دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه ماهیت و آثار و احکام حقوقی معاملات در بورس کالا

دانشگاه آزاد اسلامی

     واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق خصوصی

موضوع:

مطالعه ماهیت و آثار و احکام حقوقی

معاملات در بورس کالا

استاد راهنما:

دکتر سیّد محمّد اسدی نژاد

سال تحصیلی 1395-1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

چکیده                                                                                  1

مقدمه                                                                                  2

1 – اظهار مسئله پژوهش                                                          3

2 – اهمّیت و ضرورت انجام پژوهش                                            5

3 – اهداف پژوهش                                                           5

4 – پرسش های پژوهش                                                             5

5 – فرضیه های پژوهش                                                            6

6 – سوابق و پیشینه پژوهش                                                    6

7 – روش پژوهش                                                              7

8 – ساختار پژوهش                                                          8

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری پژوهش                                                         10

پیشگفتار                                                                      11

1-1 تعریف بازار                                                           12

1-2 انواع بازار                                                                  12

1-3 خدمت به اشخاص در قالب یک بخش مالی                                       13

1-4 ابزار مشتقه در بازار سرمایه                                                      14

1-4-1 قرارداد آینده (Futures Contract)                                 14

1-4-2 قراردادهای احتمالی (Option Contract)                                 14

1-4-2-1 قرارداد اختیار خرید (Call Option Contract)                14

1-4-2-2 قرارداد اختیار فروش (Put Option Contract)                 15

1-4-2-2-1 قرارداد پیشرو (Forward Contract)            15

1-4-2-2-2- قرارداد سلف و استثناء (Futures contract & exception contract)                                           15

1-4-2-2-3 قرارداد معاوضه (Swap Contract)                    16

1-5 عوامل مؤثر بر قیمت بازار                                                    16

1-6 بورس                                                                      18

1-6-1 بورس اوراق بهادار                                              19

1-6-2 بورس کالا و ویژگی های آن                                    19

1-7 بهره گیری از قراردادهای آینده در بورس کالا                                           20

1-8 ساختار سازمانی بورس کالا و سازوکارهای آن                                    21

1-8-1 تالار معاملات                                                        21

1-8-2 شرکت های معامله گر و اتاق های کارگزاری (شرکت های معامله گر)     21

1-8-3 سوداگران و مصونیت مالی (Speculators and hedgers)                   22

1-8-4 نهاد تسویه کننده معاملات در بورس کالا                                22

1-8-5 روش انجام معامله                                                23

1-8-5-1 سفارش بازار (Market Order)                             23

1-8-5-2 سفارش محدود (Limit Order)                       23

1-9 بخش های مختلف بورس کالای ایران                                    24

1-9-1 بازار فیزیکی بورس کالا                                                24

1-9-2 مطالعه درخواست پذیرش کالا                                     25

1-9-3 بازار مشتقه                                                        26

1-9-4 بازار فرعی                                                  27

1-9-5 پذیرش اموال غیرمنقول در بازار فرعی                                  28

1-10 اثرات بورس های کالا در بهبود عملکرد و توسعه اقتصاد                          30

1-10-1 مدیریت ریسک قیمت                                              30

1-10-2 کشف قیمت                                                    31

1-10-2-1 تولید اطلاعات لازم در خصوص قیمت ها                   31

1-10-2-2 عرضه گسترده اطلاعات بازار                              31

1-10-3 بورس های کالا به عنوان مکانی برای سرمایه گذاری                    32

1-10-4 توسعه بازارهای نقدی کالا                                          33

1-10-5 تسهیل تأمین منابع مالی، تقویت سرمایه گذاری و تولید                       33

1-10-6 کاهش فقر و نابرابری                                                 34

1-10-7 کمک به توسعه فن آوری های جدید                                  34

1-11 آینده و ایجاد بورس های نوظهور                                                   34

1-12 مطالعه معاملات بورسی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی                         39

1-12-1 دیدگاه شهید مطهری                                             39

1-12-2 دیدگاه سید موسی صدر                                         40

1-13 مقایسه معاملات بورسی و قمار بازی                                        40

فصل دوم: شرایط و چگونگی انجام معاملات در بورس کالا                                   43

