متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :مالی

عنوان : مطالعه ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان   (مورد کاوی: اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: مدیریت مالی

 

عنوان:

مطالعه ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان

 (مورد کاوی: اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی)

استاد راهنما :

دکتر حبیب اله جوانمرد

استاد مشاور:

دکتر ایرج نوری

تابستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1 اظهار مسئله 8

4-1 چارچوب نظری پژوهش. 9

5-1 فرضیه های پژوهش. 10

6-1 ضرورت و اهمیت پژوهش. 10

7-1 اهداف پژوهش. 12

8-1 حدود مطالعاتی. 12

1-8-1  قلمرو زمانی پژوهش. 12

2-8-1 قلمرو مکانی پژوهش. 12

3-8-1  قلمرو موضوعی. 12

9-1 تعاریف واژه های کلیدی و اصطلاحات.. 12

10-1  تعاریف عملیاتی. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

1-2 مقدمه 16

2-2 ویژگیهای شخصی. 17

1-2-2 سن. 17

2-2-2جنسیت.. 20

3-2-2 سطح تحصیلات.. 27

4-2-2  سابقه خدمت.. 31

5-2-2 حقوق و دستمزد 31

3-2 تعهد سازمانی. 35

1-3-2 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی. 35

2-3-2 مراحل توسعه تعهد سازمانی. 38

3-3-2 اهمیت تعهد سازمانی. 41

4-3-2 نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی. 43

1-4-3-2 تعهد سطح پایین. 43

2-4-3-2 تعهد متوسط. 46

3-4-3-2  تعهد سطح بالا. 47

4-4-3-2 جمع‏بندی. 48

5-3-2 شاخص های تعهد 49

6-3-2 ابعاد تعهد سازمانی. 51

7-3-2 دیدگاه‌های تعهد سازمانی. 53

8-3-2 مدل‌ها و الگوهاو نظریات تعهد سازمانی. 54

4-2 قصد ترک سازمان. 59

1-4-2 علت های ترک سازمان. 61

فصل سوم: روش‌ اجرای پژوهش

1-3 مقدمه 64

۳-۲ روش پژوهش. 64

3-3 مدل تحلیلی پژوهش. 65

4-3 جامعه آماری. 65

5-3 نمونه و تعیین حجم نمونه 66

6-3روش گرد آوری داده ها 67

7-3 ابزار گردآوری داده ها و ویژگی های آن. 67

8-3 ویژگی های فنی ابزار پژوهش. 67

1-8-3 روایی ابزار پژوهش. 67

2-8-3  پایایی ابزار پژوهش. 68

9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 69

1-9-3 رگرسیون. 69

2-9-3 شرایط لازم جهت بهره گیری از رگرسیون خطی. 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 73

2-4 توصیف داده‌های پژوهشی. 73

1-2-4 اطلاعات مربوط به جنسیت.. 74

2-2-4 اطلاعات مربوط به رده سنی. 75

3-2-4 اطلاعات مربوط به اندازه تحصیلات.. 76

4-2-4 اطلاعات مربوط به اندازه تجربه 77

3-4 تجزیه و تحلیل داده ها 78

4-4 نتایج آزمون رگرسیونی فرضیات.. 79

1-4-4 آزمون کلموگروف- اسمیرنف(KS) 80

1-1-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 1. 80

2-1-4-4 آزمون دوربین- واتسون برای متغیر مستقل سن. 80

3-1-4-4  مطالعه خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل سن. 81

4-1-4-4 مطالعه نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل سن. 81

5-1-4-4 نتیجه فرضیه 1. 85

2-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 2. 85

1-2-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل تحصیلات.. 86

2-2-4-4  مطالعه خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل تحصیلات.. 86

3-2-4-4 مطالعه نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل تحصیلات.. 86

4-2-4-4 نتیجه فرضیه 2. 89

3-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 3. 89

1-3-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل تجربه 90

2-3-4-4 مطالعه خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل تجربه 90

3-3-4-4  مطالعه نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل تجربه 90

4-3-4-4 نتیجه فرضیه 3. 93

4-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 4. 94

1-4-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل آموزش.. 94

2-4-4-4 مطالعه خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل آموزش.. 94

3-4-4-4 مطالعه نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل آموزش.. 95

