دانلود متن کامل پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و شخصیت با پرخاشگری در دانش­آموزان دبیرستانی

عنوان :

ارتباط بین هوش هیجانی و شخصیت با پرخاشگری در دانش­آموزان دبیرستانی

استاد راهنما:

 دکتر حمزه احمدیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط هوش هیجانی و شخصیت با پرخاشگری در دانش آموزان دبیرستانی شهر گیلانغرب بود. برای این مقصود 317 دانش آموز (146 دانش آموز دختر و 171 دانش آموز پسر) با بهره گیری از روش نمونه برداری چند مرحله­ای انتخاب و در این مطالعه شرکت کردند. از همه آزمودنی ها خواسته گردید که مقیاس هوش هیجانی شرینگ،  پرسشنامه فرم کوتاه  5 عاملی نئو و پرسشنامه پرخاشگری باس  و پری (1992)  را کامل کنند. داده­ها با بهره گیری از تحلیل رگرسیون چند متغیری همزمان و آزمون t برای گروه­های مستقل تحلیل شدند.

نتایج نشان داد که هوش هیجانی و مولفه های ان ارتباط پیش بین معنی دار  با  پرخاشگری داشتند. بین فاکتور های شخصیت و پرخاشگری ارتباط پیش بینی وجود داشت. همچنین یافته ها نشان داد که دانش آموزان پسر در مولفه پر خاشگری فیزیکی نمرات بالاتری از دانش اموزان دختر گرفتند و  از سوی دیگر  دانش آموزان دختر نمرات بالاتری در مولفه خشم کسب کردند. همچنین یافته­ها نشان داد که دانش آموزان دختر در هوش هیجانی نمرات بالاتری را کسب کردند.

واژگان کلیدی: هوش هیجانی، خود شیفتگی، پرخاشگری، نوجوانان، جنسیت

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمـه و اظهار مسـاله

1-1مقدمه. 2

1-2 اظهار مسأله. 3

1-3 ضرورت و اهمیت انجام پژوهش…. 6

1-4 هدف های انجام پژوهش…. 7

1-5 فرضیه های پژوهش…. 7

1-7 تعریف نظری و عملی متغیرها 7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1مقدمه. 10