2-1 شرایط عمومی صحت معاملات                                                 44

2-1-1 قصد طرفین و رضاى آنها                                        45

2-1-2 اهلیت طرفین معامله                                             45

2-1-3 موضوع معین که مورد معامله باشد                                  46

2-1-4 شرایط مال مورد معامله                                               46

2-1-5 مشروعیت جهت معامله                                             47

2-1-6 قرارداد بایستی مخالف صریح قانون نباشد                                 48

2-1-7 قرارداد بایستی مخالف با اخلاق حسنه نباشد                                    48

2-1-8 قرارداد بایستی مخالف با نظم عمومى نباشد                                    49

2-2 ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله                                    49

2-2-1 ایجاب و قبول                                                      51

2-2-2 تأثیر ایجاب در تشکیل قرارداد                                      53

2-2-3 اقسام ایجاب                                                        54

2-2-3-1 از جهت مـخاطب (ایجاب‌ عـام‌ وخاص)                      54

2-2-3-2 از جهت‌ مدت‌ اعتبار (ایجاب‌ ساده و مهلت‌دار)                    55

2-3 امکان رجوع قبل یا بعد از وصول ایجاب                                           57

2-4 زوال ایجاب و قبول                                                         58

2-4-1 مرگ                                                              58

2-4-2 حجر                                                              59

2-4-3 جنون و ملحقات آن                                                59

2-4-4 انقضای مهلت                                                        60

2-4-5 ردّ                                                               60

2-4-6 ایجاب متقابل                                                      61

2-4-7 انتفای موضوع                                                      63

2-5 چگونگی انجام معامله در بازار بورس فیزیکی کالا                                   63

2-5-1 ساعت تالار معاملات                                                64

2-5-2 چگونگی اعلام عرضه ها                                              64

2-5-3 سایر اطلاعات به درخواست بورس                              65

2-5-4 مراحل قبل از تالار معاملات                                          66

2-5-4-1 مراحل اخذ کد شناسه بورس                                   66

2-5-4-1-1 مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقیقی      66

2-5-4-1-2 مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقوقی      67

2-5-4-2 انواع کدهای معاملاتی                                        67

2-5-5 زمان ارائه سفارش خرید                                               68

2-5-5-1 مدارک سفارش خرید                                       68

2-5-5-2 انواع سفارش خرید                                       69

2-5-6 انواع قراردادهای قابل معامله در بورس                              69

2-5-7 انواع سفارش خرید                                                70

2-5-8 انواع معاملات                                                      70

2-5-9 تابلو ی معاملات                                           71

2-5-10 راهنمای تابلو معاملات                                               71

2-6 چگونگی انجام معاملات در تالار و کشف نرخ                                           72

2-6-1 دوره زمانی سبز                                                  73

2-6-2 دوره زمانی زرد                                                  74

2-6-3 خریداری از کالای مازاد                                               75

2-6-4 دوره زمانی قرمز                                                         76

2-6-5 زمان آبی                                                      77

2-6-6 تخصیص کالا از طریق سیستم بورس                                     77

فصل سوم: مقایسه نهاد کارگزاری و نهادهای مشابه                                        79

