عنوان : ارزیابی کارایی وصول مطالبات گاز بهاء بخش های تابعه شرکت گاز استان اردبیل با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون چند متغیره

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد M.Sc

گرایش :صنایع-صنایع

موضوع :

ارزیابی کارایی وصول مطالبات گاز بهاء بخشهای تابعه شرکت گاز استان اردبیل با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون چند متغیره

استاد راهنما :

دکتر ناصر میکائیل وند

استاد مشاور :

دکتر یوسف ربانی

دکتر سعید عبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده….………………………………………………….………………………………………1

فصل اول کلیات پژوهش…………………………………………………………………. 2

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………. 3

1-2 اظهار مسئله………………………………………………………………………… 6

1-3  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………… 8

1-4 اهداف پژوهش…………………………………………………………………….. 10

1- 5 سوالات پژوهش………………………………………………………………….. 10

1 –  6 تبیین واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش…………………………….. 10

1 – 6 -1 کارایی………………………………………………………………………… 10

1 –6-2 تحلیل پوششی داده ها (DEA)…………………………………………….. 12

1 -6-2- 1 مزایای تحلیل پوششی داده ها………………………………………….. 13

1 –  7 درآمد خانوار…………………………………………………………………….. 13

1 – 8 رگرسیون چند متغیره………………………………………………………….. 14

1 – 9 قلمرو پژوهش……………………………………………………………………. 14

1- 9 -1 قلمرو موضوعی……………………………………………………………… 14

1 –9- 2 قلمرو مکانی………………………………………………………………… 14

1- 9- 3 قلمرو زمانی…………………………………………………………………. 15

فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده…………………………………………… 16

2- 1 مقدمه……………………………………………………………………………..17

2 – 2 مبانی نظری پژوهش………………………………………………………….. 18

2 – 2 – 1 تأثیر درآمد خانوار در مصرف انرژی…………………………………….. 18

2-2-1-1 نظریه مصرف کینز یا تئوری درآمد مطلق………………………………… 20

2-2-1-2 نظریه درآمد نسبی……………………………………………………….. 21

2-2-1-3 نظریه درآمد همیشگی………………………………………………………… 21

2-2-1-4 نظریه سیکل زندگی…………………………………………………………22

2-2-1-5 نتایج مهم نظریه های مصرف……………………………………………… 23

2-2-2 تأثیر فرهنگ جامعه بر روی الگوی مصرف خانوار………………………….. 23

2-2-2-1 عوامل فرهنگی موثر بر نوع و اندازه مصرف……………………………… 26

2-2-2-1-1جهانی شدن…………………………………………………………….. 26

2-2-2-1-2 مصرف تفاخری………………………………………………………….. 26

2-2-2-1-3 مصرف چشم و هم چشمی…………………………………………… 27

2-2-2-1-4 مد اجتماعی……………………………………………………………… 27

2-2-2-1-5 تبلیغات بازرگانی………………………………………………………… 27

2-2-2-2 رویکرد دین اسلام در ارتباط با مصرف……………………………………… 28

2-2-3 تأثیر دمای هوا بر مصرف انرژی……………………………………………… 29

2-3 مبانی تئوری پژوهش……………………………………………………………. 30

2-3-1 پیشینه تحقیقات داخل کشور……………………………………………… 30

فصل سوم : روش پژوهش…………………………………………………………… 37

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………. 38

3-2 نوع پژوهش……………………………………………………………………….. 38

3-3 مدل پژوهش………………………………………………………………………. 38

3- 4 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………….. 93

3- 5 متغیرهای پژوهش……………………………………………………………….. 40

3-5-1 متغیرهای مستقل……………………………………………………………. 40

3-5-2- متغیرهای وابسته…………………………………………………………… 40

3- 6 تاریخچه تحلیل پوششی داده ها……………………………………………. 40

3 – 7 تعریف تحلیل پوششی داده ها……………………………………………… 42

3- 8 ویژگی ها و قابلیت های کاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده ها………..44

3 – 9 محدودیت ها و مسائل خاص در مورد رویکرد DEA………………………….

3 – 10 انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها…………………………………….. 48

3-10- 1 مدل CCR…………………………………………………………………….

3-10- 2 مدل BCC…………………………………………………………………….

3-11 دیدگاههای ورودی- محور و خروجی – محور در حل مدلهای DEA………..

