متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت اجرایی

گرایش :استراتژیک

عنوان : مطالعه عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری هویت سازمانی و اثرآن بر تعهد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق منطقه شمیران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت اجرایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: استراتژیک

عنوان:

مطالعه عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری هویت سازمانی و اثرآن بر تعهد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق منطقه شمیران

استاد راهنما:

دکتر زهرا برومند

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

        عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول: کلیات طرح

مقدمه……………………………………………………………………………………. 2

 • اظهار مسئله……………………………………………………………… 2
 • هدف های پژوهش……………………………………………………….. 5
 • اهمیت موضوع پژوهش و انگیزش انتخاب آن………………………….. 5
 • چارچوب نظری…………………………………………………………. 7
 • مدل پژوهش……………………………………………………………… 9
 • سوال ها و فرضیه های پژوهش………………………………………… 10
 • روش پژوهش……………………………………………………………. 10
 • قلمرو پژوهش……………………………………………………………. 10
 • جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………….. 11
 • ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………. 11
 • تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی…………………………… 12

فصل دوم: مطالعات نظری

مقدمه……………………………………………………………………………………. 17

2-1 بخش اول: هویت سازمانی……………………………………………….. 17

2-1-1 مقدمه ………………………………………………………………….. 17 

2-1-2 هویت: لغت شناسی و بستر شناخت…………………………………… 20

2-1-3 هویت چیست؟………………………………………………………….. 23

2-1-4 انواع هویت…………………………………………………………….. 25

2-1-4-1 هویت اجتماعی……………………………………………………… 30

2-1-4-2 هویت شرکت………………………………………………………… 34

2-1-4-3 هویت سازمانی……………………………………………………… 38

2-1-5  ساخت وشکل گیری هویت……………………………………………. 48

2-2 بخش دوم:

2-2-1 عوامل برون سازمانی موثر بر شکل گیری هویت سازمانی………….. 53

2-2-1-1 توجه رسانه ها……………………………………………………… 54

2-2-1-2 وجهه خارجی سازمان ……………………………………………… 59

2-2-1-3 ارتباطات خارجی سازمان …………………………………………… 62

2-3 بخش سوم:

2-3-1 عوامل درون سازمانی موثر در شکل گیری هویت سازمانی…………. 65

2-3-1-1 تیم مدیران عالی سازمان …………………………………………… 66

2-3-1-2 مدیریت منابع انسانی……………………………………………….. 70

2-3-1-3 عملیات سازمان …………………………………………………….. 73

2-3-1-4 ارتباطات داخلی سازمان ……………………………………………. 75

2-4 بخش چهارم: تعهد سازمانی

2-4-1 مقدمه ………………………………………………………………….. 78

2-4-2 تعهد: لغت شناسی و بستر شناخت…………………………………….. 80

2-4-3 تعهد چیست؟…………………………………………………………… 80

2-4-4 تعهد سازمانی………………………………………………………….. 81

2-4-5 هویت سازمانی و تعهد سازمانی………………………………………. 87

2-4-6 نتیجه گیری…………………………………………………………….. 93

2-5 بخش پنجم: پیشینه پژوهش ……………………………………………….. 95

2-5-1 پژوهش های داخلی……………………………………………………. 95

2-5-2 پژوهش های خارجی ………………………………………………….. 104 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………… 113