4-4-4-4  نتیجه فرضیه 4. 98

5-4-4 اختصار نتایج آزمون رگرسیون فرضیات 5و6و7. 98

6-4-4 نتایج فرضیه 8. 100

5-4 نتایج رگرسیون فرضیات.. 101

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 103

2-5 نتایج به دست آمده از فرضیات پژوهش. 103

1-2-5 نتیجه فرضیه اول. 103

2-2-5 نتیجه فرضیه دوم 104

3-2-5 نتیجه فرضیه سوم 104

4-2-5 نتیجه فرضیه چهارم 105

5-2-5 نتیجه فرضیه پنجم 105

6-2-5 نتیجه فرضیه ششم 106

7-2-5 نتیجه فرضیه هفتم 106

8-2-5 نتیجه فرضیه هشتم 106

3-5 نتیجه گیری کلی فرضیات.. 107

4-5 پیشنهادات.. 107

1-4-5 پیشنهادات برای محققین آینده 108

5-5 محدودیت های پژوهش. 109

پیوست ها

پیوست الف) پرسشنامه پژوهشی. 111

پیوست ب) خروجی نرم افزار. 114

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 137

منابع لاتین: 139

چکیده انگلیسی: 143

جدول 1-2 نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد 44

جدول 2-2 تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد 51

جدول 1-3  پایایی ابزار اندازه گیری. 69

جدول 1-4  : جنسیت پاسخ دهندگان. 74

جدول 2-4 : اطلاعات مربوط به رده سنی. 75

جدول 3-4  : اطلاعات مربوط به اندازه تحصیلات.. 76

جدول 4-4 : اطلاعات مربوط به تجربه 77

 

نگاره 1-4.  آزمون کلموگروف –اسمیر نوف (Ks) 80

نگاره 2-4.   آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 83

نگاره 3-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 84

نگاره 4-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 84

نگاره 5-4 ضرایب معادله رگرسیونی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 85

نگاره 6-4.  آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 88

نگاره 7-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 88

نگاره 8-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 89

نگاره 9-4.  آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 92

نگاره 10-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 93

نگاره 11-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 93

نگاره 12-4.  آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 96

نگاره 13-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 97

نگاره 14-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 97

نگاره 16-4 اختصار نتایج رگرسیون فرضیه 5. 99

نگاره 17-4 اختصار نتایج رگرسیون فرضیه 6. 99

نگاره 18-4 اختصار نتایج رگرسیون فرضیه 7. 100

نگاره 19-4 ضرایب معادله رگرسیونی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته قصد ترک سازمان. 100

نگاره20-4 اختصار نتایج رگرسیون فرضیات.. 101

نمودار 1-2 دیدگاه‌های نظری و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی. 40

نمودار 2-2 مدل برداشت فرد از تعهد خود و برداشت دیگران نسبت به تعهد او. 40

نمودار 3-2 اشکال تعهد سازمانی. 52

نمودار 4-2 عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی. 58

نمودار 5-2 عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی. 59

نمودار 1-3 مدل مفهومی پژوهش. 65

نمودار 1-4 جنسیت پاسخ دهندگان. 74

نمودار 2-4 نمودار مربوط به رده سنی. 75

نمودار 3-4 نمودار مربوط به رده سنی. 76

نمودار 4-4 نمودار مربوط به تجربه 77

 

چکیده:

تعهد سازمانی به عنوان یکی از اصول رفتار سازمانی، در دهه های اخیر موضوع بسیاری از متون رفتار سازمانی و مورد توجه تعداد زیادی از محققان در این زمینه بوده می باشد که همواره کوشش نموده اند مسئله فوق را از ابعاد مختلف مطالعه و آن را برروی عملکرد سازمان اندازه گیری نمایند. تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی مانند : افزایش انگیزه و کارایی ، کاهش تمایل به جستجوی مشاغل جدید و کاهش تغییر و تحولات نیروی انسانی  داشته باشد .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان

با در نظر داشتن صرف هزینه و زمان زیاد جهت گزینش ،آموزش و توسعه پرسنل ، شناسایی ویژگیهای فردی تاثیر گذار بر تعهد سازمانی و تمایل به ماندن یا ترک سازمان برای مدیران ضروری گویا .

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط  چهار ویژگی فردی شامل : سن ، سابقه ، تحصیلات و آموزش و سه بعد تعهد از دیدگاه آلن ومیر  [1] (1997) شامل عاطفی ، مستمر و هنجاری با تعهد سازمانی و در نهایت مطالعه ارتباط تعهد سازمانی با قصد ترک سازمان در اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی انجام پذیرفته می باشد .

در این پژوهش از روش پرسشنامه برای گرد آوری اطلاعات لازم بهره گیری گردیده می باشد همچنین برای مطالعه ارتباط میان متغیرها از نرم افزار SPSS و از روش رگرسیون خطی  بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که  دو ویژگی از ویژگهای فردی شامل اندازه سن کارکنان و آموزش های مناسب و  مستمر و سه بعد از تعهد (عاطفی ، مستمر و هنجاری) تاثیر مثبت بر روی تعهد سازمانی داشته و دو ویژگی دیگر در نظر گرفته شده در این پژوهش شامل تحصیلات و سابقه کارکنان ارتباط معنی داری با تعهد سازمانی ندارد .همچنین نتایج نشان می دهد تعهد سازمانی با قصد ترک سازمان ارتباط منفی دارد.

 

مقدمه:

در عصر پرتلاطم کنونی که سازمانها بسوی تخصصی شدن پیش می طریقه و در رقابت تنگاتنگ به فعالیت خود ادامه می دهند، جهت بقاء علاوه بر ابزار و تجهیزات به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین عامل نیازمند می باشند. هرچقدر سازمانها و مؤسسات بزرگتر و بر حجم فعالیت آنها افزوده گردد احتیاج به منابع انسانی متعهد و با انگیزه افزایش می یابد. پس هرچقدر این سرمایه از کیفیت بهتر و بیشتر برخوردار باشد، احتمال موفقیت ، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد بود و بالعکس در صورتی که سازمانها نتواند نیروی انسانی با کیفیت و متعهد را بکارگیرند، قادر نخواهند بود از سایر منابع از قبیل تجهیزات و مواد اولیه بهره گیری بهینه ببرند و با معضلات عدیده ای از قبیل کاهش کارائی و بهره وری  روبرو بوده و در نهایت سبب زوال سازمان خواهند گردید.