3- 12 بازگشت نسبت به مقیاس…………………………………………………… 51

3-13 تاریخچه رگرسیون………………………………………………………………..52

3- 14 رگرسیون خطی………………………………………………………………… 53

3-15رگرسیون چند متغیره ……………………………………………………………..55

3-16ارزیابی اوزان شاخص ها به روش آنتروپی……………………………………….55

3 – 17 روش گرد آوری اطلاعات………………………………………………………….56

3- 18 جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………..57

3 – 19 روش نمونه گیری……………………………………………………………….57

3-20 روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………57

فصل چهارم نتایج……………………………………………………………………….. 60

4- 1 مقدمه……………………………………………………………………………… 61

4-2 پاسخ به سوالات پژوهش……………………………………………………………61

4-2-1 پاسخ به سوال پژوهشی اول…………………………………………………..61

4-2-2 پاسخ به سوال پژوهشی دوم…………………………………………………….62

4-2-3 پاسخ به سوال پژوهشی سوم……………………………………………………62

4-2-4 پاسخ به سوال پژوهشی چهارم………………………………………………….62

4- 2 آمار توصیفی داده ها………………………………………………………………. 62

4-2-1 آمار توصیفی مربوط به درآمد سالیانه خانوارها………………………………. 62

4-2-2 آمار توصیفی مربوط به شاخص فرهنگی نواحی تابعه…………………………63

4-2-3 آمار توصیفی مربوط به شاخص نیروهای عملیاتی و ماشین آلات جهت وصول مطالبات در نواحی تابعه….65

4-2-4 آمار توصیفی مربوط به شاخص میانگین دمای هوای سالیانه  نواحی تابعه شرکت گاز استان اردبیل…66

4-2- 5 آمار توصیفی مربوط به خروجی اول که بیانگر نسبت مبلغ فیش های واریز شده به مبلغ فیش های صادره نواحی تابعه شرکت گاز استان اردبیل……….67

4-2-6 آمار توصیفی مربوط به خروجی دوم که بیانگر نسبت تعداد فیش های واریز شده به تعداد فیش های صادره نواحی تابعه شرکت گاز استان اردبیل…….68

4 – 3 مدل برنامه ریزی شده برای تحلیل پوششی داده ها در نرم افزارGAMS……..

4- 4  آمار توصیفی حاصل از نتایج حل مدل توسط روش تحلیل پوششی داده ها…..70

4-5 وزن های بهین ورودی ها و خروجی ها برای هر یک از نواحی تابعه……………72

4- 6 تصویر هر DMU  بر روی مرز کارا…………………………………………………..73

4-7 نتایج حاصل از حل مدل توسط رگرسیون ………………………………………. 77

فصل پنجم  بحث و نتیجه گیری……………………………………………………….. 80

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………..81

5-2 بحث و تفسیر نتایج………………………………………………………………. 81

5-3 پیشنهادات……………………………………………………………………….. 83

5-4 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………. 84

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………85

فهرست منابع………………………………………………………………………… 87

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………91

چکیده:

امروزه اهمیت و آگاهی از اندازه کارایی و سنجش آن جهت بهبود عملکرد و نهایتاً حفظ و ادامه حیات سازمان با در نظر داشتن شرایط متغیر محیطی ، پیچیدگی تکنولوژی، کمبود منابع،رقابت شدید، تنوع خدمات و سرعت بالای تبادل اطلاعات و ارتباطات ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. پس شرکتهای وابسته به دولت به مقصود رقابت در عرصه های داخلی و بین المللی نیازمند کوشش مستمر در راستای به وجوداوردن شرایط مناسب اقتصادی برای کلیه سرمایه گذارانشان هستند. در این بین شرکت ملی گاز با در نظر داشتن ماهیت خدماتی شرکت نیازمند تامین منابع مالی به مقصود افزایش حوزه های گازرسانی در مناطق فاقد گاز خانگی می باشد. این امر محقق نمی گردد مگر با وصول مطالبات گاز بهاء مشترکین در مناطق تحت پوشش، پس ارزیابی کارایی وصول مطالبات در صنعت گاز دارای اهمیت به خصوصی می باشد بویژه بعد از هدفمند کردن یارانه در سالهای اخیر در کشور و افزایش بهای منابع انرژی . تحلیل پوششی داده ها یکی از شاخه های علم پژوهش در عملیات می باشد که در سالهای اخیر پیشرفتهای زیادی را در محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیری دارد. هدف عمده این پایان نامه ، محاسبه نمره کارایی وصول مطالبات گاز بهای مصرفی توسط مشترکین در شرکت گاز استان اردبیل می باشد. و بدین مقصود در این پایان نامه از دو روش تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون چند متغیره بهره گیری شده می باشد. چهار ورودی و دو خروجی به ترتیب تحت عناوین I1 تا I4 و O1 تا O2 جهت محاسبه کارایی شناسایی و محاسبه شده اند که ورودی اول تا چهارم به ترتیب بیانگر درآمد خانوار، شاخص فرهنگی ناحیه، شاخص نیروی انسانی و ماشین آلات و میانگین دمای سالیانه بوده و خروجی اول و دوم بیانگر نسبت مبالغ واریزی به مبالغ صادره در فیش ها و نسبت تعداد فیش های واریزی به صادره می باشد. برای حل مدل یاد شده با  روش تحلیل پوششی داده ها از نرم افزار GAMS بهره گیری کرده و نمرات کارایی و وزن های ورودی ها و خروجی ها مدل محاسبه شده و در ادامه به مقصود محاسبه کارایی توسط روش رگرسیون چند متغیره از نرم افزار SPSS بهره گرفته و پس از یافتن معادله خط رگرسیونی نمره کارایی نواحی تابعه مشخص می گردد. پس از محاسبه نمره کارایی توسط روش تحلیل پوششی داده ها هفت ناحیه دارای نمره کارایی یک شده و در روش رگرسیون چند متغیره یک ناحیه نمره کارایی یک را کسب می نماید.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