3-1 وکالت                                                                     80

3-1-1 تعریف وکالت‌                                                        80

3-1-2 شرایط صحت و انعقاد وکالت‌                                           81

3-1-3 موردها وکالت‌                                                        81

3-1-4 شرایط وکالت                                                        82

3-1-4-1 امکان انجام وکالت به وسیلۀ موکّل                             82

3-1-4-2 قابلیّت نیابت دادن به دیگرى                                     84

3-1-4-3 معلوم بودن موضوع وکالت                                    85

3-1-5 آثار وکالت‌                                                  86

3-1-5-1 تعهدات وکیل‌                                               86

3-1-5-1-1 اجراى وکالت                                     86

3-1-5-1-1-1 اجراى وکالت به وسیلۀ توکیل به غیر  87

3-1-5-1-1-2 تعدّد وکیل                              88

3-1-5-1-1-3 چگونگى اجراى وکالت                      88

3-1-5-1-1-3-1 حفظ اموال موکّل           88

3-1-5-1-1-3-2 رعایت حدود وکالت               89

3-1-5-1-1-3-3 رعایت مصلحت موکّل        89

3-1-5-1-1-3-4 دادن حساب وکالت          89

3-1-5-2 تعهّدات موکّل‌                                        90

3-1-6 انحلال وکالت                                                        91

3-1-7 عزل وکیل از ناحیۀ موکّل                                              92

3-2 نمایندگی                                                                92

3-2-1 انواع نمایندگی                                                  92

3-2-1-1 نمایندۀ قانونى                                          92

3-2-1-2 نمایندۀ قراردادى                                       93

3-2-2 نمایندگی در فقه                                                         93

3-2-3 نمایندگی در قانون                                               94

3-3 عاملی                                                                     96

3-3-1 عاملی در فقه                                                      97

3-3-2 عاملی در قانون                                                  97

3-4 قرارداد دلالی                                                         98

3-4-1 دلالی در قانون                                                     99

3-5 نـمایندگی تجاری                                                            101

3-5-1 تعریف                                                           101

3-5-2 نـمایندگی تجاری در قانون ایران                                         101

3-6 کارگزار                                                                  103

3-6-1 شرکت‌های کارگزاری                                                 104

3-6-2 کارگزاری                                                       105

3-6-1-1 خدمات کارگزاری                                         105

3-6-1-2 اهمیت کارگزار در بورس                              106

3-6-1-3 کارگزاران بورس                                          106

3-6-3 ویژگیهاى قرارداد کارگزاری                                          106

3-6-3-1 عقدى می باشد معوّض                                            106

3-6-3-2 عقدى می باشد لازم                                     106

3-6-3-3 تفاوت قرارداد کارگزاری با حق العمل کارى‌                     107

3-6-3-4 شرایط و ارکان قرارداد کارگزاری                       107

3-6-3-5 ایجاب و قبول‌                                     107

3-6-3-6 شرایط عمومی                                        108

3-6-3-7 تعیین حق الزحمه کارگزار                                   108

3-6-4 ارکان قرارداد کارگزاری                                              108

3-6-4-1 «سرمایه و کالا»                                          108

3-6-4-2 «اقدام به معامله»                                     109

3-6-5 قرارداد کارگزاری عقدى می باشد عهدى، معوّض                       109

3-6-6 تکلیف آمر                                                    109

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

3-6-6-1 کارمزد                                               111

3-6-6-1-1 کارمزدهای خریدار کالا برای هر قرارداد خرید        111

3-6-6-1-2 کارمزدهای فروشنده کالا برای هر قرارداد فروش        111

3-6-6-2 تخفیف کارمزد                                     112

3-6-7 وظایف کارگزار                                                     113

3-6-7-1 بایستی طبق دستور آمر اقدام کند                                     114

3-6-7-2 کارگزار امین می باشد (در صورت تعدّى و تفریط ضامن می باشد)        114

3-6-7-3 عدم معامله به همراه مال خود                                   114

3-6-7-4 کارگزار حق ندارد قرارداد خود را به کارگزار دیگر تفویض کند      114

3-6-8 پایان قرارداد کارگزاری                                              114

3-6-8-1 موت و حجر آمر                                            115

3-6-8-2 پایان شخصیت حقوقی کارگزار                       115

3-6-8-3 عدم امکان انجام عملی که در قرارداد آمده                     115

3-6-8-4 آثار انحلال قرارداد                                           116

نتیجه گیری                                                                          117

پیشنهادها                                                                           122

منابع                                                                                  123

پیوست                                                                           126

 

 

چکیده:

