متن کامل پایان نامه با عنوان : تحلیل و مطالعه جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندرانزلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش

حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

تحلیل و مطالعه جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

استاد راهنما

دکتراحمد احمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….3

2-1- اظهار مسأله پژوهش…………………………………………………………………………………5

3-1- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………….5

4-1- پرسش یا پرسش های پژوهش……………………………………………………………………6

5-1- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………6

6-1- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………….7

7-1- مرور سوابق پژوهش………………………………………………………………………………..7

8-1- تعریف سقط جنین………………………………………………………………………………….7

9-1- تاریخچه سقط جنین……………………………………………………………………………….8

10-1- انواع سقط جنین…………………………………………………………………………………10

1-11-1- سقط جنین جنایی یا عمدی…………………………………………………………………10

2-11-1- سقط جنین درمانی یا طبی یا کورتاژ قانونی………………………………………………10

3-11-1- سقط جنین خود به خودی یا عادتی………………………………………………………..12

12-1- سقط جنین از منظر پزشکی……………………………………………………………………12

13-1- وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف……………………………………………………15

14-1- وضعیت سقط جنین در ایران……………………………………………………………………16

15-1- نظریه پردازی ها درمورد سقط جنین……………………………………………………………17

16-1- نظریه آزادی مطلق سقط جنین………………………………………………………………..17

1-16-1- الزام ناشی از ناکارآمدی قوانین اخلاقی……………………………………………………17

2-16-1- جلوگیری از وقوع سقط های غیر بهداشتی………………………………………………..18

3-16-1- ترجیح دادن مادر به جنین……………………………………………………………………..18

4-16-1- وجود ضرورت های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی…………………………………………..18

5-16-1- الزام ناشی از ناهنجاری های جنینی………………………………………………………..19

6-16-1- الزام ناشی از افزایش جمعیت………………………………………………………………..19

7-16-1- نظریه ممنوعیت مطلق سقط جنین…………………………………………………………..19

17-1- نظریه آزادی نسبی سقط جنین…………………………………………………………………20

18-1- دیدگاه ادیان مختلف در ارتباط با موضوع و علت های موافقان و مخالفان سقط جنین ناشی از زنا…21

1-18-1- سقط جنین و دین زرتشت…………………………………………………………………….21

2-18-1- سقط جنین در دین یهود……………………………………………………………………….21

3-18-1- دیدگاه دین اسلام و علت های موافقان و مخالفان سقط جنین………………………………..22

19-1- مطالعه سقط جنین، از منظر نظریات غربی در حوزه اخلاقی کاربردی……………………..24

20-1- سقط جنین از منظر اخلاق………………………………………………………………………31

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

1-2- مقدمه……………………………………………………………………………………………….46

2-2- تعریف سقط جنین یا سقط حمل…………………………………………………………………47

3-2- ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن………………………………………………49

4-2- اقسام سقط جنین و عناصر آن……………………………………………………………………50

5-2- عناصر سقط جنین عمدی………………………………………………………………………….51

1-5-2- عناصر تشکیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از………………………………………….51

2-5-2- انواع سقط جنین از لحاظ ابزار و وسایل ارتکاب جرم………………………………………….52

6-2- سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیرعمدی……………………………………………..53

7-2- مطالعه احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین……………………………………………………56

8-2- جنایت…………………………………………………………………………………………………56

9-2- انواع جنایات………………………………………………………………………………………….57

1-9-2- جنایت بر دو نوع می باشد……………………………………………………………………………57

2-9-2- جنایت در فقه امامیه……………………………………………………………………………..58

10-2- احکام تکلیفی سقط جنین………………………………………………………………………..58

11-2- فقه امامیه…………………………………………………………………………………………..59

12-2- مذهب الامامیه……………………………………………………………………………………..59

13-2- سقط جنین قبل از پیدایش روح…………………………………………………………………..64

14-2- سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی که مرده ساقط گردد………………………………65