امروزه اهمیت ارزیابی[1] عملکرد[2] و آگاهی از اندازه کارایی و مطالعه و سنجش آن جهت بهبود عملکرد و نهایتاً حفظ و ادامه حیات سازمان با در نظر داشتن شرایط متغیر محیطی ، پیچیدگی تکنولوژی، کمبود منابع،رقابت شدید، تنوع خدمات و سرعت بالای تبادل اطلاعات و ارتباطات ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.علی رغم ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد و محاسبه کارایی، برنولاک[3] مدیر مؤسسه بهره وری کانادا مدعی می باشد که (( بیشتر مدیران معانی واقعی بهره وری و کارایی را نمی دانند و مطلع نیستند که این مفاهیم تا چه حد برای سازمان آن ها حیاتی می باشد.)) همچنین آن ها نمی دانند که چقدر می توانند بهره وری و کارایی خود را بهبود داده ، چگونه آن ها را مورد سنجش قرار داده ، تجزیه و تحلیل کنند و یا چه عواملی بر آنها تاثیر گذارند.

در عصر کنونی ، تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر کرده می باشد؛ به گونه ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی بهره گیری از منابع و امکانات ، کارکنان، اهداف و استراتژی ها، یکی از علائم بیماری سازمان قلمداد می گردد. هر سازمان به مقصود آگاهی از اندازه مطلوبیت و کیفیت فعالیت های خود به ویژه در محیط های پیچیده پویا ، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد.از سوی دیگر نبود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می گردد؛ که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان می باشد. ممکن می باشد بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن از سوی مدیران عالی سازمان احساس نشود اما مطالعات نشان می دهد نبود نظام کسب بازخورد،توسعه و بهبود فعالیتهای سازمان را غیر ممکن می کند و سرانجام این پدیده مرگ سازمانی می باشد.

از نگاه دیگر با ملاحظه نظام آفرینش می توان دریافت که ارزیابی در بطن آن قرار دارد. وجود نظم بسیار موزون در جهان خلقت حکایت از حلقه بازخورد کاملا حساب شده ای دارد و نظام ارزیابی به عنوان یکی از عناصر این حلقه مطرح می باشد.هر چند ممکن می باشد بشر به علت نقص دانش و اطلاعات قادر به تبیین آن نباشد اما قوام و دوام یک سیستم منوط به وجود نظام ارزیابی و کنترل می باشد.

صاحبنظران و محققان عقیده دارند ارزیابی عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی می باشد و مشکل بتوان سازمانی را تصور نمود که مشمول ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد. آنان در نظر داشتن ((عملکرد سازمانی))[4] را باعث توسعه تئوری سازمانی ذکر می کنند و عملکرد را موضوع اصلی در فضای علمی می دانند. در نتیجه این بحث توجه محققان ، اقتصاددانان و مدیران اجرایی را به خود جلب کرده می باشد . ارزیابی و اندازه گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و بر انگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می گردد و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی می باشد.

