متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : ارتباط بین جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان شرکت پتروشیمی شهر شیراز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : ارتباط بین جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان شرکت پتروشیمی شهر شیراز

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: طرح پژوهش

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-2 اظهار مسئله ……………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3 اهمیت و ضرورت …………………………………………………………………………………………….. 5

1-4 هدف های پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 7

1-4-1 هدف کلی ……………………………………………………………………………………………… 7

1-4-2 اهداف جزئی ………………………………………………………………………………………….. 7

1-5 فرضیات …………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6 تعاریف اصطلاحات و واژه ها ……………………………………………………………………………… 9

1-6-1 تعاریف نظری …………………………………………………………………………………………. 9

1-6-2 تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 10

2-2 ادبیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 11

عنوان                                                                                                           صفحه

2-2-1 جو سازمانی ………………………………………………………………………………………….. 11

2-3 ویژگی های جو سازمانی …………………………………………………………………………………… 11

2-4 عوامل مؤثر بر جو سازمانی ………………………………………………………………………………… 12

2-5 شکل گیری جو سازمانی ……………………………………………………………………………………. 16

2-5-1 رویکرد ساختاری …………………………………………………………………………………… 16

2-5-2 رویکرد ادراکی – روانشناختی …………………………………………………………………… 17

2-5-3 رویکرد تعاملی ………………………………………………………………………………………. 17

2-5-4 رویکرد فرهنگی …………………………………………………………………………………….. 17

2-6 تعاریف رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………… 18

2-6-1 تعریف رضایت شغلی از دیدگاه های گوناگون ………………………………………………. 20

2-7 نظریه های رضایت شغلی ………………………………………………………………………………….. 21

2-7-1 نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو ……………………………………………………………… 21

2-7-2 نظریه دو عاملی انگیزشی و بهداشتی هرزبرگ ……………………………………………….. 22

2-7-3 نظریه کامروایی نیازها ……………………………………………………………………………… 24

2-7-4 نظریه گروه مرجع …………………………………………………………………………………… 25

2-7-5 نظریه انتظارات …………………………………………………………………………………….. 258

2-7-6 نظریه برابری …………………………………………………………………………………………. 25

عنوان                                                                                                           صفحه

2-7-7 نظریه ارزش ………………………………………………………………………………………….. 26

2-7-8 نظریه چند عاملی ………………………………………………………………………………….. 267

2-7-9 نظریه تلفیقی …………………………………………………………………………………………. 27

2-7-10 نظریه وراثت ……………………………………………………………………………………….. 28

2-7-11 نظریه بارون و گرینبرگ …………………………………………………………………………. 28

2-7-12 نظریه تقویت ……………………………………………………………………………………….. 30

2-7-13 نظریه تعیین هدف ………………………………………………………………………………… 30

2-7-14 نظریه بودن – وابستگی و رشد (ERG) ……………………………………………………. 34

2-7-15 نظریه جاذبه – به وسیله انتظغار (VIE) …………………………………………………….. 34

2-8 عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ……………………………………………………………………………… 35

2-9 بهداشت روانی ……………………………………………………………………………………………….. 36

2-9-1 اضطراب ………………………………………………………………………………………………. 37

2-9-2 علل اضطراب ………………………………………………………………………………………… 38

2-9-2-1 جنبه فیزیولوژیکی …………………………………………………………………………. 39

2-9-2-2 جنبه حرکتی ………………………………………………………………………………… 39

2-9-2-3 جنبه شناختی – روانی ……………………………………………………………………. 39

2-9-3 یادگیری اضطراب …………………………………………………………………………………… 40

عنوان                                                                                                           صفحه