15-2- حمل در اثر جنایت زنده ساقط گردد و سپس بمیرد…………………………………………….65

17-2- نظریه فقها در ارث دیه………………………………………………………………………………70

1-17-2- نظریه فقها درمورد دیون مقتول…………………………………………………………………..71

18-2- اقسام فعل…………………………………………………………………………………………..74

19-2- نقد و مطالعه………………………………………………………………………………………..75

20-2- نظری فقهای امامیه…………………………………………………………………………………80

21-2- نظریه مخالفین……………………………………………………………………………………….80

22-2- کفاره قتل……………………………………………………………………………………………..81

23-2- کلمات فقها…………………………………………………………………………………………..81

24-2- نقد و مطالعه………………………………………………………………………………………..82

25-2- کفاره قتل عمد………………………………………………………………………………………83

26-2- کفاره قتل خطایی…………………………………………………………………………………..85

27-2- نظریه فقها…………………………………………………………………………………………..88

28-2- سقط درمانی و علل آن……………………………………………………………………………89

1-28-2- تعریف:…………………………………………………………………………………………….89

2-28-2- شرایط اساسی سقط درمانی…………………………………………………………………90

29-2- سقط درمانی……………………………………………………………………………………….90

1-29-2- یک علل جنینی………………………………………………………………………………….90

30-2- علت اختلاف نظر در تدوین مقررات مربوط به سقط جنین…………………………………….91

31-2- سقط جنین از نظر شرع انور و فقهای عظام…………………………………………………..92

32-2- اندازه رضایت مادر در سقط درمانی…………………………………………………………….95

33-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….98

فصل سوم: سقط جنین در حقوق انگلیس

1-3- سقط جنین در حقوق انگلیس………………………………………………………………….101

2-3- مقدمه…………………………………………………………………………………………….103

3-3- پیشینه تاریخی………………………………………………………………………………….104

4-3- حقوق باستانی و عرفی……………………………………………………………………….104

5-3- قانون حفظ حیات کودک………………………………………………………………………..107

6-3- قانون سقط جنین سال 1967…………………………………………………………………110

7-3- اصلاحات سال 1990……………………………………………………………………………116

8-3- وضعیت موجود…………………………………………………………………………………..119

9-3- تهدید حیات مادر………………………………………………………………………………..121

10-3- جلوگیری از تولد کودکان معلول……………………………………………………………..122

11-3- تقلیل جنین……………………………………………………………………………………123

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

1-4- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..126

2-4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………131

منابع……………………………………………………………………………………………………133

چکیده

سالیانه زندگی و سلامت میلیونها بشر به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع اندازه چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از معضلات عمده سلامت باروری زنان می باشد که ضرورت مطالعه جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و مانند ایران(سالیانه با حداقل80000سقط) عیان می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه می باشد که ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش اندازه سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده می باشد . مطالعه علل این افزایش و بالتبع آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این پژوهش می باشد، تا از یکسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان ، زمینه تغییر توجه فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از طریقه افزایش اندازه سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موردها ممکن فراهم گردد.طرفداری از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین بشر را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و طرفداری می داند که مانند سایر بشر ها دارای حقوقی مانند حق حیات و سلامت می باشد.بنا بر نظر معروف فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که بعضی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده می باشد همه ساله، میلیونها جنین به گونه قانونی از بین بروند.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر قلمداد می گردد که مبنای برخورداری از سایر حقوق می باشد. حقوق بین الملل بشر، حق حیات را از بدو تولد به رسمیت می شناسد و نهادهای حقوق بشری بین المللی و منطقه ای در رویه خود صراحتاً اذعان می کنند که در وهله نخست، تمامی طرفداری های پیش از زایمان بایستی با لحاظ کردن حقوق بشر زنان مانند حق سلامت، حق بر بدن و حق حریم خصوصی آنان صورت پذیرد و در نظر داشتن حفظ حیات جنین قبل از تولد، در مرحله بعد قرار می گیرد. 