3-1 روش پژوهش ……………………………………………………………… 113

3-2 متغیرهای پژوهش …………………………………………………………. 116

3-3 جامعه آماری………………………………………………………………. 117

3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………….. 117

3-5 تعیین حجم نمونه………………………………………………………….. 118

3-6 روش های جمع آوری اطلاعات…………………………………………… 120

3-7 روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………….. 125

3-8 قلمرو پژوهش ……………………………………………………………… 128

3-9 روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………… 129

3-9-1 آزمون همبستگی پیرسون ……………………………………………. 129

3-9-2 رگرسیون خطی………………………………………………………… 130

3-9-3 آزمون دوربین واتسون ……………………………………………….. 131

3-9-4 ضریب تعیین……………………………………………………………. 132

3-9-5 آزمون معنی داربودن در الگوی رگرسیون ………………………….. 132

3-9-5-1 آزمون معنی دار بودن برای معادله رگرسیون ……………………. 132

3-9-5-2 آزمون معنی دار بودن برای ضرایب……………………………….. 133

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………. 135

4-1 آمار توصیفی……………………………………………………………… 135

4-1-1 تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت ………………………………… 136

4-1-2 تفکیک نمونه بر حسب متغیرتحصیلات ………………………………. 136

4-1-3 تفکیک نمونه بر حسب متغیرسن……………………………………… 137

4-1-4 تفکیک نمونه بر حسب متغیرسابقه کار……………………………….. 137

4-1-5 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر توجه رسانه ها …………… 138  

4-1-6 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیروجهه خارجی سازمان …….. 139

4-1-7 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر عملیات سازمان……………. 140

4-1-8 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر ارتباطات خارجی سازمان …. 141

4-1-9 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر تیم مدیران عالی سازمان …. 142

4-1-10 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر مدیریت منابع انسانی……. 143

4-1-11 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر ارتباطا ت داخلی سازمان .. 144

4-1-12 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر تعهد عاطفی……………… 145

4-1-13 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر تعهد مستمر ……………..  145

4-1-14 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر تعهد هنجاری …………… 146

4-1-15بررسی آماره های توصیفی…………………………………………… 147

4-2 آمار استنباطی ……………………………………………………………. 148

4-2-1 مطالعه نرمال بودن توزیع متغیرها …………………………………… 149

4-2-2 مطالعه فرضیه های پژوهش …………………………………………… 150

4-2-2-1 هویت سازمانی بر تعهد سازمانی اثر دارد ………………………… 150

4-2-2-2 توجه مثبت رسانه ها به سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد…………. 152

4-2-2-3  وجهه خارجی سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد …. 155

4-2-2-4 ارتباطات خارجی سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد .. 157

4-2-2-5 اقدامات تیم مدیران عالی سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد…………. 160

4-2-2-6 اقدامات مدیریت منابع انسانی بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد …………….. 162

4-2-2-7 ارتباطات داخلی سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد …………………… 165

4-2-2-8 عملیات سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد …………. 167

4-2-3 برازش مدل رگرسیونی ……………………………………………….. 170

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها

مقدمه …………………………………………………………………………………… 174

5-1 بحث درمورد نتایج ………………………………………………………… 175

5-2 نتایج حاصل از یافته های پژوهش ………………………………………… 176

5-2-1 نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش در مقایسه با سایر پژوهش ها ……. 176

5-2-2 نتیجه گیری ……………………………………………………………. 183

5-3 ارائه راه کارها و پیشنهاد ها……………………………………………… 184

5-3-1 پیشنهاد ها بر مبنای یافته های پژوهش ………………………………… 187

5-3-2 پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی ………………………………….. 198

5-3-3 محدودیت های پژوهش …………………………………………………. 199

پیوست ها و ضمائم …………………………………………………………….  201

منابع  و ماخذ ………………………………………………………………….. 221

 

فهرست جدول ها

    عنوان                                                                                    صفحه

جدول 2-1:تعاریف سازه های هویت اجتماعی سازمانی و شرکت …………… 27

جدول2-2: تعاریف هویت سازمانی……………………………………………. 40

جدول2-3: اختصار بعضی از مهم ترین تحقیقات تجربی انجام شده در زمینه هویت سازمانی….. 105

جدول 3-1:مقدار پایایی پرسشنامه ……………………………………………. 126

جدول 3-2: مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه …………………………………. 128