2-9-4 انواع اضطراب از دیدگاه فروید ………………………………………………………………….. 41

2-9-5 علایم اضطراب ……………………………………………………………………………………… 42

2-9-6 سیر و پیش آگهی اضطراب ………………………………………………………………………. 42

2-9-7 شیوع اضطراب ………………………………………………………………………………………. 43

2-9-8 درمان اضطراب ……………………………………………………………………………………… 44

2-10 تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………………………………….. 45

2-10-1 تحقیقات پیشین خارجی ………………………………………………………………………… 45

2-10-2 تحقیقات پیشین داخلی ………………………………………………………………………….. 48

2-11 نتیجه گیری از تحقیقات پیشین …………………………………………………………………………. 56

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 57

3-2 طرح کلی پژوهش …………………………………………………………………………………………… 57

3-3 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………….. 57

3-4 نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………… 57

3-5 ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………. 57

3-5-1 پرسشنامه جو سازمانی …………………………………………………………………………….. 58

3-5-2 پرسشنامه رضایت شغلی ………………………………………………………………………….. 59

عنوان                                                                                                           صفحه

3-5-3 پرسشنامه بهداشت روانی …………………………………………………………………………. 60

3-6 روش اجرا …………………………………………………………………………………………………….. 63

3-7 روش آماری …………………………………………………………………………………………………… 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 64

4-2 فرضیه اول: سلامت روانی و جو سازمانی می توانند رضایت شغلی را پیش بینی کنند ……….. 65

4-3 فرضیه دوم: بین رضایت شغلی و ابعاد سلامت روانی ارتباط معنادار هست ………………. 67

4-4 فرضیه سوم: بین ابعاد جو سازمانی و رضایت شغلی ارتباط معناداری هست ……………… 69

4-5 فرضیه چهارم: بین مدل ارائه شده جهت اندازه گیری ارتباط ابعاد جو سازمانی و رضایت شغلی      ارتباط هست …………………………………………………………………………………………………………………………. 71

4-6 فرضیه پنجم: بین مدل ارائه شده جهت اندازه گیری ارتباط بین ابعاد سلامت روانی و رضایت شغیل ارتباط هست …………………………………………………………………………………………………………………………. 75

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 80

5-2 بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………. 81

5-2-1 فرضیه اول پژوهش: بین جو سازمانی رضایت شغی و بهداشت روانی ارتباط معناداری هست     81

5-2-2 فرضیه دوم پژوهش: بین رضایت شغلی و ابعاد سلامت روانی ارتباط معناداری هست    81

عنوان                                                                                                           صفحه

5-2-3 فرضیه سوم پژوهش: بین ابعاد جو سازمانی و رضایت شغلی ارتباط معناداری هست 82

5-2-4 فرضیه چهارم پژوهش: بین مدل ارائه شده جهت اندازه گیری ارتباط بین ابعاد جو سازمانی و رضایت شغلی ارتباط هست …………………………………………………………………………………………………………. 83

5-2-5 فرضیه پنجم پژوهش: بین مدل ارائه شده جهت اندازه گیری ارتباط بین ابعاد سلامت روانی و رضایت شغلی ارتباط هست …………………………………………………………………………………………………………. 83

5-3 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………….. 84

5-3-1 پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………… 84

5-3-2 پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………………………….. 84

5-4 محدودیت های پژوهشی ………………………………………………………………………………….. 85

منابع و مأخذ فارسی …………………………………………………………………………………………………….. 86

منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………. 90

ضمایم

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول شماره 1-4 توصیف نمونه آماری بر حسب جنسیت ……………………………………………………. 64

جدول شماره 2-4 توصیف نونه گیری آماری بر حسب مدرک ………………………………………………… 64

جدول شماره 3-4 ماتریس همبستگی متغیرهای سلامت روانی جو سازمانی و رضایت شغلی …………. 65

جدول شماره 4-4 تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون سلامت روانی جو سازمانی و رضایت شغلی     65

جدول شماره 5-4 ضریب بتا و سطح معناداری رگرسیون سلامت روانی جو سازمانی و رضایت شغلی 66

جدول شماره 6-4 ماتریس همبستگی متغیرهای رضایت شغلی و ابعاد سلامت روانی …………………… 67