از دیدگاه بسیاری از فعالان حقوق زنان، در چند دهه اخیر در عرصه بین المللی، رویکردی در حال شکل گیری و تقویت می باشد که تمایل دارد حق حیات را به قبل از تولد نیز تسری دهد و این امر می تواند به منزله تهدیدی برای حقوق بشر زنان قلمداد گردد. از دیدگاه آنان، این کوشش ها اکثراً ریشه در باورها و اعتقادات ایدئولوژیک و مذهبی دارد و نتیجه گریزناپذیر این گرایش ها، نادیده گرفتن حقوق بشر زنان مانند حق بر بدن و برخورداری از تمامیت جسمانی، حق سلامت و حق بهره مندی از خدمات پزشکی و سلامت مربوط به زایمان و پیش از آن، حق کرامت، حق برخورداری از استقلال و تساوی می باشد. 

از منظر فعالان عرصه حقوق بشر در غرب، در رویکردی که درصدد به رسمیت شناختن حق حیات برای جنین قبل از تولد می باشد، یک نکته مهم هست و آن عبارتست از اینکه برای جنین حقوقی (مانند حق حیات) بالاتر از و یا مساوی با حقوق زنان در نظر گرفته می گردد. یکی دیگر از نتایج عملی ناشی از به رسمیت شناختن حق حیات جنین قبل از تولد، نادیده گرفته شدن حق زنان در اتخاذ تصمیمات مستقل در ارتباط با بارداری و نیز وضعیت جسمانی خود و به بیانی دیگر، نقض حق زنان بر بدن می باشد. 

جرم سقط جنین مانند جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده می باشد. بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده می باشد. به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و معضلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . بایستی گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، زیرا که این اقدام، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی گردد.

ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موردها استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می گردید و برای زنی که مبادرت به این اقدام می نمود ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت آغاز سقط جنین را بنحوی تعریف می نمود که شامل مورد هایی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده می باشد نمی گردید . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح  و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند .   مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده می باشد ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می نمود، ممنوع اعلام کرده می باشد.

در کشورهای توسعه یافته، سقط جنین در مواقعی که خود خواسته باشد، مطابق با قوانین علمی، مانند امن‌ترین روش‌ها در پزشکی می باشد. با این حال سقط جنین ناسالم (که توسط فرد، بدون آموزش مناسب و یا خارج از محیط‌های پزشکی انجام می گردد) سالانه حدود ۷۰ هزار مرگ مادر و ۵ میلیون معلول، در سطح جهان به جا می‌گذارد. سالانه حدود ۴۲ میلیون سقط جنین انجام می گردد که تخمین زده شده‌می باشد که ۲۰ میلیون از آنها به شکلی ناسالم انجام شده‌می باشد. چهل درصد زنان حامله جهان از داشتن امکانات درمانی و حق انتخاب برای سقط جنین محروم هستند. سقط جنین عمدی (خواسته) دارای سابقه تاریخی طولانی می باشد و توسط روش‌های مختلفی زیرا سقط‌کننده‌های گیاهی، بهره گیری از ابزار تیز، آسیب جسمانی، و دیگر روش‌های سنتی انجام می‌شده می باشد. علم پزشکی معاصر با بهره‌گیری از داروها و روش‌های جراحی، سقط جنین را راحت کرده‌می باشد. قانونی بودن، همه‌گیر بودن، وضعیت فرهنگی، و وضعیت مذهبی در نوع نگاه به سقط جنین، تفاوت قابل ملاحظه‌ای ایجاد می کند. در بسیاری از نقاط جهان، بحث‌های جنجالی بر سرِ قانونی و اخلاقی بودن، سقط جنین هست. از آنجایی که دست‌رسی به آموزش و خدمات تنظیم خانواده برای پیشگیری از بارداری در سراسر جهان، در حال افزایش می باشد، سقط جنین به گونه گسترده‌ای در حال کاهش می باشد.