جدول 4-1: مطالعه توزیع فراوانی متغیر جنسیت ……………………………. 136

جدول 4-2:  مطالعه توزیع فراوانی متغیر تحصیلات ………………………… 136

جدول 4-3:  مطالعه توزیع فراوانی متغیر سن ………………………………. 137

جدول 4-4:  مطالعه توزیع فراوانی متغیر سابقه کار ………………………… 137

جدول 4-5 توزیع فراوانی سوال های متغیر توجه رسانه ها ………………… 138

جدول 4-6: توزیع فراوانی سوال های متغیر وجهه خارجی سازمان ……….. 139

جدول 4-7:  توزیع فراوانی سوال های متغیر عملیات سازمان ………………. 140

جدول 4-8:  توزیع فراوانی سوال های متغیر ارتباطات خارجی سازمان ……. 141

جدول 4-9: توزیع فراوانی سوال های متغیر تیم مدیران عالی ………………. 142

جدول 4-10: توزیع فراوانی سوال های متغیرمدیریت منابع انسانی ………… 143

جدول 4-11: توزیع فراوانی سوال های متغیر ارتباطات داخلی سازمان ……. 144

جدول 4-12: توزیع فراوانی سوال های متغیر تعهد عاطفی ………………… 145

جدول 4-13: توزیع فراوانی سوال های متغیر تعهد مستمر ………………… 145

جدول 4-14: توزیع فراوانی سوال های متغیر تعهد هنجاری ……………….. 146

جدول 4-15: مطالعه آماره های توصیفی ……………………………………. 147

جدول 4-16:مطالعه توزیع متغیر …………………………………………….. 149

جدول 4-17: اختصار نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه اول .. 150

جدول 4-18: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه اول .. 151

جدول 4-19: مطالعه آزمون همبستگی مربوط به فرضیه اول ……………… 152

جدول 4-20: اختصار نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه دوم .. 153

جدول 4-21: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه دوم . 154

جدول 4-22: مطالعه آزمون همبستگی مربوط به فرضیه دوم ……………… 154

جدول 4-23: اختصار نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه سوم . 155

جدول 4-24: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه سوم 156

جدول 4-25: مطالعه آزمون همبستگی مربوط به فرضیه سوم……………… 157

جدول 4-26: اختصار نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه چهارم …….. 158

جدول 4-27: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه چهارم          159

جدول 4-28: مطالعه آزمون همبستگی مربوط به فرضیه چهارم …………… 159

جدول 4-29: اختصار نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه پنجم . 160

جدول 4-30: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه پنجم . 161

جدول 4-31: مطالعه آزمون همبستگی مربوط به فرضیه پنجم …………….. 162

جدول 4-32: اختصار نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه ششم 163

جدول 4-33: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه ششم 164

جدول 4-34: مطالعه آزمون همبستگی مربوط به فرضیه ششم ……………. 164

جدول 4-35: اختصار نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه هفتم . 165

جدول 4-36: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه هفتم . 166

جدول 4-37: مطالعه آزمون همبستگی مربوط به فرضیه هفتم …………….. 167

جدول 4-38: اختصار نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه هشتم 167

جدول 4-39: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه هشتم 169

جدول 4-40: مطالعه آزمون همبستگی مربوط به فرضیه هشتم ……………. 169

جدول 4-41: اختصار نتایج توصیفی مدل رگرسیونی ………………………… 170

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

جدول 4-42: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی ……………………….. 171

 

فهرست نمودارها

    عنوان                                                                                   صفحه

نمودار4-1: مطالعه نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه اول 151

نمودار4-2: مطالعه نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه دوم. 154

نمودار4-3: مطالعه نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه سوم          156

نمودار4-4: مطالعه نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه چهارم        158

نمودار4-5: مطالعه نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه پنجم          161

نمودار4-6: مطالعه نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه ششم         163

نمودار4-7: مطالعه نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه هفتم          166

نمودار4-8: مطالعه نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه هشتم         168

نمودار4-9: مطالعه نرمال بودن مانده های رگرسیونی ……………………… 171

 

فهرست شکل ها

   عنوان                                                                                     صفحه

شکل 2-1: شبکه هویت ………………………………………………………. 23

شکل 2-2: مروری بر سازه های هویت اجتماعی سازمان و شرکت ………… 29

شکل 2-3: عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر شکل گیری هویت سازمانی ….. 52

شکل 2-4: عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر شکل گیری هویت سازمانی ….. 94

 