2-1-1 اهمیت موضوع شخصیت: 10

2-1-2 تعریف شخصیت: 11

2-1-3 نظریه های شخصیت: 14

2-1-3-2 رویکرد روانکاوی: 15

2-1-3-1 رویکرد نوروانکاوی: 16

2-1-3-3 رویکرد سنخ شناسی شخصیت: 17

2-1-4 رویکرد طول عمر: 21

2-1-3 رویکرد بشر گرایی: 22

2-1-3 رویکرد شناختی: 23

2-1-3 رویکرد رفتاری: 23

2-1-3 رویکرد یادگیری اجتماعی: 24

2-1-4 رویکرد صفت: 24

2-1-8-1  نظریه صفت آلپورت: 24

2-1-8-2 نظریه صفت کتل: 25

32-1-8-3- نظریه صفت آیزنک1.. 26

2-1-8-4 الگوی مک کری2 و کوستا3: 28

2-1-8-5- الگوی پنج عاملی صفات شخصیت: 30

2-2-1 هوش هیجانی.. 38

2-2-2-سابقه نظری مفهوم هوش هیجانی : 40

2-2-2-1- دیدگاه توانایی (پردازش اطلاعات). 40

2-2-2-2- دیدگاه شخصیتی ـ اجتماعی ـ هیجانی هوش هیجانی.. 45

2-2-2-3- دیدگاه مختلط هوش هیجانی.. 49

2-3-2 انواع پرخاشگری: 49

2-3-3 مدل های جدید در مورد پرخاشگری.. 50

2-3-4 آیا پرخاشگری غریزی می باشد؟. 51

2-3-5 آیا پرخاشگری مفید می باشد؟. 53

2-3-6 علل پرخاشگری.. 55

2-3-6-1 علل عصب شناختی و شیمیایی.. 55

2-3-6-2 الکل.. 56

2-3-6-3 درد و ناراحتی: 56

2-3-6-4 یادگیری اجتماعی و پرخاشگری: 57

2-3-6-5 یاد گیری اجتماعی، خشونت، و رسانه های همگانی: 58

2-3-6-6 پرخاشگری برای جلب توجه عمومی: 59

2-3-6-7 استدلال محض: 59

2-3-7 روش های کاهش پرخاشگری.. 60

2-4 پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور: 60

فصل سوم: روش پژوهش

3-2 طرح پژوهش: 64

3-3- جامعه پژوهش: 65

3-4- نمونه و نمونه گیری: 65

3-5- ابزار پژوهش…. 65

3-5-1 پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ….. 65

3-5-2-پرسشنامه پرخاشگری باس و پری.. 67

3-5-3  پرسشنامه ویژگی های شخصیت NEO- FFI 68

3-6 طریقه اجرای پژوهش…. 69

3-7 شیوه تجزیه و تحلیل.. 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-2 بخش اول: آمارههای توصیفی.. 71

4-3 بخش دوم: بخش آمارهای استنباطی.. 73

 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث در چارچوب فرضیه ها: 80

5-2- محدودیت‌ها 86

5-3- پیشنهادات… 86

منابع فارسی.. 87

پیوست‌ها 106

پیوست الف)پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ….. 106

پیوست ب) پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (The Aggression Questionnaire- AQ). 109

پیوست ج) پرسشنامه ویژگی شخصیتی نئو (NEO – FFI ). 112

مقدمـه و اظهار مسـاله

این فصل با مقدمه آغاز می گردد. سپس اظهار مسئله و ضروت انجام پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد. در ادامه فرضیه‌ها و متغیرهای پژوهش تشریح می شوند و در پایان، تعریف مفهومی و عملیاتی هوش هیجانی، شخصیت و پرخاشگری ارائه می گردد.

1-1مقدمه

خشم و پرخاشگری هیجانهای جهانشمولی هستند که در همه فرهنگ ها دیده می شوند و یکی از شایع ترین معضلات رفتاری هستند که موجب ناراحتی و پریشانی دیگران شده و بهداشت روانی جامعه را به خطر می اندازند (نصری، 1385). تغییرات شناختی دوره نوجوانی با تغییرات شخصیتی نظیر  بی نظیر بودن و احساس آسیب ناپذیری همراه می باشد (سلیتر، 2003). گذار از یک دوره به دوره دیگر معمولا با تنیدگی همراه می باشد و نوجوان در حال گذر از کودکی به بزرگسالی می باشد. اگر این تنیدگی ها با ویژگی­های شخصیتی از قبیل روانرنجوری همراه گردد می تواند زمینه ساز رفتار پرخاشگرانه گردد (اللهیاری ، 1376).

بی تردید رفتار پرخاشگرانه، هیجان و شناخت عناصری در هم تنیده هستند. هیجان نیروی قدرتمندی می باشد که عامل برانگیختگی بشر و رفتارهای پرخاشگرانه را تحت تاثیر قرار می دهد. که همواره پاسخ ها و رفتارهای بشر را تحت تاثیر قرار می دهند. پس توانایی تشخیص و ابراز صحیح هیجانها (هوش هیجانی) می تواند به سازگاری بیشتر افراد کمک کند (گرین وود، 2001).  نیز پرخاشگری نیز یکی از هیجان های منفی مشکل ساز در مدارس به شمار می رود (کیاروچی و فورگاس، 2001) و با در نظر داشتن اینکه رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان با رفتارهای ضد اجتماعی در دوره بزرگسالی ارتباط نزدیک دارد(هینونن و رایکونن،2005) و پرخاشگری درگیری های خشونت آمیز بین افراد را موجب می­گردد  که ناراحتی  خود و دیگران را در پی دارد، پس مطالعه پرخاشگری و عوامل و مولفه های پیش بینی کننده آن، و لحاظ کردن این فاکتورها در طراحی برنامه های مداخله ای در این زمینه، بسیار مهم می باشد.