2-1- اظهار مسأله پژوهش

سقط جنین در عصر حاضر یکی از گسترده ترین و پیچیده ترین مسائل و معضلات اجتماعی می باشد و علارغم همه تلاشهایی که حقوقدانان ،دانشمندان وخیراندیشان جهت جلوگیری وکاهش ان داشته اند نتیجه مطلوبی حاصل نشده می باشد.همه روزه سقط جنین های بسیاری به روشهایی غیربهداشتی و از همه مهمتر بدون مجوز قانونی صورت میگیرد که علاوه برسقط جنین سلامت مادر را نیز تهدید می ‌کند.

راه حل های ارائه شده نیز در این زمینه بعضا درتضادبایکدیگرند، با تأسف بایستی گفت: علارغم این اندیشه ها نه تنها این اقدام غیرقانونی کاهش نیافته بلکه موجب رواج آن به شکل قانونی وباحمایت دولت ها شده می باشد. حقوق موضوعه ایران سقط جنین در هیچ شرایطی جززمانی که سلامت مادر درخطراست قانونی نمی باشد، حتی در صورت ناقص بودن جنین، که این مسائل همگی به نوبه ی خود شایان مطالعه هستند.عوامل فرهنگی، اجتماعی بویژه لجام گسیختگی های شهوانی درجوامع مختلف، سست شدن بنیان خانواده ها و دیگر عوامل موجب تشدید این ناهنجاری اجتماعی شده و مرهمی بر آلام این جراحت اجتماعی نگذارده می باشد.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

هرساله زنان زیادی به علت سقط جنین پنهانی واستفاده از وسایل غیربهداشتی به کام مرگ فرو می طریقه، این مقوله باعث شده که تعداد زیادی ازکشورها ومراجع قانون گذاری باوضع قوانین جدید سقط جنین را تحت شرایطی خاص و قانونمندانه آزادنمایند.مسأله دیگر مجوزسقط برای جنین ناقص می باشد:طبق مطالعه های به اقدام آمده، این گونه گویا، که دربسیاری ازکشورهای دنیا بر این نظر هستند که جنین ناقص پس از تولد مشکلاتی را برای جامعه و والدین ایجاد می کند،پس سقط آن قبل تولد از نظر این جوامع اقدام غیراخلاقی وغیرقانونی محسوب نمی گردد. اما دربسیاری ازنظام ها مانند ایران چنین مجوزی وجود ندارد.

4-1- پرسش یا پرسش های پژوهش

1- قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران باتوجه به اصل چهارم قانون اساسی و لزوم مطابقت قوانین با شرع و همچنان با در نظر داشتن قوت واهمیت باورهای دینی در جامع ایران درخصوص جرم سقط جنین چه رویکردی را در پیش گرفته اند؟

2- آیا درجرم انگاری سقط جنین در ق.م.ا ایران این اقدام به گونه مطلق ممنوع می باشد یادر مورد هایی جواز اسقاط جنین صادر شده می باشد؟

5-1- فرضیه های پژوهش

(هر فرضیه به صورت یک جمله خبری و در پاسخ به یکی از سئوالات پژوهش نوشته گردد )

3- حقوق موضوع ایران در مورد سقط جنین که قوانین آن نشأت گرفته از فقه امامیه می باشد، رویکردی با اندیشه ی فقهی و دینی را پیش رو گرفته اند، اما با این تفاصیل سقط جنین های بیشماری با وجود این مواد قانونی درکشورمان انجام می پذیرد.

4- سقط جنین درحقوق موضوع ایران در همه موردها جرم به شمار می رود، اما تنها امری که استثناء می باشد براین امر سلامتی مادر می باشد، که طبق قانون اگر عدم سقط سلامتی مادر را به خطر اندازد،تحت این شرایط مجوز سقط هست.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته حقوق : ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 149

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***