چکیده فارسی

امروزه در بسیاری از سازمان ها، شاهد افزایش نرخ جابه جایی، کاهش رضایت شغلی ،افزایش اندازه غیبت از کار، گسترش بیگانگی از کار و فقدان احساس مسئولیت پذیری کارکنان و به گونه کلی عدم هویت یابی اعضا با سازمان خود، هستیم.تا آن جایی که اغلب گویا اعضا و کارکنان این سازمان ها به شغل خود تنها به عنوان منبع درآمدی جهت امرارمعاش و گذران زندگی نگریسته و ضمن عدم مشارکت در سازمان نسبت به کوشش جهت شکل گیری هرچه بهتر اهداف سازمانی که در عضویت آن هستند نیز بی تفاوت اند.این امر به خصوص در آن دسته از سازمان هایی که در مقایسه با سایر سازمان ها از جایگاه و وجهه پایین تری برخوردار بوده و تصویر ضعیف تری از خود به نمایش گذارده اند، نمود بیشتری دارد.

بر همین اساس لزوم افزایش آگاهی مدیران از عوامل موثر بر شکل گیری هویت سازمانی و منافع بالقوه حاصل از وجود هویت سازمانی قوی و مستحکم بیش از پیش عیان می گردد. پژوهش حاضر قصد دارد تا ضمن مطالعه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر در شکل گیری هویت سازمانی و ارائه راه کارهایی جهت بهبود و تقویت آن، اثر آن هارا بر تعهد سازمانی مورد مطالعه قرار دهد.

نتایج حاصل اظهار گر وجود ارتباط مثبت و معنی دار میان توجه رسانه ها به سازمان، وجهه خارجی سازمان، ارتباطات خارجی، تیم مدیران عالی ، مدیریت منابع انسانی ،عملیات سازمان و ارتباطات داخلی سازمان  با تعهد سازمانی می باشد.

 

فصل اول

کلیات طرح


مقدمه

“هویت سازمانی”[1] بیانگر ادراک افراد از خصوصیات سازمانی می باشد که در عضویت آن هستند. هویت سازمانی نشان می دهد که اعضا نسبت به سازمان خود چگونه فکر می کنند و از عضویت در آن چه احساسی دارند .شناخت هویت سازمانی و کوشش جهت ایجاد یک هویت سازمانی قوی و مستحکم از آن رو برای مدیران حائزاهمیت می باشد که هویت یابی افراد با سازما ن سبب کاهش اندازه ترک خدمت کارکنان شده، رفتارهای موافق و همسو با اهداف سازمان را افزایش داده و نهایتاً موجب شکل گیری اهداف سازمان می گردد((Haigh et al, 2006,295 .نکته قابل توجه در خصوص تحقیقات انجام گرفته پیرامون مفهوم هویت سازمانی این می باشد که علی رغم وجود مقاله ها و تحقیقات بسیار در ارتباط با هویت سازمانی، دانش کمی درخصوص چگونگی شکل گیری و عوامل موثر در ایجاد آن هست و اغلب تحقیقات انجام شده در این زمینه به ارائه تعاریف هویت سازمانی و مطالعه ارتباط آن با سایر متغیرهای سازمانی پرداخته اند(pussa,2006,295).

1-1 اظهار مساله پژوهش

“ریکیتا”  (2005) ، در تحقیقی فراتحلیلی در مورد هویت سازمانی گفته می باشد که هویت سازمانی با بسیاری از رفتارها، توجه ها و متغیرهای زمینه ای کاری در ارتباط می باشد (,2005, 358–384 .(Riketta

امروزه در بسیاری از سازمان ها، نوعی تمایل به افزایش نرخ جابه جایی، کاهش رضایت شغلی، افزایش اندازه غیبت از کار، گسترش بیگانگی از کار و فقدان احساس مسئولیت پذیری کارکنان و به گونه کلی عدم هویت یابی اعضا با سازمان خود، نظاره می گردد (مجیدی،1377). وجود هویت سازمانی قوی و مستحکم ، منافع و مزایای زیادی را برای سازمان به ارمغان خواهد آورد. مانند مزایای هویت سازمانی می توان به افزایش بقای افراد در سازمان ، همکاری با دیگر اعضا و حرکت در جهت منافع استراتژیک سازمان تصریح نمود. به علاوه می توان هویت سازمانی را به عنوان مکانیزم تشویق در نظر گرفت. از طریق تعیین هویت ، می توان بر روی کارکنان نفوذ داشت و آن ها را در جهت فعالیت های سازمان هدایت نمود. در این حالت هدف های سازمان مبدل به هدف های فردی می گردد و در این صورت احتمالا در جهت رسیدن به هدف های سازمانی کار بیشتری انجام می دهند(هارکویل و کینگ ،2003). بسیاری از تئوری های اجتماعی اظهار می کنند که افزایش سطح هویت سازمانی می تواند باعث افزایش رضایت افراد ازسازمان گردد. این موضوع در تحقیقات “هاسلم” به خوبی مورد بحث قرار گرفته و نشان داده شده می باشد (Haslam, 2001).

