متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :منابع انسانی

عنوان : تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و تأثیر میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندر انزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی

گرایش : منابع انسانی

موضوع :

تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و تأثیر میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

استاد راهنما :

 دکتر محمد صادق حسن زاده

سال تحصیلی :

  1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان……………………………………….. صفحه

چکیده………………………………………… .1

فصل اول :  کلیات پژوهش

1-1-  مقدمه…………………………………… .3

1-2- اظهار مسأله……………………………….. .4

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع……………………….. .6

1-4- اهداف پژوهش………………………………. 7

1-5- سؤالات پژوهش………………………………. 7

1-6- فرضیه های پژوهش…………………………… 7

1-7- قلمرو پژوهش………………………………. 8

1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها و کلید واژه ها: 8

فصل دوم : ادبیات پژوهش

2-1- بخش اول : رهبری خدمتگزار………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-1- 1- مقدمه…………………………………. 13

2-1-2- تعاریف رهبری……………………………. 14

2-1-3- سبک رهبری………………………………. 14

2-1-4- وظایف رهبری…………………………….. 15

2-1-5- نظریه های سنتی رهبری…………………….. 16

2-1-5-1- نظریه خصوصیات فردی رهبر…………………. 17

2-1-6- مروری بر شکل گیری رهبری خدمتگزار………….. 18

2-1-7- تعاریف رهبری خدمتگزار……………………. 19

2-1-8- خدمت عمومی……………………………… 19

2-1-9- مقایسه تئوری عاملیت و خادمیت با تئوری های کلاسیک و نئوکلاسیک   21

2-1-10- ابعاد رهبـری خدمتگزار از نظر صاحب نظران……. 22

2-1-11- مدل های رهبـــری خدمتگزار………………… 24

2-1-12- رهبری خدمتگزار از نظر نظریه پردازان……….. 30

2-1-13- رهبری خدمتگزار در سازمان های دولتی………… 31

2-1-14- معنویت محیط کاری و رهبری خدمتگزار…………. 32

2-1-15- رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی…………… 32

2-2- بخش دوم : تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………34

 

 

عنوان……………………………………….. صفحه

2-2-1- مقدمه………………………………….. 34

2-2-2- مفهوم تعهد سازمانی………………………. 34

2-2-3- الگوهای چند بعدی تعهد سازمانی…………….. 35

2-2-4- متغیرهایی که با تعهد سازمانی ارتباط دارند ….. 41

2-2-5- مدل های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی……. 47

2-2-6- مدیریت گوناگونی از منظر تعهد سازمانی………. 50

2-2-7- مفاهیم مدیریتی از منظر تعهد سازمانی……….. 51

2-3- بخش سوم : اعتماد………………………….. 52

2-3-1- مقدمه………………………………….. 52

2-3-2- مفاهیم اعتماد…………………………… 52

2-3-3- عوامل مؤثر در اعتماد…………………….. 53

2-3-4- فرآیند اعتماد…………………………… 59

2-3-5- انواع اعتماد……………………………. 60

2-3-6-  سطوح اعتماد……………………………. 61

2-3-7- ارکان کلیدی اعتماد………………………. 62

2-3-8- اعتماد به مدیران ارشد……………………. 62

2-3-9- اعتماد درون سازمانی و تسهیم دانش………….. 63

2-3-10- اعتماد و عملکرد…………………………. 64

2-3-11- اعتماد در سازمانها………………………. 64

2-3-12- رهنمود های توسعه اعتماد………………….. 65

2-5- بخش چهارم :ارتباط بین رهبری خدمتگزار، تعهد سازمانی و اعتماد به مدیران……………………………………..66

2- 4- بخش پنجم : پیشینه پژوهش…………………… 71

چارچوب نظری پژوهش……………………………… 75

 

فصل سوم : روش پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………. 73

3-2- روش پژوهش………………………………… 73

3-3- جامعه  و نمونه آماری………………………. 75

3-4- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات…………………. 76

3-5- روایی  و پایایی  ابزار گردآوری اطلاعات……….. 77

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات………….. 79

 