جدول شماره 7-4 جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون رضایت شغلی و ابعاد سلامت روانی      67

جدول شماره 8-4 ضریب بتا و سطح معناداری رگرسیون رضایت شغلی و ابعاد سلامت روانی ………. 68

جدول شماره 9-4 ماتریس همبستگی متغیرهای ابعاد جو سازمانی و رضایت شغلی …………………….. 69

جدول 10-4 جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون ابعاد جو سازمانی به رضایت شغلی    69

جدول 11-4 ضریب بتا و سطح معناداری رگرسیون ابعاد جو سازمانی و رضایت شغلی ……………….. 70

جدول 12-4 اثر مستقیم هر یک از ابعاد بر جو سازمانی ………………………………………………………… 74

جدول 13-4 مقادیر شاخص های مربوط به مدل …………………………………………………………………. 74

جدول 14-4 اثر م.ستقیم هر یک از ابعاد بر سلامت روانی …………………………………………………….. 78

جدول 15-4 مقادیر شاخص های مربوط به مدل …………………………………………………………………. 78

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 1-4: نمودار مسیر درونداد در پژوهش حاضر ……………………………………………………………… 71

نمودار 2-4: نمودار مسیر برونداد در پژوهش حاضر ………………………………………………………………. 73

نمودار 3-4: نمودار مسیر درونداد در پژوهش حاضر ……………………………………………………………… 76

نمودار 4-4: نمودار مسیر برونداد در پژوهش حاضر را نشان می دهد ………………………………………… 77

 

فصل اول:

طرح پژوهش

چکیده:

هدف از این پژوهش مطالعه جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش کلیه کارکنان رسمی شرکت پتروشیمی شیراز می باشند. نمونه آماری در این پژوهش عبارت می باشد تعداد 200 نفر از کارکنان رسمی پتروشیمی شیراز که از کل جامعه که 1123 می باشند انتخاب گردید و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل سه پرسش نامه: بهداشت روانی، رضایت شغل و جو سازمانی می باشد. برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی بهره گیری می گردد که در سطح آمار توصیفی محاسبه ی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره بهره گیری شده می باشد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS نتایج زیر حاصل گردید:

– متغیرهای پیش بین روی هم رفته می توانند 10 درصد از تغییرات متغیر رفتار رضایت شغلی را پیش بینی کنند.

– متغیرهای پیش بین روی هم رفته می توانند 16 درصد از تغییرات متغیر رفتار رضایت شغلی را پیش بینی کنند.

– متغیرهای پیش بین روی هم رفته می توانند 18 درصد از تغییرات متغیر رضایت شغلی را
پیش بینی کنند.

– هر یک از ابعاد پنج گانه بر جو سازمانی تأثیر گذاشته و جو سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر
می گذارد یعنی تأثیر هر یک از ابعاد بر رضایت شغلی اثر غیر مستقیم می باشد و ثر جو سازمانی بر رضایت شغلی اثر مستقیم می باشد.

– همچنین مقدار بتا هر یک ابعاد روی سلامت روانی تقریباً همگی معنی دار می باشد (بجز متغیر عملکرد که مقدار آن غیر معنی دار می باشد) یعنی اثر مستقیم هر یک از ابعاد (به غیر از بعد عملکرد) بر سلامت روانی معنی دار می باشد.

 

کلید واژه ها: رضایت شغلی، بهداشت روانی، جو سازمانی.


