دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله با پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر مقطع سوم دبیرستان های شهر تهران

دانشگاه الزهرا(س)

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

پایان نامه

جهت اخذدرجه کارشناسی ارشد

رشته روانشناسی عمومی

 

عنوان

مطالعه ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله با پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر مقطع سوم دبیرستان های شهر تهران.

 

دکتر مهرانگیز پیوسته گر

 

دی 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

فصل اول : کلیات پژوهش

 

مقدمه                                                                              1

اظهار مساله                                                                         4

ضرورت و اهمیت مساله                                                        8

اهداف پژوهش                                                                  10

فرضیات پژوهش                                                               11

پرسش های پژوهش                                                            11

متغیر های پژوهش                                                              12

تعریف نظری و عملیاتی واژه های اصلی پژوهش                       12

شخصیت                                        12

سبک های حل مسأله                   13

پرخاشگری                                            13

جمع بندی                                                          14

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

پرخاشگری                                                                       16

عوامل مؤثر بر پرخاشگری                                                     19

نظریه های مربوط به پرخاشگری                                              21

نظریه فروید درمورد پرخاشگری                                                21

نظریه اتیولوژیک لورنز درمورد پرخاشگری                                   22

نظریه یادگیری اجتماعی پرخاشگری                                          23

صورت بندی شناختی رفتاری از پرخاشگری                                24

جنسیت و پرخاشگری                                                          26

حل مسأله                                                                        29

مؤلفه های حل مسأله                                                           30

سبک های حل مسأله                                                           33

شخصیت                                                                         34

نظریه­های زیستی شخصیت                                                   35

نظریه خلق و خو                                                               37

نظریه صفات                                                                    37

نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت                                             40

مطالعات پیرامون ارتباط سبک حل مسأله و پرخاشگری                  46

مطالعات پیرامون ارتباط شخصیت و پرخاشگری                          52

جمع بندی:                                                                      57

فصل سوم: روش پژوهش

 

مقدمه                                                                             59

روش پژوهش                                                                   59

جامعه و نمونه آماری                                                          59

پرسشنامه شخصیتی نئو                                                        60

روش نمره گذاری                                                              61

پایایی و روایی                                                                  62

پرسشنامه سبک حل مسأله                                                    64

روش نمره گذاری                                                              65

روایی و پایایی                                                                  66

پرسشنامه پرخاشگری                                                          67

روش نمره گذاری                                                              68

روایی و پایایی                                                                  69

روش اجرای پرسشنامه ها                                                     71

روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات                                   72

فصل چهارم: یافته های پژوهش

 

مقدمه                                                                             75

گزارش توصیفی متغیر ها                                                      75

یافته های استنباطی                                                             76

آزمون فرضیه های پژوهش                                                    78

آزمون سؤالات پژوهش                                                        82

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

خلاصهطرحپژوهشویافتهها                                            94

بحث و نتیجه گیری                                                           95

نتیجه گیری نهایی                                                             106

محدودیت های پژوهش     108

پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی                                         108

پیشنهادات پژوهشی                                                          108

پیشنهادات کاربردی                                            109

منابع فارسی             111

منابع لاتین                                                                     119

 

چکیده:

پژوهش حاضر، با هدف تعیین ارتباط میان ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله  و تأثیر این عوامل در پش بینی پرخاشگری انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه شامل 352 نفر(196 پسر و 156 دختر) از بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان مدارس دولتی شهر تهران، با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید و پرسشنامه های شخصیتی نئو، سبک حل مسأله و پرخاشگری باس و پری اجرا گردید. داده های پژوهش با بهره گیری از روش های آماری همبستگی بین متغیرها، رگرسیون     چند متغیره و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته های پژوهش حاکی از آن بود که از میان     ویژگی های شخصیتی، برون گرایی به غیر از با پرخاشگری جسمانی با انواع پرخاشگری ارتباط منفی معنادار، توافق پذیری و باوجدان بودن با انواع پرخاشگری ارتباط منفی معنادار و انعطاف پذیری فقط با خصومت، ارتباط منفی معنادار دارد و روان رنجورخویی با انواع پرخاشگری ارتباط مثبت معنادار دارد. از میان سبک های حل مسأله ، درماندگی و مهارگری با همه انواع پرخاشگری ارتباط مثبت معنادار و سبک خلاقانه و اعتماد با انواع پرخاشگری ارتباط منفی معنادار دارد و سبک گرایش فقط با خصومت و نمره کل ارتباط منفی معنادار دارد و سبک اجتناب با هیچ یک از انواع پرخاشگری ارتباط معنادار ندارد.