1-2 اظهار مسأله

پرخاشگری[1] یکی از مهمترین معضلات نوجوانان می باشد که به عنوان آمادگی برای ابراز خشم در نظر گرفته شده می باشد (رابرتون[2]، دافون[3] و باک[4]، 2012). پرخاشگری به شیوه­های مختلف ابراز می­گردد گاهی به صورت خشم[5] فرو خورده می گردد و گاهی به افراد و اشیاء بیرونی معطوف می­گردد (وبستر[6]، 2006). پرخاشگری انسانی شامل هرگونه رفتاری می باشد که مستقیماً به قصد آسیب رساندن به فرد دیگری از یک فرد صادر می گردد (رابرتون و دیگران،2012؛ اندرسون[7] و بشمن[8]، 2002) پرخاشگری ممکن می باشد به اشکال گوناگونی بروز پیدا کند. شکل پرخاشگری کلامی و جسمانی آن معرف مؤلفه های ابزاری یا رفتاری، خشم معرف جنبه هیجانی و  خصومت معرف جنبه شناختی پرخاشگری می باشد (رابرتون و دیگران،2012) پرخاشگری عیان و حالت­های انفعالی آن با ویژگی­های خاص خود، موضوع هیجان را تشکیل می دهند(کیاروچی[9] و فورگاس[10]، 2001). در هر صورت پرخاشگری می­تواند مشکلاتی را برای نوجوانان، خانواده آنها و دیگران ایجاد کند.

در مورد عوامل تاثیر گذار بر پرخاشگری دبو[11] و کلو[12] (2007) عقیده دارند رفتار­های پرخاشگرانه کودکان و نوجوانان اغلب دو خاستگاه دارد: یکی مزاج کودک و دیگری موقعیت خانواده. اما در یک تقسیم بندی کلی می­توان عوامل زیر را بر شمرد: عوامل زیست شناختی: از عوامل زیست شناختی موثر بر پرخاشگری می­توان به تأثیر هورمون­ها، مزاج (خلق و خو) (دبو و کلو، 2007) و نقص در کارکرد برنامه ریزی لوب پیشانی (مهری نژاد، شریفی و فرج زاده، 1390) تصریح نمود. عوامل خانوادگی: مانند روابط خانوادگی (وستا، 2000) و شیوه فرزند پروری والدین، به نحوی که سبک فرزند­پروری دموکراتیک با پرخاشگری ارتباط معکوس، سبک استبدادی با پرخاشگری ارتباط مثبت داشته و بین سبک فرزند پرورس سهل گیرانه و پرخاشگری ارتباط ای نظاره نشده می باشد (انزابی، شریفی و فرج زاده، 1390). معضلات اجتماعی: از قبیل نظاره خشونت در رسانه­ها (وستا، 2000)، طلاق و جدایی والدین (یعقوبی، سهرابی و مفیدی، 1390). عوامل فردی: مانند شناخت­ها و باور­های فرد (وستا، 2000) خودکارامدی (سیارپور و دیگران، 1390).

عوامل و متغیر­های فردی مختلفی مانند عزت نفس پایین (شفیعی و صفاری نیا،1390)، معضلات میان فردی، احساس بهره­کشی، تکانشی بودن، نقص در مدیریت عواطف و آگاهی هیجانی (رابرتون، دافون و باک، 2012) هوش هیجانی (همان منبع) و خودشیفتگی[13] (وبستر،2006) به نحوی با پرخاشگری مرتبط هستند.  

