متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : علوم تربیتی

عنوان : مطالعه ارتباط بین سبک های های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر پایه دوم مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال1392

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

 

دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب

پایان نامه

جهت دریافت مدرک کارشناسی در رشته علوم تربیتی

موضوع:

مطالعه ارتباط بین سبک های های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر پایه دوم مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال1392

 

استاد راهنما:

پژوهشگر:

 

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 4

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 5

فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

تعاریف نظری وعملیاتی…………………………………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………… 9

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….10

اهمیت حافظه ویادگیری…………………………………………………………………………………….10

عوامل موثر در یادگیری……………………………………………………………………………………..11

سبک های یادگیری………………………………………………………………………………………….20

انواع سبک های یادگیری………………………………………………………………………………………..23

خانواده وتأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی فرزندان………………………………………………………………………..34

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان………………………………………………………………………. 35

مهارتها………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

گروه های کوچک یادگیری…………………………………………………………………………………………….. 38

یادگیری مشارکتی………………………………………………………………………………………………………….. 39

فواید گروههای مشارکتی………………………………………………………………………………………………… 40

امید به موفقیت وترس از شکست………………………………………………………………………………………. 44

انگیزه موفقیت……………………………………………………………………………………………………………….. 47

انگیزس وهوش……………………………………………………………………………………………………………… 47

اضطراب وپیشرفت…………………………………………………………………………………………………………. 48

تکنیک های پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………….. 50

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 53

 

فصل سوم: روش پژوهش……………………………………………………………………………………… 57

مقدمه.………………………………………………………………………………………………………………………………..58

روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….59

جامعه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………….. 61

روش اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 61

روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………… 62

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………66

جدول شماره41: وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت…………………………………………………………..67

جدول شماره 4-2: آزمون همبستگی پیرسون جهت مطالعه ارتباط بین سبک های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان………………………………………………………………………………………………………….68

جدول شماره 4-3: آزمون همبستگی پیرسون جهت مطالعه ارتباط بین سبک یادگیری معطوف به بازآفرین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان………………………………………………………………………………………………68

جدول شماره 4-4: آزمون همبستگی پیرسون جهت مطالعه ارتباط بین سبک یادگیری مبتنی برکاربرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان……………………………………………………………………………………………….69

جدول شماره 4-5: آزمون همبستگی پیرسون جهت مطالعه ارتباط بین سبک یادگیری غیرمتمرکزو پیشرفت تحصیلی دانش آموزان…………………………………………………………………………………………………………69

جدول شماره 4-6: آزمون همبستگی پیرسون جهت مطالعه ارتباط بین سبک یادگیری وابسته به زمینه ونابسته به زمینه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان…………………………………………………………………………………70

جدول شماره 4-7: جدول مربوط به t  مستقل جهت مطالعه تفاوت بین پیشرفت تحصیلی دردانش آموزان دختر و پسر…………………………………………………………………………………………………………………………….70

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….71

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..71

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………..73

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

 

فصل اول:

طرح پژوهش

 

مقدمه:

در گذشته تصور براین بود هوش ذاتی فرد که ازوالدین به ارث می رسد،عامل مهم یادگیری[1] می باشد.براین باورند که بخش مهمی ازرفتارهای هوشمندانه راکارکردهای شناختی تشکیل می دهندوکارکردهای شناختی اکتسابی وتغییرپذیرمحسوب می شوند.(سیف ،1376)

ازاواخردهه 1970به بعد بحث در ارتباط با سبکهای یادگیری[2] رونق پیدا کرده ازسبکهای یادگیری تعاریف گوناگونی ارائه گردید.باوجودی که ازاین اصطلاح به طریق گوناگونی تعریف به اقدام آمده اما اکثرا ًبراین نکته تأکید می گردد که سبکهای یادگیری شامل باورها،اعتقادات،رجهانهاورفتارهایی می باشد که افرادبه کارمی برند تا درموقعیت یادگیری به خود کمک کنند(حسینی،1377).

ازسویی بسیاری ازمربیان براین باورند که سبکهای یادگیری برخودیادگیری تأثیرمی گذاردوازدیگرسواینکه یادگیری برروی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیرمی گذارد برای اساتید ومربیان موضوع تازه ای نیست.تجربیات کلاس درس نشان داده که متغیرهای شناختی به تنهایی تعیین کننده پیشرفت افراد نیست این متغیرها با نگرشها وعلایق افراد،انگیزه ها وحیطه گسترده ای ازپاسخهای هیجانی مثل برانگیختگی،هم حس وشاید بیش ازهمه اینها بااضطراب درارتباط متقابل باشد.

