دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه ارتباط پنج عامل بزرگ شخصیت با تاب آوری و سبک های مقابله ای دانشجویان

دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی

عنوان:

مطالعه ارتباط پنج عامل بزرگ شخصیت با تاب آوری و سبک های مقابله ای دانشجویان

استادراهنما:

دکتر کیوان کاکابرایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: مقدمه پژوهش

1-1- مقدمه. 3

1-2- اظهار مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 7

1-4- اهداف پژوهش… 8

1-5- فرضیه‏های پژوهش… 8

1-6-تعاریف… 9

1-6-1-تعاریف مفهومی.. 9

1-6-2-تعاریف عملیاتی.. 10

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1-شخصیت.. 12

2-2-تعاریف شخصیت.. 13

2-3-نظریه‌های شخصیت.. 16

2-4-عوامل به وجود آورنده شخصیت.. 17

2-5-رویکرد صفات.. 18

2-6-تیپ‌های شخصیت.. 23

2-7-مدل پنج عاملی شخصیت.. 25

2-8-پیشینه تاریخی مدل پنج عاملی شخصیت.. 25

2-10-برونگرایی(E) 28

2-11-انعطاف پذیری (O) 29

2-14-تاب آوری.. 31

2-16-عوامل مؤثر در ظرفیت تاب‌آوری.. 34

2-19-مدل ها و الگوهای تاب‌آوری.. 40

2-20-انواع تاب‌آوری.. 42

2-21-عوامل مؤثر بر تاب‌آوری.. 43

2-22-ویژگی‌های افراد تاب‌آور. 45

2-23-مذهب و تاب‌آوری.. 46

2-24-سبک‌های مقابله. 47

2-25-نظریه ها 49

2-26-  عوامل موثر بر انتخاب سبک‌های مقابله. 50

2-27-راهبرد های مقابله. 52

2-28-ویژگی‌های مقابله. 55

2-30-مقایسه سبک‌های مقابله. 57

‌2-31-پیشینه پژوهش… 59

2-31-1-پیشینه داخلی پژوهش… 59

2-31-2-پیشینه خارجی پژوهشی.. 61

فصل سوم: روش پژوهش

3-1-روش پژوهش… 64

3-2-جامعه آماری.. 64

3-3- روش نمونه‌گیری.. 64

3-4- متغیرهای پژوهش… 64

3-5- ابزار پژوهش… 65

3-5-1-پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت.. 65

3-5-2- پرسشنامه تاب آوری.. 67

3-5-3- نسخه ی کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا  (CISS-SF) 68

3-5-4-روش اجرای پژوهش… 69

3-5-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 69

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1- توصیف داده ها 71

4-1-1- جنسیت.. 71

4-1-2- سن.. 71

4-1-3- وضعیت تاهل. 72

4-2- آمار استنباطی.. 72

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- یافته ها 80

5-2- محدودیت های پژوهش… 87

5-3- پیشنهادات.. 88

5-3-1- پیشنهادات پژوهشی.. 88

5-3-2- پیشنهادات کاربردی.. 88

چکیده

 در پژوهش حاظر با هدف تعیین ارتباط بین پنج عامل بزرگ شخصیت باتاب آوری و سبک های مقابله ای در دانشجویان دانشکده ی علوم و تحقیقات دانشگاه کرمانشاه انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد.