در حال حاضر ابزارهای مالی گوناگونی طراحی و در بازارهای مالی هست و آنها تسهیل و گسترش تجارت و مدیریت ریسک خرید و فروش و همچنین افزایش کارایی بازار می باشد. یکی از این راه ها، ایجاد بورس ها در سراسر جهان می باشد. کشور ایران نیز در جهت نیل به این مهم در سال های گذشته اقدام به ایجاد بورس اوراق بهادار نمود و پس از آن و برای پیشرفت بهتر، اقدام به تأسیس بورس کالا نمود و کوشش دارد تا با عرضه محصولات گوناگون و ایجاد بسترهای مناسب برای ارائه محصولات بیشتر، تجارت و اقتصادی پویا را برای کشور حاصل نماید.از مباحثی که بایستی در اینگونه بازارهای نوظهور که همچون بازارهای گذشته قدمتی چند هزار ساله ندارند، به آنها توجّه نمود؛ مسأله قانون گذاری و توجّه به حقوق افراد در بورس می باشد. پس کوشش شده تا علاوه بر آشنایی کلی با بورس و تاریخچه آن، چگونگی معاملات و برخورد افراد در بورس مورد مطالعه قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی:

بورس، بورس کالا، کارگزار، حقوق قرارداد

 

مقدّمه

همانطور که از عنوان این پژوهش بر می آید ما در اینجا به دنبال تبیین مطالعه ماهیت و آثار و احکام حقوقی معاملات در بورس کالا می باشیم.

شیوه ی اظهار این پژوهش بصورت تحلیلی- توصیفی و شیوه ی گردآوری مطالب بصورت کتابخانه ای می باشد.

هدف از این پژوهش واکاوی و مطالعه موردها موجود در قوانین بورس کشور بصورت اختصار می باشد تا علاوه بر آشنایی بیشتر و تسلط بهتر خواننده با مفاد این مواد، زوایای مختلف آن بیشتر روشن گردد.

در این نگارش کوشش شده تا چینش مطالب صحیح باشد و حفظ امانت منابع در آن رعایت گردد اما شاید به دلیل گستردگی منابع، علیرغم میل نگارنده مورد هایی از قلم افتاده باشد که پوزش می طلبم.

در فصل اول به مفاهیم و مبانی نظری پژوهش خواهیم پرداخت و سپس مروری خواهیم داشت بر بورس و انواع آن و بالاخص بورس کالا در ایرانو در پایان فصل اول به مزایای بورس می پردازیم و نگاهی خواهم داشت به آینده بورس و بالاخص آینده بورس کالا در کشورهای مختلف تا پایه های نظری پژوهش را بطور کامل اظهار نموده باشیم و امید می باشد پس از اتمام فصل اول خواننده گرامی با مفاهیم بورسکالا به اختصار آشنا گردد. در فصل دوم و سوم به سئوالات و فرضیه های پژوهش می پردازیم بدین نحو که ابتداماهیت قراردادهای بورسی را مورد مطالعه قرار می دهیمو در فصل سوم نهاد کارگزاری بورس را مورد مطالعه قرار خواهیم داد تا در نهایت به نتیجه ای مطلوب برسیم.

پیشاپیش از تمامی بزرگوارانی که با پیشنهادها و انتقادهای سازنده ی خویش ما را در ارائه هرچه بهتر این پژوهش یاری می نمایند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

امید می باشد این پژوهش گامی باشدهر چند کوچک در جهت غنای هر چه بیشتر علم حقوق در کشور عزیزمان ایران و بعنوان اقدام خیری نزد ایزد منان مورد قبول قرار گیرد.

 

1- اظهار مسأله پژوهش

در گذشته بازارها دارای شکل و شمایلی خاص نبودند لیکن به مرور و با گذشت زمان محلهایی با با اشکالی خاص ایجاد شدند که اکثر افراد برای خرید و فروش و کسب سود یا تامین نیازهای خویش راهی آن می شدند. امروزه اقتضای زمان چنین بازرهایی را بر نمی تابندو در کنار وجود بازارهای قبلی مکان هایی موسوم به بورس جهت خرید و فروش کالاها در حجم وسیع ایجاد گردیده می باشد.

بورس، در اصطلاح علم اقتصاد، مکانی می باشد که کار قیمت گذاری و خرید و فروش کالا و اوراق بهادار در آن انجام می گیرد و به دو نوع بورس کالا و بورس اوراق بهادار می باشد.