 

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات پژوهش

4-1- مقدمه……………………………………. 85

4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……. 85

4-3-  توصیف متغیرهای پژوهش……………………… 88

4-4- مطالعه نرمال بودن متغیرهای پژوهش…………….. 92

4-5- مطالعه مدل پژوهش…………………………… 93

4-6- آزمون فرضیه ها……………………………. 95

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش

5-1- مقدمه……………………………………. 98

5-2- نتایج مطالعه توصیفی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…. 98

5-3- توصیف متغیرهای پژوهش………………………. 98

5-4- نتایج آمار استنباطی……………………….. 100

5-5- پیشنهادات بر اساس فرضیه های پژوهش…………… 101

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آینده……………….. 103

5-7- محدودیت های پژوهش…………………………. 103

منابع و مآخذ……………………………………… 104

ضمائم…………………………………………….. 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان……………………………………….. صفحه

جدول 2-1- مقایسه تئوری عاملیت و خادمیت با تئوری نئو کلاسیک 22

جدول2-2- ویژگی های رهبر خدمت گزار……………….. 24

جدول2-3- ابعاد رهبری خدمتگزار را از دیدگاه نظریه پردازان  29

جدول2-4-تعاریف دانشمندان از اعتماد………………. 54

جدول 3-1:پراکندگی جامعه آماری پژوهش به تفکیک مراکز فنی و حرفه ای استان گیلان…………………………………………. 73

جدول 3-2- تخصیص نمونه به واحدهای منتخب…………… 74

جدول3-3- تعداد سؤالات متغیرها……………………. 75

جدول 3-4- پایایی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………..77

جدول4-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان……………….. 85

جدول4-2- توصیف سن پاسخ دهندگان………………….. 86

جدول4-3- توصیف سن پاسخ دهندگان………………….. 86

جدول4-4- توصیف سایقه کار پاسخ دهندگان……………. 86

جدول4-5- توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان………………. 87

جدول4-6- توصیف متغیر رهبری خدمتگزار……………… 88

جدول4-7- توصیف متغیر رهبری خدمتگزار……………… 89

جدول4-8- توصیف متغیر تعهد سازمانی……………….. 91

جدول4-9- توصیف متغیر اعتماد کارکنان به مدیر………. 91

جدول4- 10-آزمون کولموگروف- اسمیرنف………………. 92

جدول 4-11- شاخص های معنی داری و برازش مدل………… 93

 

 

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر میزان نوآوری سازمان با میانجی گری یادگیری سازمانی در آموزش عالی

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان……………………………………….. صفحه

نمودار 2-1- متغیرهای مدل ونگ……………………. .27

نمودار 2-2- مدل پترسون…………………………. .28

نمودار 2 – 3- مولفه های هوش هیجانی به زعم گلمن……. .28

نمودار 2-4 – مدل عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی………. .47

نمودار 2-5 – عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی. .49

نمودار 2-6 – عوامل ضروری ، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی     .49

نمودار2-7 عواملی که بر سطح اعتماد تاثیر می گذارند…. .55

نمودار2-8- گونه های مختلف اعتماد در طول زمان……… .58

نمودار2-9- فرآیند اعتماد……………………….. .60

نمودار2- 10- مدل سطوح اعتماد……………………. .61

نمودار 2-11- مدل مفهومی پژوهش…………………… .69

نمودار4-1- نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان…….. .85

نمودار4-2- نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان…….. .86

نمودار4-3- نمودار ستونی سن پاسخ دهندگان………….. .87

نمودار4-4- نمودار ستونی سابقه کار پاسخ دهندگان……. .88

نمودار4-5- نمودار ستونی تحصیلات پاسخ دهندگان………. .89

نمودار4-6-هیستوگرام متغیر رهبری خدمتگزار…………. .90

نمودار4-7- نمودار میله ای  ابعاد متغیر رهبری خدمتگزار .91

نمودار4-8-هیستوگرام متغیر تعهد سازمانی…………… .91

نمودار4-9- هیستوگرام متغیر اعتمادکارکنان به مدیر….. .92

نمودار 4-10-آزمون مدل پژوهش…………………….. .93

نمودار 4-11- آزمون مدل پژوهش……………………. .94

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان……………………………………….. صفحه

شکل شماره 2-1 – ابعاد تعهد سازمانی از نظر آلن و می یر .41

 