علاوه بر آن، نتایج حاصل از آزمون t، تفاوت معناداری را بین دو جنس در انواع پرخاشگری نشان نداد. در ویژگی های شخصیتی، فقط در توافق پذیری و در سبک های حل مسأله سازنده، در دو سبک خلاقانه و گرایش و در سبک های حل مسأله غیرسازنده، در سبک درماندگی تفاوت بین دو جنس نظاره گردید. در نهایت، از میان ویژگی های شخصیتی، روان رنجورخویی و از میان سبک های حل مسأله ، درماندگی، بهترین و قوی ترین پیش بینی کننده پرخاشگری بودند.

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی، سبک حل مسأله، پرخاشگری

 

 

مقدمه:

پرخاشگری[1] یکی از زمینه هایی می باشد که در روانشناسی ، محققان به آن توجه کرده و تحقیقات مبسوطی را در آن زمینه انجام داده اند.تأثیر معضلات رفتاری بر عملکرد تحصیلی  و اجتماعی و هم چنین مطالعه عواملی زیرا جنسیت، ویژگی های شخصیتی و اجتماعی و اقتصادی و عوامل شناختی در بروز اختلال های رفتاری مانند رفتار پرخاشگرانه در دوران نوجوانی مورد توجه پژوهشگران بوده می باشد.نوجوانی یک دگرگونی جسمانی،روانی،شناختی و نیز تغییر در الزامات اجتماعی می باشد. یکی از عواطف متداول در بین نوجوانان خشم می باشد که بر اثر برخورد نوجوان به مانعی که بر سر راه هدف او قرار می گیرد ، حاصل می شودوبهپرخاشگریکهیکواکنشعمومیبهناکامیاستمنجرمیگردد. بهطورکلینوجواناندرایندورانحساسمی شوند، هیجان های شدید دارند، به دنبال احساس عدم اطمینان و تنش ،ناسازگاری و پرخاشگری در آنان دیده می گردد. پرخاشگری در دوره نوجوانی جلوه های مشهودتر و مسئله ساز تری را نشان می دهد. شایع ترین و بیشترین اندازه پرخاشگری در دوره نوجوانی و جوانی به وجود می آید که ممکن می باشد از طریق کلامی ، فیزیکی ، آزار دیگران، تخریب، صدمه وارد کردن به اشیا و یا اشخاص و مانند آن جلوه ها و نمودهای خود را ظاهر سازد (وکیلیان ،1386).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:تأثیر راهبردهای یادگیری خود تنظیم آموزش الکترونیکی بر پیشرفت درس علوم دانش آموزان پا یه سوم ابتدایی

همه روزه در مدارس نوجوانانی نظاره می شوند که به علت زد و خورد، دعوا و رفتارهای پرخاشگرانه تنبیه انضباطی می شوند و با عکس العمل اولیای آن مدارس مواجه می گردند.نوجوانان پرخاشگر معمولا قدرت مهار رفتار خود را ندارند و رسوم و اخلاق جامعه- ای را که در آن زندگی میکنند زیر پا می گذارند، در اغلب موردها والدین و اولیای مدارس با آنها درگیری پیدا می کنند و حرکات آنها گاهی به حدی باعث آزار و اذیت اطرافیان میشود که به اخراج آنها از مدرسه می انجامد( عاشوری، ترکمن ملایری، فدایی،1387). پرخاشگری رفتاری می باشد که دارای جنبه های زیستی، روانشناختی و جامعه شناختی می باشد. هر نظریه پردازی به یک جنبه از پرخاشگری پرداخته می باشد ، به گونه ای که گاهی شاهد تعارض بین نظریه ها هستیم. بر اساس نظریه فروید، بسیاری از اعمال آدمی را غریزه ها، به ویژه غریزه جنسی تعیین می کند. وقتی مانعی در تجلی غرایز پیش آید، سایق پرخاشگری سر بر می آورد. بر اساس این نظریه، علت پرخاشگری معمولا ناکامی می باشد و پرخاشگری از ویژگی سایق برخوردار می باشد(براهنی و

 