جامع آماری شامل کلیه ی دانشجویان دانشکده ی علوم و تحقیقات دانشگاه کرمانشاه بود که از بین آنها نمونه ای به حجم 300 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه ی پنج عامل بزرگ شخصیت نئو، مقیاس تاب آوری کانرودویدسون و مقیاس CISS-SF برای سبک های مقابله ای بهره گیری گردید. برای تحلیل داده ها از شاخص های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگریسون بهره گیری گردید. یافته ها نشان دادند بین روان رنجور خویی با تاب آوری ارتباط ی معنا داری هست، بین برون گرایی با تاب آوری ارتباط ی معنا دار هست، بین انعطاف پذیری با تاب آوری ارتباط ی معناداری هست، بین سازگاری با تاب آوری ارتباط هست، بین وظیفه شناسی با تاب آوری ارتباط ی معنادار هست. همچنین نتابج نشان داد بین روان رنجور خویی با سبک های مقابله ای مسأله مدار و هیجان مدار ارتباط ی معنا داری هست اما بین روانرجورخویی با سبک مقابله ای اجتنابی ارتباط ی معنادار وجود ندارد، بین برون گرایی با سبک های مقابله ای مسأله مدار و هیجان مدار ارتباط ی معنا داری هست اما بین برون گرایی با سبک مقابله اجتنابی ارتباط معناداری وجود ندارد، بین انعطاف پذیری با سبک های مقابله ای مسأله مدار، هیجان مدار و اجتنابی ارتباط ی معنادار هست، بین سازگاری باسبک های مقابله ای مسأله مدار، هیجان مدار و اجتنابی ارتباط ی معنا دار هست، بین وظیفه شناسی با سبک های مقابله ای مسأله مدار و هیجان مدار ارتباط هست اما بین وظیفه شناسی با سبک مقابله ای اجتنابی ارتباط ی معنا داری وجود ندارد. نتایج تحلیل رگریسون نشان داد برون گرایی، انعطاف پذیری، سازگاری، وظیفه شناسی، مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی پیش بینی کننده معناداری برای تاب آوری بوده می باشد اما روان رنجورخویی پیش بینی کننده معناداری نبوده می باشد.

کلید واژگان: پنج عامل بزرگ شخصیت، تاب آوری، سبک های مقابله ای دانشجویان

1-1- مقدمه

در سال های اخیر رویکرد روانشناسی مثبت گرا با در نظر داشتن استعدادها و توانمندیهای بشر در جای پرداختن به نابهنجاریها مورد توجه روانشناسان قرار گرفته می باشد. این رویکرد هدف نهایی خود را شناسایی موضوع ها و شیوه هایی می داند که بهزیستی و شادکامی بشر را بدنبال دارد. از این رو عواملی که موجب تصلابق بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی می گردد، بنیادی ترین موضوع مورد پژوهش این رویکرد می باشد. (کمپل وهمکاران (2006)).

مدل پنج عاملی (FFI)  شخصیت یک نتیجه گیری تجربی درمورد متغیرهای صفات شخصیت می باشد. بر اساس این مدل، شخصیت از پنج بعد اصلی تشکیل شده می باشد که عبارتند از روان رنجور خویی (N)، برون گرایی (E)، انعطاف پذیری (O)، سازگاری (A)، وظیفه شناسی (C )، این پنج عامل نه تنها در مقیاس های رتبه ای همسالان (تیوبس و کریستال ، 1961-1992 .) وجود دارند.

در ویژه گی های توفیقی (سوسیر، 1997). در پرسشنامه اندازه گیری نیازها و انگیزش ها (کاستاومک کری، 1998). در مقیاس های تخصصی Q-set کالیفرنیا (لینیک، 1994). در مجموعه علایم اختلالات شخصیت (کلارک و لیوسلی، 1994). بیشتر روان شناسان واژه ی شخصیت را آن چیزی معنی کردند که توسط مدل نیمه عاملی اختصار شده می باشد.

تا اوایل دهه 80 اعتقاد بسیاری از پژوهشگران علوم روانشناسی این بود که رویدادهای تنش زا در بروز اختلالات روان تنی تأثیر موثری دارند. به عنوان مثال هولمز واهه دریافتند که رویدادهای زندگی با شروع بیماری ارتباط دارد. در عین حال مطالعه های روان شناسان بعدی نشان داد که بین رویدادهای تنش زا و اختلالات روانشناختی، عوامل تعدیل کننده ای وجود داردکه موجب می گردد این رویدادها تأثیر متفاوتی بر افراد داشته باشند. یکی از این ویژه گی ها تاب آوری می باشد (شاکری نیا و محمد پور، 1389).