ثابت شده می باشد که هویت سازمانی، عامل اساسی در زندگی سازمانی به شمار می رود. تحقیقات انجام شده دراین عرصه نیز نشان می دهد، کارکنانی که احساس هویت یکسانی با سازمان خود دارند، تفکرهای مثبت و رفتارهای مفیدی در برابر محیط کار خود نشان می دهند (Bergami& Bagozzi,2000,555-77). شناخت هویت سازمانی و کوشش جهت توسعه و تقویت آن برای مدیران مهم می باشد. هویت سازمانی غالبا با تعهد سازمانی اشتباه گرفته می گردد (مجیدی،1377).

مطالعات گویای این واقعیت می باشد که کارکنانی که خود را با سازمانشان هویت یابی می نمایند تعهد بالاتری به سازمان داشته و تمایل کمتری به ترک شغل و سازمان خود دارند. (DeConinck,2011,617-24)هم چنین پژوهش های این حوزه نشان می دهند کارکنانی که تمایل به ترک شغل خود دارند در نهایت یا به صورت عملی سازمان را رهانموده یا از منظر روانی در سازمان حضور نخواهند داشت که به آن ترک خدمت مجازی نیز اطلاق می گردد و تبعات منفی آن برای سازمان به مراتب بیشتر از ترک خدمت عملی و ملموس سازمان می باشد  (تنعمی ،1372 ؛21).

در سال 1974، پورتر و همکارانش تعهد را به عنوان شدت تعیین هویت فرد با سازمان و اندازه درگیری، مشارکت و همکاری او ذکر کردند. مورد هایی مثل اندازه تعهد، اندازه وفاداری به سازمان و مدیران سازمان، احساس غرور و افتخار از عضویت در سازمان، تمایل به ماندن درسازمان و دفاع از ارزش های سازمان در داخل و خارج سازمان از عوامل شناخت هویت سازمانی می باشد(نانگر،1389، 20).

از سوی دیگر فقدان یک هویت سازمانی منسجم و ناتوانی سازمان ها در شکل دادن به هویتی قوی و پایدار سبب بروز اشکال ها و نارسایی هایی در فرایندهای مختلف سازمان و مسائل گوناگونی که با آن روبروست می گردد. فقدان هویت سازمانی منسجم، احساس تعلق اعضا به سازمان را خدشه دار کرده و از اندازه وفاداری و تعهد آن ها به ارزش ها و اهداف سازمان و کوشش جهت شکل گیری این اهداف خواهد کاست و از این طریق، موجب از دست رفتن مزیت های رقابتی سازمان و به خطر افتادن موجودیت آن در محیط پویا و رقابتی که سازمان های عصر حاضر ناگزیر به فعالیت در آن هستند خواهد گردید.

به دلیل آثار فراوان عضویت در یک سازمان بر توجه ها و رفتار افراد، هویت یابی سازمانی و تعهد سازمانی مانند مفاهیمی هستند که در سال های اخیر حجم وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص داده و محققان را بر آن داشته تا به مقصود کوشش برای درک ،پیش بینی و کنترل هرچه بهتر رفتارهای کارکنان ،تحقیقات وسیعی را در این حوزه انجام دهند(محمدی، 1390).

پژوهش حاضر قصد دارد تا ضمن مطالعه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر در شکل گیری هویت سازمانی، تأثیر آن را در بروز تعهد سازمانی مطالعه نماید .

سوال اصلی پژوهش این می باشد که عوامل تاثیر گذار بر هویت سازمانی کدامند و هویت سازمانی در ایجاد تعهد سازمانی چه نقشی اعمال می کند؟

[1] – Organizational Identity

تعداد صفحه :191

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***