 

 

چکیده :

در نظر داشتن موضوع رهبری خدمتگزار درسالهای اخیر، افزایش پیدا کرده می باشد و انواع سازمان های تجاری، غیر انتفاعی، آموزشی و نیز سازمانهای دولتی برای اداره سازمان خود اصول رهبری خدمتگزار را مورد بهره گیری قرار داده اند.هدف اصلی در این پژوهش، اندازه  سنجش رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی با تأثیر میانجی اعتماد در مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان می باشد.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان به تعداد 750نفر بوده که به روش خوشه ای و با بهره گیری از فرمول جامعه محدود به تعداد 211 نفر انتخاب گردید. ابزار پژوهش سه پرسشنامه رهبری خدمتگزار که از مقاله ونگ و ژن،2014 ، تعهد سازمانی آلن و مایر و پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیر مک آلیستر می باشد،که ضمن تأیید روایی و سپس پایایی آنها با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب، برای رهبری خدمتگزار (924/0)،تعهد سازمانی(914/0)و اعتماد کارکنان به مدیر(818/0)محاسبه گردید.برای تحلیل یافته ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی(معادلات ساختاری) بهره گیری گردید. نتایج پژوهش تمامی فرضیه های پژوهش را تأیید کرده و نشان داد که رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان گیلان با تأثیر میانجی اعتماد کارکنان به مدیر تأثیرگذار می باشد.

 

 

 

واژگان کلیدی: رهبری خدمتگزار، تعهد سازمانی، اعتماد کارکنان به مدیران

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

1-1- مقدمه

سازمان ها و مدیران کاملاً آگاهند که با تغییری سریع و پیچیده روبرو هستند و این حرکت نامعلوم به سوی آینده، با تقاضای افراد برای مشارکت بیشتر در همه سطوح سازمانی همراه می باشد و به گونه شگفت انگیز باعث تغییر ادراکات رهبری، به ویژه در تأثیر های ارتباطی بین پیرو و رهبر شده می باشد. اغلب تئوری ها با در نظر داشتن اهمیت تأثیر رهبر در قبال پیروان برای انجام مأموریت سازمان پایه ریزی شده اند و این جای سؤال می باشد که رهبر چه اثری می تواند بر توجه های شغلی کارکنان داشته باشد. هرچند عوامل متعددی بر توجه ها و رفتار کارکنان تأثیرگذارند، پژوهش ها بیانگر این می باشد که این توجه ها در بیشتر زمینه ها از طرف سبک رهبری تحت تأثیر قرار می گیرند(Rieke  & Chase 2008) .سبک رهبری خدمتگزار به عنوان رویکردی نو ممکن می باشد از نظر ارتقای عملکرد اعضای سازمان از طریق پرورش توجه ها و رفتارهای کاری آنان مانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی برای رهبران سازمان ها سودمند باشد. این سبک رهبری نه  تنها سبکی بشردوستانه و بر پایه مبانی اخلاقی می باشد، بلکه حتی پیش بینی می گردد برای افزایش نیروی روانی و رضایت از شغل و بهره وری در سازمان مفید باشد(خوشبختی و همکاران،1391،ص114).در این فصل به کلیات پژوهش که شامل مشکل اصلی محقق و اهمیت موضوع و هدف هایی که محقق بالتبع می باشد،پرداخته می گردد.

تعداد صفحه : 139

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***