انگیزه از اساسی ترین عوامل موثر در یادگیری می باشد . انگیزه عبارت می باشد از میل و رغبتی که فرد برای رسیدن به هدفی از خود نشان می دهد هر قدر این انگیزه با میل و رغبت بیشتری همراه باشد فرد کوشش بیشتری از خود نشان می دهد . انگیزه ی پیشرفت یکی از انگیزه های اجتماعی می باشد یعنی انگیزه هایی که هیچ نیاز زیستی را بر طرف نمی کند بلکه در اثر یادگیری به وجود می اید .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سبکهای حل مسئله وسلامت روان دانش آموزان ابتدایی

از این جهت که پیشرفت می تواند بشر را هم از نظر کسب مال و تأمین زندگی تضمین کند و هم مقام و منزلت او را بالا ببرد یکی از انگیزه های نیرومند به حساب می آید وجود ضرب المثل هایی مثل (نابرده رنج گنج میسر نمی گردد ) (تا کار نکنی آش نخوری ) نشانه ی اهمیتی می باشد که مردم برای کوشش و پیشرفت قایل می شوند . در اجتماع امروزی انگیزه ی پیشرفت احتمالاً بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد جوان هایی را می بینیم که از نقاط دور دست کشور به شهرهای دانشگاهی هجوم می آورند و با شور و شوق بسیار زیاد به تحصیل مشغول می شوند.

تحقیقات نشان می دهد که هر اندازه انگیزه ی پیشرفت بیشتر باشد موفقیت نیز به همان اندازه بیشتر خواهد گردید. علت به وجود آمدن انگیزه ی پیشرفت این می باشد که جامعه به آن ارج می نهد در خانواده نیز برای فرزندانی که به دنبال پیشرفت می طریقه ارزش بیشتری قاعلند . مطالعات و مطالعه های انجام شده پیرامون علت افت تحصیلی و عدم گرایش به تحصیل در مقاطع مختلف ،بیانگر این می باشد که در غالب موردها فقر انگیزشی بیشترین تأثیر را دارد به بیانی دیگر در بسیاری از موردها ،بچه ها به رغم اینکه از بهره ی هوشی قابل توجهی برخوردازند ،صرفاً به دلیل شرایط عاطفی نامساعد و فقرانگیزشی ، دچار بی اشتهایی تحصیل شده از پیشرفت تحصیلی مطلوب باز می مانند.

اظهار مسئله:

دیدگاه روانشناسی معاصرذهن بشر رابه عنوان نظام پیچیده ای ازفرآیندهای متعامل درنظرمی گیرند که یادگیرندگان درزمان یادگیری سبکهای متفاوتی رابه کارمی برند بعضی ازسبکها رابرسبکهای دیگرترجیح می دهند سبکهای مختلف درواقع اظهار کننده چگونگی پردازش اطلاعات درمقابل محرکهای گوناگون می باشد.سبکهای یادگیری بسیارمتنوعند که دراینجا مهمترین آنهاکه سبکهای یادگیری روابط آنها با پیشرفت تحصیلی مورد بحث قرار می گیرد.سبکهای وابسته به زمینه ونابسته به زمینه گویای این می باشد که قضاوتهای شخصی مبنی ازیادگیرندگان تحت تأثیرزمینه موضوع یادگیری قرار می گیرددرحالی که برای بعضی ازیادگیرندگان دیگر تأثیرزمینه بسیاراندک می باشد یااصلا ًوجود ندارد.باتوجه به اینکه افرادبا ویژگیهای کم وبیش در پیشرفت تحصیلی بصورت کاملا ًمنحصربه فردعمل می نمایند اینگونه اقدام کردن برخورد با محیط وموقعیتهای یادگیری تابع سبک یادگیری می باشد وسبکهای یادگیری تابع ویژگیهای شخصیی فرد می باشد .(کریمی،1384)

برای تشخیص اینکه شکست تحصیلی یک دانش آموز صرف نظر از سطح تحصیلی او روشن گردد سلسله عواملی بایستی به تجدید نظر در ایند بعضی از آن عوامل مانند ، شرایط نامناسب تحصیلی ، وجود فقر فرهنگی خانوادگی و محیطی نه تنها در شهرهای بزرگ و پیشرفته بلکه در دور افتاده ترین روستاهای کشور،حتی با وجود کمترین امکانات آموزشی و پرورشی قابل مطالعه ، تشخیص و پیشگیری هستند آگاهی مسئولان امکانات آموزشی و پرورشی قابل مطالعه ، تشخیص و پیشگیری هستند آگاهی مسئولان از اندازه و اهمیت تأثیر این عوامل کمک موثری در جهت هدایت فعالیت ها در مسیر پیشگیری از پیامدهای ناگوار آنها در برخواهد داشت و دست کم اولیا و معلمان دانش آموزان را برای همکاری در این راه آماده تر خواهد نمود. با در نظر داشتن مطالب مذکور این پژوهش ،عنوان مورد نظر برای پاسخ گویی به این سئوال انجام می گردد تا مشخص گردد که آیا انواع سبک های یادگیری می تواند بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر بگذارد؟

Learning-1

learning style-2

تعداد صفحه : 83

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***