کارایی به معنی تلف نکردن منابع می باشد که از نسبت ستاده کل به نهاده کل به دست می آید از طرفی بدون شک رسالت و هدف اساسی هر مجموعه بهره برداری موثر و کارا از منابع در اختیار می باشد. بهره گیری از فنون و تکنیک های پیشرفته و شناخت فرصت ها و محدودیت های بالقوه و بالفعل وابسته به آگاهی از وضعیت فعلی سازمان می باشد. حال که اهمیت ارزیابی و اندازه گیری عملکرد مشخص گردید بایستی مبنای توسعه پایدار[5] که اکثریت کشورهای دنیا در پی شکل گیری این امر می باشند شناسایی و عوامل موثر در ارتباط با این امر مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

انرژی مبنای رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور می باشد و اقتصاد بدون انرژی معنا ندارد. انرژی گاز با در نظر داشتن چشم انداز اقتصاد جهان اصلی ترین نیاز آینده دنیا خواهد بود و بر اساس پیش بینی ها مصرف گاز در دنیا طی دهه آینده در مقام نخست قرار می گیرد.انرژی گاز به عنوان یکی از پاکیزه ترین انرژی های مصرفی خانواده ها،صنایع و سایر مراکز مصرف مطرح می باشد. در حالیکه هزینه های بالای تولید ، انتقال و توزیع آن از دید مصرف کنندگان پنهان مانده می باشد و این در شرایطی می باشد که بخش عظیمی از سرمایه گذاریها ، طراحی و برنامه ریزی در صنعت گاز منوط به وصول به موقع بهای گاز می باشد.بر همین اساس شرکتهای گاز استانی نیز به عنوان بدنه اصلی توزیع ، فروش و خدمات پس از فروش تأثیر بسیار مهم و تعیین کننده ای را در رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورمان دارد.

تنگناهای به وجودآمده در امر وصول مطالبات که باعث کاهش در آمد ناشی از فروش گاز و نیز افزایش بدهی مشترکین گاز در شرکت های گاز استانی شده می باشد، معضلات عدیده ای را به وجودآورده بطوری که این شرکت ها از اجرای وظایف اصلی خود دور مانده اند. با پیشرفت و توسعه روز افزون فن آوری صنعت گاز و افزایش تعداد مشترکین گاز و لزوم انجام اقدامات فنی از قبیل نگهداری و تعمیرات و بازسازی تاسیسات گاز در راستای ارایه خدمات با کیفیت مطلوب به کلیه مشتریان و رسیدگی به درخواست ها و رفع معضلات گردانندگان این صنعت، اهمیت داشتن نقدینگی کافی از طریق کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها را بیش از پیش عیان ساخته می باشد. از این رو ارزیابی کارایی واحد وصول مطالبات شرکتهای گاز استانی در امر وصول مطالبات گاز بهاء، به عنوان یک هدف مهم بشمار می آید. زیرا که عدم کارایی شرکتهای گاز استانی در امر وصول مطالبات گازبهاء که به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف این شرکتها می باشد می تواند بحرانهای عظیم اقتصادی را به همراه داشته باشد.

در این بین مطالعه عملکرد بخشهای تابعه (نواحی) مورد توجه خاص قرار می گیرد نواحی وظایف اجرایی را بر عهده دارند و وظایف سازمان (مدیریت ارشد )[6] نیز نظارت و کنترل بخشهای تابعه می باشد. ارزیابی کارایی وصول مطالبات شرکتهای تابعه به چند دلیل عمده انجام می پذیرد که مهم ترین آنها عبارتند از:

1 – شرکت به مقصود کنترل و نظارت بر کار بخشهای تابعه تحت نظارت خود بایستی وضعیت آنها را با معیارهای مناسبی مطالعه کند.

2 – به مقصود ایجاد مسئولیت پذیری مدیران اجرایی(مدیران بخش ها) عملکرد آنها با سیستم تنبیه و تشویق مناسبی پاداش داده می گردد و بدین ترتیب زمینه رقابت بین بخش های تابعه فراهم می گردد.

3 – با مطالعه عملکرد می توان معیارهای مناسبی برای تخصیص بودجه ها و منابع بین نواحی بدست آورد.

4 – با ارزیابی بخش ها و مشخص کردن نقاط قوت و اشکال آنها و ایجاد بستری مناسب  می توان زمینه ایجاد رقابت سالم را بین بخش های تابعه فراهم نمود.