تاب آوری به قابلیت تطابق بشر در روبرو شدن با بلایا یا فشارهای استرس زا، غلبه یافتن وحتی تقویت شدن بوسیله آن تجارت اطلاق می گردد. این خصیصه با توانایی درونی شخص و مهارت های اجتماعی و تعامل با محیط طرفداری می گردد، توسعه می یابد و به عنوان یک ویژه گی مثبت و مطلوب می باشد و به عنوان خصیصه ای پویا و قابل تغییر در نظر گرفته می گردد که می توان آن را به روش های مختلفی مانند: ایجاد عوامل طرفداری کننده موجود یا ایجاد عوامل طرفداری کننده جدید افزایش داد (کردمیرزا، 1388).

تاب آوری می تواند سطوح استرس و ناتوانی را و شرایط استرس زا تعدیل کند و افزایش رضایت از زندگی را باعث می گردد. این امر روانشناختی به فرآیند پویای انطباق و سازگاری مثبت با تجارب و تلنم و ناگوار در زندگی گفته می گردد و به عنوان اطمینان فرد به توانایی هایش برای غلبه بر استرس، داشتن توانایی های مقابله ای، عزت نفس، ثبات عاطفی ویژه گی های فردی که طرفداری اجتماعی از رطف دیگران را افزایش می دهد تعریف شده می باشد(لپینکورارت، 2008).

فرآیند مقابله اکثراً از فعالیت‌ها و اقدامات‌ها و رفتاری فرد برای مدیریت استرس می باشد. (استون و همکاران، 1992) مقابله را معادل کوشش هشیار برای روبرو شدن با مطالبات استرس‌زا می‌دانند. از سوی دیگر کمپاس (1987) معتقد می باشد مقابله صرفاً راهبرد می باشد و الزاماً معادل مفقیت در کاهش استرس و درماندگی نیست. مقابله طبق نظر کمپاس به اقدامات سازش یافته و سازش نایافته در مواجه با عوامل استرس‌زا اطلاق می گردد. طبق نظر لاروس و فلکمن (1986) مقابله؛ «کوشش‌های رفتاری و شناختی که به گونه مدواوم در حال تغییرند تا از عهده خواسته‌های خاص بیرونی یا درونی شخصی که ورای ضابع و توان وی ارزیابی می شوند، برآیند». بر اساس این تعریف، مقابله فرآیندی می باشد که دائماً در حال تغییر می باشد؛ مقابله بطور خودکار انجام نمی‌گردد، بلکه الگوی آموخته شده‌ای می باشد برای پاسخگویی به موقعیت‌های کنش‌زا؛ مقابله نیازمند کوشش فرد برای روبرو شدن با استرس می باشد. در تعریفی که لازاروس (1982) از مقابله اارائه دهد، آن را کوشش‌هایی معرفی می کند که برای مهار (شامل تسلط، تحمل، کاهش دادن یا به حداقل رساندن تعارض‌ها و خواسته‌های درونی و محیطی که فراتر از منابع شخص‌اند، شکل میگیرد.

پژوهش‌های گوناگونی در ارتباط با متغیرهای این پژوهش به صورت جداگانه و یا با متغیرهای دیگر انجام گرفته می باشد اما تاکنون پژوهشی که همزمان ارتباط 3 متغیر پنج عامل بزرگ شخصیت، تاب‌آوری و سبک‌های مقابله‌ای را مورد مطالعه قرار داده باشد نظاره نشده، پس سوال اصلی این پژوهش این می باشد که آیا بین پنج عامل بزرگ شخصیت، با تاب‌آوری و سبک‌های مقابله‌ای ارتباط هست؟

تعداد صفحه :106

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : رابطه بین هوش هیجانی و شخصیت با پرخاشگری در دانش­آموزان دبیرستانی

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***