تحقیقات نشان می دهند که بین تعهد کاری، غیبت و جابجایی کارکنان رابطۀ معکوس هست. برای پیش بینی و توجیه رفتار افراد تعهد به مراتب بیش از رضایت شغلی مورد بهره گیری قرار می گیرد. همچنین تعهد کارمندان بر اندازه وفاداری آنها به سازمان و رضایتمندی ارباب رجوع نیز اثرگذار می باشد.

تمایل به ترک خدمت به اشکال مختلف پویائی نیروی کار در درون سازمان و سرنوشت نهائی یک سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد . ترک خدمت برای سازمان ها هزینه های زیادی را در پی دارد، زیرا که اغلب سازمان ها برای دستیابی به نیروی انسانی کارآمد و موثر، سرمایه گذاری های زیادی در حوزه های گزینش، آموزش و رشد وگسترش نیروی انسانی صرف می نمایند. ترک خدمت در یک جمع بندی کلی، منعکس کننده علاقه کارکنان به جستجوی مشاغل جایگزین و ترک سازمان می باشد.

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1 مقدمه

در عصر پرتلاطم کنونی که سازمانها بسوی تخصصی شدن پیش می طریقه و در رقابت تنگاتنگ به فعالیت خود ادامه می دهند، جهت بقاء علاوه بر ابزار و تجهیزات به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین عامل نیازمند می باشند. هرچقدر سازمانها و مؤسسات بزرگتر و بر حجم فعالیت آنها افزوده گردد احتیاج به منابع انسانی متعهد و با انگیزه افزایش می یابد. پس هرچقدر این سرمایه از کیفیت بهتر و بیشتر برخوردار باشد، احتمال موفقیت ، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد بود و بالعکس در صورتی که سازمانها نتواند نیروی انسانی با کیفیت و متعهد را بکارگیرند، قادر نخواهند بود از سایر منابع از قبیل تجهیزات و مواد اولیه بهره گیری بهینه ببرند و با معضلات عدیده ای از قبیل کاهش کارائی و بهره وری  روبرو بوده و در نهایت سبب زوال سازمان خواهند گردید.

تعهد سازمانی یک فرایند پویای تعامل بین شخص و محیطش بوده (لیو،2008،ص119)[2]. و یک ساختار چندبعدی می باشد که می توان آن را یک حالت روانی دانست که پایبندی اشخاص را به سازمان منتقل می کند (آلن و می یر،1990،ص14) [3].

تحقیقات نشان می دهند که بین تعهد کاری، غیبت و جابجایی کارکنان رابطۀ معکوس هست. برای پیش بینی و توجیه رفتار افراد ، تعهد به مراتب بیش از رضایت شغلی مورد بهره گیری قرار می گیرد. همچنین تعهد کارمندان بر اندازه وفاداری آنها به سازمان و رضایتمندی ارباب رجوع نیز اثرگذار می باشد.

تمایل به ترک خدمت به اشکال مختلف پویائی نیروی کار در درون سازمان و سرنوشت نهائی یک سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد . ترک خدمت برای سازمان ها هزینه های زیادی را در پی دارد، زیرا که اغلب سازمان ها برای دستیابی به نیروی انسانی کارآمد و موثر، سرمایه گذاری های زیادی در حوزه های گزینش، آموزش و رشد و گسترش نیروی انسانی صرف می نمایند. ترک خدمت در یک جمع بندی کلی، منعکس کننده علاقه کارکنان به جستجوی مشاغل جایگزین و ترک سازمان می باشد.

از لحاظ نظری ، وقتی افراد دارای تعهد بالایی نسبت به سازمان خود باشند ، کم تر احتمال میرود که قصد ترک سازمان را داشته باشند و اقدامی در راستای یافتن شغلی جایگزین انجام دهند .

در این فصل شِمایی کلی از پژوهش ارائه شده می باشد، به این شکل که آغاز به تشریح اظهار مسئله پرداخته شده می باشد و پس از آن چهارچوب مفهومی پژوهش ارائه شده می باشد . ضرورت و اهمیت انجام پژوهش مبحث دیگری می باشد که در این فصل به آن پرداخته شده می باشد و در ادامه اهداف محقق از انجام این پژوهش در خصوص موضوع پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته و پس از آن فرضیات پژوهش آورده شده می باشد . در پایان نیز پس از ارائه تعریف مفهومی، تعاریف عملیاتی مربوط به هر یک از شاخص ها بطور جداگانه اظهار شده می باشد.

[1]. Allen, & Meyer,1997

[2].Liou, Shwu-Ru,2008,119

[3].Allen, & Meyer,1990,14

تعداد صفحه : 158

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***