1-1 مقدمه

بی شک دنیای امروز، دنیای سازمان و متولیان سازمان های مختلف بشر ها هستند. سازمان­ها بدون وجود بشر، نه تنها مفهومی نخواهد داشت، بلکه اداره آن­ها نیز میسر نخواهد بود. از سوی دیگر زندگی اجتماعی بشر­ها مستلزم همکاری، همیاری و برآوردن نیازهای متقابل می باشد. این امر منجر به تقسیم کار و توسعه تخصص­ها و مهارت­های مختلف شده و بر پیشرفت کمی، کیفی و آثار و نتایج آن افزوده می باشد و روابط اجتماعی و سازمان یافته او را در قالب نهادها، مؤسسات و واحدهای کم و بیش تخصصی گسترش داده می باشد، بدیهی می باشد که بخش زیادی از زندگی بزرگسالان صرف کار می­گردد و به نظر می­رسد که فعالیت­ کاری از نظر سلامت روانی شخص، فعالیتی مهم به حساب می­آید. کار صرف نظر از تأمین مالی می­تواند بعضی از نیازهای اساسی آدمی نظیر، سلامتی روانی و بدنی، تماس اجتماعی، احساسات خود ارزشمندی، اعتماد و توانمندی را ارضاء کند (بهنیا، 1378).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی و سلامت روان

امروزه همه زندگی و کار ما در میان چارچوب سازمان هاست. زمینه ای که دستورالعمل ها، قوانین رسمی و غیر رسمی، نوشته و نانوشته را برای اعضاء خود فراهم می نماید که چگونه خودشان را اداره کنند؟ در سال های اخیر تمایل به سوی انسانی شدن مشاغل، به اصطلاح بسیاری از معضلات سازمانی منجر گردید و بر همین مبنا با کارکنان به عنوان عضو کامل سازمان رفتار و به آن ها اجازه داده می گردد که در برنامه­ریزی و تصمیم گیری مشارکت کنند. این تغییرات در روش ها و جو سازمانی منجر به تغییرات
ریشه­ای در مسیر کار سازمان ها گردیده و به بهبود سلامت روان و رضایت شغلی بسیاری از کارکنان منجر خواهد گردید (مهداد، 1381).

از آنجایی که جامعه یک جامعه سازمانی می باشد، فعالیت­هایی که در زمینه تولد، تحصیل، کار، تفریح، رشد معنوی و مرگ در جامعه صورت می­گیرد، به گونه مکرر تحت تأثیر محیط یا جو سازمان قرار دارد. سازمان و شرکت ها، بیمارستان­ها، مدارس، محل کار و ورزشگاه­ها، اماکنی هستند که اکثر ما ممکن می باشد بخش قابل ملاحظه­ای از زندگی خود را در آن جو بگذرانیم (میچل، 1978).

کارکنان به عنوان بخش جدایی ناپذیر هر سازمان دارای توجه ها، عقاید، افکار، حتی نیازهای متفاوتی هستند. رضایت این افراد از چگونگی عملکرد مدیریت، شرایط فیزیکی کار، و غیره باعث ایجاد رضایت شغلی در کارکنان می گردد. مسلماً رضایت کارکنان باعث افزایش بهره وری و افزایش مشارکت آنها در طریقه انجام وظایف می گردد.


1-2 اظهار مسأله:

اگر به زندگی روزمره خویش نگاه کنیم، متوجه نفوذ سازمان­ها در حیطه­های مختلف آن خواهیم گردید. زیرا با سازمان­های بسیاری در تماس هستیم و اکثر اوقات ما یا به عنوان عضو سازمان یا ارباب رجوع در سازمان­ها می­گذرد و شاید به همین دلیل می­توان عصر امروز را عصر سازمان نامید، زیرا که سازمان­­ها اهدافی را برای بشر برآورده می­سازند که از توان وی به شکل فردی خارج می باشد (علاقه بند، 1371).

بشر در همه سازمان­ها اعم از صنعتی یا بازرگـانی از عوامـل مهم در پیشبرد اهـداف سـازمان تلقی می­گردد. در جهت نیل به افزایش کارایی و بهره­وری هر چه بیشتر این عامل بایستی عوامل انگیزاننده را در او شناخت و سپس برای ارضای این نیازها در جهت افزایش کارایی همت گماشت ضمن این که کلیه صاحبنظران مدیریت انگیزش را فرآیندی پیچیده و پس دارای ماهیت چند بعدی دانسته­اند از این رو فهم و کاربرد آن نیازمند وقوف بر دانش مربوط و هنر به کارگیری آن می­باشد.