با مشخص شدن اهمیت ارزیابی و مطالعه عملکرد بخش های تابعه شرکت در امر وصول مطالبات گازبهاء مصرفی توسط مشترکین بایستی معیارهایی را برای مطالعه عملکرد مشخص نمود این معیارها براساس اهداف شرکت بوده و بایستی مشخص کنیم که هر یک از بخش های (ناحیه های ) مختلف برای سطح معینی از فعالیتهای خود چه سطحی از نهاده ها را بهره گیری می نماید. بر این اساس روش هایی برای ایجاد معیارهای مناسب ابداع شده می باشد که از مهم ترین آنها می توان به روش تحلیل پوششی داده ها[7] تصریح نمود.

یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در زمینه اندازه گیری کارایی، تحلیل پوششی داده ها (DEA)   می باشد که به عنوان یک روش غیر پارامتری[8] به مقصود محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده که در سال 1978 معرفی شده بهره گیری می گردد. امروزه بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و در ارزیابی سازمانها و صنایع مختلف مانند صنعت بانکداری ، پست ، بیمارستانها ، مراکز آموزشی، نیروگاهها، پالایشگاه ها و … بهره گیری می گردد.توسعه های زیادی از جنبه تئوری و کاربردی در مدلهای تحلیل پوششی داده ها اتفاق افتاده که شناخت جوانب مختلف آن را برای به کارگیری دقیقتر اجتناب ناپذیر می کند. بهره گیری از مدلهای تحلیل پوششی داده ها علاوه بر تعیین اندازه کارایی نسبی ، نقاط اشکال سازمان را در شاخص های مختلف تعیین کرده و با ارایه اندازه مطلوب آنها ، خط مشی سازمان را به سوی ارتقای کارایی[9] و بهره وری[10] مشخص می کند. همچنین الگوهای کارا که ارزیابی واحدهای ناکارا براساس آنها انجام گرفته می باشد به واحدهای ناکارا معرفی می شوند. الگوهای کارا واحدهایی هستند که با ورودی های مشابه واحد ناکارا خروجی های بیشتر یا همان خروجی ها را با بهره گیری از ورودی های کمتر تولید کرده اند.

این تنوع وسیع در نتایج می باشد که موجب شده بهره گیری از این تکنیک با سرعت فزاینده ای رو به گسترش باشد. همین امر موجب شده می باشد که این تکنیک از بعد تئوری نیز رشد فزاینده ای داشته باشد و به یکی از شاخه های فعال در علم پژوهش در عملیات تبدیل گردد.

با در نظر داشتن موردها ذکر گردیده در این پژوهش از دو روش تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون چند مغیره به مقصود ارزیابی کارایی وصول مطالبات بخشهای تابعه شرکت گاز استان اردبیل بهره گیری نموده و نتایج حاصله را مورد مقایسه قرار می دهیم.

2-1- اظهار مسئله

اصولاً در تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی در نظر داشتن انرژی گاز به علت تاثیر آن که در تامین و بهبود رفاه زندگی افراد جامعه به عنوان یک عامل زیر بنایی توسعه اقتصادی از یک سو و اثرات انرژی گاز در افزایش درآمدو رشد صنعتی کشور از سوی دیگر مهم می باشد. در نگاهی دیگر امنیت ملل به گونه فزاینده ای وابسته به امنیت منابع طبیعی ملتهاست. پس امنیت منابع طبیعی نهایتا به معنای وجود عرضه کافی، قابل اطمینان و قابل تامین مالی و پایدار منابع طبیعی به اقتصاد جهانی می باشد. جایگاه ویژه ای که انرژی گاز در مقایسه با سایر انواع انرژی ها پیدا کرده و توسعه قابل توجه شبکه های انتقال و توزیع شهری و روستایی در سالهای اخیر مصرف انرژی گاز را به نسبت زیادی افزایش داده می باشد. در این بین شرکتهای گاز استانی با فلسفه شناخت نیازهای مشتریان و پاسخگویی مناسب به آن شکل گرفته اند و وظیفه توزیع و فروش و خدمات پس از فروش را بر عهده دارند.