همکاران،1386). در حالی که در نظریه یادگیری اجتماعی ، پرخاشگری پاسخی آموخته شده به شمار می آید. بر اساس این نظریه پرخاشگری از راه نظاره یا تقلید آموخته می گردد یعنی افراد یاد می گیرند که پرخاشگرانه رفتار کنند و می- توان رفتار آنان را با رفتارهای سازگارانه جایگزین نمود (بندورا[2]،1995؛ نقل از براهنی و همکاران،1386). در نظریه پردازش اطلاعات اجتماعی- شناختی ، نقص در یک یا چند جزو این فرایند، علت بنیادی رفتار پرخاشگرانه می باشد. بر اساس این نظریه، رفتار پرخاشگرانه از یکسو به منزله نوعی شیوه رویارویی با معضلات اجتماعی روزمره می باشد و از سوی دیگر نقص در رمزگردانی ، تفسیر موقعیت ها، اهداف انتخاب شده، تولید راهبردها و ارزیابی پاسخ ها، که از اجزای اصلی نظام پردازش اطلاعات شناختی و رفتاری هستند، می تواند به رفتار پرخاشگرانه بینجامد. وجود نظریات گوناگون درمورد پرخاشگری، نشان می دهد که این موضوع از اهمیت بالایی در جوامع مختلف برخوردار بوده و شناخت و تبیین آن از اولویت- های نظریه پردازان بوده می باشد ( دادج[3] و کرایک[4]، 1990؛ نقل از محمدی،1385 ).

صرفنظر از دیدگاهها و به تبع آن تعاریف مختلف درمورد پرخاشگری ، مشخص شده می باشد که عوامل متعددی در پیدایش و تداوم پرخاشگری وجود دارند. برای مثال عوامل زیستی، روانی – اجتماعی، شخصیتی، خانوادگی و شناختی. ویژگی های شخصیتی و شناختی (مانند شیوه های حل مسأله[5])، دو مقوله مهم در حیطه روانشناسی هستند و امروزه روانشناسان  به اهمیت تأثیر این دو عامل در بروز رفتار های غیر سازگارانه پی برده اند( باباپورخیرالدین و همکاران 1382 ).تحقیقات نشان داده می باشد، نوجوانانی که از لحاظ ساختار شخصیتی حساس ترند در این برهه از زندگی،  در صورتیکه به خواسته های طبیعی آنها پاسخ مثبت داده نشود ، بیش از دیگر همسالان خود به معضلات روانی و ناهنجاریهای ناشی از آن، مانند پرخاشگری دچار می شوند(اللهیاری و همکاران،1382).

 

 

اخیرا، پژوهش در زمینه شخصیت[6] و ارتباط آن با سلامتی و آسیب های روان شناختی، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده می باشد. شواهد تجربی زیادی نیز هست مبنی بر این که صفات شخصیتی در ایجاد، کاهش، یا از بین بردن، علایم اختلالات رفتاری و عدم سازگاری اجتماعی تأثیر مهمی را اعمال می کنند(و ایدیگر،[7] 2005). تصور براین می باشد که شخصیت به دو شیوه می تواند سلامت روانی را تحت تأثیر قرار دهد؛ به صورت غیر مستقیم، از طریق تأثیر بر سلامت عینی افراد ، مثلا از طریق تأثیر ویژگی های شخصیتی بر نوع پاسخ های فیزیولوژیکی افراد به تنیدگی. دوم، ویژگی های شخصیتی بر ارزیابی های افراد از وضعیت سلامت عینی آنها، تأثیر بسزایی به جا می گذارد. (چلبیانلو و گروسی فرشی،1389). بر همین اساس، تحقیقات مختلف نشان داده اند که بین عوامل مختلف شخصیت با شاخص -های بهداشت روانی، ارتباط معنی داری هست( مور[8]و همکاران،2006 ؛ ترکینو[9] و کوستا[10]، 2004؛ جرام[11] و همکاران،1999).

در مطالعه عوامل شناختی مؤثر در بروز رفتار پرخاشگرانه ، شیوه حل مسألهمورد مطالعه قرار می گیرد. زیرا نقص در این زمینه یکی از علت های مهم شناختی در بروز پرخاشگری می باشد( عظیمی، 1376). به گونه کلی حل مسأله به فرایند شناختی – رفتاری و ابتکاری فرد اطلاق می گردد که به وسیله آن ، فرد می خواهد راهبرد های مؤثر و سازش یافته مقابله ای برای معضلات روزمره را تعیین، کشف یا ابداع کند. به بیانی دیگر حل مسأله یک راهبرد مقابله ای مهمی می باشد که توانایی و پیشرفت شخصی و اجتماعی را افزایش و تنیدگی و نشانه- شناسی روانی را کاهش می دهد (دزوریلا[12]،شیدی[13]،1992؛ نقل از باباپور خیرالدین،1382).

 

تعداد صفحه :146

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***