البته برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئله انگیزش کارکنان؛ که در واقع پی جویی علت و سبب حرکت و رفتارهای اعضا و افراد سازمان می باشد. ضرورت تام دارد. کند و کاو در مسئله انگیزش؛ پاسخ چراهای رفتار آدمی می باشد؛ چرا بشر در سازمان کار می­کند؟ چرا بعضی افراد فعال و بعضی کم کارند؟ علت علاقه به شغل و بی علاقگی به کار چیست؟

این سئوالات و بسیاری دیگر همه با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزه­های کارکنان اختصار می­گردد. از این رو مدیران با احاطه به چگونگی انگیزش کارکنان و انگیزه­­های آنان می­توانند در شکل گیری اهداف سازمان به کمک به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند. (مهداد، 1381).

از عوامل سازمانی دخیل در رفتار کارکنان را می­توان جو سازمان دانست که به تعبیر هوی و میسکل، جو همانا ادراک اعضاء از محیط کار می باشد. به بیانی دیگر جو «کیفیت نسبتاً پایدار محیط مدرسه رفتار  جمعی در مدرسه می­باشد» (هوی و میسکل، 1373).

امروزه در سازمان­ها جهت ایجاد جوی مثبت توجه فزاینده ای به سلامت روحی و روانی کارکنان معطوف می­گردد و تعداد قابل توجهی از مدیران تاثیر سازمان خویش را وابسته به فداکاری و تعهد کارکنان می­دانند. از طرف دیگر در تصور کارکنان مدیران مسئول مسائل فکری و احساسی آنان هستند (دعائی، 1374). مسائل مذکور در محیط­های سازمانی نیز بالطبع قابل توجه می باشد، زیرا هر محیط سازمانی همراه با جوی می باشد که ممکن می باشد آن را غیر قابل اعتماد و سرد و یا گرم و صمیمی و قابل اعتماد سازد. هرچه جو مثبت تر باشد، برقرای روابط انسانی آسان تر می باشد و بالعکس جو بسته افراد را از هم دور خواهد ساخت و منجر به استرس می­گردد نیز علاوه بر آسیب های جسمانی و روانی کوشش­های سازمان را عقیم می­سازد (الوانی، 1368).

رضایت شغلی عبارت می باشد از حدی از احساسات و توجه­های مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی یک شخص می­گوید دارای رضایت شغلی بالایی می باشد، این به آن مفهوم می باشد که او واقعاً شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درمورد کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل می باشد. (مقیمی، 1385)

رضایت شغلی عبارت می باشد از احساسات مثبت یا لذت­بخشی که هر فرد از طریق ارزیابی شغل خود یا تجربیات شغل خود به آن دست می­یابد. (همان مآخذ ص 1)

رضایت شغلی ازجمله عوامل مهم در موفقیت شغلی می باشد که موجب افزایش کارآیی ونیز احساس رضایت فرد می گردد، رضایت شغلی یعنی احساس خرسندی و خشنودی و لذت بردن از کار و فعالیت خویش که موجب دل­گرمی و وابستگی فرد به آن می­گردد و در نتیجه تعهد را به دنبال دارد.

از آنجا که رسیدن به بهداشت روانی امری تصادفی نیست با مطالعه علمی و صرف وقت و پژوهش در مورد آن می‌توان به آن دست پیدا نمود. مطالعه و پژوهش رفتارانسانی در محیط کار از آن جهت اهمیت دارد که تأثیر بسیار مهمی را در زندگی هر فرد دارد و روابط سالم انسانی در محیط کار از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. مدیران مسئولیت سنگینی نسبت به برقراری روابط سالم انسانی و جو سازمانی مثبت دارند. واقعیتهای موجود نشان می‌دهد که نارضایتی کارکنان را می‌توان در شیوه‌های رفتاری و شخصیت مدیران جستجو نمود.