شرکت گاز استان اردبیل با در نظر داشتن شرایط خاص جغرافیایی استان که در آن اختلاف درجه حرارت در فصول مختلف سال باعث می گردد اندازه مصرف در طول سال در دامنه وسیعتری تغییر یابد به طوری که نسبت بالاترین مصرف فصل سرد به بالاترین مصرف فصل گرم اختلاف فاحشی دارد،بعنوان یک شرکت فعال و موثر در ارایه خدمات انرژی به گروههای مختلف مشتریان اعم از تولید کنندگان کالاها و خدمات، بخش کشاورزی و مصرف کنندگان خانگی، در کوشش می باشد تا با ارایه خدمات توزیع و فروش گاز طبیعی به مشتریان و وصول به موقع گازبهای مصرفی توسط مشترکین چرخه مالی شرکت را جهت توسعه طرحهای گازرسانی که خاستگاه استراتژیک شرکت می باشد برنامه ریزی کرده و با وصول به موقع بدهی ها فعالیتهای گازرسانی را در معرض ریسک قرار ندهد.در این بین با در نظر داشتن اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و کاهش تدریجی سهم دولت در پرداخت بهای گاز توزیعی توسط شرکت ملی گاز ایران و افزایش سهم مصرف کنندگان در پرداخت بهای خدمت دریافتی،توزیع چگونگی ی کسب درآمد و وصول مطالبات شرکت ملی گاز ایران از دریافت قسمت اعظم هزینه از دولت و قسمت اندک آن از میلیونها مشترک، به دریافت قسمت اعظم گازبهاء از مشترکین، اهمیت بسزایی به بخش وصول مطالبات شرکتهای گاز استانی داده و با در نظر داشتن ضریب نفوذ گسترده شرکتهای گاز استانی در مناطق شهری و روستایی، بیشترین تاثیر را بر عملکرد شرکت گازهای استانی چه در ارتباط با مشتریان و چه در ارتباط با روشهای اجرایی این شرکتها بر جای خواهد گذاشت و آنها را با مشکل بزرگ دریافت گازبهاء از مشترکینی که عادت به مصرف زیاد و پرداخت مبلغ اندک داشتند، روبرو نموده می باشد.که با در نظر داشتن عدم رعایت الگوی مصرف توسط مشترکین؛ به روز نبودن تجهیزات گرمایشی به کار رفته ، وضعیت نامناسب اقتصادی و … شرکت گاز را ملزم به اتخاذ تدابیر مناسب جهت وصول گازبهاء نموده می باشد. تشکیل کمیته های وصول مطالبات متشکل از نمایندگانی از شرکتهای گاز،آب،برق و تلفن که زیر نظر استانداری هر استان فعالیت می کنند و مسئولیت وصول مطالبات در قبال خدمات یا مصارف خانگی و تجاری و صنعتی را بر عهده دارند نمونه ای از این تدابیر می باشد.

با در نظر داشتن اینکه درآمد [1]ناشی از فروش انرژی به عنوان یک منبع اصلی تامین منابع مالی مورد نیاز برای صنعت گاز در زمینه تولید، انتقال و توزیع متناسب با افزایش رشد مصرف، از اهم موضوعات اساسی صنعت گاز می باشد. پس هرگونه تاخیر یا عدم پرداخت بهای گاز ، این صنعت را در جهت تامین گاز مورد نیاز کشور با معضلات سنگین مواجه ساخته می باشد.در این بین سنجش[2] اندازه کارایی روشهای اتخاذ شده در جهت افزایش وصول مطالبات همراه با رضایتمندی مشترکین با در نظر داشتن استراتژیک بودن مسئله و پیوند مستقیم آن با امنیت ملی کشور از دغدغه های اصلی شرکت می باشد همچنین برای پیشرفت در عرصه های منطقه ای و ملی نیازمند اطلاعات دقیقی از چگونگی کارایی سازمان و عوامل مؤثر در ارتقاء بهره وری سازمانی هستیم که نیاز مبرم به ارزیابی صحیح به وضوح نمایان می گردد.

در این پایان نامه نیز به مطالعه اندازه کارایی وصول مطالبات گازبهاء در بخشهای تابعه شرکت گاز استان اردبیل به عنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها (DEA) و رگرسیون چند متغیره[3] می پردازیم.

[1] Income

[2] Measurement

[3] Multiple Regression

[1] Evaluation

[2] Performance

[3] bernoluk

[4] Organizational Performance

[5] Sustainable Development

[6] Top Management

[7] Data Envelopment Analysis

[8] Non Parametric

[9] Performance

[10] -Efficiency

تعداد صفحه : 101

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل محتوای برنامه ­های رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 پیرامون موضوع کتاب و کتاب­خوانی

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***