه ها ومنازعات ضدونقیض مستقر کرده، کششها واضطراب های درونی راتشکیل دهد(احمدوند ،1382).

 

درنظریه روانکاوی 1، هدف غرایز رسیدن به ارضاء وکسب لذت وکاهش تنش فوری می باشد،برخلاف حالت ترس که در آن منبع تنش شناخته شده می باشد،درحالت اضطراب «شناور وآزاد»بشر نمی تواند حالت تنش خود را به شئی خارجی نسبت دهد. فروید دونظریه در ارتباط با اضطراب دارد،درنظریه اوّل، اضطراب درنتیجه عدم تخلیه تکانه های جنسی به وجود می آید،یعنی وقتی نیروی زندگی سد می گردد. درنظریه دوم اضطراب نشان دهنده هیجانی دردناک می باشد که به صورت علامتی از خطرقریب الوقوع برای «خود2» اقدام می کند.ددراینجا،اضطراب به صورت کنش «خود» خطر رابه «خود» گوشزد می کند تابتواند دست به اقدام بزند.تفسیر نظریه روان کاوی این می باشد که بعضی اوقات ارگانیسم، رویدادی راتجربه می کند که آسیب زاست وزیان باز می باشد.

 

منبع اضطراب ممکن می باشد درنهاد،فراخود یادرواقعیت نهفته باشد. وقتی نهادمنبع اضطراب می باشد، فرد احساس گناه وخود-محکومی می کند.این احساس مثل این می باشد که «نهاد3»بگویید«من آن را می خواهم» فراخود بگوید«چه وحشتناک» و«خود» بگوید«من نگرانم». به گونه کلی اضطراب از تضاد بین فشار غرایز در نهاد وتهدید به تنبیه فراخود4 به وجود می آید که این موجب می گردد افراد به گونه ناهشیار ازمکانیسم های دفاعی برعلیه اضطراب بهره گیری کنند(پروین5،ترجمه سید محمدی ،1330).

تعداد صفحه : 65

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***