مایر و همکاران (2002) هوش هیجانی[14] را به عنوان مجموعه­ای از توانایی­ها در نظر گرفته اند که ادراک، اظهار، جذب، فهم و تنظیم هیجان را میسر می سازد. به علاوه رشد فکری و عاطفی را بر می­انگیزد (مایر[15] و سالووی[16] ، 1997؛ مایر و همکاران، 2000). کافتسیوس[17]، (2004)  دریافتند که هوش هیجانی شامل چهار توانایی می باشد: 1- توانایی ادراک هیجان. 2- ادراک هیجان به مقصود بهره گیری در دیگر فرایند­های ذهنی 3- فهم هیجان.  4- توانایی مدیریت هیجان. با در نظر داشتن این که پرخاشگری نوعی هیجان به شمار می رود (گلمن، 1995) و یکی از مؤلفه های هوش هیجانی مدیریت هیجانات می باشد (کیاروچی و فورگاس، 2001)، گویا بتوان با آموزش هوش هیجانی به افراد، پرخاشگری را در آنها کنترل نمود. هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی[18](چان[19]، 2005؛ سوبرگ[20]، 2008) و مهارت های اجتماعی و ارتباطی (گوری[21]، 2001) ارتباط مثبت و با رفتارهای ناسازگارانه[22] مردان، ارتباط منفی دارد (بریکت[23]، مایر[24] و وارنر[25]، 2004). هوش هیجانی همچنین با شناسایی محتوای هیجان­ها و توان همدلی با دیگران (مایر و سالووی، 1997) ، سازش اجتماعی و هیجانی و رضایت از زندگی، ارتباط مثبت دارد (بشارت و دیگران، 2002) بعضی پژوهش ها نشان داده­اند که آموزش هوش هیجانی باعث رشد معنادار ارتباط سازگاری و مدیریت تعارض می گردد (سالا[26]، 2004). تفاوت های جنسیتی در هوش هیجانی، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده می باشد . یافته ها نشان دهنده بالاتر بودن سطح هوش هیجانی در دختران نسب به پسران می باشد (سیاروچی[27]، چان[28] و کاپوتی[29]، 2000؛ پتریدزو فورنهام، 2003؛ وان روی[30] و همکاران، 2005). در متون معروف بیشتر به وجود تفاوت جنسیتی از نظر هوش هیجانی تصریح می گردد و غالباً زنان و دختران را دارای هوش هیجانی بالاتر میدانند(ملایی، آسایش، تقوی کیش و قربانی، 1390). هوش هیجانی می­تواند بر کیفیت ارتباط با دیگران هم موثر باشد (خدابخش و بشارت، 2011) این توانایی­ها (درک، فهم و مدیریت هیجانها) می­تواند بر روابط با دیگران تأثیر تسهیل کننده اعمال کند (اوستین[31] ،فارلی[32] ، بلاک[33] و مور[34] ، 2007؛ بارلو[35] و کالتر[36] و استلیانو[37] ، 2010؛ زیندر[38] و الینک شیمش[39]، 2010).

پژوهش­های اخیر نشان داده می باشد که تنظیم هیجانها  در سلامت روانی تأثیر مهمی دارد و نقص در تنظیم هیجانها  با دامنه وسیعی از اختلالات روانی و رفتارهای مشکل­زا از قبیل مصرف مواد (کان و دمترویچ، 2010)، خود زنی عمدی (باخولت[40] و دیگران، 2009؛ میکولیزاک[41]، پتریدز[42] و هاری[43]، 2009)، افسردگی (گروس[44] و جان[45]،2003) و  اضطراب  (سیزلر[46] و دیگران، 2010) دارای ارتباط می باشد.  همچنین شواهدی هست که نقص در تنظیم هیجانها (که به هوش هیجانی بر می­گردد) با رفتارهای پرخاشگرانه مرتبط می باشد (رابرتون و دیگران، 2012). این شواهد از مطالعاتی ناشی می گردد که ارتباط بین جنبه های مختلف کنترل و تنظیم خشم و پرخاشگری را نشان می­دهد (نورسترون[47] و پپه[48]، 2010). پژوهش­ها علاوه بر تنظیم ناسازگارانه هیجان ها معضلات در کنترل خشم را نیز در رفتارهای پرخاشگرانه دخیل دانسته­اند (کان [49]و دیگران،2010؛ ایزارد[50] و دیگران، 2008؛).

ارنت (1994) معنقد می باشد که نوجوانان نسبت به بزرگسالان از هیجان خواهی بالاتری برخوردارند. یافته های او بیانگر آن می باشد که هیجان خواهی و برونگرای با پرخاشگری دارای ارتباط می باشد (ابوالقاسمی،1378). اللهیاری (1377) ارتباط مولفه های شخصیت با پرخاشگری را نشان داده می باشد. یافته های وی نشان دهنده ارتباط مثبت بین ناپایداری هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان می باشد. همچنین پژوهش کاروسو، بارکرف ترمبلی و ویتارو (2006) نشان دهنده ارتباط ویژگی های سایکوتیک،  تکانشگری، برونگرایی و ریسک پذیری با رفتارهای پرخاشگرانه می باشد. آنها عقیده دارند این ویژگی های شخصیتی پیش بینی کننده رفتارهای پرخاشگرانه، ضد اجتماعی و تخریبی در افراد می باشد.

متغیر های متعددی با پرخاشگری مرتبط هستند اما با در نظر گرفتن مبانی نظری فوق، پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط هوش هیجانی و و ویژگی های شخصیتی با پرخاشگری می پردازد..

تعداد صفحه :130

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه ی نگرش به ازدواج و طلاق دانش آموزان متوسطه دختر و پسر

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***