توانایی فکری و ویژگی­های شخصیتی مدیران در جهت بهبود کیفیت، رضایت شغلی و سلامت سازمانی از مهم‌ترین ویژگی­های آنان به شمار می رود (میرزایی، 1386).

با در نظر داشتن مطالب مذکور در زمینه جوسازمانی، بهداشت روانی و رضایت شغلی به نظر می­رسد مطالعه نوع ارتباط این سه متغیر نکات مفیدی را در زمینه مسائل سازمان­ها روشن سازد و پژوهش حاضر نیز با عنوان «مطالعه ارتباط جو سازمانی، رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی شیراز» همین هدف را دنبال نموده می باشد.

محقق با انجام این پژوهش کوشش دارد تا گامی کوچک در جهت شناخت مسائل و معضلات سازمان­ها برداشته و کمکی هر چند ناچیز به برنامه ریزان و مجریان، در سازمان­ها برای انجام اقدامات مطلوب و اساسی بنماید.


1-3 اهمیت و ضرورت

مطالعه و پژوهش پیرامون جو سازمانی می تواند بسیار با ارزش باشد زیرا که متغیرهای جو سازمانی را می توان آسان تر از متغیرهای خود سازمان عوض کرد. جو سازمانی مناسب می تواند در انگیزش کارکنان، بهبود روحیه کارکنان، مشارکت افراد در تصمیم گیریها و فعالیت های سازمان و ازدیاد خلاقیت و نوآوری مؤثر باشد. بارزترین رمز موفقیت مدیران سازمانها شناخت و ایجاد انگیزه های درونی افراد در سازمان می باشد. مطالعه پیرامون رضایت شغلی کارکنان در سازمان می تواند مدیریت را به شناخت انگیزه ای درونی کارکنان خود برساند. از طرف دیگر، با وجود جو سازمانی مطلوب فرد در سازمان احساس می کند که سازمان نسبت به وی وفادار می باشد و کوشش می کند این وفاداری را به هر طریق ممکن جبران کند که منجر به افزایش کیفیت و کمیت در عملکرد شغلی خود و سازمانش گردد. رفتار مدنی سازمانی یکی از مهمترین نوع عملکرد های شغلی غیر رسمی در سازمان­ها می باشد که می تواند تأثیر به سزایی در افزایش بهره­وری سازمان داشته باشد پس محققان و مدیران سازمان­ها به دنبال رویکردها و روش­هایی هستند که باعث ارتقاء اندازه رفتار مدنی سازمانی کارکنان می گردد.

مدیریت سازمان­ها امری حساس، پرثمر و در عین حال دشوار می باشد. پیشرفت سازمان تا حدود زیادی به نوع روابط موجود بین رکن مهم آن یعنی مدیر و کارکنان بستگی دارد. با عنایت به این امر که کشور ما به کارکنان اثربخش و با انگیزه، به عنوان یکی از ارکان اصلی کارکنان نیاز دارد تا بتواند جوانان را برای احراز مشاغل آماده نمود،سازمانی پویا داشته باشیم، پس جو سازمانی، نوع روابط کارکنان با یکدیگر، سبک مدیر و … در کارکنان احساسات مختلف بر می­انگیزد. این احساسات در تأمین رضایت و عدم رضایت آنان نقشی عمده بر عهده دارد. (عباس زاده، 1376)

به علاوه، تأمین رضایت شغلی کارکنان، کلید اصلی نگهداری آنان در جو سازمانی خود می باشد. رضایت شغلی کارکنان پدیده ای می باشد که احتمالاً با ابعاد روانی، اجتماعی، جسمانی و نیز اندازه کارایی، عملکرد، استعفا، غیبت و تأخیر ورود به محل کار ارتباط دارد. (همان منبع)

تعداد صفحه : 112

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***