در اصطلاح علم اقتصاد، به بازار تشکیل یافته ای که در آن کالا یا کالاهای معینی مورد معامله قرار می گیرند بورس کالا گفته می گردد. کالاها در بازار بورس به شکل انبوه موجود نیستند تنها نمونه هایی از آنها در این مراکز نگه داری می گردد. بورس ها کالاهای استانداردی را پذیرش می کنند و اشخاص از طریق کارگزاران معاملاتی را انجام می دهند که می تواند بصورت نقدی یا مشتقات مبتنی بر کالا باشد. کالاها در انبارهای تحت نظارت بورس ها نگهداری می گردد و بورس ناظر بر مبادلات، تسویه و تحویل کالاهاست. عمده ترین کالاهای مورد معامله در بورس های کالا عبارتند از گندم، جو، قهوه، کاکائو، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، پنبه، چرم، مواد شیمیایی و مواد خام و کالاهای واسطه ای نیز در بورس کالا مورد معامله قرار می گیرند. مهمترین مزیت ناشی از بورس کالا امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز استف بدین ترتیب بازرگانان به کمک بورس کالا می توانند ریسک خود را در واردات و صادرات کالاها و مواد اولیع به حداقل برسانند. همچنین بورس کالا وجب شفافیت در قیمت گذاری کالاهای پذیرش شده نیز می گردد.

بورس ایران در سال 1346 راه اندازی گردید و سپس در راستای شکل گیری اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه، که مطابق با آنها شورای عالی بورس موظف به راه اندازی و گسترش بورس های کالایی در ایران شناخته شده بود، بورس فلزات در شهریور 1382 (نخستین بورس کالایی در ایران) و بورس کالای کشاورزی در شهریور 1383 آغاز به فعالیت کردند. بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1 آذر 1384، مجلس شورای اسلامی، و با تصویب شورای عالی بورس، شرکت بورس کالای ایران در آذر 1385 با در هم آمیختن بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی تشکیل گردید و پس از پذیره نویسی و برگزاری مجمع عمومی، از مهر 1386 کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز نمود. بورس کالای ایران به داد و ستد نقد، نسیه و سلف انواع محصولات صنعتی و کشاورزی در ایران می پردازد و راه اندازی معاملات ابزارهای مشتقه و به ویژه قراردادهای آتی را در برنامه های پیش روی خود دارد.

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (1 آذر 1384) اصلی ترین قانون حاکم بر اوراق بهادار و بورس های ایران می باشد. این قانون مشتمل بر 60 ماده و 29 تبصره در جلسه عادی روز سه شنه، 1 آذر 1384، مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و در 2 آذر 1384 به تایید شورای نگهبان رسید و طبق ماده 2 این قانون، در راستای طرفداری از حقوق سرمایه گذاران و با هدف سامان دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به مقصود نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار – به عنوان ارکان اصلی اوراق بهادار ایران – با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می گردد.

بورس از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد، حجم سرمایه گذاری در جامعه را بالا می برد. بورس بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط مستقر می کند و معاملات بازار سرمایه را تنظیم می نماید. هم چنین با قیمت گذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری می کند. بورس مردم را به پس انداز تشویق و بدین وسیله باعث به کارگیری پس انداز مردم در فعالیت های اقتصادی می گردد. بورس سرمایه لازم برای اجرای پروژه های دولتی و خصوصی را فراهم می آورد لیکن هنوز اکثر افراد تفاوت بین انواع بورس را به درستی نمی دانند و آگاه نیستند که برای تامین کدام نوع از نیازهای خویش بهتر می باشد به بورس مراجعه نمایند یا قوانین مربوط به بورس را چگونه بایستی تفسیر کند!

الاایحال بنظر می رسد علیرغم پژوهش های انجام شده بر روی این پدیده در رشته حقوق، اقتصاد، حسابداری، فقه و حتّی روانشناسی آنگونه که بایسته و شایسته می باشد به زوایای مختلف این پدیده پرداخته نشده می باشد. نگارنده در این پایان نامه قصد دارد تا به فراخور توان، بعضی از زوایای تاریک این مسئله حقوقی – بازرگانی مورد مطالعه و واکاوی قرار دهد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 171

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***